arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Švitrigaila, Vaigedė, Darija, Inga

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien
Punia vainikavo metų ūkininkus
Ne­nu­svi­ro žem­dir­bių ran­kos, ne­at­ša­lo šir­dys tė­vų že­mei, daug jau­nų vei­dų, gra­žių šei­mų – toks svar­biau­sias įspū­dis iš Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“, va­do­vas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius, me­ti­nės šven­tės Pu­nio­je. Jau 21 kar­tą ren­ka­mi pa­žan­giau­si ūkiai, šį­kart su­su­muo­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis 2014“ re­zul­ta­tai. Šven­tės ve­dė­jos Al­mos Pur­vi­ny­tės pos­mai duo­nos au­gin­to­jams, ope­ros so­lis­tės In­drės Anan­kai­tės-Ka­laš­ni­ko­vie­nės pa­svei­ki­ni­mas lyg ir bu­vo ta įžan­ga va­ka­ro ben­drys­tei ir ge­rai nuo­tai­kai.
toliau2014-10-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
„Tvarkiečių” kandidatai į merus – buvę sutuoktiniai
Šią sa­vai­tę par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sky­riai vi­suo­ti­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se nu­spren­dė, ką kels kan­di­da­tais į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių va­do­vus at­ei­nan­čių me­tų ko­vo 1-ąją vyk­sian­čiuo­se tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se. „Tvar­kie­čių“ Aly­taus ra­jo­no sky­rius iš­si­rin­ko ir nau­ją pir­mi­nin­ką.
toliau2014-10-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
Liberalų kandidatas į Alytaus miesto merus – Gediminas Jegelevičius
Šią sa­vai­tę Li­be­ra­lų są­jū­džio Aly­taus mies­to sky­rius ga­lu­ti­nai ap­si­spren­dė dėl šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­to į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rus at­ei­nan­čio ko­vo 1-ąją vyk­sian­čiuo­se tie­sio­gi­niuo­se ša­lies me­rų rin­ki­muo­se. Kaip li­be­ra­lų at­sto­vas į Dzū­ki­jos sos­ti­nės va­do­vus pre­ten­duos da­bar­ti­nės mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čius.
toliau2014-10-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Arčiau tų, kurie gyvena viltingu laukimu
 Jau be­veik de­šimt­me­tį kar­tu su Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro so­cia­li­nio slau­gy­to­jo spe­cia­ly­bės mo­ki­niais lan­ko­mės vie­no­je iš Lie­tu­vo­je vei­kian­čių kli­ni­kų „Dia­ve­rum“. Pir­mo­ji Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios kli­ni­kos pa­va­di­ni­mo da­lis „dia“ reiš­kia pa­grin­di­nę veik­lą, ku­riai ir ski­ria­mas di­džiau­sias dė­me­sys, – dia­li­zę. Ant­ro­ji „ver­tum“, iš­ver­tus iš lo­ty­nų kal­bos, reiš­kia „tie­sa“.
toliau2014-10-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Ki­toks žvilgs­nis: grį­žu­sie­ji gy­ven­ti į Aly­tų

 

Ei­nam švęs­ti!

 

Vo­kie­čiai pir­mie­ji pa­svei­ki­no „Švy­tu­rį“ lai­mė­jus auk­są

 

Ter­mi­nas pa­ža­dui – dvi sa­vai­tės

 

Ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­jęs tau­ra­giš­kis pi­ni­gų už­si­dir­bo ne­le­ga­liai

 

Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no pa­da­li­nių pra­ty­bos

 

Pa­ro­dos ati­da­ry­me pa­si­ges­ta Ka­zi­mi­ro Šim­či­ko at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo

 

Mie­go­si­me va­lan­da il­giau – įve­da­mas žie­mos lai­kas

 

At­ly­gis už kan­try­bę

 

Au­gu kar­tu su kny­ga
toliau2014-10-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100