arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Milgedas, Skalvė, Anzelmas, Amalija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Velykų preliudija paukščių karalijoje
Paukš­čių ko­lek­ci­nin­kų mū­sų ša­ly­je dar nė­ra daug. Aly­taus ra­jo­ne Il­gų kai­me gau­siau­sią jų įvai­ro­vę pri­žiū­ri Vi­tas Vit­kaus­kas. Ap­si­lan­kiu­sie­ji pas šį paukš­ti­nin­ką ir pa­ma­tę jo gy­vą­jį tur­tą gal ir ne­tam­pa en­tu­zias­tin­gais ba­lan­džių ar viš­tų my­lė­to­jais, ta­čiau daž­nas sa­vo plunks­nuo­čių gar­de­lį vie­na ki­ta eg­zo­ti­nių eg­zem­plio­rių po­re­le pa­pil­do. Gra­žus pa­vyz­dys už­kre­čia, o bū­na, kad taip už­val­do, jog dėl po­ros viš­te­lių ar net ke­lių kiau­ši­nių ko­lek­cio­nie­rius lei­džia­si į Len­ki­ją, Olan­di­ją ar­ba dar to­liau. Vi­to įveis­ta viš­tų ka­ra­li­ja ža­vė­jo­mės, veis­lių stan­dar­ti­niais duo­me­ni­mis do­mė­jo­mės, šių paukš­čių drau­giš­ku­mu, dės­lu­mu, kiau­ši­nių dy­džiu ir spal­va ste­bė­jo­mės, kaip ir pri­de­ra, Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se.
toliau2014-04-19  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
15 litų už tiesioginį kelialapį brandos egzaminų link
Ba­lan­džio 14 die­ną pra­si­dė­jo pir­mas ma­ra­to­no „Bran­dos ates­ta­to link“ eta­pas – lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros įskai­tos. Dau­ge­lis šį šal­tą du­šą iš­ban­dė dar be­si­mo­ky­da­mi de­šim­to­je (ar­ba ant­ro­je gim­na­zi­jos) kla­sė­je, ta­čiau vie­šo kal­bė­ji­mo bai­mė ne­din­go. Kaip lie­tu­vių kal­bos įskai­toms šie­met ruo­šė­si abi­tu­rien­tai? (Vi­sų mo­ki­nių var­dai pa­keis­ti, nes nie­kas ne­no­rė­tų ri­zi­kuo­ti blo­gu įver­ti­ni­mu per įskai­tą ar už­si­trauk­ti mo­ky­to­jos rūs­ty­bę.)
toliau2014-04-19  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Pirštinė vietoj graibšto
Nors ry­toj jau bus ga­li­ma gau­dy­ti ly­de­kas, ta­čiau dau­ge­lis spi­nin­gi­nin­kų pri­pa­žįs­ta, kad to­kia žūk­lė ne­pa­kan­ka­mai spor­tiš­ka, nes mar­ga­šo­nės po nerš­to dar ne­at­ga­vu­sios jė­gų, joms rei­kia dar sa­vai­tės ge­rai for­mai įgy­ti. Ki­ta ver­tus, la­bai sun­ku ly­de­kų gau­dy­mą iš­keis­ti į kuo­jų meš­ke­rio­ji­mą, to­dėl ne vie­nas spi­nin­gi­nin­kas ry­toj vyks prie van­dens ir už­mes ma­sa­lą ly­de­koms vi­lio­ti. Šian­dien spaus­di­na­ma pub­li­ka­ci­ja skir­ta tiems, ku­rie pa­tys ne­kan­triau­si, ir ti­ki­mės, kad ne vie­nas spi­nin­gi­nin­kas, ry­toj iš­trau­kęs ly­de­ką, pa­si­elgs ri­te­riš­kai – pa­gal prin­ci­pą „pa­ga­vai – pa­leisk“, o pir­mą­jį lai­mi­kį na­mo par­neš po ge­gu­žės 1-osios, kaip pa­gal tra­di­ci­ją elg­da­vo­si mū­sų se­ne­liai ir pro­se­ne­liai. Na, o čia ras rei­kia­mų prak­ti­nių pa­ta­ri­mų, kaip elg­tis su pa­lei­džia­mu lai­mi­kiu, kad ne­pa­da­ry­tų jam ža­los.
toliau2014-04-19  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Čia dirbama tam, kad būtų daugiau spalvingesnių ir sotesnių dienų
Vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras va­sa­rį mi­nė­jo tre­jų me­tų su­kak­tį. Mo­der­nios įstai­gos ben­druo­me­nės veik­la pla­ti: su­da­ry­tos są­ly­gos įvai­rių so­cia­li­nių gru­pių as­me­nims ug­dy­ti ir stip­rin­ti ge­bė­ji­mus bei ga­li­my­bes sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti sa­vo so­cia­li­nes pro­ble­mas, tei­kia­mos ati­tin­ka­mos pa­slau­gos ne­įga­liems, se­ny­vo am­žiaus as­me­nims, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms, gy­ve­nan­čioms Aly­tu­je. Įstai­go­je vei­kia kri­zių cen­tras. Nu­ma­ty­to­mis die­no­mis iš­duo­da­ma kom­pen­sa­ci­nė ne­įga­lių­jų tech­ni­ka.
toliau2014-04-19  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Krepšinio klubui „Savingis” – bankroto byla
Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą vie­ša­jai įstai­gai Aly­taus krep­ši­nio klu­bui „Sa­vin­gis“, ku­ris val­dė vy­rų krep­ši­nio ko­man­dą „Aly­tus“. Į teis­mą dėl sko­lų krei­pė­si „Sod­ra“.
toliau2014-04-19  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
 Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

Se­na­mies­čio skve­re pra­žy­do sa­ku­ros

 

Svei­ki su­lau­kę Pri­si­kė­li­mo šven­tės

 

Zig­man­tas Bal­čy­tis: „Ma­no tiks­las - lais­vi, iš skur­do iš­si­va­da­vę žmo­nės”

 

Aly­taus ve­žė­jai ra­do bū­dą dirb­ti kon­ku­ren­cin­giau

 

Pra­mu­šę si­dab­rą ra­si­te auk­są...

 

Ba­jo­riš­ka ly­de­ka su pas­nin­ko spir­gu­čiais

 

Proginei duonai - aukso medalis

 

Re­zo­nan­si­nė­je by­lo­je – ir Aly­taus teis­mo nuosp­ren­dis

 

Laz­di­jų po­li­ci­jo­je – nau­ji vė­jai
toliau2014-04-19  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100