arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eidmantas, Meilė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Alytaus valdžia skaičiuoja pirmuosius viščiukus
Va­kar vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius pa­tei­kė ta­ry­bos ir sa­vo pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą. Jai pri­ta­rė dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių. Ata­skai­to­je me­ras įvar­di­jo iš­skir­ti­nius dar­bus sa­vi­val­dy­bė­je, iš­si­kel­tus už­da­vi­nius ir pa­siek­tus re­zul­ta­tus. Kaip įpras­ta, jis su­lau­kė ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vų kri­ti­kos.
toliau2016-04-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (19)
Komisija
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, va­do­vau­jan­tis pa­keis­tu ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, su­da­ry­ta nau­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja. Jos pir­mi­nin­ke, kaip pri­klau­so pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, pa­skir­ta ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė (nuotr.). Anks­čiau šiai ko­mi­si­jai va­do­va­vo ta­ry­bos na­rė, iš­rink­ta pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jai pri­klau­san­ti Da­nu­tė Re­mei­kie­nė.
toliau2016-04-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Stabdys ne savus vagis, o pabėgėlius
Kas iš did­mies­čių, tai jau ne­abe­jo­ti­nai ma­tė ne tik ryš­kias Tė­vy­nės są­jun­gos nau­jais vei­dais švie­čian­čias re­kla­mas. Šią sa­vai­tę au­to­bu­sų sto­te­lė­se (aš bent pa­ste­bė­jau, kad prieš ket­ve­rius me­tus ten ka­bė­jo so­cial­de­mok­ra­tų pla­ka­tai) sa­vuo­sius iš­ka­bi­no Dar­bo par­ti­ja.
toliau2016-04-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (4)
Tėviškėje viskas šventa: ir žemė dosni, ir dangus aukštai
Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Bal­kū­nų kai­mo žem­dir­biui Bo­ni­fa­cui Va­lū­nui – 85-eri. Ant jo sta­lo ne tik duo­na, bet ir „Aly­taus nau­jie­nos“, kaip­gi ne­pa­svei­kin­si šio gar­baus ir iš­ti­ki­mo laik­raš­čio skai­ty­to­jo.
toliau2016-04-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Iki de­kla­ra­vi­mo ter­mi­no pa­bai­gos li­ko ma­žiau nei sa­vai­tė

 

Ar­ti­mų­jų mei­lė ir dė­me­sys – iki dei­man­ti­nių ves­tu­vių

 

Su­ži­nok er­kių sil­pny­bes

 

Sim­no žemės ūkio mokyklos tin­kli­nin­kėms ir krep­ši­nin­kams – Bal­ti­jos žai­dy­nių auk­sas

 

Rotušės žinios

 

In­fra­struk­tū­rą jau su­si­kū­ru­sios Dzū­ki­jos ben­druo­me­nės šie­met ge­rins sa­vo so­cia­li­nius po­rei­kius

 

Ne­ti­kė­tos nuo­lai­dos „Pil­dyk” drau­gams - te­le­fo­nai iki 35 pro­cen­tų pi­giau

 

Iš de­ga­li­nės nu­va­žia­vo su pis­to­le­to ant­ga­liu ba­ke

 

Ap­kvai­šęs įstri­go pre­ky­bos cen­tro tu­a­le­te

 

Tė­viš­kė­je vis­kas šven­ta: ir že­mė dos­ni, ir dan­gus aukš­tai

 

„Jotvingių garbė” švenčiama jau devynioliktą kartą

 

Sos­ti­nė­je - tu­ri­nin­gos pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kos

 

„Roc­kfis­hing”: me­to­das, įran­kiai, lai­mi­kiai

 

Aly­taus mai­ro­nie­čiai Tel­šiuo­se

 

Ge­rų emo­ci­jų su­tei­kė pa­si­bu­vi­mas kar­tu
toliau2016-04-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100