arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Nervydas, Ginvilė, Dominyka (Domė)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Dėvėdamas tautinį kostiumą visa siela pajunti vienybę su savo tauta

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tras pir­mą kar­tą su­ren­gė Lie­tu­vių tau­ti­nio kos­tiu­mo kon­kur­są „Ma­no tau­ti­nis kos­tiu­mas“. Ja­me da­ly­va­vo ir Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ ben­druo­me­nė. Kon­kur­so ko­mi­si­ja 200 kos­tiu­mų at­rin­ko da­ly­vau­ti ant­ra­me tu­re, tarp jų ir „Vo­lun­gė­lės“ pa­siū­din­tą vai­kiš­ką dzū­kų re­gio­no kos­tiu­mą, ku­rį de­monst­ra­vo pen­kia­me­tis Ado­mas Ar­ma­na­vi­čius. Jis pri­sta­ty­tas ka­te­go­ri­jo­je „As­me­ni­nis vai­kiš­kas tau­ti­nis kos­tiu­mas“. Bir­že­lio 29-osios va­ka­rą LRT te­le­vi­zi­jo­je vy­ku­sia­me šven­ti­nia­me pro­jek­to ren­gi­ny­je „Iš­aus­ta ta­pa­ty­bė“ 200 fi­na­li­nin­kų de­monst­ra­vo skir­tin­gų et­no­gra­fi­nių re­gio­nų, kraš­tų ir vie­to­vių dra­bu­žius. Fi­na­li­nio tu­ro nu­ga­lė­to­jus rin­ko spe­cia­lis­tų, žy­mių vi­suo­me­nės ir kul­tū­ros žmo­nių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja: re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas, žur­na­lis­tė Edi­ta Mil­da­žy­tė ir ki­ti. Po vie­ną nu­ga­lė­to­ją bu­vo ren­ka­ma še­šio­se ka­te­go­ri­jo­se.

 

„Nors nu­ga­lė­to­jais tap­ti ne­pa­vy­ko, ne­pa­pras­tai di­džiuo­ja­mės, kad de­ra­mai at­sto­va­vo­me Dzū­ki­jos re­gio­nui, da­ly­va­vo­me pa­ro­dy­da­mi, ko­kia iš tie­sų di­de­lė skir­tin­gų et­no­gra­fi­nių re­gio­nų kos­tiu­mų įvai­ro­vė, bei pri­si­dė­jo­me puo­se­lė­jant kul­tū­ri­nių tra­di­ci­jų pri­gim­ti­nį ry­šį ir tęs­ti­nu­mą. Tau­ti­nio kos­tiu­mo kon­kur­so fi­na­lą „Iš­aus­ta ta­pa­ty­bė“ kvie­čia­me žiū­rė­ti lie­pos 5 die­ną 21 va­lan­dą per LRT“, – sa­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ di­rek­to­rė Auš­ra PLYT­NIN­KAI­TĖ.

 

Lie­pos 6-ąją vi­sus mies­te­lė­nus, tu­rin­čius tau­ti­nį kos­tiu­mą, ji ra­gi­na mi­nė­ti Tau­ti­nio kos­tiu­mo die­ną, puoš­tis tau­ti­niais rū­bais ir da­ly­vau­ti šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se. Dar ne­tu­rin­čius tau­ti­nio kos­tiu­mo, bet ke­ti­nan­čius jį įsi­gy­ti – bū­ti ati­des­nius ren­kan­tis mus ir mū­sų kraš­tą rep­re­zen­tuo­jan­tį kos­tiu­mą. Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se su Auš­ra kal­bė­jo­mės apie tai, ko­dėl vis dar ne­drą­siai įsi­gy­ja­me tau­ti­nį kos­tiu­mą ir koks jaus­mas jį vil­kė­ti.
toliau2015-07-04  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Rajono valdžia susitrauks beveik penkiomis pareigybėmis
Tre­čia­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta nau­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra. Re­or­ga­ni­za­ci­ja lau­kia pen­kių sky­rių, val­di­nin­kų su­ma­žės be­veik pen­kio­mis pa­rei­gy­bė­mis, vie­toj sep­ty­nio­li­kos sky­rių liks pen­kio­li­ka.
toliau2015-07-04  commPlačiau  commSkaityti komentarus (8)
Ar Kęstutis Ąžuolas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo?

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) šią sa­vai­tę pra­dė­jo ty­ri­mą dėl bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­to Kęs­tu­čio Ąžuo­lo įsi­dar­bi­ni­mo mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je vie­šo­jo­je įstai­go­je Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre spor­to ba­zių ir in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu. K.Ąžuo­las „Aly­taus nau­jie­noms“ yra sa­kęs, kad šio cen­tro di­rek­to­rius To­mas Stu­pu­ris mi­nė­tas lais­vas pa­rei­gas pa­siū­lė, kai jis dar dir­bo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. O čia įsi­dar­bi­no pa­si­bai­gus dvie­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui, kai pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos ir Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą jam baig­tas mo­kė­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mas.

toliau2015-07-04  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Lietuvos vardui kiniškų hieroglifų nepritrūksta, arba Nuo stereotipų atsitokėjusiems turistams Kinija atsiveria netikėtu grožiu
Sa­ko­ma, kad iš­mok­ti ki­nų kal­bos ir raš­to, ku­rio abė­cė­lė­je nei daug, nei ma­žai – 3 tūkst. hie­rog­li­fų, už­sie­nie­čiui tur­būt yra mi­si­ja ne­įma­no­ma. Eg­zo­tiš­ką su­ve­ny­rą – ka­li­gra­fiškai hie­rog­li­fais už­ra­šy­tą Lie­tu­vos var­dą – ke­lio­nių agen­tū­ros „Aid­rė“ di­rek­to­rė Ona Ade­lė Berš­kie­nė par­si­ve­žė iš Ki­ni­jos ir ža­da įsi­rė­min­ti įstai­go­je ant sie­nos. Juk ša­lį, ku­rią no­rė­tų ap­lan­ky­ti, agen­tū­ros klien­tai ren­ka­si ne tik iš spal­vin­gų buk­le­tų – dvi­gu­bai ver­tin­gi yra ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių pa­ta­ri­mai iš pa­čių prak­ti­kos. Jie ne­re­tai kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo ste­re­o­ti­pų. Tuo O.A.Berš­kie­nė įsi­ti­ki­no šį pa­va­sa­rį ap­si­lan­kiu­si Ki­ni­jo­je, ku­ri, pa­si­ro­do, vi­sai ne to­kia, ko­kią įsi­vaiz­duo­ja­me.
toliau2015-07-04  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Aly­tui pri­rei­kė gė­dos len­tos?

 

Mūsų miestui la­bai rei­kia Ma­ri­jos glo­bos

 

Dzū­ki­jos kraš­to paukš­tis - ku­ku­tis

 

Pa­grin­di­nės sken­di­mo prie­žas­tys yra dvi: al­ko­ho­lis ir ne­mo­kė­ji­mas plauk­ti

 

Au­gin­ti­nių mi­ty­bos mi­tai

 

Ma­niau, kad me­di­kai vi­suo­met ir vi­sur jais lie­ka

 

Alo­vės se­niū­ni­jo­je siau­tė­ja vil­kai

 

Ame­ri­kie­čiai mo­ko­si ir iš Ulo­nų ba­ta­lio­no ka­rių

 

Jau­nuo­liai iš Dzū­ki­jos ir Su­val­ki­jos pa­pil­dys ne tik Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­ną

 

Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: tu­ri­me ge­riau rū­pin­tis Lie­tu­vos vai­kais

toliau2015-07-04  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100