arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gedas, Geimina, Adelina (Adelė)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Operos solistė Nomeda Kazlaus lapkritį Alytų aplankys su ispanų tenoru
Lapkričio 12 dieną 19 val. Aly­taus kultūros ir komunikacijos centre (AKKC) vyks išskirtinis operos solistės Nomedos Kazlaus (sop­ranas) ir ispanų tenoro Oscaro Marino koncertas „Pakelkim mes taurę!“ Nuostabią muzikinę šventę dovanosiantys operos solistai žiūrovams žada ne tik atlikti popu­liariosios klasikos kūrinius – dai­nas, arijas, duetus iš operų, opere­čių ir miuziklų, bet ir pateikti keletą staigmenų.
toliau2014-10-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Kolegijos studentams iš Indijos, Kongo, Nigerijos ir Nepalo patinka žalias Alytus ir bendraujantys jo žmonės
Vie­nin­te­lė­je Dzū­ki­jo­je aukš­to­jo moks­lo pro­fe­si­jos ba­ka­lau­ro laips­nį su­tei­kian­čio­je Aly­taus ko­le­gi­jo­je jau tre­ti me­tai mo­ko­si už­sie­nie­čiai iš In­di­jos, Kon­go, Ni­ge­ri­jos ir Ne­pa­lo. Iš vi­so jų šiuo me­tu stu­di­juo­ja 41.
toliau2014-10-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Bosų boso sėkmės paslaptis – kasdieninės pastangos ir dėmesys žmogui
Kaip ir kas­met, ra­di­jo sto­tis „FM99“ mies­te­lė­nus ra­gi­no rink­ti bo­sų bo­są. Vie­nuo­lik­tų rin­ki­mų tre­je­tu­ke – ne tik ver­slo, bet ir vals­ty­bi­nių įstai­gų va­do­vai. Jų sėk­mės pa­slap­tys – nuo do­va­no­ja­mų gė­lių žie­dų iki griež­to kumš­čio ar pa­gal­bos dar­buo­to­jams, ta­čiau svar­biau­sio­ji – ro­do­mos pa­stan­gos bur­ti ir vie­ny­ti ko­lek­ty­vą kiek­vie­ną die­ną.
toliau2014-10-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (4)
Baltoji rožė miestą prikels gyvenimui?

Pa­gal­vo­jau, kad gar­bie­ji mū­sų sa­vi­val­dy­bės tar­nai mąs­to, jog Aly­taus gat­vė­mis vaikš­to vien že­myn gal­vas nu­lei­dę sen­jo­rai, ku­riuos pats lai­kas pra­tin­ti prie bal­to gė­lės žie­do ir že­mės kva­po. Ačiū Die­vui, kad jų gal­vo­se aps­tu pa­tir­ties, iš­min­ties, ži­nių.

toliau2014-10-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (17)
„Achemos” vidinių karų aidas

Re­a­liais re­zul­ta­tais, re­gis, kol kas ne­si­bai­gu­sios de­ry­bos dėl du­jų kai­nos nuo­lai­dos su Ru­si­jos kon­cer­nu „Gaz­prom“ vie­nai di­džiau­sių Lie­tu­vos įmo­nių – „Ache­mai“ – ne­pri­da­rys tiek ža­los, kiek ke­le­tą mė­ne­sių trun­kan­tis ben­dro­vės ak­ci­nin­kų ka­ras. Sun­ku ra­miai ste­bė­ti, kaip vie­šo­jo­je erd­vė­je bei teis­muo­se san­ty­kius be­si­aiš­ki­nan­tys ben­dra­tur­čiai žu­do ne tik vie­ni ki­tus, bet ir įmo­nės ver­tę.

toliau2014-10-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Advokatui nepavyko sugundyti prokurorės
Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je pro­ku­ro­rės pa­pir­ki­mu kal­ti­na­mas Aly­tu­je dir­ban­tis ad­vo­ka­tas Ka­zys Dai­no­tas Bal­za­ris.
toliau2014-10-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Spek­tak­ly­je „Pa­smerk­ti na­mai” – jaut­ri be­glo­bių vai­kų te­ma

 

Dzū­kai bu­vo dos­nūs

 

Gau­ta ne­mo­ka­ma se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­na

 

Ne­ži­no­ji­mo kai­na, ar­ba Kas ži­no­ti­na apie KET pa­kei­ti­mus

 

„Ne­no­riu pra­dė­ti gy­ve­ni­mo ka­lė­ji­me”

 

Pli­kio­nių miš­kas to­liau gąs­di­na už­si­krė­tu­siais šer­nais

 

UEFA čem­pio­na­to re­zul­ta­tą at­spė­jo sim­niš­kis

 

Ap­ti­ko kvai­ša­lų

 

Mo­liū­gus į re­dak­ci­ją at­ve­žė au­to­mo­bi­liu

 

Gel­to­nus gry­bus no­riai le­sa viš­tos, tik ar jie val­go­mi?

 

Stra­te­gi­nio ob­jek­to sta­ty­bų įkarš­ty­je - dis­ku­si­jos su gy­ven­to­jais

 

Ry­liš­kė­nas li­ko už gro­tų

 

Svei­ki są­na­riai - Ta­vo vi­sa­ver­tis gy­ve­ni­mas

 

Ly­de­kos me­džio­ja var­les

 

Antrus metus tarp geriausiųjų

toliau2014-10-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
„Žalią šviesą grįžtančiam jaunimui!”
Jau­ni­mas yra Lie­tu­vos at­ei­tis, jau­ni­mas tu­ri pa­keis­ti vy­res­ni­ą­ją kar­tą – ne­pa­liau­ja­mai kar­to­ja vi­si ap­lin­kui. La­biau­siai jau­ni­mas „rū­pi“ po­li­ti­kams, ku­riems tie­siog bū­ti­na į pro­gra­mi­nes nuo­sta­tas įtrauk­ti, kaip ir ko­kia for­ma jie jį my­li.
toliau2014-10-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100