arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vydenis, Gražina, Kipras, Justina (Justė)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Viešas laiškas Seimo nariui Juliui Sabatauskui
Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, šį vie­šą laiš­ką Jums ra­šo Aly­tu­je dir­ban­tys lo­ši­mo au­to­ma­tų sa­lo­nų dar­buo­to­jai, ta­čiau ne­abe­jo­ja­me, kad po juo pa­si­ra­šy­tų dar ke­li šim­tai mū­sų ko­le­gų, dir­ban­čių ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se.
toliau2016-09-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (6)
Kaip iš tautos padaroma avių banda
Ne­pra­bė­gus nė pus­mė­ne­siui nuo Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos (LPĮA) su­kurp­to me­mo­ran­du­mo, pa­gal ku­rį kiek­vie­nas per­kan­ty­sis al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų dau­gu­mo­je pre­ky­bos tin­klų pri­va­lo ka­si­nin­kui ro­dy­ti sa­vo am­žių liu­di­jan­tį as­me­ni­nį do­ku­men­tą, aso­cia­ci­jos va­dai ži­niask­lai­dai jau tri­mi­tuo­ja apie šios ini­cia­ty­vos sėk­mę ir at­seit su­ma­žė­ju­sį al­ko­ho­lio par­da­vi­mą.
toliau2016-09-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (18)
Dzūkai neįprastai jaukinasi laukinius gyvūnus
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kia ne vie­no lau­ki­nio gy­vū­nų ge­ro­vei ne­abe­jin­go as­mens pra­ne­ši­mo, kaip dzū­kai jau­ki­na­si šiuos gy­vū­nus prie sa­vo na­mų. Pa­va­sa­rį in­for­muo­ta apie vol­je­re au­gi­na­mą stir­ni­ną, da­bar – apie spe­cia­liai įreng­ta­me ap­tva­re be­si­ga­nan­čią šer­no pa­te­lę af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­krės­to­je te­ri­to­ri­jo­je. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams mįs­lė, ko­dėl Dzū­ki­jos gy­ven­to­jai to­kiu ne­le­ga­liu bū­du ban­do pri­si­jau­kin­ti lau­ki­nius gy­vū­nus sa­vo so­dy­bo­se.
toliau2016-09-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
„Pamoką gavau visam gyvenimui”, – sako jauna mama ir dėkoja kariškiui už moralinį palaikymą

Alytiškė Agnė Čeplinskienė, šiuo metu gyvenanti Vilniuje, – žurnalistė, tačiau šįkart pateko į tokią situaciją, apie kurią norėtų papasakoti ne kaip žinių profesionalė, bet kaip jauna mama, auginanti nė metų neturintį mažylį. Įspūdžiais apie savo gerai pasibaigusį nuotykį jį suskubo pasidalyti „Facebook‘e“, kur padėkojo abejingam nelikusiam praeiviui Vaidui Geniui. Beje, kaip vėliau paaiškėjo, taip pat alytiškiui.

 

toliau2016-09-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Su­ga­vo suk­čių

 

Rotušės žinios

 

Alytiškiai gali patys išsirinkti, ką nori žiūrėti per TV

 

Tė­vas ir sū­nus bu­vo žiau­rūs ir ne­gai­les­tin­gi

 

Ger­bia­mi kai­my­nai, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žmo­nės!

 

Ge­riau­sia iš­ei­tis iš sun­ku­mų – iš­spręs­ti sun­ku­mus

 

Ar Dzū­ki­jos kan­di­da­tai į Sei­mą pa­si­ruo­šę ek­le­zi­jai?

 

Už kiek­vie­ną ne­le­ga­liai dir­bu­sį med­kir­tį – 600 eu­rų bau­da

 

Ke­tu­rios prie­žas­tys at­si­kra­ty­ti se­na elek­tro­ni­ka

 

Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las at­vi­rai – apie iš­ti­ki­my­bę šei­mai ir dar­bui

 

Aly­tiš­kiai ge­ro ūpo sė­mė­si tar­mių ver­smė­je

 

Ver­sli­nin­kas Man­tas Kil­kus: „Sėk­min­gam ver­slui rei­kia pa­tir­ties”

 

Šmaikš­ti ko­me­di­ja, ne­pa­lie­kan­ti abe­jin­gų net tarp tik­riau­sių sno­bų

 

Valgyklos mokslo metams pasiruošė dar vasarą

 

Tau­to­dai­lės dirb­tu­vė­se su­ko­si ra­te­lis, tir­po vil­nos kuo­de­lis

 

Sau­gų el­ge­sį ke­ly­je pri­mins žais­min­gi at­švai­tai – var­ly­tės
toliau2016-09-24  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100