arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Į sėkmę vedė neskaičiuotos darbo valandos ir žuvininkystės išmanymas
Į Sim­no žu­vų veis­ly­ną rin­ko­si ne tik ja­me dir­ban­tys, bet ir dir­bę – ūkį kū­rę, jam va­do­va­vę ir de­šim­tis me­tų čia pra­lei­dę žmo­nės. Pen­kias­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jus pa­žen­klin­tas pri­si­mi­ni­mais apie jo įkū­ri­mą, nu­veik­tus dar­bus ir kles­tė­ji­mą.
toliau2014-07-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Alytiškių iniciatyva – keturios paplūdimio tinklinio aikštelės
Šiuo me­tu Aly­tu­je, ne­to­li Ma­žo­sios ir Di­džio­sios Dai­li­džių eže­rė­lių, bai­gia­mos įreng­ti ke­tu­rios pa­plū­di­mio tin­kli­nio aikš­te­lės. Ofi­cia­lus jų ati­da­ry­mas tu­ri įvyk­ti šį šeš­ta­die­nį, lie­pos 26-ąją.
toliau2014-07-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Festivalių džiaugsmai, alkoholis ir šokiruojanti patirtis Daugų parduotuvėje „Maxima”
Žvelg­da­mi į va­sa­ros sa­vait­ga­lių ren­gi­nių tvar­ka­raš­tį vei­kiau­siai ne­ra­si­me nė vie­no sa­vait­ga­lio be vie­no­kio ar ki­to­kio fes­ti­va­lio. Fes­ti­va­liai ta­po la­bai po­pu­lia­ria lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo for­ma Lie­tu­vo­je. Ga­li­me tik pa­si­džiaug­ti, kad žmo­nės bu­ria­si gam­to­je, klau­so­si įvai­rių kon­cer­tų, ben­drau­ja, mo­ko­si, pra­mo­gau­ja, su­sig­rą­ži­na jė­gas po dar­bų.
toliau2014-07-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Priminimas daržininkams: pomidorai mėgsta sočiau pavalgyti
Gar­baus am­žiaus su­lau­ku­si Ade­lė Lan­ki­nin­kie­nė ti­ki­na ne­at­me­nan­ti lie­pos, ku­rios vi­du­ry­je ne­bū­tų val­giu­si sa­vų po­mi­do­rų. Šie­met la­bai anks­ty­vų­jų veis­lių po­mi­do­rų sėk­lų spe­cia­liai sė­ju­si dviem sa­vai­tė­mis anks­čiau ne­gu įpras­tai, bet ir jie der­liaus dar ne­su­no­ki­no. Pa­pras­tai per sa­vo gim­ta­die­nį, lie­pos 5 die­ną, ji pa­raug­da­vo agur­kė­lių vai­kai­čiams pa­vai­šin­ti. Šie­met dar nė vie­no nė­ra nu­si­sky­nu­si. Ir ki­ti dar­ži­nin­kai tei­gia, kad jau mė­nuo, kai žy­di agur­kai, bet der­liaus ne­ma­ty­ti. Pa­tir­ti­mi da­li­ja­si tie, kas šias dar­žo­ves švei­čia pil­na bur­na.
toliau2014-07-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

„Grei­tas dzū­kas”: vis­kas ma­ty­ta, pa­žįs­ta­ma, bet ki­taip

 

Ne­su­mo­kė­jo už ben­zi­ną

 

Val­go­mo­ji mor­ka

 

Iš­mo­kų ti­ki­ma­si iki va­sa­ros pa­bai­gos

 

Leidyklos „Almira littera“ knygų naujienos

 

Pri­si­min­ta at­kak­li ko­va už aukš­tu­mą 169,1

 

Pro­fe­si­nis to­bu­lė­ji­mas - ug­dy­mo sėk­mės ga­ran­tas

 

„Ug­nies me­džiok­lei su va­ro­vais” Aly­taus te­at­re – 70 tūks­tan­čių li­tų

 

Pro­tin­gas, aky­las na­mų sar­gy­bi­nis, vi­sus ant ko­jų su­ke­lian­tis ta­da, ka­da to tik­rai rei­kia

 

Bran­dos ates­ta­tų tei­ki­mo va­jus Aly­tu­je bai­gė­si

toliau2014-07-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100