arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Rimkantas, Girmantė, Sikstas, Odeta

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Pa­ta­ri­mai su­si­ruo­šu­siems mal­kau­ti

Planuojant pavienių medžių ar didesnio miško ploto kirtimą būtina pasidomėti to miško flora ir fauna, nes gamtos tausojimas – neatskiriama šiuolaikinės miškininkystės dalis. Pavasarį bundant gamtai prasideda gyvūnų veisimosi periodas, todėl ramybės periodui užtikrinti nustatyti atitinkami ūkinės veiklos miške ribojimai.

toliau2017-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Dėl picerijos „Palermo” ir įėjimo į santuokų salę – ginčai teismuose
Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, vei­kian­ti pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“, ku­ri pri­klau­so ben­dro­vei „Šal­mė­tė“, pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kė ne­pa­lan­kaus Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mo – šio­je vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­je ne­ga­li bū­ti pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Ta­čiau „Šal­mė­tė“ mi­nė­to teis­mo spren­di­mą ke­ti­na skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, kol vyks­ta teis­mi­niai gin­čai, pi­ce­ri­jo­je al­ko­ho­liu pre­kiau­ja­ma to­liau. Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas „Šal­mė­tės“ ak­ci­nin­ką ir va­do­vą Va­lių Smai­džiū­ną Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kian­čios ben­dro­vės „Dai­na­vos tur­tai“ pra­šy­mu įpa­rei­go­jo net nu­griau­ti „Pa­ler­mo“ dėl dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Tas pats teis­mas pa­ten­ki­no V.Smai­džiū­no, kaip ben­dro­vės „Švyt­ra“ ak­ci­nin­ko ir di­rek­to­riaus, ieš­ki­nį dėl Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lais­vi­na­mų pa­tal­pų – įė­ji­mo į san­tuo­kų sa­lę ir virš jos esan­čio bal­ko­no per du aukš­tus. Pas­ta­rie­ji vie­ti­nio teis­mo spren­di­mai yra skųs­ti­ni Kau­no apy­gar­dos teis­mui, tad iki „Pa­ler­mo“ pa­sta­to nu­grio­vi­mo ir įė­ji­mo į san­tuo­kų sa­lę pa­nai­ki­ni­mo dar to­li.
toliau2017-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Ūkininkaujantis treneris Jonas Nevecka: „Šiuo metu turiu dvylika kaimo vaikų, norinčių tapti čempionais”

Kol vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tai kur­pia pla­nus, kaip už­im­ti kai­mo jau­ni­mą įdo­mia veik­la, ne­at­ly­gin­ti­nų dar­bų kaip vi­suo­met ima­si pri­va­ti ini­cia­ty­va. Jau ke­le­rius me­tus be jo­kio už­mo­kes­čio ste­buk­lus da­ro Sim­no se­niū­ni­jos Žu­vin­tų kai­mo jau­na­sis ūki­nin­kas Jo­nas NE­VEC­KA. Jo­nas Sim­ne ne tik or­ga­ni­zuo­ja fi­na­li­nes Lie­tu­vos jau­nių moks­lei­vių iki 15 me­tų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to var­žy­bas, bet ir pats bū­na pa­grin­di­niu rė­mė­ju. 

Jau­ną­jį ūki­nin­ką kal­bi­na­me Sim­ne sėk­min­gai pa­si­bai­gus jau ant­roms Lie­tu­vos čem­pio­na­to var­žy­boms. 

– Trum­pai pri­sis­ta­ty­ki­te skai­ty­to­jams. Kiek ži­nau, esa­te jau­na­sis ūki­nin­kas. Kiek že­mių val­do­te, ko­kia veik­la už­si­i­ma­te, kur yra Jū­sų ūkis?
toliau2017-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Motyvuotas ir aktyvus jaunimas ugdomas sporto erdvėje
Spor­to erd­vė, įsi­kū­ru­si Vin­gio g. 15A, – be­ne vie­nin­te­lė ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo vie­ta Aly­tu­je, ku­rio­je vai­kai ir jau­ni­mas ga­li mo­ky­tis fi­zi­nės bei dva­si­nės dar­nos, pi­lie­tiš­ku­mo, ug­dy­ti ben­dra­vi­mo įgū­džius ne­mo­ka­mai. „Tai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų už­kla­si­nė veik­la“, – juo­kau­ja vie­nas iš spor­to erd­vės stei­gė­jų Egi­di­jus Gri­ga­ra­vi­čius. Spor­to erd­vę, ba­lan­džio pa­bai­go­je mi­nė­sian­čią vie­nų me­tų veik­los su­kak­tį, įstei­gė VšĮ „LT Im­pe­ra­tor“ kar­tu su po­li­ci­jos spor­to klu­bu „Au­ku­ras“, ku­rie ben­dra­dar­biau­da­mi įgy­ven­di­na vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mo pro­jek­tą „Still Fit Aly­tus“. Pro­jek­to tiks­las – įren­gi­mas už­im­tu­mo erd­vės ir tei­gia­mos ap­lin­kos, ku­rio­je jau­nie­ji aly­tiš­kiai orien­tuo­ja­mi į fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą, svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, so­cia­li­za­ci­ją. „Mū­sų tiks­las – ne rei­ka­lau­ti aukš­tų spor­ti­nių pa­sie­ki­mų kon­kre­čio­je spor­to ša­ko­je, bet ska­tin­ti jau­nų žmo­nių už­im­tu­mą ir ug­dy­ti jų as­me­ny­bę“, – tei­gė E.Gri­ga­ra­vi­čius.
toliau2017-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Vairuotojas keleivio duotas monetas išmetė pro langą
Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją už­su­kęs ži­no­mas ša­lies kul­tū­ri­nin­kas Vai­das Prač­kai­la pa­pa­sa­ko­jo si­tu­a­ci­ją apie ne­pa­gar­biai su ke­lei­viais be­si­el­gian­tį mies­to trans­por­to vai­ruo­to­ją. Jau ne­jau­nam vai­ruo­to­jui pirk­da­mas ke­lio­nės bi­lie­tą jis su­bė­rė į sau­ją ir ru­dų mo­ne­tų.
toliau2017-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Koks bus naujas Brigitos sezonas?

 

Siū­lo­ma nu­griau­ti ge­le­žin­ke­lio van­dens bokš­tą

 

An­trą kar­tą Te­at­ro die­nos pro­ga Alytaus teatre iš­da­ly­ti „Te­at­rak­me­niai” – re­ži­sie­rei ir pa­va­duo­to­jai rin­ko­da­rai

 

„Ro­bo­tia­dos 2017” ver­ty­bių sri­ty­je Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ko­man­da iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą!

 

Už­puo­li­mas ir va­gys­tės Aly­tu­je

 

Jau­no­sios mu­zi­kan­tės do­va­na Jus­ti­nai Grin­gy­tei – pa­čios iš­drož­tos su­ve­ny­ri­nės kan­klės

 

Ba­le­to stu­di­jai „Je­te” pa­si­se­kė dvi­gu­bai

 

Ką ži­nai apie Dau­gus?

 

Pa­ta­ri­mai su­si­ruo­šu­siems mal­kau­ti

 

Did­mai­šiai vi­sų pro­ble­mų ne­iš­spren­džia

 

Ak­ci­ja „At­vi­ros die­nos kai­me”

 

Eu­ro­pos me­džio ap­do­va­no­ji­muo­se – ir Stel­mu­žės ąžuo­las

 

At­lie­ka­mas tre­čias kva­pų kon­tro­lės eta­pas

 

Iki bir­že­lio bus įdar­bin­ta 70 žmo­nių – pa­si­ra­šy­tos vie­šų­jų dar­bų su­tar­tys

 

Nau­jo­vės tei­kiant ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos pa­slau­gas

 

Ką ket­vir­to­kai val­go pus­ry­čiams

 

Pus­ry­čiau­ti bū­ti­na

 

7 mais­ti­nės me­džia­gos, ku­rio­mis sa­vo mi­ty­bą tu­rė­tų pra­tur­tin­ti vy­res­ni žmo­nės

 

Tarp ap­kro­vų ir kom­for­to

 

Knygų naujienos

toliau2017-03-28  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100