arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tarvilas, Steigvilė, Augustinas, Patricija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Reikia kalbėti ne apie pensijų didinimą, o kaip padėti pieno gamintojams, jiems dabar – sunkiausia
Va­kar į Mak­niū­nus, Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos cen­trą, su­va­žia­vo apie 60 pie­no ga­min­to­jų. Ak­ty­ves­nių pie­ni­nin­kų pra­šy­mu su­si­rin­ki­mą su­šau­kė Lie­tu­vos ūki­nin­kų sa­jun­gos Aly­taus sky­rius „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“. Ja­me da­ly­va­vo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius, Sei­mo na­riai Rai­mun­das Mar­kaus­kas ir Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Kam­ble­vi­čius. Ūki­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ma­rius Gu­dai­tis pa­skel­bė: bus kal­ba­ma apie tai, kur dings­ta pie­no ga­min­to­jų už­dirb­ti pi­ni­gai.
toliau2015-08-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (9)
Bienalės testas Alytui: kiek esame atviri?

Iš­lai­ky­ti šiam tes­tui rei­kia vi­sai ne­daug: at­vi­ru­mo tam, kas vyks­ta ša­lia, net jei­gu raiš­kos prie­mo­nės kiek šo­ki­ruo­ja; smal­su­mo pri­im­ti idė­jas, vie­naip ar ki­taip at­lie­pian­čias klau­si­mams, ku­riuos įvai­ria for­ma už­duo­da­me sau dau­ge­lis. Pa­vyz­džiui, kaip va­di­na­ma­sis šiuo­lai­ki­nės kul­tū­ros for­ma­tas da­ro įta­ką žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kiams? Ko­dėl juo­se tiek daug su­sve­ti­mė­ji­mo? Ko­dėl mū­sų ban­dy­mai spręs­ti eko­lo­gi­nes pro­ble­mas iš vie­nos ne­re­tai pa­gim­do de­šimt? Ar ani­miz­mas, ku­rį kla­si­ki­nė ant­ro­po­lo­gi­ja siū­lo su­vok­ti kaip ti­kė­ji­mą dva­sio­mis, ga­li bū­ti ta re­a­ly­bės for­ma, ku­ri pa­dė­tų šiuo­lai­ki­niam žmo­gui vėl pa­si­jus­ti or­ga­niš­ka gam­tos da­li­mi?

toliau2015-08-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Vizijos
 Gal jau net rug­sė­jo ga­le – il­gai lauk­tas iš­kil­min­gas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to per Ne­mu­ną ati­da­ry­mas. Var­das, Bal­to­sios ro­žės, jau iš­rink­tas, bus juos­te­lės kir­pi­mas, pa­šven­ti­ni­mas, daug pa­dė­kų, svei­ki­ni­mų, gra­žių žo­džių.
toliau2015-08-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (9)
„Galima visą gyvenimą keisti veisles, taip ir nesuradus tos, kuri gerai derėtų”
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus val­do­se su­reng­ta po­mi­do­rų au­gin­to­jų šven­tė su­kvie­tė di­de­lį bū­rį įvai­raus am­žiaus žmo­nių. Įdo­mių at­rak­ci­jų su­gal­vo­jo nuo­la­ti­niai jos ren­gė­jai – aly­tiš­kiai Ger­da ir Vy­tau­tas Pės­ti­nin­kai. Ap­do­va­no­jus gra­žiau­sio, ska­niau­sio, di­džiau­sio po­mi­do­ro au­gin­to­jus, iš­da­li­jus ki­tus pri­zus, iš­ly­dė­jus lek­to­rius iš Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to, šven­tės su­ma­ny­to­jai ir ren­gė­jai su­tuok­ti­niai Pės­ti­nin­kai ra­do lai­ko ir po­kal­biui.
toliau2015-08-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Skal­byk­la?

 

Gran­tas Va­si­liaus­kas: „An­tra vie­ta Eu­ro­po­je – di­džiu­lis pa­sie­ki­mas”

 

At­sta­ty­tas Du­bių, Tau­ko­tiš­kių ir Ju­no­nių kry­žius

 

Pa­sau­liui tin­ka, mums – ne

 

Už pa­ke­lį kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių – 30 eu­rų bau­da

 

Iš­sprū­dęs šar­pė­jus su­kė­lė eis­mo įvy­kį

 

 „Te­le2” te­le­fo­nus siū­lo už stu­den­tiš­ką kai­ną

 

Mo­kan­tiems ma­žus at­ly­gi­ni­mus – pa­pil­do­mas vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų dė­me­sys

 

Drus­kos mies­te pas Drus­kos fė­ją ir...

 

„O jūs, vai­kai, taip da­ry­kit, kaip se­no­liai da­rė”

 

Gi­ta­rų va­ka­ras

 

Vy­riš­ku­mai

 

toliau2015-08-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100