arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Komentarai

Kovodamas dėl įvažiavimo kelio į garažų bendriją garbaus amžiaus alytiškis rotušėje neteko sąmonės

Ne­to­li Aly­taus mies­to cen­tro re­konst­ruo­jant Ža­li­ą­ją gat­vę jo­je esan­ti ga­ra­žų sta­ty­bos ir eks­plo­a­ta­vi­mo ben­dri­ja Nr. 5 dėl ne­pa­lik­to įva­žia­vi­mo ke­lio iš at­nau­ji­na­mos gat­vės pu­sės su sa­vi­val­dy­be ko­vo­ja jau be­veik me­tus. Ir ne tik su sa­vi­val­dy­be. Ben­dri­jos raš­tas pa­sie­kė Sei­mo kon­tro­lie­rių Rai­mon­dą Šu­kį, ku­ris da­bar nag­ri­nė­ja ga­ra­žų ben­dri­jos skun­dą. Ben­dri­ją, tu­rin­čią 87 ga­ra­žus, ir ga­ra­žų te­ri­to­ri­jo­je esan­čių dvie­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų šei­mi­nin­kus, ku­rie nau­do­jo­si ta pa­čia įva­ža iš Ža­lio­sios gat­vės pu­sės, pas­ta­ruo­ju me­tu ypač pa­pik­ti­no mies­to val­džios pa­skleis­ta ži­nia, kad vie­toj įva­žia­vi­mo ke­lio bus pa­sė­ta ve­ja, ir net pės­tie­ji čia ne­ga­lės ei­ti.
toliau2014-08-28  commGrįžti į straipsnį

Jūsų nuomonė


2014-08-28 09:51:24 atsakomybė (78.62.252.160)
Kaip atsakingai valdžią renkasi alytiškiai, taip ir atgal gauna. Nes gamtoj neteisybės nėra, gauni atgal pagal poelgius. O čia net socdemai viduj, arba kas liepė link zekyno rinktis? Aplamai labai link nekokybiška taryba toks ir mero poste esantis...O mero poste esantis pats geriausias šiam momente taryboj, jei kitaip, seniai būtų pakeistas. Bet pakeist, kaip ten link juokdario kito tarybos nario G.Jegelevičiaus eina į merus ir jei per metus laiko sako bijo visur per savivaldą kur prisiliečia dar labiau fiasko, tai dar aršesnis link juokdario. Trumpiau ir toliau per rinkimus pakeltom galvukėm vaizduot, jei per maža problemų dar. Beje daktarai duoda Hipokrato priesaiką padėt žmogui, tai šis ir padeda pagal save... Ir žiūrėkit kas iš socdemų, turinčių didžiausia patirtį liko ir į ką virsta jie, kol Seimo narys nuo Alytaus m. socdemų flagmanas Alytuj J.Sabatauskas aplink link pionierių susistatęs pozuoja medelius sodindamas ir panašiai... per visur bardaks kur prisiliečia tiek miesto valdyme, tiek pačioj partijoj... Beje, kaip socdemai po to dar gali save kaip partija gerbt, ar tokių klausimų gal ir nekyla jiems?
2014-08-28 10:45:28 alytiškiams (78.62.252.160)
Tai kas straipsny aprašyta yra labai didelės alytiškių degradacijos savivaldoj per virš 20 metų atspindys. Arba pagal rimtus parametrus gėda, kurią vargu ar nusiplaus, kad taip neatsakingai renkantis iki tiek nusirito. Bet tai ir pavyzdys, kas atsitinka kaip ir nekompetentingi eina į valdžią ir ima postus, kad ir mero. Kur rimto mero alytiškiai neturėjo ir ar turės, nes kol kas oficialiai tik link klouniados rikiuojas, reiškia link degradacijos tęsias. Iš ties pats J.K. kaip straipsny rašo dėl nekompetencijos ir baimės atsakyt jam jau kaip žmogui nervai krinka ir dar labiau kriks. Nekalbant, kad tokio amžiaus taip elgtis su partiečiu ir garbaus amžiaus čia nepagarba sau ir kitiems. Nepagarba miestui ir partijai, kuri jau kaip degradavus jei iki to prieita, nekalbant, ar dar sustabdyt sugebės? Ar visiems po truputį per nervus nusibaiginės... Tad kaip renkat valdžią žiūrėkit ką renkat, kaip ir tie kurie eina į valdžią galvokit ar sugebat, nes atsakyt prisireiks ir ant pačių kailių sugryž. Na ir kaip mero poste esantis po to alytiškiams gali į akis žiūrėt, savo šeimai ir vaikams, normaliam žmogui tai jau neįmanoma...Arba kaip pavyzdys, štai taip nuzombėja dėl besaikio gobšumo ir panašiai...Vienok ir mero komanda, pats mero poste esantis kaip.., kitas patarėjas įtariamas byloj, kitas kaip žurnalistas nerandantis kur išsiliet, ir eilė link juokdarių mero patarėjų visuomeniniam range. Kur labai pyksta, kaip pareikalauji, kad atsakyt ką gero žmonės padarė per metus, tada jau prasideda...mes ne mes. Trumpiau kaip išnykstančio kaimo klouniada.
2014-08-28 11:09:37 Graudu... (109.239.210.125)
Graudu...Kai europiniai projektai traiško žmones ir vykdomi ne žmonėms, o tik užsidėti pliusiuką.
2014-08-28 11:51:41 paradoksai... (81.7.96.204)
ar tik mūsų mieste taip?: išardome gerą savivaldybės aikštę ir pakeičiame prastesne - niekam tikę žibintai(vakare nė velnio neapšviečia), kreivos šleivos trinkelės(jau kai kur suirę), siusiojantis fontanas (kurio veikiančio beveik nemačiau), sumažėjęs želdinių plotas; iškertame brandžius pavėsį ir jaukumą sukuriančius medžius ir prisodiname kažkokių kalninių pušelių, senoviniame parke pridėstome akmens masės suoliukų ant kurių neįmanoma, nepatogu sėdėti; Ugniagesių gatvėje nutiesiame prašmatnių trinkelių pėsčiųjų taką kurį tuoj sumals lengvieji automobiliai, nes čia pat purvinas ir nesutvarkytas kiemas pilnas prigrūstas automobilių; įrenginėjame rekreacines infrastruktūrines zonas(Žaliąją gatvę) tačiau pasirodo, kad tai eilinė trinkelių dykynė jungianti dvi gatves, tačiau kur prieigos prie šios vadinamosios rekreacinės gatvės, kodėl žmonės negali judėti Vandens taku (kaip buvo nuo pratkų prietkų) ir dar klausimas ar bus iš šios gatvės koki nors laiptai ties tiltu, kad galėtume išlipti į Ligoninės gatvę...čia tiek daug neišspręstų momentų; kam reikalinga vos ne magistralė per miesto centrą - pėstieji vaikšto ratais, vairuotojai irgi visaip gudrauja, kad išvengtų bereikalingo važinėjimo pirmyn atgal; Kaip kiti miestai sugeba teisingai panaudoti tas europines lėšas, grąžintis, tvarkytis, iš viso susidaro įspūdis, kad miesto savivaldybei svarbius sprendimus priima nekompetetingi tarnautojai ir specialistai pradedant mieto vyr. architektu ir baigiant meru. O iš šio straipsnio dar aiškiau suvokiame koks mus atstovauti ir mums tarnauti privalančių fundamentalistų požiūris į juos išlaikančius mokesčių mokėtojus.
2014-08-28 12:11:04 stebetoja (5.20.66.250)
ir kas is tu europiniu projektu.?tik plovimas pinigu kas prieina ir lobsta kaip blusa putasi krauja siurbdama.
2014-08-28 14:56:01 Baltijos kelio rezultatai (78.63.239.242)
ot tai naujiena, du komunistėliai savivaldybėje susiėmė )))
2014-08-28 17:02:10 nėra blogo (78.62.252.160)
Nėra blogo, kad į gerą neišeitų. Dabar po to kaip jei Jurgis ant pensininko partiečio pasitreniravo, dabar galia siūst vizito į Ukrainą nuo Alytaus. Tegu ten rusus pamoko, kaip Alytuj bedrapartiečius auklėja kaip gyvent... ir taps ramu ir Ukrainoj kaip Alytuj.
2014-08-28 18:10:06 Greičiau rinkimai (5.20.70.125)
Krasnickas gal išprotėjo visai,nors protu nepasižymėjo niekada ir niekur.Juk Alytiškių tiek daug,negi negalime visi prie Jurgio kabineto pareikalauti atsakyti už viską ką jis blogai padarė-gero jis nepadarė nieko.Viešą teismą jam padaryti rotušės aikštėje,nes kabinete užsirakins.
2014-08-29 01:08:05 Katė (5.20.55.216)
Mies­to me­ras J.Kras­nic­kas sakė: „Ati­da­vus eks­plo­a­tuo­ti ob­jek­tą, bus krei­pia­ma­si į Cen­tri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą dėl ga­li­mų pa­kei­ti­mų Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jo­je sie­kiant pa­da­ry­ti ėji­mo ke­lią pės­tie­siems pro ga­ra­žus ir įva­žia­vi­mą. Pir­miau­sia tai tu­rės įver­tin­ti spe­cia­lis­tai. Ir Pet­rui (Zam­blaus­kui – A.M.) tai sa­ky­ta.“ ////////// Mėgsta juodą humorą Krasnickas... Tai kas gi lengviau ir pigiau ar projekte parodyti įvažiavimą, ar jau sutvarkytą gatvę bei veją ardyti ir iš naujo tvarkyti ?
2014-08-29 07:31:07 alytiškiams (78.62.252.160)
Per savivaldą kiek verti, tokią valdžią ir merą turi ir pagal save idealiai. Kaip tas sako, tik tarsi snukiams vieni kitiems daužyt su savo irnkta valdžia tinkami.... Dabar rimtai ir savivaldoj klaidos turi būt taisomos laiku. Nes jei laiku pastebėjus netaiso, vėliau klaidos dar didėja ir brangiau kainuoja, nei laiku taisant. Tad dėl įvažiavimų dar prieš n metų teikiant projektuotojams užduotis savivaldybė turėjo kelt užduotį, įvertint esamus garažus ir sprest privažiavimų prie jų problemas. Nes tai elementarūs klausimai, kurių net neapstebėt normaliai neįmanoma, o Alytuj pasirodo sugeba... Jei to nepadarė, paaiškėjo vykdant projektą jau prieš metus virš, tad tada jau turėjo pakoreguot projektą ir problemų jau nelikt. Bet problemos lieka ir aštrėja, ir n kartą į kitos kadencijos ateity permetama..savo brokai. Vėl kita pusė, kad kaip meras J.K. n kartą nesugeba net atsakingų už tai išreikalaut ir pats ant savęs imdamas ugnį perdega ir naikinasi, čia kaip blogo ir silpno bei nekompetentingo vadovo n įrodymas. Nes kaip meras pats susiformavo mero komandą pagal save, savivaldybės administracijos vadovus ir pačią administraciją. Ir po paskutinės savivaldybės pertvarkos kur pats inicijavo su valdančiais, savivaldybės valdymo kokybė ypač statybų srity smarkiai pabloginta. Nes šiuos klausimus dėl įvažiavimų turėjo sprest tiesiai statybų skyrius, kuris tarsi panaikintas jį išblaškant po kitus skyrius ir paliekant kaip neveikliais. O turėjo statybos skyrių stiprint atėjęs į mero postą, nes statybos skyrius buvo silpnas, o po pertvarkos iš vis nukirto... Tad problemas, kur prie gero vadovavimo turėjo staybos skyrius sprest ir nesunkiai, atsirito ant pačio mero ir perkaista... Vienok, apie visas problemas savivaldybės esmines problemas dar net prieš esu parašęs per komentarus, ir valdžiai atskirais raštais, bet vaidintuvai nereaguoja. Tad alytiškiams rinkėjams su jų rinkta valdžia belieka tik kaip tas sako snukius daužytis, daugiau ir neverti.Ir gadinantis nervus pampersus barngiausius per savartyno vartų mokesčius didint. Štai tokia pokazuchos kaina. Kas dėl kitų rinkimų atseit ateis, virš 20 metų ateina sir pastoviai gal už alaus bambalius ir panašiai patys atridena į valdžią tokius, kiek verti. Dar rimčiau Alytauj be manęs, nėra net konstruktyvinės kritikos, kuo nesugeba ir nesidomi net. Vyrauja duok jiems šiandien, na ir duoda šiandien vieni kitiems kiek sugeba. tad straispny aparašytas momentas yra tik tikro miesto vyraujančio mentaliteto atspindys valdyme -ir idealiai atspindi tikrą santykį vieni su kitais, kuris paprastai Alytuj slepiamas po dirbtiniais blizgučiais. O pasirodo viduj kitokie...ir, kadangi šis projektas ruoštas nuo naksčiau ir per tą laiką miesto vadovais ir tarybos plėtros komitetų pirmininkais sugebėjo pabūt taryboje esančių paritjų lydeirukai, visa tai rodo, kad jie NEGABŪS ir nekometetingi. Nes vien ant dabar mero poste esančio numest ir suverst, čia ir anų kalidos. Kuriuos alytiškiai rinkos ir patys už tai atsakingi. Tad artistai alytiškiai renkas tokius pačius ant savo kailių.
2014-08-29 07:41:34 Citatos: (88.119.155.36)
- ,,O virš mūsų mėlynas dangus''; - ,,šunys loja, o karavanas eina''; - ,,Aš ne Marytė Melnikaitė'''- - ir t.t. ir pan. Gal kas žinote daugiau Krasnicko mylimų paratlių?
2014-08-29 10:43:41 paaiškinimas alytiškiams (78.62.252.160)
Jei buvo taip kaip rašo, kad kaip stebuklingai meras nuvedė savo partieiį keliais aukštais žemyn ir tas nesuvokė bei paskui kelias valandas atsikvošėjo, taip galima padaryt tik žinant ir gerai sugebant taikyt pav. dziudo imtynių prijomus/būdus. Kur prieš tapdamas meru J.K.. jų dar nežinoj. bet tapus meru ir kaip mero visuomeninais patarjėiais pasiskyrus vietos pramonininkų likučius kaip ir Astra vadovą, kuris dziudo užsiiminėjo ir moka prijomus, aišku, kad to paties gal gerai išmokė ir mero poste esantį. Kuris pasirodė gabus. Ir atsakymas kur klausiau mero visuomeninių patarėjų, kad atsakyt ką alytiškiams gero pe rmetus veiklos padarė, neatsakė. bet veiksmais įrodo, kad bent prijomų gerų išmokė. Ir paaiškino, kad socdemai po virš 20 metų Alytaus m. valdyme ištobulėjo, kad kaip tas sako tik sugeba saviems link snukių daužymo, kadangi kitų bijos. O alytiškiams kur dar drys merą kritkuot reikia žinot saugos instrukcijas, kad arčiau nei per 2 ištiestos rankos atstumus neprieikit prie mero poste esančio, kad nugriebt nepasiektų. O kas silpnesnės sveikatos, tai dar tolimesnio atstumo laikykites, kad pabėgt saugiai sugebėtųt..nuo bičiuliško valdžios link myli Alytų glėbio. Kas pažeis šias taisykles, tegu patys save kaltina ir į AN nesiskundžia...
2014-08-29 10:49:55 Jurgis (5.20.52.103)
Tiesiog siaubinga, kai už turtą nors ir po traukiniu!
2014-08-29 11:21:39 CITATOS (78.63.208.112)
"kaip kad aš sakau...", "Kaip, kad aš juokiuosi"... Deja, ir tie jo "pasakymai", ir "pasijuokimai" turinio, o ypač lietuvių kalbos išdarkymo požiūriu yra nuolatinio karčiamos lankytojo lygio, bet jokiu būdu netinkantys miesto merui. Deja, deja...
2014-08-29 12:25:55 to citatos (78.62.252.160)
Ko šaipotes iš mero poste esančio? Juk mero poste esantis yra tas pats kas miesto visuomenės veidas ir atspindi idealiai tai. Tad iš savęs tas pats kas šaipotes. Nes jei būtų kitaip, seniai būtų pakeistas į kitokį miesto veidą. O čia nekeičia, vadinas dauguma tokie patys. Pažiūrėkit tarybos dauguma beveik šeimom pertekliniusoe savivaldybės postukuose klesti, kuris iš jų dėl turto nepasiruošęs, kad ir po traukiniu..? Kurio ten citatos geresnės..? Kaip ir kuris jų rinkėjas dėl turto nebūt viskam pasiryžęs? Jei tokių būtų, Alytus klestėtų, o ne žemyn dreifuotų su daugumos pasyviu pritarimu...Kas įrodo, kad dauguma tokie patys ir palaiko tai ar net tuo ir naudojasi.
Start Previous   [ 1-15 ]    End  Next  

Rašyti komentarą:

Vardas *
El. paštas *
Komentaras *
    

*   - pažymėti laukeliai būtini

Prisijungti
Prisiminti
commPriminti slaptažodį  registruotisRegistruotis


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

Neišnagrinėjome aktualios jums temos? Pasiūlykite jums aktualias temas, stengsimės paliesti ir jas...

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100