arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Ramojus, Tautmilė, Vincentas, Sabina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Pilietinės akcijos rezoliucijoje – reikalavimai Alytaus rajono valdžiai
Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ ini­ci­juo­tos ak­ci­jos „SOS Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­la“ pir­mo­jo ren­gi­nio, skir­to mo­kyk­los ati­da­ry­mo 80-me­čiui ir kil­naus fun­da­to­riaus L.Ra­dziu­ky­no mir­ties 50-me­čiui pa­mi­nė­ti, me­tu pri­im­ta ir 54 da­ly­vių pa­si­ra­šy­ta re­zo­liu­ci­ja. Jo­je rei­ka­lau­ja­ma, kad bū­tų už­tik­rin­ta pir­mi­nė – švie­čia­mo­ji iš­ki­laus sta­ti­nio pa­skir­tis ir ja­me vyk­do­ma edu­ka­ci­nė bei kul­tū­ri­nė veik­la. Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas tu­ri bū­ti re­no­vuo­tas, už­tik­rin­ta nuo­la­ti­nė jo ap­sau­ga, te­ri­to­ri­jos prie­žiū­ra. Sie­kia­ma, kad Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los pa­sta­tų kom­plek­sas tar­nau­tų ben­druo­me­nės in­te­re­sams at­sklei­džiant ir pri­sta­tant vi­suo­me­nei Dzū­ki­jos re­gio­no sa­vi­tu­mą, ug­dant tau­tiš­ku­mą ir pi­lie­tiš­ku­mą.  
toliau2016-10-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Premijos – Alytaus rajono kultūros darbuotojams
Va­kar vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta, kam bus įteik­tos pre­mi­jos lap­kri­čio pa­bai­go­je mi­nint ra­jo­no Kul­tū­ros dar­buo­to­jų die­ną. To­kia die­na Aly­taus ra­jo­ne mi­ni­ma nuo 2001 me­tų.
toliau2016-10-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
„Maisto banko” akcija džiugina savanorių gausa ir žmonių dosnumu
„Pas­ta­ro­ji „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja su­mu­šė re­kor­dus. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, žmo­nės ne­gen­dan­čio mais­to pa­au­ko­jo už 370 tūks­tan­čių eu­rų“, – to­kią džiu­gią ži­nu­tę „Aly­taus nau­jie­noms“ va­kar pra­ne­šė lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­to ban­kas“ va­do­vė Kris­ti­na Ty­lai­tė. Jos ti­ki­ni­mu, ak­ci­ja pa­vy­ko vi­suo­se mies­tuo­se, ne iš­im­tis ir Aly­tus. Ru­de­ni­nė ak­ci­ja vy­ko 71 pre­ky­vie­tė­je, rink­ti lab­da­rą pa­dė­jo 7,4 tūkst. sa­va­no­rių. „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja su­vie­ni­jo so­cia­li­nes or­ga­ni­za­ci­jas, glo­bo­jan­čias ne­įga­liuo­sius, skurs­tan­čius se­no­lius, dau­gia­vai­kes šei­mas, ki­tas so­cia­liai pa­žei­džia­mas vi­suo­me­nės gru­pes ir Aly­tu­je. Be vi­suo­me­ni­nin­kų, į sa­va­no­rių gre­tas sto­jo moks­lei­viai, ben­dro­vių ko­lek­ty­vai, ben­druo­me­nių ak­ty­vis­tai.
toliau2016-10-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Įprasti šiukšlių konteineriai kurorto gyventojams – jau seniai pamiršta atgyvena
Ly­giai prieš de­šimt­me­tį Drus­ki­nin­kai ry­žo­si dar ma­žai iš­ban­dy­toms nau­jo­vėms ir ta­po pir­muo­ju mies­tu Lie­tu­vo­je, ku­ria­me vi­si įpras­ti ant­že­mi­niai at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riai, dar va­di­na­mi „spuo­gais“, bu­vo pa­keis­ti pu­siau po­že­mi­niais. Kaip po de­šim­ties me­tų nau­do­ji­mo da­bar at­ro­do šie Suo­mi­jo­je pa­ga­min­ti kon­tei­ne­riai, kaip juos ver­ti­na pa­tys drus­ki­nin­kie­čiai ir ku­ror­to sve­čiai?
toliau2016-10-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Prekyvietė Simne neatlaikė veterinarijos reikalavimų
Va­kar Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­nai­kin­tas dau­giau kaip prieš še­še­rius me­tus pri­im­tas ta­ry­bos spren­di­mas dėl pre­ky­vie­tės įstei­gi­mo Sim­ne. Da­bar čia bus tik vie­šo­ji vie­ta, skir­ta pre­ky­bai sa­vo ga­my­bos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tais. Ra­jo­no ta­ry­ba pre­ky­vie­tę Sim­ne pa­nai­ki­no ne­ga­lė­da­ma įvyk­dy­ti to­kiai vie­tai ke­lia­mų ve­te­ri­na­ri­jos rei­ka­la­vi­mų.
toliau2016-10-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Žmo­gus lie­tu­je at­la­po­tais dra­bu­žiais

 

Pa­si­ga­min­ki­me žva­kes pa­tys

 

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­siu­sia­me pa­sta­te įsi­kurs gy­dy­mo įstai­ga

 

Eg­lės įžie­bi­mo šven­tė – gruo­džio 10 die­ną

 

Pie­no pro­duk­tų var­to­to­jai ga­lės su­ži­no­ti pie­no kil­mę

 

Ap­sau­go­ki­me ka­pus nuo at­lie­kų ant­plū­džio

 

Dra­ma­tiš­ko­se si­tu­a­ci­jo­se pa­sko­li­no pa­pras­ti žmo­nės

 

At­lie­kų kon­tei­ne­riai – 10 met­rų nuo pa­ke­lės

 

Valstybinės reikšmės kelių priežiūra 2016–2017 metų žiemą

 

Iš­skir­ti­nio brai­žo ju­ve­ly­rui prie šir­dies pran­cū­zų im­pre­sio­nis­tai

 

Ru­de­ni­nės Faus­to Au­gus­ti­no im­pre­si­jos

 

„...ir kas gi mus nu­ga­lės, jei mes mir­ti ne­bi­jo­me, jei mes nu­ga­lė­jo­me mir­tį...”

 

Lai­kas klo­ja nau­jas ma­das ir mir­ties kul­tū­ro­je

 

Per spor­tą – į stip­res­nius ben­druo­me­nės ry­šius

 

Aly­taus „Dai­na­vos” fut­bo­li­nin­kams – Lie­tu­vos ve­te­ra­nų čem­pio­na­to bron­za

 

Iš Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­to – su vi­sų spal­vų me­da­liais

 

Le­o­ni­do Dons­kio at­mi­ni­mas pa­gerb­tas But­ri­mo­ny­se

 

toliau2016-10-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100