arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Skomantas, Girvydė, Virgilijus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Pakelkim-mes-taure
Partneriai
Skaitykite šiandien
Jaunimo teatre įsikurs autorinių skulptūrėlių iš Alytaus parkas – festivalio laurus nuskynė „Trys mylimos”
Šeš­ta­die­nio va­ka­rą mies­to te­at­re iš­da­ly­ti tre­čio­jo res­pub­li­ki­nio ko­me­di­jų fes­ti­va­lio „Te­gy­vuo­ja ko­me­di­ja“ ap­do­va­no­ji­mai. Dėl jų var­žė­si dvy­li­ka Lie­tu­vos te­at­rų spek­tak­lių, pa­ro­dy­tų kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je. Vi­si jie su­lau­kė žiū­ro­vų dė­me­sio, tuš­čio­je sa­lė­je ne­te­ko ro­dy­ti nė vie­no.
toliau2014-11-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (10)
Alytaus skyriaus siūlymu – rezoliucija dėl valdžios interesų apribojimo žiniasklaidoje

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Vil­niaus ro­tu­šė­je vy­ko še­šio­lik­ta­sis Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) su­va­žia­vi­mas, kar­tu bu­vo mi­ni­mas jos 85-me­tis.

toliau2014-11-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (5)
Moteris – visas žmogus ar dar tik pusė?

Vie­nas iš pa­vo­jin­giau­sių da­ly­kų šia­me pa­sau­ly­je yra gim­ti mo­te­ri­mi. Jas žu­do, nie­ki­na, mu­ša, už­da­ro, de­gi­na tik dėl to, kad yra mo­te­rys. Prie­šiš­ku­mas vis­kam, kas su­da­ro mo­ters es­mę, pa­ki­lęs į ne­pa­sie­kia­mas aukš­tu­mas.

toliau2014-11-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
Rusiškas fašizmas
Dau­ge­lis fa­šiz­mą sie­ja su Vo­kie­ti­ja, kai ku­rie gal dar su Ita­li­ja. Ta­čiau ne­su­si­mąs­to, kad eg­zis­tuo­ja ir ki­toks fa­šiz­mas. Šia­me straips­ny­je nag­ri­nė­si­me, kaip at­si­ra­do ru­siš­kas fa­šiz­mas.
toliau2014-11-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Ypatingo dėmesio zona – mūsų žarnynas

 

Lė­šų da­ly­bo­se ap­skri­ties me­rų pri­ori­te­tas – žmo­nės

 

Aly­taus ra­jo­no kon­ser­va­to­rių gre­to­se de­ra pa­tir­tis ir jau­nys­tė

 

Mi­nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė: „Smur­to šei­mo­je pro­ble­mą ga­li iš­spręs­ti tik žmo­nių, ben­druo­me­nės ne­abe­jin­gu­mas”

 

In­tri­guo­jan­ti ko­me­di­ja „Vy­rų laiš­kai” ir­mą kar­tą lan­ky­sis Aly­tu­je

 

Ir te­gul skam­ba lie­tu­viš­ka dai­na Sei­nuo­se

 

Su tautodailininke iš Daugų ir šiaudų grįžte – į senovę

 

Nuo lap­kri­čio 27 die­nos - Ka­lė­dų pa­štas Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je

 

Ar pa­žįs­ta­te tro­lius?

 

Jur­gio Kun­či­no pre­mi­ją Vi­dui Mor­kū­nui pel­nė „Ste­buk­lin­gas šaukš­tas”

 

 

Nuo­lai­das vai­ko­mės kaip ka­tė pe­lę

 

 

toliau2014-11-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100