arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Almantas, Danutė, Urbonas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Užburtas ratas: automobilių atliekos kaupiamos, deginamos, žmogus baudžiamas, baudos nemokamos
Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė pa­gal­bos šauks­mas iš Aly­taus ra­jo­no Pu­nios gy­ven­vie­tės. Žmo­nės sa­kė jau krei­pė­si į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus dėl vie­no Sū­re­lės gat­vės gy­ven­to­jo, kie­me kau­pian­čio įvai­rias au­to­mo­bi­lių at­lie­kas, pa­dan­gas, net gais­rų čia ki­lę, ta­čiau iki šiol pa­dė­tis ne­si­kei­čia. Vėl į krū­vas su­krau­tos au­to­mo­bi­lių at­lie­kos, bai­mi­na­ma­si už­si­plies­kian­čios ug­nies. Iš kar­to po gau­to skun­do ap­si­lan­kius pas nu­ro­dy­tą Sū­re­lės gat­vės gy­ven­to­ją, iš tie­sų kie­me te­ko pa­ma­ty­ti su­dė­tas au­to­mo­bi­lių at­lie­kų ir pa­dan­gų krū­vas. To­kiu fak­tu su­si­do­mė­jo ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ku­rie, pa­si­ro­do, jau yra bau­dę Pu­nio­je gy­ve­nan­tį vy­rą už šių at­lie­kų de­gi­ni­mą bei gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą.
toliau2018-05-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Šernas Veryga išleistas į laisvę
Šį ant­ra­die­nį iš Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tės Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Nor­ge­liš­kių kai­me, ša­ly­je ži­no­mos gy­vū­nų glo­bos ben­dro­vės „Nu­a­ras“ Dzū­ki­jos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tre at­si­dū­ręs šer­nas iš­vež­tas į Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, ne­to­li Ra­my­ga­los esan­čius miš­kus. Po Vil­niaus cen­trą bė­gio­jęs žvė­ris ir ta­pęs sa­vo­tiš­ka įžy­my­be į lais­vę iš­leis­tas ir su ži­no­mo žmo­gaus var­du. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­var­dę jam iš­rin­ko LNK te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai, ku­rie bu­vo pa­kvies­ti siū­ly­ti šer­nui var­dą re­por­ta­že apie Ka­ted­ros aikš­tė­je šio mė­ne­sio pra­džio­je bė­gio­ju­sį žvė­rį.
toliau2018-05-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
Turizmo maršrutai ves pro šimtamečius sodus
Ati­da­rius nau­ją­jį kai­mo tu­riz­mo se­zo­ną, pri­sta­ty­ti ir nau­ji ob­jek­tai – se­nie­ji, be­veik šim­tus me­tų skai­čiuo­jan­tys so­dai, pa­va­sa­rį se­nu­tė­les obe­lų ša­kas nu­sva­ri­nan­tys žie­dais, o ru­de­nį džiu­gi­nan­tys vai­kys­tę pri­me­nan­čiais vai­siais.
toliau2018-05-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Popiežius Pranciškus: „Žmogus, kuris nešvenčia sekmadienio, o save vadina kataliku, yra tiesiog melagis”
Aly­taus tur­gūs pir­kė­jus pa­si­tin­ka bi­jū­nų žie­dais. Jų par­da­vė­ja Vi­li­ja sa­ko, kad kai pra­žys­ta bi­jū­nai – net ir ne gė­li­nin­kai skaid­riau šyp­so­si, nuo­šir­džiau juo­kia­si. Kaž­ką sa­vy­je ne­ša ši gra­žuo­lė dau­gia­me­tė iš mū­sų mo­čiu­čių dar­že­lių at­ėju­si gė­lė. Vie­nas žie­das – 80 eu­ro cen­tų.
toliau2018-05-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Be redaktoriaus žinios

 

Aly­taus po­ka­rio tur­gūs

 

Aly­taus ra­jo­ne – nau­jas so­cia­li­nis būs­tas

 

Aly­taus sa­vi­val­dy­bės pa­tir­tis „Le­an” sis­te­mo­je pri­sta­ty­ta „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams”

 

Mo­kyk­lo­je su­ža­lo­tas pra­di­nu­kas pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę

 

Dėl ko aly­tiš­kiams ver­kia šir­dis kaip Mai­ro­niui?

 

Pri­va­čia­me tven­ki­ny­je nu­sken­do vy­ras

 

Po baž­ny­čios skliau­tais skam­bė­jo „Sva­jo­nė”

 

Hu­mo­ro gru­pių šven­tės-kon­kur­so „Sprig­tas 2018” ai­dai

 

Kau­no gim­ta­die­nį Aly­tu­je šven­tė per 200 kau­nie­čių

 

De­šim­tys aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų – pa­ke­liui į bal­sa­vi­mą

 

Knygų naujienos

 

Veik­lus Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos jau­ni­mas Vieš­pa­tį šlo­vi­no Aly­tu­je

 

An­trą ka­len­do­ri­nės va­sa­ros die­ną – žy­gis „Prieš so­vie­tus Sei­ri­jų kraš­te”

 

toliau2018-05-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100