arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mąstvilas, Tanvilė, Alfonsas, Liudlė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
bznstart.lt/startup
Partneriai
Skaitykite šiandien
„Dieviškoji komedija” – langas į nematomą pasaulį
Ita­lų Re­ne­san­so po­eto Dan­te Alig­hie­ri po­ema ne­abe­jo­ti­nai yra vie­nas įsta­biau­sių me­no kū­ri­nių žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je. Ji pa­vei­kė vi­sų vė­liau kū­ru­sių di­džių­jų me­ni­nin­kų mąs­ty­se­ną, pa­sau­lė­jau­tą, jų kū­ri­nių te­ma­ti­ką ir sti­lis­ti­ką vi­so­se me­no sri­ty­se. Kiek­vie­nas di­dis Ita­li­jos ak­to­rius jau­čia pa­rei­gą vie­šai per­skai­ty­ti vi­są „Die­viš­ko­sios ko­me­di­jos“ teks­tą. Ta­čiau tik ne­dau­ge­lis re­ži­sie­rių ryž­ta­si per­kel­ti po­emą į te­at­ro sce­ną kaip vi­sa­ver­tį spek­tak­lį.
toliau2014-10-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Verslininkų konflikto padarinys – užtvertas įvažiavimo kelias
Aly­tu­je San­tai­kos gat­vė­je vie­na ša­lia ki­tos nau­jus pa­sta­tus tu­ri dvi įmo­nės – „Aly­taus val­da“ ir „Dur­ga“. Iki šiol jos sėk­min­gai nau­do­jo­si ben­dru įva­žia­vi­mo ke­liu. Ta­čiau šį pir­ma­die­nį jis bu­vo ne­ti­kė­tai už­tver­tas. Kas ir dėl ko­kių prie­žas­čių taip pa­si­el­gė?
toliau2014-10-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (12)
Mažėja klasikinio nelegalaus darbo, daugėja slepiamo darbo laiko
Va­kar Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Aly­taus sky­riu­je vie­šė­jęs ša­lies vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio dar­bo ins­pek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Arū­nas Lu­pei­ka ir Dar­bo ins­pek­ci­jos As­me­nų ap­tar­na­vi­mo ir tei­sės tai­ky­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Iri­na Ja­nu­ke­vi­čie­nė su ži­niask­lai­dos at­sto­vais da­li­jo­si min­ti­mis apie šios ins­ti­tu­ci­jos vyk­do­mas funk­ci­jas, ku­rios, jų tei­gi­mu, tu­rė­tų bū­ti su­pran­ta­mos ne vien kaip bau­džia­mo­sios, o kaip žmo­nėms su­tei­kian­čios ga­ran­ti­jas dar­be iš­lik­ti svei­kiems ir ap­sau­go­tiems nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Juk ir vie­nas dar­be žu­vęs žmo­gus yra per daug.
toliau2014-10-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Į miesto kapines vyks daugiau mikroautobusų
„Vi­sų šven­tų­jų ir Vė­li­nių die­no­mis vi­si aly­tiš­kiai, ke­ti­nan­tys ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų ka­pus Už­upių ka­pi­nė­se, ga­lės jas be var­go pa­siek­ti vie­šuo­ju trans­por­tu“, – tei­gia UAB „Mul­ti­va­nas“ di­rek­to­rius Vac­lo­vas Ka­ra­le­vi­čius.
toliau2014-10-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Kad skur­do šlei­fas ne­si­vilk­tų iš kar­tos į kar­tą”

 

„Tarš­ku­tis” – „Duo­kim ga­ro!” mė­ne­sio fi­na­le

 

Ne­pai­sė teis­mo įpa­rei­go­ji­mų ir at­si­dū­rė už gro­tų

 

Moks­lei­vė iš au­to­mo­bi­lio iš­leis­ta sau­giai

 

Smur­to au­ka – su­gy­ven­ti­nė

 

Ieško policija

 

Auk­sa­ran­kio meist­ro sie­kis: ant po­nios žie­mi­nės žūk­lės dė­žės sė­di po­nas žve­jys

 

Atidarymas

 

Leng­va­ti­nės pa­sko­los ver­slui Aly­taus ap­skri­ty­je – jau­ni­mui ir ne tik

 

Gau­siau­siai bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jai – sep­ty­ne­ri

 

Pa­dė­ki­me iš­si­pil­dy­ti Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los sva­jo­nei

 

20 metų veiklos

 

Ly­de­kų puo­tos at­vi­ruo­se plo­tuo­se

 

Lie­tu­vos vais­ti­nin­kai – tarp gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ly­de­rių

 

Pa­pras­ta, na­tū­ra­li ir efek­ty­vi su džok te­ra­pi­ja

 

Ar viską žinote apie savo sveikatą?

 

Mer­ki­nės glo­bos na­muo­se lau­kia­ma įkur­tu­vių

toliau2014-10-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100