arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Žintautas, Sergijus, Natalija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Kaimynystė: apleisti sodai ir neparduodamas viešbutis

Už San­tai­kos gat­vė­je esan­čios Aly­taus tech­ni­kos mo­kyk­los so­dus, ku­rie ply­ti iki Su­dva­jų gat­vės, žmo­nės įsi­ren­gę sa­va­va­liš­kai. Da­bar jų daug ap­leis­tų, ap­žė­lu­sių, čia daž­nai ren­ka­si aso­cia­lūs as­me­nys gir­tuok­liau­ti, po to­kių po­bū­vių pa­lie­ka­mos šiukš­lės. Pra­ei­viai ne kar­tą yra pa­ste­bė­ję pri­mė­ty­tų švirkš­tų, ku­rie liu­di­ja, kad ši vie­ta pa­trauk­li ir var­to­jan­tiems nar­ko­ti­kus. Nuo San­tai­kos iki Su­dva­jų gat­vės be­si­tę­sian­tys so­dai tarp mėgs­tan­čių gam­to­je nau­do­ti svai­giuo­sius al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ypač po­pu­lia­rūs ta­po ša­lia pa­sta­čius du pre­ky­bos cen­trus. Ap­leis­tų so­dų kai­my­nys­tė­je be gy­vy­bės žen­klų vis dar sto­vi ir bu­vęs „Sig­na­lo“ vieš­bu­tis. To­kia dvie­jų ob­jek­tų kai­my­nys­tė ne­ten­ki­na ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų, ir ne­aiš­ku, kiek il­gai ją dar teks ken­tė­ti.

toliau2016-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (7)
Skulptūromis papuoštame pušyne galbūt įsikurs oficialus Anzelmo Matučio parkas
De­šimt die­nų skulp­tū­ras kū­rę me­ni­nin­kai iš Aly­taus, Kau­no, Ita­li­jos, Pran­cū­zi­jos ir ki­tų ša­lių ket­vir­ta­die­nį aly­tiš­kius pa­kvie­tė į ša­lia An­zel­mo Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus esan­tį par­ką. Čia bu­vo už­da­ry­tas tarp­tau­ti­nis skulp­tū­rų sim­po­ziu­mas „Kas žmo­giu­ko šir­dy­je“, ku­rio me­tu su­kur­tos 8 nau­jos me­džio skulp­tū­ros bei at­nau­jin­tos se­no­sios.  
toliau2016-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Kaip jaustumėmės pašauti medžioklinėmis kulkomis ir lėtai nukraujuodami?

Prie Dzir­miš­kių miš­ko gy­ve­nan­ti sen­jo­ra Ele­na daž­nai pa­skam­bi­na į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją ir pik­ti­na­si me­džio­to­jų ar bra­ko­nie­rių el­ge­siu. Gry­bau­jant jai pa­čiai kar­tais ten­ka įmin­ti į žmo­nių pa­spęs­tas kil­pas lau­ki­niams gy­vū­nams. Kar­tą vos pa­vy­ko iš kil­pos iš­va­duo­ti įstri­gu­sį my­li­mą šu­ne­lį.

toliau2016-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (6)
Meile spindinčios akys

Ši­to­kia bū­si­mo teks­to ant­raš­tė – ne eg­zal­ta­ci­ja ir ne po­ezi­ja. To­kias akis ret­sy­kiais ma­tau la­bai kas­die­nė­je ap­lin­ko­je, tarp Dzū­ki­jos miš­kų glū­din­čia­me Kas­čiū­nų vien­kie­my­je, ku­rio šei­mi­nin­kas yra Juo­zas Ja­ka­vo­nis, bu­vęs par­ti­za­nas Tig­ras. (Kas­čiū­nų Ja­ka­vo­nio ne­rei­kia pai­nio­ti su Sei­mo na­riu Ge­di­mi­nu Ja­ka­vo­niu – tarp jų nė­ra jo­kių gi­mi­nys­tės ry­šių.)

toliau2016-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Nacionalinio paukščio lizduose Dzūkijoje užaugo menkos vados

 

Me­tai ne­sen­di­na Pu­nios Onų

 

Pri­mi­ni­mas apie žy­dų ka­pa­vie­tę - la­biau ma­to­mo­je vie­to­je

 

Aly­taus ra­jo­no že­mės ūkiudo­mė­jo­si vi­ce­mi­nist­ras

 

Šalies žem­dir­biai ja­vap­jū­tę pra­dės Bal­kū­nuo­se

 

Kas an­tro šach­ti­nio šu­li­nio van­duo – ne­tin­ka­mas ger­ti

 

Di­dė­ja Aly­taus ra­jo­no GMP sto­ties me­di­ci­nos dar­buo­to­jų ir vai­ruo­to­jų at­ly­gi­ni­mai

 

Fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da, įkvėp­taže­mės, van­dens ir ug­nies

 

Ro­tu­šė­je sa­vo dar­bus jau eks­po­na­vo 16 aly­tiš­kių. Kvie­čia­me šia ga­li­my­be pa­si­nau­do­ti ir jus!

 

Su­bur­ti žmo­nes bū­ti kar­tu

 

Nuo gal­va­kab­lio prie ino­va­ci­jų (2)

 

Di­džiu­lis ša­mas truk­do re­konst­ruo­ti til­tą Ka­li­ning­ra­de

 

Ant­ro­po­lo­gas: jei už­dir­bi 700 eu­rų per mė­ne­sį, ne­ga­li ti­kė­tis, kad gy­ven­si kaip eu­ro­pie­tis

 

Mu­sul­mo­nas Šve­di­jo­je at­leis­tas iš dar­bo už ne­no­rą mo­te­rims pa­spaus­ti ran­ką

toliau2016-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100