arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mantminas, Deimantė, Benediktas, Eulalija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Biudžetas realus: pinigai įstaigoms visiems metams ir be naujų paskolų

Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri svars­ty­ti ir pri­im­ti 2016-ųjų vie­ti­nį biu­dže­tą. Jį mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tai ir frak­ci­jos svars­to nuo sau­sio. Koks bus šie­me­tis mies­to iž­das ir kuo skir­sis nuo per­nykš­čio, kal­ba­mės su ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos – Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jos at­sto­vu Au­re­li­ju­mi JA­RU­ŠE­VI­ČIU­MI.

toliau2016-02-11  commPlačiau  commSkaityti komentarus (14)
Gyvatuko mokestis: kodėl taip brangiai mokame?

Ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių mo­kė­ji­mas šil­dy­mo se­zo­no me­tu dau­ge­liui dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų – skaus­min­ga te­ma, ypač tuo­met, kai kai­nos aki­vaiz­džiai di­dė­ja. „Kai tik at­si­kraus­tė­me gy­ven­ti į bu­tą, tai bu­vo prieš dau­giau nei dve­jus me­tus, mo­kė­jo­me gy­va­tu­ko mo­kes­tį, ku­ris siek­da­vo apie 50 li­tų. Pa­ste­bė­jau, kad bė­gant me­tams jis tik di­dė­jo ir už pra­ėju­sius me­tus di­džiau­sias sie­kė per 20 eu­rų. Ko­dėl kai­na iš­au­go taip stip­riai? Te­ko gir­dė­ti, kad į gy­va­tu­ko mo­kes­tį įtrau­kia­mos ir karš­to van­dens va­gys­tės. Ar adek­va­tu, kad są­ži­nin­gai kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­kes­čius su­mo­kan­tys gy­ven­to­jai tu­ri at­sa­ky­ti ir už ne­są­ži­nin­gų­jų su­kel­tus nuos­to­lius?“ – laiš­ke re­dak­ci­jai ra­šo sa­vo duo­me­nų ne­pa­no­ru­si vie­šin­ti aly­tiš­kė. Apie tai kal­ba­mės su karš­to van­dens ir ši­lu­mos tie­kė­jos ben­dro­vės „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Aly­taus ener­gi­ja“ Ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vu An­ta­nu KRI­LA­VI­ČIU­MI.

toliau2016-02-11  commPlačiau  commSkaityti komentarus (7)
Gediminas Daukšys – viceprezidentas ir vykdomojo komiteto narys

 Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos kon­fe­ren­ci­jo­je, sau­sio 20 die­ną vy­ku­sio­je Kau­ne, Na­cio­na­li­nės fut­bo­lo aka­de­mi­jos tech­ni­nia­me cen­tre, iš­rink­tas nau­jas pre­zi­den­tas, vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas, vi­ce­pre­zi­den­tai, pri­sta­ty­tos ir pa­tvir­tin­tos me­ti­nės veik­los ata­skai­tos, pla­nai. Aly­tiš­kis Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas, iš­rink­tas į dve­jas at­sa­kin­gas pa­rei­gas.

toliau2016-02-11  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Ant sukčių meškerės – alytiškės bendrijų pirmininkės
Pas­ta­ro­ji sa­vai­tė klai­kiai pra­si­dė­jo ke­tu­rioms Aly­taus dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų pir­mi­nin­kėms, ku­rios bu­vo ap­kvai­lin­tos. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, skam­bin­da­mi po dar­bo va­lan­dų, net šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį, te­le­fo­ni­niai suk­čiai iš jų iš­ga­vo elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis ir są­skai­tų nu­me­rius. Ap­ga­vi­kų gro­bis – 12 tūkst. eu­rų.
toliau2016-02-11  commPlačiau  commSkaityti komentarus (6)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Be redaktoriaus žinios

 

Ko­vą – net du il­gie­ji sa­vait­ga­liai

 

Aly­taus dva­si­nin­kas: žmo­gus ne­tu­ri bi­jo­ti žmo­gaus

 

Rotušės žinios

 

Dėl po­ky­čių tarp­ban­ki­nių per­ve­di­mų sis­te­mo­je so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kos da­lį jų ga­vė­jų pa­sieks šiek tiek vė­liau

 

Kaip suk­čius su­si­ra­do suk­čiu­vie­nę

 

Kon­tra­ban­di­nis dū­me­lis: ir ke­tu­ri pa­ke­liai ci­ga­re­čių de­gi­na ran­kas

 

Daž­nai var­to­ja al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus – jau slys­ta

 

Atsiliepimas į publikaciją

 

Gais­rų su­ma­žės, jei žmo­nės ži­nos, kaip jų iš­veng­ti

 

Vie­ti­nė rin­klia­va už lei­di­mus pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas Aly­taus ra­jo­ne pa­bran­go sim­bo­liš­kai

 

Ren­ka­mos pa­raiš­kos pa­si­keis­ti as­bes­ti­nius sto­gus

 

Rap­so­di­ja bo­he­mai

 

Kan­try­bės ir už­si­spy­ri­mo įkvėps... Nic­co­lo Pa­ga­ni­ni por­tre­tas

 

Naujos knygos

 

Pen­kios prie­žas­tys, ko­dėl jau­nuo­liai ne­dir­ba ir nei­eš­ko dar­bo

 

„Žalio­jo lan­ko” at­sto­vai ir to­liau ski­na per­ga­les Lie­tu­vos šau­dy­mo iš lan­ko čem­pio­na­te

 

Ta­lo­kiuo­se rau­don­šo­niai obuo­liai vi­sa­da iki Ve­ly­kų iš­si­lai­ko

 

Gavėnia atskleidžia, kad į širdį ir pasaulį ateina pavasaris

 

Šven­tė pri­mi­nė pa­sa­ką

toliau2016-02-11  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100