arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Rimkantas, Girmantė, Sikstas, Odeta

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Ar varpų dūžiais laiką skaičiuojančio laikrodžio neištiks japoniško sodo likimas?
Ar­tė­jant rin­ki­mams mies­to va­do­vai de­monst­ra­vo pro­gi­nes pa­stan­gas pa­si­rū­pin­ti mies­to įvaiz­džiu. Pa­vyz­džiui, krei­pė­si į vi­suo­me­nę dėl pro­jek­tų, ku­rie ke­le­rius me­tus taip ir ne­su­lau­kė di­des­nio jų dė­me­sio, – Ro­tu­šės aikš­tė­je jau tre­jus me­tus ne­be­vei­kian­čio laik­ro­džio. Ri­nki­mams pa­si­bai­gus ta­po aki­vaiz­du, kad ir mies­to gim­ta­die­nį Aly­tus švęs kaip su­sto­ju­sio lai­ko mies­tas – nie­ko kon­kre­taus ta lin­kme ne­nu­veik­ta.
toliau2015-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Vietoj gąsdinusios reorganizacijos – didesni atlyginimai
­Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­jo bū­ti svars­to­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­or­ga­ni­za­ci­ja jas su­jun­giant į vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį. Ta­čiau šis klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­tas. Vie­toj gąs­di­nu­sios re­or­ga­ni­za­ci­jos ne tik svei­ka­tos prie­žiū­ros, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vai su­lau­kė at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mo.
toliau2015-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (4)
„Fenix” barui neišdrįsta apriboti prekybos alkoholiu
Aly­taus mies­to cen­tre, Vil­niaus gat­vė­je, vei­kian­tis ba­ras „Fe­nix“ į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ne­ma­lo­nę pa­ten­ka ne pir­mą kar­tą. Dėl ba­ro lan­ky­to­jų ke­lia­mo triukš­mo anks­čiau sa­vi­val­dy­bei skun­dė­si gy­ven­to­jai, o da­bar dėl vie­šo­sios tvar­kos trik­dy­mo ba­rui ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką pa­siū­lė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
toliau2015-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Radžiūnai jau kvepia krapais ir svogūnų laiškais

Ra­džiū­nų kai­mo ūki­nin­kai Jū­ra­tė ir Eu­ge­ni­jus Ur­bo­nai tu­ri 8 hek­ta­rus že­mės ir sa­ko, kad dar­ži­nin­kams tai la­bai daug. Anks­čiau jie lai­kė pen­kias kar­ves, ar­klius. Pen­ke­ri me­tai gy­vu­lių nė­ra, ir Eu­ge­ni­jus, be­je, ki­lęs iš Kap­čia­mies­čio kraš­to, ne­no­ri net į tą pu­sę pa­žiū­rė­ti. Mei­lė il­ga­kar­čiams per­si­da­vė tik duk­rai Ie­vai, Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nei, ku­ri vis le­kia į „Tar­za­ni­ją“ žir­gais pa­jo­di­nė­ti.

toliau2015-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Rai­mun­das Mar­kaus­kas siū­lo ne­ap­mo­kes­tin­ti par­duo­da­mo pa­vel­dė­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to

 

Su­si­ti­ko su Mal­tos or­di­no va­do­vais

 

„Avi­va Lie­tu­va“ – gy­vy­bės drau­di­mo ly­de­rė

 

Šilau­o­gė – ne­at­ras­ta so­do gė­ry­bė

 

Pu­ti­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas su­klu­po

 

Ne­bran­gi­no lais­vės ir at­si­dū­rė už gro­tų

 

Ir už­ra­kin­to­je laip­ti­nė­je dvi­ra­čiams ne­sau­gu

 

Tau­čio­ny­se de­gė ąžuo­liu­kų ir eg­lai­čių jau­nuo­ly­nas

 

Aly­tiš­kis To­mas Ki­va­ras – nau­ja­sis KTU gim­na­zi­jos di­rek­to­rius

 

Tau­pu­mas, ban­dy­mas ar tie­siog at­sai­nu­mas?

 

Nu­si­pel­nė „Šal­ci­nė­lio” di­plo­mų

 

Ko ne­ži­no­jo­te apie lie­tu­viš­ką bren­dį, ar­ba Bran­daus sko­nio 20 me­tų tra­di­ci­jos

 

Nu­mar­gin­tos Ve­ly­kos

 

Ar iš­gel­bės pie­no ūkius sė­ti­nės ža­lie­nos?

 

Dvi­de­šimt pen­ke­ri „Sod­ros” me­tai. Aly­taus sky­rius

 

Ver­čiant „Sodros“ is­to­ri­jos pus­la­pius

 

Aukš­tu­ma­los pra­bu­di­mas

 

„Aly­taus pre­ky­bos” tin­kli­nin­kių per­ga­lės Že­mai­ti­jo­je

 

Aly­taus ko­le­gi­jo­je ka­ra­lia­vo krep­ši­nis

 

Jau­nų­jų plau­ki­kų star­tai

 

Sta­lo te­ni­so pir­me­ny­bės at­sklei­dė stip­riau­sius Dzū­ki­jos te­ni­si­nin­kus
toliau2015-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100