arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Daugardas, Gražvilė, Teofilis

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Pakelkim-mes-taure
Partneriai
Skaitykite šiandien
Teatro trupė: „Kalėdų Seneli, perduok žinią politikams ir ypač miesto vadovui, kad galvotų, ką kalba ir daro”
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vyks­tan­čias šven­ti­nes spau­dos kon­fe­ren­ci­jas, skir­tas pa­si­gir­ti be­si­bai­gian­čių me­tų dar­bais, jau ant­rus me­tus iš ei­lės pa­gy­vi­na kul­tū­ri­nės pe­tar­dos, ku­rias triukš­min­gai sprog­di­na pa­tys po­li­ti­kai.
toliau2014-12-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (5)
Vytautas Grigaravičius: metas permainoms atėjo
Mie­li aly­tiš­kiai, šį sa­vo žo­dį no­rė­čiau pra­dė­ti nuo pa­svei­ki­ni­mo su ar­tė­jan­čio­mis šv. Ka­lė­do­mis. Te­gul jos at­ne­ša į Jū­sų na­mus ši­lu­mą, su­ta­ri­mą ir džiaugs­mą! Kiek­vie­nam at­ski­rai ir vi­siems drau­ge lin­kiu kuo ge­riau­sios klo­ties ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo nau­jais, 2015-ai­siais, me­tais!
toliau2014-12-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (15)
Ar pingant kurui nereikėtų mažinti bilietų kainų maršrutiniuose autobusuose?
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tų atstovas Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­tei­kė pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams ini­ci­juo­ti svars­ty­ti klau­si­mą dėl vien­kar­ti­nio ke­lei­vių ve­ži­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ta­ri­fo per­skai­čia­vi­mo ma­žė­jant ku­ro kai­nai.
toliau2014-12-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Kalėdų upėtakis
Kiek­vie­nam lai­mi­kiui yra sa­vas lai­kas. Ir nie­kas ne­ga­li bū­ti pa­keis­ta, nes ir grū­das ži­no sa­vo lai­ką, ka­da rei­kia su­dyg­ti.
toliau2014-12-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
„Griauti paprasta. Pamėginkim kurti”
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai tu­ri ke­tu­ris man­da­tus. Čia dir­ba Vy­tas Ja­zep­či­kas, Sil­vi­ja Peš­te­nie­nė, Al­bi­nas Min­ke­vi­čius ir Do­bi­las Kur­ti­nai­tis. Pas­ta­ra­sis va­do­vau­ja ne tik par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui, bet ir kon­ser­va­to­rių frak­ci­jai mies­to ta­ry­bo­je. Su šios par­ti­jos at­sto­vais kal­ba­mės apie jų dar­bą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je šie­met.
toliau2014-12-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Gediminas Daukšys: „Miesto valdyme trūksta ryžto ir drąsesnių sprendimų”
Li­be­ra­lų są­jū­džio Aly­taus mies­to sky­riaus na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je – jau ket­vir­ta ka­den­ci­ja. Šią ka­den­ci­ją jis bai­gia liūd­nes­ne gai­da, o ta­ry­bos ne­at­lik­tus me­tų dar­bus vai­ni­ka­vo pa­si­trauk­da­mas iš li­be­ra­lų frak­ci­jos ir val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos. Apie skau­du­lius ir idė­jas pla­čiau skai­ty­ki­te „Aly­taus nau­jie­no­se“.
toliau2014-12-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Vi­li­jai Blin­ke­vi­čiū­tei la­biau­siai pa­de­da pa­tir­tis

 

Vai­ke­lį lyg ka­čiu­ką pa­li­ko pa­ke­lė­je

 

Dai­na­va ir Pa­ne­mu­nė ki­taip – pas­ku­ti­niai dar­bai

 

Li­cen­ci­jas to­les­nei veik­lai tu­ri vi­sos mies­to so­cia­li­nės įstai­gos

 

Aly­taus ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­čiai gel­bės sa­va­no­riai

 

Kai iš­si­sklei­džia ge­ru­mo spar­nai

 

Verslo idėjų autoriams – pirmosios investicijos

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nuo­lat re­a­guo­ja į pra­ne­ši­mus apie pa­žei­di­mus

 

Kon­cer­tas „Se­nuo­sius me­tus pa­ly­dint”

 

„So­lo Plius” kvie­čia pra­tęs­ti Ka­lė­das

 

Ieš­ko­ma eis­mo įvy­kio Vidz­gi­ry­je liu­di­nin­kų

 

Ne­svar­bu, kiek mums me­tų, – mes vi­si tu­ri­me sva­jo­nių

 

Simne planuojamos įkurtuvės

 

Me­ras pa­do­va­no­jo sva­jo­nę

 

Ak­ci­ja „Ka­lė­dų ši­lu­ma iš Jū­sų ran­kų”

 

Me­tas, kai lau­kia­miau­sias sve­čias – Ka­lė­dų Se­ne­lis

 

Kad gra­ži mo­kyk­los vi­zi­ja tap­tų re­a­ly­be

 

„Kalnapilio“ kvietinis alus „White Select“ pripažintas Lietuvos metų gaminiu

 

„Minkš­tie­ji” sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tai – ne­ma­to­ma nau­da

 

 

toliau2014-12-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100