arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Jogirdas, Rima, Augustinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Alytaus rankininkai – šalies čempionai
Šį tre­čia­die­nį Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos aukš­čiau­sios „Vi­vus.lt“ vy­rų ran­ki­nio ly­gos čem­pio­na­te Aly­taus ran­ki­nio ko­man­da „Al­mei­da-Stron­gla­sas“ pir­mą­kart sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­jo­je iš­ko­vo­jo auk­są ir ta­po čem­pio­ne. Už­va­kar Prie­nų ra­jo­ne vei­kian­čia­me pra­mo­gų kom­plek­se „Har­mo­ny park“ Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­gos va­do­vai jai įtei­kė iš­ko­vo­tą tau­rę, ran­ki­nin­kus ap­do­va­no­jo auk­so me­da­liais.
toliau2016-05-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Alytiškių protėviai dabartinio piliakalnio papėdėje prie Nemuno žvejojo ir žvėris medžiojo dar akmens amžiuje
Ant Ne­mu­no kran­to Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je jau be­veik pus­an­tro mė­ne­sio triū­sia ar­che­o­lo­gai. B.Da­ka­nio įmo­nė „Se­nų se­no­vė“ vyk­do de­ta­liuo­sius ar­che­o­lo­gi­nius ty­ri­mus pi­lia­kal­nio pa­pė­dės gy­ven­vie­tė­je, ku­ri čia bu­vo įsi­kū­ru­si I–XIV am­žiuo­se. Pa­si­dai­ry­ti, kaip se­ka­si ar­che­o­lo­gams, už­su­ka ir smal­ses­ni aly­tiš­kiai, juo­lab kad ka­si­nė­ji­mų te­ri­to­ri­ja ge­rai ma­ty­ti nuo nau­jo til­to. Tie­sa, pa­siek­ti šią kran­to vie­tą da­bar nė­ra leng­va – laip­tai nuo til­to Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je ne­įreng­ti. Vis dėl­to smal­siau­sie­ji ryž­ta­si iš ar­čiau ap­žiū­rė­ti, ką Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kia ne taip daž­nai čia ap­si­lan­kan­tys ar­che­o­lo­gai.
toliau2016-05-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Kokios ateities Lietuvos tikisi jaunimas?
Ant­ra­die­nį į Aly­tų at­vy­ko di­džiau­sios Lie­tu­vos jau­ni­mo kon­fe­ren­ci­jos „Di­džio­ji am­bi­ci­ja: kur­ti at­ei­ties Lie­tu­vą“ pra­ne­šė­jai ir ži­no­mi vi­suo­me­ni­nio bei po­li­ti­nio pa­sau­lio vei­kė­jai, pra­dė­ję tu­rą po ša­lį. Restorane „Sky Lounge“ su­si­ti­kę su mies­to jau­ni­mu, jie ban­dė ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, kaip tu­ri at­ro­dy­ti at­ei­ties Lie­tu­va ir ko­kį vaid­me­nį ją ku­riant tu­rė­tų vai­din­ti jau­ni­mas. Mies­to jau­nuo­me­nei iš tie­sų rū­pi, ko­kia bus at­ei­ties Lie­tu­va, mat ne­nu­mo­jo ran­ka į dis­ku­si­ją ir ak­ty­viai jo­je da­ly­va­vo.
toliau2016-05-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (5)
„Dzūkų šventė” – be pinigų, be uodų ir mašalų, tik su šokiais ir dainomis
Ge­gu­žės 29 die­ną 18 val. Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) am­fi­te­at­re vyks „Dzū­kų šven­tė“. Su di­džiu­liu krep­šiu (jai ar­tė­jant tiek daug rei­ka­lų) į „Aly­taus nau­jie­nų re­dak­ci­ją“ at­sku­bė­jo AKKC di­rek­to­rius Vi­das SI­MA­NAUS­KAS. Jį kal­bi­no žur­na­lis­tas Jur­gis KO­CHANS­KAS.
toliau2016-05-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Per­spek­ty­vios IT stu­di­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je

 

Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl „mi­ru­sios sie­los” „Šal­ti­nė­lyje”

 

„Tik veidai metams einant vis sensta, bet nesenstat jūs, žodžiai, jei buvot tikri”

 

Bu­vu­siam „Sva­jo­nės” va­do­vui - Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das

 

Vien tik rei­tin­gai aky­se?! An­ta­nui ne tas gal­voj

 

Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius per­rink­tas ant­rai ka­den­ci­jai

 

Re­vų žir­gai ir va­de­lio­to­jai – tarp­tau­ti­nių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai

 

„Tau­ro Tra­di­ci­nio” alaus lai­mė­ji­mų są­ra­šą pa­pil­dė dar vie­nas me­da­lis

 

Ren­ka­mės sau­lės aki­nius – kur sly­pi pa­vo­jus?

 

Rotušės žinios
toliau2016-05-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100