arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gailigedas, Gunda, Raimundas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Teisminiuose ginčuose su šilumos tiekėjais – milijoninis savivaldybės reikalavimas

Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tiks­li­no sa­vo rei­ka­la­vi­mus Kau­no apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo su ši­lu­mos tie­kė­jais – ben­dro­ve „Li­tes­ko“ ir ši­lu­mos ūkio su­sig­rą­ži­ni­mo. Sa­vi­val­dy­bė iš šios ben­dro­vės rei­ka­lau­ja at­ly­gin­ti 14 mln. eu­rų ža­lą ši­lu­mos var­to­to­jams ir sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, per ku­rią mies­to ši­lu­mos ūkis nuo­mo­ja­mas „Li­tes­ko“. To­kia ža­la skai­čiuo­ja­ma dėl „Li­tes­ko“ veik­los lai­ko­tar­piu ga­li­mai ne­tin­ka­mai ver­tin­tų veik­los są­nau­dų ši­lu­mos kai­no­je ir ki­tų nuo­mos su­tar­ties bei tei­sės ak­tų ne­vyk­dy­mo.

Šis mies­to sa­vi­val­dy­bės teis­mi­nis gin­čas su „Li­tes­ko“ ne vie­nin­te­lis. Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me nag­ri­nė­ja­ma by­la dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mo, ku­riuo va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­trau­kė ši­lu­mos ūkio nuo­mos pra­tę­si­mą ben­dro­vei „Li­tes­ko“ iki 2026-ųjų va­sa­ros.
toliau2017-01-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (10)
Važiavimo išlaidų kompensacija – ne privilegija, tai mokinio teisė

Su­lau­kė­me skai­ty­to­jų pa­gei­da­vi­mų iš­sa­miai pa­aiš­kin­ti mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką. Mo­ki­nių tė­vų pa­ste­bė­ji­mu, vie­nos Aly­taus mies­to ug­dy­mo įstai­gos, kaip an­tai Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la, jau pir­mo­mis moks­lo me­tų die­no­mis tė­vus in­for­muo­ja apie ga­li­my­bes gau­ti kom­pen­sa­ci­ją, ki­tos net ir tė­vams pa­tei­kus do­ku­men­tus il­gai svars­to sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką, ne­no­ri skir­ti kom­pen­sa­ci­jos.

 

Tė­vų nuo­mo­ne, to­kia pa­ra­ma kaip va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ja ne­tu­rė­tų bū­ti lai­ko­ma pri­vi­le­gi­ja, tai mo­ki­nio tei­sė, ir mo­kyk­los tu­rė­tų ska­tin­ti tė­vus ar glo­bė­jus lai­ku pa­teik­ti rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus.

toliau2017-01-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Naujų skaidrumo standartų kaip ir nepastebėta…

Šią sa­vai­tę te­ko gir­dė­ti ir skai­ty­ti apie pa­si­bai­sė­ji­mą vi­sa ži­niask­lai­da. Esą ši stai­pė­si su­ra­du­si dvi au­kas – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ką Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir jo pa­va­duo­to­ją, Sei­mo na­rę Gre­tą Kil­di­šie­nę, pra­ra­du­si bet ko­kį sai­ko jaus­mą. Ką jau kal­bė­ti apie pa­do­ru­mą.

toliau2017-01-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
CAPITAL Alytus – profesionalų komanda, įgyvendinanti klientų lūkesčius
„Gi­miau ir už­au­gau Aly­tu­je, esu šio mies­to pat­rio­tas. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) agen­tū­ros CA­PI­TAL biu­ro įkū­ri­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – ga­li­my­bė šio kraš­to žmo­nėms gau­ti kom­plek­si­nes pro­fe­sio­na­lų pa­slau­gas per­kant, par­duo­dant ir iš­si­nuo­mo­jant ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą“, – tei­gė CA­PI­TAL Aly­tus biu­ro sa­vi­nin­kas Ne­ri­jus Čap­li­kas.
toliau2017-01-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Iš­da­ly­ti Me­tų ap­do­va­no­ji­mai taps gra­žia tra­di­ci­ja

 

Iš­ma­nio­ji sa­vib­le­da

 

Lai­ki­nai vyk­do funk­­ci­jas

 

Ga­bių mo­ki­nių ga­li­my­bė to­bu­lė­ti

 

Rotušės žinios

 

„Tarš­ku­čio” ka­pe­la ir so­lis­tas No­jus Ne­dzins­kas - „Links­mo­sios pol­ku­tės” lau­re­a­tai

 

Lau­kia nau­jos kul­tū­ros pa­vel­do pa­ži­ni­mo pa­tir­tys

 

Aly­tus - dau­giau­sia re­no­va­ci­jo­je pa­žen­gu­sių sa­vi­val­dy­bių de­šim­tu­ke

 

Ne­leisk šal­čiui su­ga­din­ti te­le­fo­no

 

Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mos ruo­šia­si izo­liuo­to dar­bo ban­dy­mui

 

Pa­žy­miai ne­at­spin­di tik­ro­jo mo­ki­nių ta­len­to ir ga­bu­mų

 

Stam­bes­nis kab­liu­kas - di­des­nis ki­bu­mas

 

Už 1 eu­rą „Om­ni­tel” duo­da dvi­gu­bai

toliau2017-01-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100