arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vytaras, Augmina, Inocentas, Ada

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Druskių gyvenimas iš parasparnio - ne prasčiau nei Lietuva iš paukščio skrydžio
Išvakarėse to ryto, kai fotografui Faustui Augustinui teko ropštis į dvivietį parasparnį ir kilti virš Pirmojo Alytaus, šio aviacinio išbandymo sumanytojai Onutė ir Antanas Slušniai pasidomėjo: „Bijai?“ Nedaugžodžiaujantis fotografas atsakė: „Bijau.“ Bet visai ne skrydžio, o kad nepavyks įamžinti Druskininkų gatvės iš padangės. Ir ne bet kaip, o žydint pienėms. (Nesvarbu, kad iš tokio aukščio jas gali pamatyti kaip savo ausis be veidrodžio.) Tačiau vartant ką tik išleistą knygą „Druskiai“, pasakojančią apie Druskininkų gatvės bendruomenę, kurios viršelyje - minėto skrydžio metu „nušautas“ vaizdas, matyti ir keletas geltonų dėmių. Knygos sudarytoją O.Slušnienę Faustas visai rimtai patikino, kad tai - pienės. Bet sodininkė žino: forzitijų krūmai žydi taip aitriai geltonai, kad iš dangaus panašūs į pienes. Dar ji žino, kokiu nemenku iššūkiu tapo knygos, pasakojančios apie Druskininkų gatvės bendruomenę, sudarymas, nes pati labai norėjo, kad knyga išvystų dienos šviesą. Kodėl kilo toks noras - niekaip neatspėsite!  
toliau2014-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Alytaus daugiabučių renovacijos būdai – valdiškai ir kitaip
Šiuo me­tu Aly­taus dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­ce­są ad­mi­nist­ruo­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės įkur­ta Ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­ra (EEDA) ir pa­čios na­mų ben­dri­jos. Tos, ku­rios nu­spren­dė re­no­va­ci­jos ad­mi­nist­ra­vi­mą vyk­dy­ti be mi­nė­tos agen­tū­ros pa­gal­bos, pa­čios ren­gia­si ir na­muo­se at­lik­ti­nų dar­bų in­ves­ti­ci­nius, tech­ni­nius pro­jek­tus, ren­ka­si ran­go­vus, tech­ni­nius pri­žiū­rė­to­jus. Ne­at­si­tik­ti­nai da­bar Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vy­rau­ja du dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos bū­dai – val­diš­kai ir ki­taip. Kuo jie ski­ria­si ir kuo kiek­vie­nas pa­ran­kes­nis, efek­ty­ves­nis šių na­mų gy­ven­to­jams?
toliau2014-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (6)
Krepšiniui reikia visai nedaug
Jau­tį, kaip sa­ko­ma, – už ra­gų. Ar ga­lė­tų tų Lie­tu­vos mies­tų sa­vi­val­dy­bės, ku­riuo­se vei­kia LKL klu­bai, su­si­mes­ti pi­ni­gų ir skir­ti krep­ši­niui dar po 200–300 tūkst. li­tų? Ma­nau, kad ga­lė­tų, – tai nė­ra prie be­ga­ly­bės ar­tė­jan­tys mi­li­jar­dai, ku­rių net sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai ne­pa­kel­tų ar nuo jų im­tų sprog­ti.
toliau2014-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Užasfaltuosime miesto istoriją, nes reikia įsisavinti ES pinigus
„Jo ma­ny­mu, jei pro­jek­tas bus įgy­ven­din­tas toks, koks yra da­bar, si­tu­a­ci­ja nė­ra blo­ga, nes grin­di­nys lie­ka už­kon­ser­vuo­tas po as­fal­tu – at­ei­ties kar­toms. Gal jos su­ma­nys, kaip is­to­ri­jos liu­di­ji­mus at­ver­ti vi­suo­me­nei?“ (Iš Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės pub­li­ka­ci­jos „Ar bus at­ver­ti se­no­jo grin­di­nio frag­men­tai bu­vu­sio­je Tur­gaus aikš­tė­je, ar­ba Kaip teik­ti pa­siū­ly­mus eu­ro­pi­niams pro­jek­tams, kad jie ne­bū­tų post fac­tum?“
toliau2014-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (26)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

Va­ba­lių eže­ro pa­kran­tė­je akys ir ran­kos pil­nos dar­bų

 

Ieškomas Vaikantoniškis

 

Abe­jo­jan­tiems tik­ru­mu, ar­ba Ne­ži­no­da­mi - pei­kia­me, su­pras­da­mi - ne­tu­ri­me nuo­mo­nės

 

Dau­gai - pui­ki vie­ta pa­bėg­ti nuo karš­čių

 

Ki­to­kios Lie­tu­vos il­ge­sys

 

Ant­ros ata­kos ti­ki­my­bė (2)

 

Mu­zi­ka, te­ra­pi­ja ir pa­sau­lio spal­vos: min­tys po XIV pa­sau­li­nio mu­zi­kos te­ra­pi­jos kon­gre­so Aust­ri­jo­je

 

Kuo uni­ka­li Bul­ga­ri­ja

toliau2014-07-26  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100