arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tarvinas, Virmantė, Tomas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Teatro direktorė drausminę nuobaudą ketina skųsti
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba po­sė­džia­vo jai ne­įpras­tą mė­ne­sio die­ną, nes, no­rint pa­reikš­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą te­at­ro di­rek­to­rei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei, į po­sė­dį rei­kė­jo su­si­rink­ti iki rug­sė­jo 21-osios. Ant­raip pa­gal Dar­bo ko­dek­są bū­tų su­ėju­si se­na­tis tai pa­da­ry­ti nuo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Ąžuo­lo su­da­ry­tos ko­mi­si­jos pa­teik­tų iš­va­dų dėl be kon­kur­so pri­im­tos te­at­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos rin­ko­da­rai ir me­nui Ine­sos Pil­ve­ly­tės.
toliau2014-09-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (9)
Socialdemokratų kandidatas į miesto merus – Jurgis Krasnickas

Ket­vir­ta­die­nį So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me nu­spręs­ta, ką ji de­le­guos at­ei­nan­čių me­tų ko­vo 1-ąją vyk­sian­čiuo­se tie­sio­gi­niuo­se Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­ro rin­ki­muo­se ir koks bus preliminarus par­ti­jos kan­di­da­tų į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą są­ra­šas tuo­met vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se.

toliau2014-09-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (10)
Bogušio ir Čekuolio tūkstantukas
Jei­gu ša­lies de­mo­gra­fija pra­mo­ni­nin­kų, dau­ge­lio po­li­ti­kų, vi­suo­me­ni­nin­kų po­žiū­riu yra Lie­tu­vos pro­ble­ma Nr. 1, o ne pro­ga pa­stū­gau­ti į vi­sas pu­ses dėl „mirš­tan­čios tau­tos“ ir ska­tin­ti dep­re­si­nius re­ci­dy­vus, ne­la­bai su­pran­tu, ko­dėl nė­ra rim­tes­nės ana­li­zės be­igi po­li­ti­nių idė­jų dėl vie­no Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) vie­šai pa­teik­to skai­čiaus.
toliau2014-09-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Vadovų atleidimas kainuos per 60 tūkstančių litų
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ša­lių su­si­ta­ri­mu nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tis su Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riu­mi Juo­zu Ja­ku­čiu ir lop­še­lio-dar­že­lio „Du gai­de­liai“ di­rek­to­re Anėle Jo­nie­ne. Abu iš­ei­na į už­tar­nau­tą po­il­sį.
toliau2014-09-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Gar­bės ulo­no žen­klas –„Aly­taus nau­jie­nų” ko­res­pon­den­tei

 

Ini­cia­ty­vos abi­pus sie­nos

 

Pa­žei­dė­jui nu­sta­ty­tas 5,56 pro­mi­lės gir­tu­mas

 

Smur­tas prieš še­šio­lik­me­tį

 

Ar ne­pa­me­ta­me vals­ty­bės?

 

Dai­na­vos ir Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­nė lan­kė šven­tas vie­tas

 

Šim­ta­me­tę už­grū­di­no gy­ve­ni­mas

 

Koks aš ir tu – to­kia ir Lie­tu­va

 

Su­ži­no­me at­sa­ky­mus ir kvie­čia­me į dvi­ra­čių žy­gį bei eks­kur­si­ją

 

Sprun­kan­čio gro­bio iliu­zi­ja

 

Ce­lia­ki­ja ir die­ta – ne­at­sie­ja­mi da­ly­kai

 

Mais­to pa­pil­dų žen­kli­ni­mo nau­jo­vės

 

Alzheimerio liga. Ką daryti, kad senatvėje netaptume našta artimiesiems?

 

Maestro Zenonui Bulgakovui tapyba brangi kaip fotografija

 

 

 

toliau2014-09-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Aly­taus mies­to me­ras – Do­bi­las Kur­ti­nai­tis. Ko­dėl ne

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Alytaus miesto skyriui daugiau kaip dešimt metų vadovaujantis Dobilas KURTINAITIS šiandien neslepia turintis ambicijų ateinančių metų kovo 1 dieną dalyvauti tiesioginiuose Dzūkijos sostinės mero rinkimuose, kada ne tik tiesiogiai bus renkamas meras, bet ir savivaldybės taryba. Maža to, jo siekį Alytaus miesto mero posto yra palaiminusi partijos vadovybė. Jis pats jaučiasi turintis pakankamai vadovavimo miestui patirties – iki 2000-ųjų dešimtmetį buvo miesto vadovu: penkerius metus ėjo miesto tarybos pirmininko pareigas, o nuo 1995 metų du kartus išrinktas Alytaus miesto meru.

toliau2014-09-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100