arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Norvilas, Raminta, Rožė, Felidta

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Autobusų stoties griuvėsiai - Alytaus miesto tarybos „neturėjo intereso”
Bė­ga me­tai, kei­čia­si mies­to va­do­vai ir po­li­ti­kai ta­ry­bo­je, o aly­tiš­kiai vis taip pat rau­do­nuo­ja prieš mies­to sve­čius, klau­sian­čius, ko­dėl Aly­taus cen­tre riog­so griu­vė­siai ir nie­kas ne­tvar­ko šios te­ri­to­ri­jos. To­kia ap­gai­lė­ti­na pa­dė­tis tę­sia­si nuo 2007 me­tų. „Ar ne­ga­li­ma nu­pirk­ti iš sa­vi­nin­kų at­gal skly­po ir su­grą­žin­ti sto­tį į mies­to cen­trą?“ - klau­sia į „FM99“, ku­rios ete­ry­je su­reng­ta dis­ku­si­ja apie ap­leis­tą bu­vu­sią au­to­bu­sų sto­tį, pa­skam­bi­nu­si aly­tiš­kė Ve­ro­ni­ka.
toliau2015-03-07  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Bankrutavusių įmonių skolos už valstybinės žemės nuomą pripažintos beviltiškomis
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pir­mą­kart pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis ban­kru­ta­vu­sių įmo­nių sko­los už vals­ty­bi­nės že­mės nu­omą pri­pa­žin­tos be­vil­tiš­ko­mis. Jos su­da­ro dau­giau kaip 142 tūkst. eu­rų.
toliau2015-03-07  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Melagingas pranešimas sutrikdė gimnazijos darbą
Va­kar po vi­dur­die­nio po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą, kad už­mi­nuo­ta Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja. Mo­kyk­lo­je, ku­rio­je mo­ko­si be­veik 300 moks­lei­vių, bu­vo ne­del­siant nu­trauk­tas dar­bas, gim­na­zis­tai iš­ves­ti iš pa­tal­pų ir iš­vež­ti na­mo. At­lais­vi­nus pa­tal­pas, gim­na­zi­ja už­ra­kin­ta, jos te­ri­to­ri­ja ati­tver­ta.
toliau2015-03-07  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Vidinė styga

Ati­da­rau lan­gą. Ma­žy­tis per­si­ren­gi­mo kam­ba­rė­lis pri­si­pil­do ty­ro oro, sau­lės spin­du­liai ap­švie­čia ant sta­lo gu­lin­tį laiš­ką, svai­gi­na švel­nus lie­pų žie­dų kva­pas. Rei­kė­tų iš­bėg­ti į te­at­ro kie­me­lį ir pri­sis­kin­ti jų – šal­tą žie­mos va­ka­rą kvap­ni ar­ba­ta su­šil­dys ir pa­guos ma­no vie­ni­šą šir­dį. Lie­pa – pats gra­žiau­sias mė­nuo iš vi­sų, nes aš šven­čiu gim­ta­die­nį. Ne­kan­triai skai­tau. Ma­niau, kad tai dar vie­nas svei­ki­ni­mas, bet ap­si­ri­kau – tai bu­vo pra­šy­mas ir kvie­ti­mas pri­si­dė­ti prie lab­da­ros ren­gi­nio, skir­to on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams pa­rem­ti. Ja­me nu­ro­dy­ti te­le­fo­nų nu­me­riai, or­ga­ni­za­to­rių pa­var­dės, lab­da­ros fon­do są­skai­tos nu­me­ris, vai­kų li­go­ni­nės ad­re­sas ir apie pen­kias­de­šimt var­dų su pa­var­dė­mis, vai­kų am­žiu­mi, sky­rių pa­va­di­ni­mais, pa­la­tų nu­me­riais. La­po apa­čio­je pa­ra­šy­ta pa­sta­ba: „Rei­kia iš­si­rink­ti tik vie­ną vai­ką ir apie tai in­for­muo­ti or­ga­ni­za­to­rius. Pa­dė­kit ne tik pi­ni­gais, bet ir šir­di­mi.“

toliau2015-03-07  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Naujos knygos

 

Sa­la­čių se­zo­no pra­džia

 

Ant­ras pa­si­brai­džio­ji­mas po pa­ru­du­sias at­min­ties pie­vas, ar­ba Il­go­ji ke­lio­nė iš bal­to­sios Lie­tu­vos į rau­do­ną­ją Lie­tu­vą

 

„Mo­te­rys ir fo­to­gra­fi­ja”: apie bū­tį, kad su­pras­tu­me sa­ve

 

Kerš­to įran­kis - vir­tu­vi­nis pei­lis

 

„Se­na­mies­čio dra­bu­ži­nei” - jau ket­ve­ri

 

Įve­dant eu­rą Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo pa­si­ti­kė­ji­mas var­to­to­jų tei­sių ap­sau­ga

 

Po eu­ro įve­di­mo pa­žei­di­mų ma­žė­ja

 

Kviečia Kraš­to­ty­ros mu­zie­jus

 

Aly­taus is­to­ri­jos ka­len­do­rius

 

 

toliau2015-03-07  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100