Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-11-12  SpausdintiSpausdinti

„Lelijos žiedas” bus „atsodintas” tada, kai Nemuno krantus sujungs naujas tiltas

Saulė PINKEVIČIENĖ
 Ant bu­vu­sio ge­le­žin­ke­lio py­li­mo ties Dai­nų slė­niu esan­ti skulp­tū­ra „Le­li­jos žie­das“ jau ku­ris lai­kas at­si­dū­rė sta­ty­bų te­ri­to­ri­jo­je – vyks­ta nau­jo til­to per Ne­mu­ną, skir­to pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams, pa­ren­gia­mie­ji sta­ty­bos dar­bai. Šiuo me­tu skulp­tū­ra pra­dė­ta ruoš­ti de­mon­ta­vi­mui. Ko­kia „Le­li­jos žie­do“ at­ei­tis?

 Pylimo gale esančią Vlado Kančiausko skulptūrą „Lelijos žiedas“ žadama demontuoti iki lapkričio pabaigos. 		     Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.

 At­ei­ty­je skulp­tū­ra bus ažū­ri­nė

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Si­gi­to Stumb­ro, skulp­tū­ra su­grįš ant py­li­mo, bet tai nu­tiks tik 2015 me­tais, bai­gus til­to sta­ty­bą. Dar­bų ran­go­vė UAB „Al­kes­ta“ ben­dra­dar­biau­ja su „Le­li­jos žie­do“ au­to­riu­mi Vla­du Kan­čiaus­ku ir kar­tu spren­džia, kaip kū­ri­nys bus de­mon­tuo­ja­mas ir san­dė­liuo­ja­mas. At­ei­ty­je jis bus pa­sta­ty­tas ki­to­je vie­to­je – ati­trauk­tas to­lyn nuo Ne­mu­no. Ir pa­ti skulp­tū­ra tu­rė­tų bū­ti kiek ki­to­kia. Pa­si­ro­do, pa­gal pir­mi­nį au­to­riaus su­ma­ny­mą ji tu­rė­jo bū­ti ažū­ri­nė.

 

V.Kan­čiaus­ko „Le­li­jos žie­das“ (ar­chi­tek­tai Ro­ber­tas Šiu­ša ir Al­gir­das Mai­ne­lis) pa­sta­ty­tas 1981 me­tais, mi­nint Aly­taus mies­to 400-ąjį ju­bi­lie­jų. Ar­tė­jant šven­tei, tuo­me­ti­nis vy­riau­sia­sis dai­li­nin­kas Al­ber­tas Stan­ke­vi­čius skulp­to­riaus V.Kan­čiaus­ko dirb­tu­vė­je ra­do už­si­li­ku­sį skulp­tū­ros pro­jek­tą. Nu­spręs­ta ją pa­sta­ty­ti Aly­tu­je. 21 met­ro aukš­čio „Le­li­jos žie­das“ pa­ga­min­tas iš be­to­no ir plie­no kar­ka­so, tin­kuo­to ce­men­to skie­di­niu, ap­sau­go­tas 2 mi­li­met­rų va­rio lakš­tais. At­ski­ri skar­dos lakš­tai skulp­tū­rai pa­gal mo­de­lį pa­ga­min­ti ka­lė­ji­mo dirb­tu­vė­se.

 

Nio­ko­jo me­ta­lo va­gys

Pa­sta­čius „Le­li­jos žie­dą“ ir už­tin­ka­vus kar­ka­są pa­aiš­kė­jo, kad yra klai­dų – ėmė tru­pė­ti tin­kas. Pa­min­klą ap­skar­di­no, ta­čiau vėl bė­da – pra­si­dė­jus me­ta­lo karšt­li­gei, va­gys ne­tru­ko pa­ste­bė­ti nuo­ša­lio­je vie­to­je įkur­din­tos skulp­tū­ros, ji im­ta nio­ko­ti. Po­li­ti­kai nu­spren­dė skulp­tū­rą res­tau­ruo­ti.

 

Sta­tant „Le­li­jos žie­dą“ ti­kė­ta­si, kad jis taps Dzū­ki­jos sos­ti­nės sim­bo­liu, nes tar­pu­ka­riu bu­vo iš­po­pu­lia­rin­tas Aly­taus her­bas su tri­mis le­li­jo­mis. Vė­liau nu­spręs­ta mies­to he­ral­di­ko­je nau­do­ti is­to­ri­nį her­bą, su­teik­tą kar­tu su Mag­de­bur­go tei­sė­mis, tai yra bal­tą ro­žę rau­do­na­me lau­ke. Dėl se­no­jo her­bo grį­ži­mo į apy­var­tą skulp­tū­ra ne­be­ga­lė­jo pre­ten­duo­ti tap­ti Aly­taus sim­bo­liu, skir­tin­guo­se šal­ti­niuo­se ji taip pat va­di­na­ma „Obels žie­du“ ar net­gi „Aly­tu­mi“.

 

Nuo 2009 me­tų V.Kan­čiaus­ko skulp­tū­ra „Le­li­jos žie­das“ per­duo­ta sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn, o iki tol ją tei­siš­kai sau­go­jo vals­ty­bė. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba nu­spren­dė pa­nai­kin­ti šią ap­sau­gą pra­dė­jus reng­ti pir­mi­nį pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to per Ne­mu­ną pro­jek­tą. V.Kan­čiaus­ko skulp­tū­ra ne­be­lai­ko­ma kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tu, nes ne­ati­tin­ka Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­ro kri­te­ri­jų, tai yra ne­tu­ri 50 me­tų se­na­ties, o to­kių kū­ri­nių ap­sau­gą reg­la­men­tuo­ja Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mas.

 

Dėl to­les­nio skulp­tū­ros li­ki­mo tu­ri ap­si­spręs­ti sa­vi­nin­kė – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Kaip tei­gia spe­cia­lis­tai, „Le­li­jos žie­das“ bus at­sta­ty­tas ben­dra­dar­biau­jant su Vil­niu­je gy­ve­nan­čiu jos au­to­riu­mi, skulp­to­riu­mi V.Kan­čiaus­ku tuo­met, kai til­to sta­ty­ba bus baig­ta ir tvar­ko­mos jo pri­ei­gos.

toliau2013-11-12  commSkaityti komentarus (2)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100