arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Daujotas, Butvydė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Atnaujintoje Simno ambulatorijoje pacientus pasitiks nauja įranga ir atjaunėjęs kolektyvas
Sim­no am­bu­la­to­ri­jos me­di­ci­nos dar­buo­to­jų ben­druo­me­nė klien­tus jau ap­tar­nau­ja at­nau­jin­ta­me pa­sta­te. Pro­jek­tą „Am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­to, esan­čio Sim­no mies­te, Vy­tau­to g. 55, pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bai“ įgy­ven­di­no Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Su­tvar­ky­ta am­bu­la­to­ri­jos san­tech­ni­ka, elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, at­nau­jin­ta šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­ma, at­lik­ti ei­na­mie­ji vi­daus at­nau­ji­ni­mo bei pa­sta­to sto­go, ka­mi­no re­mon­to ir ki­ti dar­bai, įsi­gy­ta mo­der­ni odon­to­lo­gi­jos įran­ga.
toliau2015-11-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (12)
Naftos produktai pateko į Nemuną
Ket­vir­ta­die­nį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ga­vo pra­ne­ši­mą apie į Ne­mu­ną te­kan­čius ter­ša­lus ne­to­li nau­jo­jo Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to. Tuo­jau pat pra­si­dė­jo si­tu­a­ci­jos aiš­ki­ni­ma­sis ir dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas sie­kiant su­stab­dy­ti ter­ša­lų te­kė­ji­mą į di­džiau­sią ša­lies upę.
toliau2015-11-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Parama Alytaus rajono švietimui – klasės krepšelis
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos su­lau­kė pa­lan­kios ži­nios sa­vo švie­ti­mo įstai­goms, ku­rio­se šiais moks­lo me­tais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais, ka­tast­ro­fiš­kai su­ma­žė­jo mo­ki­nių. Nuo at­ei­nan­čio sau­sio Aly­taus ra­jo­no ir dar ke­tu­rio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se bus iš­ban­do­ma kla­sės krep­še­lio me­to­di­ka. Ja vi­lia­ma­si pa­ge­rin­ti ma­žų mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mą.
toliau2015-11-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (17)
Direktoriaus kėdę paliekantis Algimantas Stašiauskas: „Tikiu šviesia mokyklos ateitimi”
Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vo kė­dė nuo pirmadienio li­ks tuš­čia. Pir­ma­sis ir iki šiol vie­nin­te­lis jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas STA­ŠIAUS­KAS sa­vo dar­bo vie­tą pa­li­ko su liū­de­siu šir­dy, ta­čiau su nuo­šir­džia vil­ti­mi, kad mo­kyk­la ir toliau išliks.
toliau2015-11-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Alo­y­zas Ja­ciuns­kas lai­mė­jo kon­kur­są „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ke”

 

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės te­ri­to­ri­jo­je įreng­ta au­to­bu­sų sto­te­lė

 

Aly­taus te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža di­di­na vy­res­nio am­žiaus be­dar­bių už­im­tu­mo ga­li­my­bes

 

Svei­ka gy­ven­se­na - ak­tu­a­li­ja jau­ni­mui

 

Lie­tu­vos mo­te­rų fit­ne­so var­žy­bo­se gar­siai skam­bė­jo ir Aly­taus var­das

 

Jau jau ar­tė­ja šven­tė

 

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je - šei­mų plau­ki­mo es­ta­fe­čių var­žy­bos „Rū­tos Mei­lu­ty­tės tau­rė”

 

Tap­ki­te 2015 me­tų lab­da­ros va­ka­ro sve­čiu ir rė­mė­ju

 

Šalto vandens jaukai

 

Ser­gant ka­ta­rak­ta dels­ti ne­ga­li­ma

 

Va­ka­rų pa­kri­ki­mas

 

„Aly­taus nau­jie­nų” pre­nu­me­ra­to­riai ra­gi­na­mi įsi­reng­ti tvar­kin­gas pa­što dė­žu­tes

 

Atliekų aikštelėse – rekordinis padangų kiekis

 

Ra­di­jo sto­tis „FM99” kvie­čia puoš­ti mies­tą ori­gi­na­liau­sio­mis eg­lu­tė­mis!

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žinios
toliau2015-11-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100