arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gytautas (Gytis), Egidijus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Savivaldybės standartų neatitinkančiai teatro direktorei galvą bus bandoma nulenkti kitame tarybos posėdyje
Ket­vir­ta­die­nio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis svars­tant klau­si­mą dėl draus­mi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo te­at­ro di­rek­to­rei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei pa­vir­to spek­tak­liu. Taip jį pa­va­di­no ir mies­to me­ras Jur­gis Kras­nic­kas, api­bū­din­da­mas, kad daug kam iš ta­ry­bos na­rių jis bu­vo ko­me­di­ja, o jam vis­gi liūd­no­kas. Su­si­kir­tus po­li­ti­nėms am­bi­ci­joms draus­mi­nė nuo­bau­da te­at­ro di­rek­to­rei ne­skir­ta, šis klau­si­mas bus svars­to­mas ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­rį teks su­šauk­ti anks­čiau nei įpras­ta, kad ne­su­ei­tų se­na­tis no­ri­mai pa­reikš­ti draus­mi­nei nuo­bau­dai.
toliau2014-08-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (11)
Naujų mokslo metų realijos: mokytojams – po paminklą gyviems, dar gyvoms mokykloms – po gelbėjimo ratą nuo dirbtinės eutanazijos
Rug­sė­jo iš­va­ka­rė­se Aly­taus mies­to švie­ti­mo ben­druo­me­nės vie­na ko­ja jau žen­gė į nau­jus moks­lo me­tus. Nors ofi­cia­liai jie pra­si­dės dar tik po­ryt, šven­ti­nė su­ei­ga įvy­ko anks­čiau. Jo­je pa­si­džiaug­ta, kad Aly­tu­je ket­vir­tus me­tus dau­gė­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų, dau­giau vai­kų par­vyks­ta, nei iš­vyks­ta gy­ven­ti į už­sie­nį, ta­čiau švie­ti­mo ben­druo­me­nei ne­ri­mo ke­lia ren­gia­ma nau­ja mies­to mo­kyk­lų per­tvar­ka. Jos rei­kia to­dėl, kad moks­lei­vių skai­čius Aly­tu­je kas­met ma­žė­ja. Šį rug­sė­jį kla­sių du­ris jų pra­vers dviem šim­tais ma­žiau.
toliau2014-08-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Putinų pensininkai ir neįgalieji gina teisę prekiauti
Prie Pu­ti­nų „Ma­xi­mos“ „Aly­taus nau­jie­nų“ ko­res­pon­den­tą pa­kvie­tė šio mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai. Jie su­si­rū­pi­nę, kad čia ne­pel­ny­tai gai­nio­ja­mi pen­si­nin­kai ir ne­įga­lie­ji, at­ne­šan­tys par­duo­ti sa­vo so­dų ir dar­žų gė­ry­bių.
toliau2014-08-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Mokytoja Genovaitė Baniukevičienė: „Myliu vaikus, todėl į darbą einu su džiaugsmu”
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ge­no­vai­tė Ba­niu­ke­vi­čie­nė (nuotr.) šią va­sa­rą pa­mi­nė­jo gra­žų gy­ve­ni­mo ju­bi­lie­jų. Lai­kas ne­nu­rė­žė jos ener­gi­jos, pa­tir­tis jai su­tei­kia pa­si­ti­kė­ji­mo ir no­ro su­kaup­tas ži­nias per­duo­ti vai­kams.
toliau2014-08-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
 Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Vaikui nereikia ypatingų tėvų, reikia jį mylinčių tėvų

 

Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pėd­sa­kas Aly­tu­je. Pir­ma­sis for­tas

 

Vir­pe­sių ža­din­tu­vas

 

Va­sa­ros pa­žin­tis su Lie­tu­vos rau­do­ną­ja kny­ga

 

Iš­mok­tos pa­mo­kos: ES pro­jek­tuo­se ver­ta da­ly­vau­ti dėl re­zul­ta­to, o ne dėl pa­ra­mos

 

Sė­dis - ska­nus ir ge­ras gry­bas

 

Aly­taus kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti – 138 tūkst. li­tų

 

An­gli­jo­je gy­ve­nan­tį aly­tiš­kį baus­mė pa­si­vi­jo po pen­ke­rių me­tų

 

Prie Nak­vy­nės na­mų – pils­tu­ko taš­kas

 

Aly­taus pro­ku­ro­rui ir ad­vo­ka­tui – griež­čiau­sia kar­do­mo­ji prie­mo­nė
toliau2014-08-30  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100