arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Daugaudas, Vygailė, Jurgis, Adalbertas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Kauno vicemerui užkliuvo paminklas Miroslave
Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas, par­ti­jos „Jau­no­ji Lie­tu­va“ ly­de­ris Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no me­rą vie­ti­nių kon­ser­va­to­rių va­do­vą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką dėl Mi­ros­la­vo cen­tre pa­sta­ty­to pa­min­klo liau­dies gy­nė­jams ir ta­ry­bi­niams ak­ty­vis­tams at­min­ti. Vi­ce­me­ro įsi­ti­ki­ni­mu, tai aki­vaiz­dus įžei­di­mas vi­sų lais­vės ko­vo­to­jų, jų šei­mų, taip pat vi­sų nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo so­vie­ti­nių oku­pan­tų, ku­rių tal­ki­nin­kai bu­vo liūd­nai pa­gar­sė­ję stri­bai. Ko­dėl iki šiol šis pa­min­klas nie­kam ne­už­kliu­vo ir ką da­bar ren­gia­ma­si su juo da­ry­ti?
toliau2014-04-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (10)
Kodėl spektakliui „Be adreso. Be pavadinimo” pagal Jurgio Kunčino kūrybą teatralams prireikė teptuko, o ne skaitmeninio fotoaparato?

Ge­gu­žės pa­bai­go­je mies­to te­at­re – ne­ei­li­nis įvy­kis. Bus pa­ro­dy­ta spek­tak­lio pa­gal Jur­gio Kun­či­no ap­sa­ky­mų ir po­ezi­jos rin­ki­nius („Bal­tų­jų sū­rių nak­tis“, „Di­džio­sios žiur­kės še­šė­lis“, „Nie­kie­no na­mai“, „Vai­ni­kas „Sos­ci­nei“ ir kt.) prem­je­ra. Jo re­ži­sie­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė sa­ko, kad šis dar­bas at­si­ra­do iš no­ro kal­bė­ti apie tai, kiek daug J.Kun­či­no kū­ry­ba reiš­kia Aly­tui. Jo teks­tai pa­gal mies­to mo­ty­vus – tar­si dva­si­nis pa­li­ki­mas gim­ta­jai Dzū­ki­jos sos­ci­nei.

Spek­tak­lį apie aly­tiš­kius ku­ria aly­tiš­kių kū­ry­bi­nė gru­pė, ta­čiau jis bus skir­tas ne tik aly­tiš­kiams.
toliau2014-04-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Daugiabučių renovacija – aktyviai ir sklandžiai

Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ja sėk­min­gai ju­da į prie­kį. Anks­čiau žmo­nes rei­kė­jo įkal­bi­nė­ti at­nau­jin­ti na­mus, o šiuo me­tu si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tu­si iš es­mės. Da­bar gy­ven­to­jai pa­tys krei­pia­si į vie­tos sa­vi­val­dy­bes ar re­no­va­ci­jos pro­gra­mą įgy­ven­di­nan­čią Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­rą.

toliau2014-04-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (8)
Milijoninės investicijos pastotėje: darbų progresas
Lie­tu­vos ir Len­ki­jos elek­tros ener­gi­jos jung­ties „Lit­Pol Link“ dar­bai įga­vę pa­grei­tį – apie jų pro­gre­są in­for­muo­ja Aly­taus trans­for­ma­to­rių pa­sto­tė­je be­si­dar­buo­jan­ti elek­tros įren­gi­nių pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos įmo­nė „A.Ži­lins­kis ir Ko“.
toliau2014-04-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

Ku­me­tiš­kiui – švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­gy­ri­mo raš­tas

 

A ly­gos rung­ty­nės FK „Dai­na­va“ – FK „Tra­kai” – ne­mo­ka­mai!

 

„Sodrai“ draudėjų teikiami pranešimai nuo gegužės 1 dienos – tik per EDAS

 

Smur­tas šei­mo­se

 

Aler­gi­ja. Šio am­žiaus rykš­tė

 

Ar­klio me­tais – žir­gų šven­tė Laz­di­juo­se

 

Aly­taus ra­jo­nas pri­sta­tė miu­zik­lą „Mū­za ir dai­nius”

 

Lie­ti­nius bly­ne­lius val­gy­da­vo tik di­di­kai

 

Mo­ki­nių fran­ko­fo­niš­ko­jo te­at­ro fes­ti­va­lis „Pir­mo­ji už­dan­ga”

 

Sau­lė sprogs­tant alks­niams pik­ta ir skau­džiai kan­džio­ja

 

Kaip pa­di­din­ti pa­va­sa­rį su­ma­žė­ju­sį dar­bin­gu­mą?

 

Jaus­ki­me pa­rei­gą pa­skie­py­ti sa­vo vai­ką

 

Pi­lig­ri­mi­nis žy­gis „Šei­ma - gy­vy­bės lop­šys ir ke­lio į šven­tu­mą pra­džia”

 

Aly­tiš­kiams - dar dau­giau pro­fe­sio­na­lių me­di­ci­nos pa­slau­gų

 

Draudėsi ir laimėjo

 

 

 

toliau2014-04-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100