arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Jaunutis (Jaunius), Viltautė, Virgilijus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Nuteistieji kuria grožį
Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ben­dra­dar­biau­jant su Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tu ša­lies pa­tai­sos na­muo­se vyk­do­mas so­cia­li­nis pro­jek­tas „Ža­lio­ji oazė“, per ku­rį sie­kia­ma ska­tin­ti tei­gia­mus nu­teis­tų­jų as­me­ny­bių po­ky­čius vyk­dant ag­ro­kul­tū­ri­nę veik­lą. Va­kar Aly­taus pa­tai­sos na­mų va­do­vai ap­ro­dė, ko­kius gė­ly­nus, dar­žo­vių lys­ves pa­da­rę, ko­kius šilt­na­mius, pa­vė­si­nes pa­sta­tę čia baus­mes at­lie­kan­tys nu­teis­tie­ji.
toliau2016-06-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (4)
Alytaus retro užbūrė viešnią iš Kinijos
Įvai­riau­sio­mis spal­vo­mis ir sti­liais su­ži­bu­si Aly­taus mies­to šven­tė į šur­mu­lį įtrau­kė ir iš už­sie­nio at­vy­ku­sius sve­čius. Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos pi­lie­tė Wu Chu­nyu ne­li­ko abe­jin­ga kvie­ti­mui da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je Mies­to so­de ir pa­si­puoš­ti ret­ro sti­liu­mi. Ža­vin­ga skry­bė­lai­tė pa­trau­kė ne vie­no mies­te­lė­no dė­me­sį, o pa­ti vieš­nia ža­vė­jo­si šven­ti­nė­mis aki­mir­ko­mis, ap­link tvy­ran­čia džiaugs­min­ga nuo­tai­ka ir net vis­ką nu­plo­vu­sia liū­ti­mi.
toliau2016-06-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Diskusija apie švietimą vienos gimnazijos direktoriui priminė teatrą, o mokesčių mokėtojams kainavo 3 tūkstančius eurų
„Ko­kio­je mo­kyk­lo­je bū­tų ge­ra mo­ky­tis vai­kams, dirb­ti pe­da­go­gams? Ko iš švie­ti­mo sis­te­mos ti­ki­si tė­vai? Ko­kias tu­ri­me ug­dy­mo įstai­gas Aly­tu­je šian­dien? Tai pra­di­niai klau­si­mai, ku­riuos no­ri­me už­duo­ti kiek įma­no­ma pla­tes­niam ir įvai­ria­pu­siš­kes­niam ra­tui žmo­nių prieš pra­de­dant reng­ti švie­ti­mo stra­te­gi­ją mū­sų mies­te. Nu­ri­mus Aly­taus mies­to šven­tės šur­mu­liui su­sės­ki­me pa­dis­ku­tuo­ti. Tu­rė­si­me sve­čių iš ki­tų mies­tų, pa­ty­ru­sius dis­ku­si­jų mo­de­ra­to­rius. To­dėl, moks­lei­viai, mo­ky­to­jai, tė­vai, di­rek­to­riai ar ūk­ve­džiai… vi­si vi­si, – kiek­vie­no jū­sų ma­ty­mas yra svar­bus“, – to­kį kvie­ti­mą švie­ti­mo ben­druo­me­nei iš­pla­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo stra­te­gi­jos pla­no pa­ren­gi­mo gru­pės pir­mi­nin­kė Li­na So­su­no­vi­čie­nė.
toliau2016-06-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (15)
Gimnazistų sėkmė „Mūsų eksperimente”
Šį pir­ma­die­nį Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų na­cio­na­li­nia­me lan­ky­to­jų cen­tre, ku­ris pri­klau­so Vals­ty­bės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, bu­vo pa­svei­kin­ti res­pub­li­ki­nio gam­tos moks­lų kon­kur­so „Mū­sų eks­pe­ri­men­tas“ nu­ga­lė­to­jai. Nuo 2012-ųjų jis ini­ci­juo­ja­mas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, o ren­gia­mas Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro bei Bio­lo­gi­jos, Che­mi­jos ir Fi­zi­kos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jų. „Mū­sų eks­pe­ri­men­te“ nuo pat pra­džios da­ly­vau­ja ir Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­niai, ku­riems bu­vo sėk­min­gas ir šie­me­tis kon­kur­sas.
toliau2016-06-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Lietuviai atranda vaisinį alų: „Švyturio Crimson Cherry“ šluojamas nuo lentynų
Lie­tu­viai vis drą­siau ra­gau­ja ir at­ran­da fruit be­er sti­liaus alų – tai ro­do alu­da­rių lū­kes­čius ge­ro­kai vir­ši­jan­tis par­da­vi­mas. Šį pa­va­sa­rį „Švy­tu­rio“ su tik­ro­mis džio­vin­to­mis vyš­nio­mis su­bran­din­tas tam­sus la­ge­ris „Crim­son Cher­ry“ par­duo­da­mas aki­mirks­niu – vos tik at­si­du­ria len­ty­no­se. Alu­da­riai sa­ko ne­si­ti­kė­ję to­kio nau­jo alaus po­pu­lia­ru­mo ir aiš­ki­na, ko­dėl ne­ga­li jo pa­ga­min­ti dau­giau.
toliau2016-06-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Viet­na­mo ra­my­bę aly­tiš­kė par­si­ve­žė ir į sa­vo kraš­tą

 

Be redaktoriaus žinios

 

Aly­taus pu­siau­ke­lės na­muo­se įsi­kū­rė pir­mie­ji gy­ven­to­jai

 

Pla­nas Lie­tu­vai – ga­li­my­bė tu­rė­ti kles­tin­tį Aly­taus re­gio­ną

 

Vamz­dy­nas se­nas, įtrū­kų ga­li vėl ras­tis

 

Jo­ni­nėms tiks ir tra­di­ci­niai šaš­ly­kai, ir šal­tas ka­la­ku­tie­nos py­ra­gas

 

Moks­li­nin­kai: eu­ro­pie­čiai ne­tin­ka­mai tvar­ko elek­tro­ni­nes at­lie­kas

 

„Ast­ros” or­ga­ni­zuo­ta­me dvi­ra­čių žy­gy­je – be­veik 300 da­ly­vių

 

Rotušės žinios

 

Luks­nė­nuo­se bus įreng­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė

 

Dėl vėt­ros pa­da­ry­tų nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mo jau krei­pė­si 12 ra­jo­no gy­ven­to­jų

 

Mies­to žūk­lės var­žy­bo­se su­gau­ta di­džiau­sia žu­vis – 390 gra­mų ka­ro­sas
toliau2016-06-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100