arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eirimas, Aistė, Simonas, Leontina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Tiesiogiai išrinktieji merai pradeda darbą
Prie Aly­taus mies­to vai­ro ofi­cia­liai sto­jo nau­ja­sis pir­mą kar­tą tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je pri­sie­kė ir 27 ta­ry­bos na­riai, iš ku­rių de­vy­nio­li­ka iš­rink­ti pir­mą­syk. Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ku­sio­se iš­kil­mė­se – mies­te­lė­nų lū­kes­čiai ir vil­tys, svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai. Is­to­ri­nius rin­ki­mus ly­dė­jo ir iš­kil­min­ga iš­skir­ti­nė mies­to me­ro inau­gu­ra­ci­ja – ji pir­mą kar­tą vy­ko kar­tu su mies­te­lė­nais Ro­tu­šės aikš­tė­je. Me­ro re­ga­li­jas V.Gri­ga­ra­vi­čiui įtei­kė jo mo­ky­to­jas, Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis An­ta­nas Straz­das.
toliau2015-04-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (12)
Alytaus rajono taryba pirmąkart darbą pradėjo su gausia opozicija
Ketvirtadienį pirmajame 2015–2019 metų kadencijos Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje inauguruotas pirmąkart šalyje vykusiuose tiesioginiuose merų rinkimuose rajono vadovu antrame ture išrinktas penkiolika metų čia meraujantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rajono skyriaus pirmininkas Algirdas Vrubliauskas. Jo teikimu visais tarybos narių balsais išrinktas vicemeras. Kaip priklauso pagal Vietos savivaldos įstatymą, pasibaigus ankstesnės tarybos paskyrimo kadencijai iš pareigų atleistas rajono savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojas. Pirmasis naujos kadencijos rajono tarybos posėdis, palyginti su ankstesnių kadencijų šiais posėdžiais, išsiskyrė tarybos narių pareiškimų gausa.
toliau2015-04-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (5)
Dauguose prie Šventpetrio kalnelio – nauja ugniagesių komandos būstinė

Ket­vir­ta­die­nį Dau­guo­se ati­da­ry­ta Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos Dau­gų ug­nia­ge­sių ko­man­dos būs­ti­nė. Pa­nau­do­tos eu­ro­pi­nės ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lė­šos, pro­jek­to ver­tė 21 tūkst. 528 eu­rai. Dar­bus at­li­ko „Scan­di Hou­se“ ben­dro­vė, būs­ti­nės pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Al­bi­nas Mo­ce­vi­čius.

toliau2015-04-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Buvęs „Alitos” vadovas pradėjo direktoriauti „Kėdainių odoje”
Va­kar bu­vęs Aly­taus al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­my­bos ben­dro­vės „Ali­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, vė­liau šios įmo­nės vy­res­ny­sis pa­ta­rė­jas Vy­tau­tas Ju­ne­vi­čius pra­dė­jo dirb­ti Kė­dai­niuo­se esan­čios už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Kė­dai­nių oda“ di­rek­to­riu­mi.
toliau2015-04-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Deg­tin­da­rio ne­lai­mė: lau­kė Tri­jų Ka­ra­lių, o at­ėjo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai

 

Tarp „Bus­hi­do & Kok He­ros Se­ries 2015” ko­vo­to­jų – ir aly­tiš­kiai

 

Ge­ros sam­bo nau­jie­nos

 

Gal aly­tiš­kis vai­ruo­to­jas per­sės į „Lie­tu­vos drau­di­mo” do­va­no­ja­mą BMW?

  

Nau­din­gas pa­si­rin­ki­mas – il­go po­vei­kio trą­šos

 

Jau­nie­siems ūki­nin­kams – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma

 

Pir­mie­ji žings­niai mu­zi­ko­je svar­biau­si

 

So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro lan­ky­to­jai su­si­pa­žįs­ta su pro­fe­si­jo­mis

 

Iš­kirs­ti iš­ar­ti miš­kai - ge­riau­sios bob­au­sių au­ga­vie­tės!

 

toliau2015-04-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100