arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Doviltas, Liubartė, Klemensas, Adelė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Pakelkim-mes-taure
Partneriai
Skaitykite šiandien
Dviračiu nuvažiavęs 11,7 tūkstančio kilometrų prancūzas trumpam atsikvėpė Balninkuose
„Žmo­gus su ge­le­ži­niu el­niu“ – taip va­di­na­si Alek­san­dro Cha­rit­nov­skio kny­ga apie žy­mų ru­sų ke­liau­to­ją Gle­bą Tra­vi­ną, ku­ris be­veik prieš 100 me­tų dvi­ra­čiu nu­va­žia­vo 85 tūkst. ki­lo­met­rų pa­gal tuo­me­ti­nės So­vie­tų Są­jun­gos res­pub­li­kų sie­nas. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kad pu­sę ke­lio dvi­ra­ti­nin­kas my­nė Ark­ties van­de­ny­no kran­tais, nu­ša­lo ko­jas, pats sau am­pu­ta­vo pirš­tus...
toliau2014-11-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Baigiantis kadencijai tarybos narys panoro dirbti savivaldybės administracijoje
Šią sa­vai­tę įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas Vi­daus ūkio sky­riaus vy­riau­siojo spe­cia­lis­to pa­rei­goms. Re­gis, pos­tas nė­ra aukš­tas, ta­čiau bent jau ga­ran­tuo­ja lai­ku gau­na­mą at­ly­gi­ni­mą. Kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai, o sėk­mė ly­dė­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį „dar­bie­tį“ Ta­dą Čia­ką.
toliau2014-11-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (12)
Ningbo. Verslo auginamas miestas
Pa­mė­gin­ti su­pras­ti sve­čią ša­lį ga­li tuo at­ve­ju, jei jo­je pra­lei­dai bent ke­tu­rias die­nas, nak­vo­jai tris nak­tis. Šią min­tį iš­girs­ta­me iš Ning­bo sa­vi­val­dy­bės Už­sie­nio rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Kong Wei­wei, 75 kar­tos Kon­fu­ci­jaus pa­li­kuo­nio, kai da­ly­vau­ja­me ren­gi­ny­je „Žvilgs­nis į Ning­bo 2014“ ir tu­ri­me ga­li­my­bę šiek tiek pa­žin­ti šį Ki­ni­jos mies­tą. Ke­lio­nių pa­tir­tis iš­mo­kė, kad įvai­ria­pu­siš­kes­nį ša­lies pa­veiks­lą dė­lio­ja bū­tent ben­dra­vi­mas su ten gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis.
toliau2014-11-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Kolonizuotų minčių žiniasklaida
 Šį ru­de­nį pa­si­ti­kau Olan­di­jo­je, Ut­rech­te. Į vie­tos uni­ver­si­te­tą at­vy­kau pa­gal „Eras­mus“ mai­nų pro­gra­mą. Čia mo­ky­mo­si sis­te­ma mums kiek ne­įpras­ta – du kur­sai iki lap­kri­čio, nuo lap­kri­čio – ki­ti du iki se­mest­ro pa­bai­gos sau­sį. Pir­ma­ja­me blo­ke vie­nas iš da­ly­kų bu­vo po­stko­lo­ni­ji­nė Eu­ro­pa, ku­rio ga­lu­ti­nis dar­bas – pa­si­rink­to at­ve­jo ana­li­zė. Nu­spren­dęs ana­li­zuo­ti Lie­tu­vos ži­niask­lai­dą, no­riu pa­si­da­ly­ti raš­to dar­bo tu­ri­niu.

 

toliau2014-11-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
Kokie įdomiausi sporto įvykiai laukia 2015 metais?

2014 metai sporto gerbėjams buvo kaip niekada dosnūs įvairiaisiais sporto renginiais. Metų pradžioje vyko Sočio žiemos olimpinės žaidynės, pasaulio ledo ritulio čempionatai vykę Lietuvoje bei Baltarusijoje, Pasaulio futbolo ir krepšinio čempionatai, bei nemažai kitų.

toliau2014-11-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Ger­bia­mi Lie­tu­vos ka­riai ir jų rė­mė­jai!

 

„Sos­diag­nos­ti­ka”. Ga­li­my­bė grei­čiau ir efek­ty­viau diag­no­zuo­ti li­gas

 

Eše­rių vi­lio­ji­mas mai­liu­mi

 

Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas: „Auk­si­nė kri­vū­lė už dė­me­sį au­gan­čiai tė­vy­nės gy­nė­jų kar­tai – svar­biau­sias ir sva­riau­sias to­kio ly­gio įver­ti­ni­mas“

 

„Tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad po­ten­cia­liam prie­šui net ne­kil­tų ne­pa­grįs­tų no­rų”

 

Ko­dėl esu čia? Nes aš ne­abe­jin­gas sa­vo ša­liai

 

Jau­nam įdo­mu vis­kas, ypač kas nau­ja ir ne­ki­ša­ma prie­var­ta

 

Pa­pirk­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­no ne­pa­vy­ko

 

Teis­mas draus­mi­na tė­vus

 

Gir­tas pa­žei­dė­jas su­pai­nio­jo eis­mo kryp­tis

 

Suk­čių puo­ta bai­gė­si areš­ti­nė­je

 

Kul­tū­ros dar­buo­to­jo dar­bas ma­tuo­ja­mas aplo­dis­mentais

 

Baltistikos centrų studentai lietuvių kalbos mokėsi Lietuvos edukologijos universitete

 

„Gjen­si­di­ge” di­di­na dar­že­li­nu­kų sau­gu­mą Aly­tu­je
toliau2014-11-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100