Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-12-17  SpausdintiSpausdinti

Gyventojai kviečiami į planuojamos statyti elektros perdavimo linijos Kruonis–Alytus pristatymą

Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rius „Lit­grid“ pla­nuo­ja pra­dė­ti nau­jos aukš­to­sios įtam­pos elek­tros per­da­vi­mo li­ni­jos Kruo­nis–Aly­tus sta­ty­bas. Šią li­ni­ją rei­kia ties­ti stip­ri­nant Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo tin­klą ir už­tik­ri­nant elek­tros per­da­vi­mą ša­lies var­to­to­jams po to, kai 2015 me­tų pa­bai­go­je pra­dės veik­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos tarp­tau­ti­nė elek­tros jung­tis „Lit­Pol Link“. 330 ki­lo­vol­tų elek­tros per­da­vi­mo li­ni­ja Kruo­nis–Aly­tus bus tie­sia­ma per Aly­taus, Prie­nų ir Kai­šia­do­rių ra­jo­nus, dau­giau­sia per že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pus. Pla­nuo­ja­ma, kad nau­jos elek­tros li­ni­jos sta­ty­ba vyks 2015–2016 me­tais.

 

Šią sa­vai­tę nau­jos elek­tros li­ni­jos vie­šas pri­sta­ty­mas, bai­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas-kon­fe­ren­ci­ja vyks Pu­nio­je, Kai­šia­do­rių ir Prie­nų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se. 2012 me­tų ru­de­nį šių ra­jo­nų gy­ven­to­jams bu­vo pri­sta­ty­tos nau­jos elek­tros li­ni­jos po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos bei spe­cia­laus pla­no kon­cep­ci­ja, pro­jek­to ran­go­vai tuo­met ga­vo ir įver­ti­no gy­ven­to­jų pa­siū­ly­mus dėl šios li­ni­jos tie­si­mo tra­sos.

 

53 ki­lo­met­rų il­gio elek­tros li­ni­ja pra­si­dės Kruo­nio hid­ro­a­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės trans­for­ma­to­rių pa­sto­tė­je ir bus pri­jung­ta prie Aly­taus trans­for­ma­to­rių pa­sto­tės. Nu­ma­to­ma, kad elek­tros li­ni­jos per­duo­da­ma ga­lia sieks 1000 me­ga­va­tų.

 

330 ki­lo­vol­tų aukš­to­sios įtam­pos elek­tros per­da­vi­mo li­ni­jos tu­ri ap­sau­gos zo­nas, ku­rios sie­kia po 30 met­rų į abi pu­ses nuo kraš­ti­nio li­ni­jos lai­do. Ben­dras šios elek­tros li­ni­jos tra­sos plo­tis bus 78 met­rai. Že­mė, esan­ti elek­tros li­ni­jos ap­sau­gos zo­no­je, iš­lie­ka že­mės skly­po sa­vi­nin­ko nuo­sa­vy­bė, ta­čiau pa­gal įsta­ty­mus elek­tros per­da­vi­mo tin­klo ope­ra­to­riui „Lit­grid“ su­teik­ta tei­sė jo­je vyk­dy­ti įvai­rius aukš­to­sios įtam­pos elek­tros li­ni­jų eks­plo­a­ta­vi­mo dar­bus. Ap­sau­gos zo­no­je ga­li­ma lais­vai vaikš­čio­ti, dirb­ti že­mę, ta­čiau ne­ga­li­ma sta­ty­ti na­mų, tver­ti tvo­rų ar įreng­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių. Šis plo­tas rei­ka­lin­gas aukš­to­sios įtam­pos li­ni­jų prie­žiū­rai ar re­konst­ruk­ci­jai.

 

Šiuo me­tu že­mės sa­vi­nin­kai, ku­rių skly­pai pa­ten­ka į pla­nuo­ja­mos ties­ti elek­tros li­ni­jos plo­tą, pa­si­ra­ši­nė­ja ser­vi­tu­tų su­tar­tis, ku­rio­mis su­si­ta­ria­ma, jog tam tik­ro­je že­mės skly­po da­ly­je bus tie­sia­ma elek­tros li­ni­ja, o už pa­tir­tus ne­pa­to­gu­mus bus iš­mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja. Jau pa­si­ra­šy­ta dau­giau kaip šim­tas ser­vi­tu­tų su­tar­čių.

 

Elek­tros per­da­vi­mo li­ni­ja Kruo­nis–Aly­tus tu­rės tei­gia­mą įta­ką Lie­tu­vos ener­ge­ti­niam sau­gu­mui ir pri­si­dės prie pa­ti­ki­mo ir sau­gaus elek­tros tie­ki­mo var­to­to­jams. Šį pro­jek­tą įgy­ven­di­na Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rius, ak­ci­nė ben­dro­vė „Lit­grid“, at­sa­kin­ga už aukš­to­sios įtam­pos elek­tros tin­klą vi­so­je ša­ly­je. „Lit­grid“ tiks­las – pa­lai­ky­ti sta­bi­lų ša­lies elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos dar­bą. Vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė įgy­ven­di­na ir ša­lies stra­te­gi­nius elek­tros jung­čių su Len­ki­ja ir Šve­di­ja pro­jek­tus „Lit­Pol Link“ ir „Nord­Balt“.

 

Bai­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas-kon­fe­ren­ci­ja vyks:

gruo­džio 18 d. 10 val. Pu­nios se­niū­ni­jos sa­lė­je

(Pu­nios k., Pu­nios sen., Aly­taus r.);

gruo­džio 18 d. 13 val. Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je sa­lė­je (II a., 203 kab., Lais­vės a. 12, Prie­nai);

gruo­džio 20 d. 10 val. Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je sa­lė­je (II a., 219 kab., Baž­ny­čios g. 4, Kai­šia­do­rys).

 

Užs. Nr. 0194

 

 

toliau2013-12-17  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100