arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Darvydas, Gintautė, Elvinas, Margarita

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Alytaus rajono mero pareigybinio automobilio bagažinę galima atidaryti net kojos judesiu
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pri­ėmė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­gal veik­los nuo­mos su­tar­tį įsi­gy­to au­to­mo­bi­lio „Ško­da Su­perb“, ku­riuo kaip pa­rei­gy­bi­niu nau­do­ja­si ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, pir­ki­mo ver­ti­ni­mo iš­va­dą. Ši griež­ta – pir­ki­mo su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta ir esant po­rei­kiui or­ga­ni­zuo­ja­mas nau­jas vie­ša­sis pir­ki­mas.
toliau2017-02-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Byra Alytaus piliečių frakcija

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, val­dan­čio­sios Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jos at­sto­vė Li­na So­su­no­vi­čie­nė mies­to me­rui, tos pa­čios frak­ci­jos na­riui Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui įtei­kė pra­ne­ši­mą apie sa­vo na­rys­tės su­stab­dy­mą jo­je. Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jos va­do­vės pa­rei­gų va­sa­rio pra­džio­je at­si­sa­kė Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė.

toliau2017-02-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (61)
Laima Urbonienė: „Yra tautų, kurios dirba, kad gyventų, o mes greičiausiai priskiriami prie tų, kurie gyvena, kad dirbtų...”
Sa­ko­ma, kad tra­di­ci­jos ir eti­ke­to rei­ka­la­vi­mai yra la­bai su­si­ję da­ly­kai. To­dėl skir­tin­go­se įstai­go­se, ben­druo­me­nė­se ga­lio­ja ne­vie­no­dos el­ge­sio nor­mos. Aly­tiš­kius džiu­gi­na tai, kad dau­ge­ly­je ins­ti­tu­ci­jų jie pri­ima­mi dė­me­sin­gai, man­da­giai, pa­slau­giai. Bet, bū­na, šaukš­tas de­gu­to, tai yra vie­nas ki­tas at­sai­niai pa­si­el­gęs spe­cia­lis­tas, da­ly­ki­nio ben­dra­vi­mo me­tu ima ir su­ga­di­na vi­są sta­ti­nę me­daus. Ne­su­si­kal­bant, o kar­tais ir ne­no­rint su­si­kal­bė­ti ky­la įvai­rių ne­su­ta­ri­mų.
toliau2017-02-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Vazos namas Merkinėje. Galimybė atgimti
Vie­nas žy­miau­sių XIX a. Lie­tu­vos ir Len­ki­jos švie­suo­lių Vla­dis­lo­vas Si­ro­kom­lė ap­si­lan­kęs Mer­ki­nė­je 1860 m. ra­šė, kad čia ne­bė­ra pa­si­li­kę nei bu­vu­sių di­dy­bės pėd­sa­kų, nei at­si­mi­ni­mų. XIX a. pur­vi­no­mis gat­vė­mis bei griu­vė­siais vir­tu­sio­je Mer­ki­nė­je vi­si be iš­im­ties ke­liau­to­jai, ku­rie bent kiek do­mė­jo­si kraš­to is­to­ri­ja, no­rė­jo pa­ma­ty­ti mies­to cen­tre esan­tį ir griu­vė­siais vir­tu­sį pa­sta­tą, ku­ria­me mi­rė Lie­tu­vos bei Len­ki­jos val­do­vas Vla­dis­lo­vas Va­za IV.
toliau2017-02-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Rotušės žinios

 

Gydytojas plaukimo veteranas pranoko kelis rekordus

 

Bai­gė­si sa­lės fut­bo­lo ko­vos

 

AARVGDK’17 trium­fa­vo gru­pė „Dots”!

 

Ke­tur­me­čių prem­je­ra Šal­ti­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

 

Luks­nė­nuo­se pa­si­tik­tos dvi nau­jos kny­gos

 

Dau­gų moks­lei­vės ku­ria ino­va­ty­vius pro­duk­tus

 

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos do­va­na po­niai

 

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai – „Mu­zi­kos spal­vų” no­mi­nan­taiAl­mai – kny­ga „90 pus­la­pių kar­tu...”

 

Ne­di­de­lio tven­ki­nio pri­va­lu­mai

 

Knygų naujienos

 

Diag­no­zė – ka­ta­rak­ta: simp­to­mai, gy­dy­mas

 

Šri Lan­ka. Tarp įspū­din­gos gam­tos ir skur­do bei šiukš­ly­nų
toliau2017-02-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100