arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Žymantas, Gytautė, Jeronimas, Sofija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Byra Alytaus rajono „tvarkiečių” skyrius
Iš par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų pa­si­trau­kė Ra­mū­nas Bie­le­vi­čius ir, ta­pęs li­be­ra­lu, šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos iš­kel­tas kan­di­da­tu tie­sio­gi­niuo­se ra­jo­no me­ro rin­ki­muo­se. Par­ti­jos va­do­vy­bei pa­reiš­ki­mą pa­ra­šė sky­riaus pir­mi­nin­kas Al­man­tas Ja­ki­ma­vi­čius (nuotr.), pra­šy­da­mas su­stab­dy­ti jo įga­lio­ji­mus.
toliau2014-09-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
Miroslavo sovietiniai aktyvistai: „nukauti” ar tiesiog nužudyti?

Prieš pus­me­tį vie­nas Kau­no po­li­ti­kas, ap­si­lan­kęs Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo mies­te­ly­je, pa­si­pik­ti­no ten jau ket­ver­tą de­šimt­me­čių sto­vin­čiu pa­min­klu stri­bams ir so­vie­ti­niams ak­ty­vis­tams. Ant pa­min­klo pui­ka­vo­si so­vie­ti­nė žvaigž­dė, o už­ra­šas skel­bė: „1945.II.13 Mi­ros­la­ve bur­žu­a­zi­niai na­cio­na­lis­tai nu­žu­dė šiuos liau­dies gy­nė­jus ir ta­ry­bi­nius ak­ty­vis­tus…“ (To­liau nu­ro­dy­tas nu­žu­dy­tų­jų są­ra­šas.) Kau­no po­li­ti­kas pa­rei­ka­la­vo pa­min­klą pa­ša­lin­ti, nes jis iš­krai­po is­to­ri­nę re­a­ly­bę: ja­me par­ti­za­nai pa­nie­ki­na­mai va­di­na­mi „bur­žu­a­zi­niais na­cio­na­lis­tais“, o stri­bai gi­ria­mi kaip „liau­dies gy­nė­jai“.

toliau2014-09-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (4)
Iniciatyvos žurnalistikos skonis

Vil­niaus uni­ver­si­te­to ket­vir­to kur­so žur­na­lis­ti­kos spe­cia­ly­bės stu­den­tui Luk­re­ci­jui Tu­biui pa­si­rink­ti stu­di­jas ne­bu­vo sun­ku, nes bū­si­mos pro­fe­si­jos už­ku­li­sius ma­tė nuo vai­kys­tės. Kaip ir ki­to­se sri­ty­se, žur­na­lis­ti­ko­je di­nas­ti­jų taip pat pa­si­tai­ko. Luk­re­ci­jaus ma­ma Auš­ra Tu­bie­nė – po­pu­lia­rios te­le­vi­zi­jos lai­dos „So­do krai­tė“ au­to­rė, dar mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­tį sū­nų ji pa­ly­dė­jo į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją, Jau­ni­mo cen­tro jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sus (va­do­vė Rū­ta Ja­sio­nie­nė). Sėk­min­gai juos bai­gęs aly­tiš­kis iš­lai­kė sto­ja­mą­jį kū­ry­bi­nį eg­za­mi­ną ir ta­po Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tu.

toliau2014-09-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Alma Mater militaris kariūnė Lauryna Bubnytė: „Uniforma moteriškumo nepanaikina”

Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos pa­ky­lė­ta Lau­ry­na Bub­ny­tė iš Aly­taus ra­jo­no Pa­rė­čė­nų kai­mo sėk­min­gai stu­di­juo­ja Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je ket­vir­ta­me kur­se. Bū­si­mai ka­ri­nin­kei pui­kiai se­ka­si de­rin­ti ci­vi­li­nes tarptautinių santykių ba­ka­lau­ro stu­di­jas su ka­ri­nė­mis, siek­ti spor­to lai­mė­ji­mų bei ne­nu­trauk­ti ben­dra­vi­mo gi­jos su jau­nai­siais Aly­taus ap­skri­ties šau­liais, ku­rių vi­suo­met yra lau­kia­ma.

toliau2014-09-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Mo­ky­to­jo įpro­tis

 

Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras sėk­min­gai įgy­ven­di­no dar vie­ną pro­jek­tą

 

Pra­tęs­ta re­gist­ra­ci­ja į Jau­nų­jų in­for­ma­ti­kų aka­de­mi­ją

 

Žada Aly­tui re­gi­nį - tu­ne­lio griau­čius be­to­nuos!

 

Šešio­lik­me­čio nu­si­kal­ti­mas už­gu­lė ir mo­ti­nos pe­čius

 

Pra­ra­do au­to­mo­bi­lį ir už­si­dir­bo 4 tūks­tan­čių 500 li­tų bau­dą

 

Ar viską žinote apie savo sveikatą?

 

Aly­tiš­kės ci­ga­re­ti­nin­kės bau­dų krai­tis – 130 tūks­tan­čių li­tų

 

Vai­ra­vo ne­blai­vus – ir pir­mas kar­tas ver­čia mąs­ty­ti

 

„Eko­lo­giš­kos ino­va­ci­jos pa­sie­nio re­gio­ne“

 

Pavogė avis

 

Ieš­ko be ži­nios din­gu­sio dau­giš­kio

 

„Pa­vyz­di­nės” spau­dos por­tre­tas

 

Bliz­gės spin­de­sys

 

„Žemės šven­tė­je” sim­niš­kiams se­kė­si

 

Mėsą reikia valgyti kasdien

toliau2014-09-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100