arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gertautas, Tautvydė, Ivona

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Tibetas. Lėtas vaikščiojimas atvira siela
Eu­ro­pą, Pie­tų Ame­ri­ką ir Azi­ją ap­ke­lia­vęs Ša­rū­nas KLĖ­GE­RIS sa­ko, kad pa­sau­ly­je jam te­ko ma­ty­ti tik vie­ną vie­tą, ku­ri ne­iš­ven­gia­mai pa­kei­čia kiek­vie­no ten nu­ke­lia­vu­sio žmo­gaus min­tis. Tai – Ti­be­tas. Pa­slap­tin­gas ir to­li­mas kraš­tas ste­bi­na at­šiau­ria ir di­din­ga gam­ta, o ti­be­tie­čiai – bu­dis­ti­ne ra­my­be, su­si­tai­ky­mu su tuo, ko jie ne­ga­li pa­keis­ti, bet vi­sa­da ga­li pra­šy­ti pa­slap­tin­gų bū­ty­bių ma­lo­nės ir už­ta­ri­mo. Ma­tyt, su jo­mis pa­vy­ko su­si­tar­ti ir Ša­rū­nui, ku­ris drau­ge su žmo­na Au­re­li­ja ir vi­sa po Azi­ją ke­lia­vu­sių lie­tu­vių gru­pe vos pus­die­niu pra­si­len­kė su Ne­pa­lą iš­ti­ku­siu že­mės dre­bė­ji­mu. Gam­tos sti­chi­ja aly­tiš­kiams su­tei­kė ga­li­my­bę Ti­be­te pa­bū­ti sa­vai­te il­giau, nei bu­vo pla­nuo­ta.
toliau2015-05-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Koks likimas laukia senųjų Alytaus medžių?
Ge­gu­žės 26 die­ną, ant­ra­die­nį, 18 val. Dai­lės mo­kyk­lo­je (ant­ras aukš­tas, pa­no­ra­mi­nė kla­sė) vyks dis­ku­si­ja te­ma „Koks li­ki­mas lau­kia se­nų­jų Aly­taus me­džių ir kas tu­ri tei­sę jį lem­ti – val­di­nin­kai, pro­jek­tuo­to­jai ar pa­tys aly­tiš­kiai?“ Dis­ku­si­ja vie­ša, ją or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus pi­lie­ti­nis ju­dė­ji­mas, da­ly­va­vi­mas lais­vas. Jo­je bus ap­tar­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­reng­tas žel­di­nių ir žel­dy­nų tvar­ky­mo pla­nas, ku­ria­me yra nu­ma­ty­ta kirs­ti ne­ma­žai bran­džių mies­to me­džių.
toliau2015-05-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Skauduliai atsivėrė dėl užtverto kelio
Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, Ka­niū­kų kai­me, gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas Aly­tis Ži­lins­kas, ge­gu­žės 16 die­ną at­vy­kęs į lau­kus, ra­do stam­bia me­ta­li­ne gran­di­ne už­tver­tą ke­lią. Jis link Ka­va­lio (Dau­gir­dė­lio) eže­ro ve­da per pen­kių že­mės sa­vi­nin­kų skly­pus. Kas pa­si­kė­si­no į lais­vę va­žiuo­ti šiuo ke­liu, o gal to­kiu bū­du no­ri­ma ap­si­sau­go­ti nuo šia­me eže­re žve­jo­ti at­vyks­tan­čių žve­jų?
toliau2015-05-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Gelbėjimo operacija ir bilietas į Peru
Mū­sų vi­suo­me­ni­nės są­mo­nės vin­giai: po pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Bal­ti­jos jū­ro­je įvy­ku­sios ir žmo­nių au­kų pa­rei­ka­la­vu­sios lėk­tu­vo An-2 ka­tast­ro­fos ūmai vi­si ta­po­me avia­ci­jos, skry­džių sau­gos, jū­ri­nių, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo rei­ka­lų eks­per­tais. Ne­lai­mę, re­gis, ko­men­ta­vo vi­si, kas ne­tin­gė­jo. O ka­dan­gi di­des­nė pu­sė lie­tu­vių tu­ri pri­ei­gą prie in­ter­ne­to ir so­cia­li­nių tin­klų, tai ta­ria­ma kom­pe­ten­ci­ja ži­bė­jo de­šim­tys tūks­tan­čių per­so­na­žų, ma­nan­čių, kad jų nuo­mo­nė tuo rei­ka­lu itin svar­bi. Tie­są pa­sa­kius, jie kly­do.
toliau2015-05-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
„Poezijos pavasaris” po alyvomis
An­ta­no Jo­ny­no me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus jau ku­rį lai­ką gy­ve­na ro­man­tiš­ko­mis nuo­tai­ko­mis. Iš pra­džių po obe­lų žie­dais, da­bar po aly­vų… Ta­čiau ro­man­tiš­kiau­sia ir po­etiš­kiau­sia ža­da bū­ti ge­gu­žės 25-osios po­pie­tė, ka­da čia su­si­rinks po­ezi­jos kū­rė­jai ir ger­bė­jai. Jo­ny­nų so­de­ly­je skam­bės Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos sve­čių, už­sie­nio po­etų ei­lės.
toliau2015-05-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

 

Bu­vusio mies­to me­ro pa­ta­rė­jas Rai­mon­das Jan­čiaus­kas pa­ša­lin­tas iš par­ti­jos

 

Ką rei­kia ži­no­ti apie avie­čių, gerv­uo­gių ir saus­me­džių au­gi­ni­mą?

 

Šaš­ki­nin­kai plie­kia iš pe­ties

 

Pa­ma­ty­ki­te, kaip dum­blas pa­ver­čia­mas elek­tros ener­gi­ja

 

Abi­tu­rien­tų fron­tas

 

Be pri­va­lo­mo lie­tu­vių kal­bos, Aly­taus ra­jo­ne po­pu­lia­riau­sias an­glų kal­bos vals­ty­bi­nis eg­za­mi­nas

 

Daugėja laikančiųjų matematiką

 

„Švy­tu­rio Bal­to” įver­ti­ni­mas – pri­pa­ži­ni­mas kvie­ti­niam alui

 

No­ras pa­dė­ti ūd­ri­jiš­kei ki­lo Drus­ki­nin­kuo­se

 

Sek­lus van­duo ly­de­kų ne­bai­do
toliau2015-05-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100