arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vytaras, Augmina, Inocentas, Ada

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Tarp šimto darbo dienų laimėjimų – atvertos savivaldybės pastato durys ir jame uždraustas vartoti alkoholis
Va­kar Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius ir mies­to ta­ry­bos na­riai dar­bo sa­vi­val­dy­bė­je šim­to die­nų pro­ga su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je da­li­jo­si min­ti­mis, ko­kią pa­dė­tį ra­do at­ėję dirb­ti, ką jau pa­da­rė ir ką to­liau ke­ti­na da­ry­ti. Be me­ro, dvie­jų vi­ce­me­rų, da­ly­va­vo tik de­vy­ni ta­ry­bos na­riai, dau­gu­ma jų – V.Gri­ga­ra­vi­čiaus į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ves­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai.
toliau2015-07-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (15)
Miesto sodas: žalias ir patrauklus 85-metis Alytaus simbolis
Aly­taus mies­to so­das, ku­rio kū­ri­mo dar­bai pra­dė­ti 1930 me­tais na­tū­ra­lia­me pu­šy­ne pa­gal in­ži­nie­riaus Sta­sio Taš­kū­no pro­jek­tą, iš­gy­ve­no įvai­rių tarps­nių, kaip ir pats mies­tas, ta­čiau vi­suo­met bu­vo la­bai svar­bus mies­te­lė­nams. Apie so­do, dar prieš­ka­ry­je ta­pu­sio mies­to sim­bo­liu, is­to­ri­ją pa­sa­ko­ja kil­no­ja­ma pa­ro­da „Mies­to so­das - Aly­taus lais­vės dva­sia“. Sau­sį pri­sta­ty­ta Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, da­bar ji veikia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je (2 aukš­to fo­jė). Tai jau ket­vir­ta pa­ro­dos sto­te­lė. Jos au­to­rės Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė, mu­zie­ji­nin­kė Vil­man­tė Pet­ru­se­vi­čie­nė, di­zai­ne­rė Vai­di­lė Gai­lie­nė pa­nau­do­jo tik ne­di­de­lę da­le­lę nuo­trau­kų, ku­rias pa­vy­ko ras­ti mu­zie­jaus ir pri­va­čiuo­se aly­tiš­kių ar­chy­vuo­se. Pa­ro­dą ly­di pa­sa­ko­ji­mas apie so­do is­to­ri­ją, dis­ku­si­jos ir pa­grin­di­nis klau­si­mas: ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad šis ža­lias kam­pe­lis ne tik kel­tų nos­tal­giš­kus pri­si­mi­ni­mus vy­res­niems, bet ir tap­tų svar­bia jau­nų­jų aly­tiš­kių gy­ve­ni­mo da­li­mi?
toliau2015-07-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Skambučiai telefonu 112 iš Alytaus keliaus į Vilnių
Nuo lie­pos 28 die­nos kei­čia­si Aly­taus ben­dro­jo pa­gal­bos cen­tro (BPC) veik­la. Jam ati­teks pen­kių ap­skri­čių prieš­gais­ri­nis val­dy­mas, o skam­bu­čiai pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 iš Aly­taus ke­liaus į BPC Vil­niu­je.
toliau2015-07-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Šermenų tradicijos: nuo Ligonių patepimo iki pakvietimo ant ražančiaus

Kos­mo­po­li­tiš­ka­me ta­pu­sia­me lie­tu­vių gy­ve­ni­me jau ir mir­tis tu­ri var­to­to­jiš­ką pa­vi­da­lą. Net kuk­lių lai­do­tu­vių kai­na per­ko­pia tūks­tan­tį eu­rų. O ir at­si­svei­ki­ni­mas su mi­ru­siuo­ju ne toks liūd­nas.

 

Vy­res­nio­ji kar­ta dar me­na lai­kus, kai mi­ru­sio­jo iš­ly­dė­ji­mas bu­vo api­pin­tas dau­gy­be pa­pro­čių, ri­tu­a­lų, iš pra­ei­ties at­ėju­sių tra­di­ci­jų ir ti­kė­ji­mų, o už šia­me rei­ka­le su­teik­tas pa­slau­gas im­ti už­mo­kes­tį pi­ni­gais bu­vo di­džiu­lė gė­da ir ne­pa­gar­ba.

 

Anuo­me­ti­nius lai­do­ji­mo pa­pro­čius Ūd­ri­jos pa­ra­pi­jos kai­muo­se pui­kiai me­na Ire­na ir An­ta­nas Ka­ra­lu­kai, gy­ve­nan­tys šia­pus Sa­ba­liš­kės miš­ko, ku­rio pie­ti­nė­je da­ly­je įkur­tas Sa­ba­liš­kės pe­do­lo­gi­nis draus­ti­nis, Ge­nių kai­me.
toliau2015-07-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Mies­to so­das: ža­lias ir pa­trauk­lus 85-me­tis Aly­taus sim­bo­lis

 

Pa­sau­lio pie­ni­nin­kų ly­de­ris: Lie­tu­vos pie­no sek­to­riaus lau­kia švie­si at­ei­tis

 

Gro­žio ir ge­ru­mo nie­ka­da ne­bū­na per daug

 

Ne­at­si­tik­ti­nis Ig­na­to su­si­ti­ki­mas su Ser­ge­ju­mi Ma­ko­vec­kiu

 

Pri­si­min­ki­me sa­vo gim­ti­nės is­to­ri­ją ir di­džiuo­ki­mės ja

 

Mei­lė kny­gai moks­lei­vėms pa­dė­jo įveik­ti skai­ty­mą ska­ti­nan­tį kon­kur­są

 

 „Si­dab­ri­nės ger­vės” pra­skri­do pro Aly­tų

 

Knygų naujienos

 

Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro Glo­bos sky­riu­je – įkur­tu­vės

 

Pir­mie­ji gry­bau­to­jų lai­mi­kiai

 

Kie­mo uo­sio pokš­tas – gel­ton­pin­tė

 

Di­de­lės, ska­nios ir gra­žios lau­ki­nės avie­tės

 

 

 

toliau2015-07-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100