arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gaudvydas, Medeinė, Joana, Kazimiera

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

Aly­tus ki­lo į pa­dan­gę

 

Be redaktoriaus žinios

 

Kas truk­do mums gy­ven­ti pa­to­giau?

 

Smur­ta­vo su­tuok­ti­nis

 

Su pa­go­niš­kais var­dais is­to­ri­jon at­ėjo ais­čiai

 

Dulkės

 

Pagerbsime monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimą

toliau2014-08-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
„Litesko” užmojai Alytaus ligoninėje apskųsti Konkurencijos tarybai

Pa­va­sa­rį Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nė krei­pė­si į sa­vo stei­gė­ją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pra­šy­da­ma pri­tar­ti jos ener­ge­ti­nio ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tui sie­kiant pa­nau­do­ti at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius. Ta­ry­ba spren­di­mo pri­ėmi­mą dėl pri­ta­ri­mo to­kiam li­go­ni­nės pro­jek­tui ati­dė­jo, nes pa­aiš­kė­jo, kad ši gy­dy­mo įstai­ga tu­ri su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jai – ben­dro­vei „Li­tes­ko“. Bir­že­lio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė du spren­di­mus dėl li­go­ni­nės pro­jek­tų, su­si­ju­sių su jos ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mu. Vie­nu pri­tar­ta pa­čios li­go­ni­nės pro­jek­tui dėl šio ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius, ki­tu – „Li­tes­ko“ pa­teik­tam pa­siū­ly­mui li­go­ni­nė­je įreng­ti sau­lės ko­lek­to­rius karš­tam van­de­niui ga­min­ti. Pas­ta­ra­sis spren­di­mas ap­skųs­tas Vy­riau­sy­bės at­sto­vui Aly­taus ap­skri­ty­je dėl sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je gy­dy­mo įstai­go­je pro­te­guo­ja­mos vie­nos pri­va­čios įmo­nės – „Li­tes­ko“. Vy­riau­sy­bės at­sto­vas skun­dą nu­siun­tė nag­ri­nė­ti Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai.

toliau2014-08-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
„Kortas” universalios sporto salės statybos konkursą apskundė teismui

Ant­ra­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl uni­ver­sa­lios spor­to sa­lės sta­ty­bos sta­dio­no te­ri­to­ri­jo­je. Ją sta­tys sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są kaip pa­grin­di­nė ran­go­vė lai­mė­ju­si Vil­niaus ben­dro­vė „Lit­Con“ pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį su dar tri­mis sta­ty­bos įmo­nė­mis. Šio kon­kur­so re­zul­ta­tus Kau­no apy­gar­dos teis­mui ap­skun­dė ir juos pra­šo pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čius Aly­taus ben­dro­vė „Kor­tas“. Ta­čiau teis­mui ne­pri­tai­kius lai­ki­nų ap­sau­gos prie­mo­nių sa­vi­val­dy­bės veiks­mams dėl su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo su kon­kur­so lai­mė­to­ju, ne­tru­kus tu­rė­tų pra­si­dė­ti uni­ver­sa­lios spor­to sa­lės sta­ty­ba.

toliau2014-08-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Alytaus teatras paduotas į teismą dėl įsiskolinimo už šildymą
Žur­na­lis­tams šią sa­vai­tę iš­pla­tin­tas mies­to te­at­ro pra­ne­ši­mas apie bū­si­mą nau­ją se­zo­ną ir jo iš­skir­ti­nį ak­cen­tą le­gen­da ta­pu­sio miu­zik­lo „Ug­nies me­džiok­lė su va­ro­vais“ prem­je­rą. Tai – ge­ro­ji ži­nia. Ko ne­pa­sa­ky­si apie te­at­ro di­rek­to­rės pa­si­ra­šy­tą raš­tą, ku­ris pra­ėju­sią sa­vai­tę elek­tro­ni­niu pa­štu pa­sie­kė 27 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius. Ja­me pra­šo­ma skir­ti įstai­gai pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą įsi­sko­li­ni­mui už šil­dy­mą pa­deng­ti. Ba­lan­džio 1 die­ną sko­la sie­kė dau­giau nei 144 tūkst. li­tų.
toliau2014-08-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas: „Patarėjų sėkmė turi tapti aplinkinių sėkme”
Al­bi­nas Venč­kaus­kas, Do­na­tas Ja­ciū­nas, Sau­lius Va­lū­nas ir Pau­lius Že­mai­tis – ke­tu­ri ak­ty­vūs, vi­suo­me­niš­ki ir sa­vą­ją sėk­mės is­to­ri­ją jau su­kū­rę Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko nau­jie­ji vi­suo­me­ni­niai pa­ta­rė­jai. Va­kar sa­vo lū­kes­čius dėl Aly­taus ra­jo­no ge­ro­vės iš­sa­kę pa­ta­rė­jai ti­ki­si kon­struk­ty­vaus dar­bo.
toliau2014-08-21  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100