arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vilgaudas, Jomantė, Romualdas, Ričardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-02-06, Nr. 15
Meras vardijo gerus darbus, opozicija trinktelėjo durimis
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas svar­biau­sias fi­nan­si­nis do­ku­men­tas – 2016 me­tų biu­dže­tas. Jį kar­tu su li­ku­sio­mis per­nykš­tė­mis apy­var­tos lė­šo­mis su­da­ro 19 mln. 440 eu­rų, ra­jo­no šie­me­tis vie­ti­nis iž­das di­des­nis už per­nykš­tį 2,5 proc. Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, var­dy­da­mas iš­skir­ti­nai fi­nan­suo­ja­mas prie­mo­nes, pa­žy­mė­jo, kad ge­riems dar­bams nu­ma­ty­ta 1 mln. 800 tūkst. eu­rų. Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja, pa­si­ge­du­si per­nykš­čio biu­dže­to vyk­dy­mo ro­dik­lių, šie­me­čio biu­dže­to de­ta­laus pri­sta­ty­mo, pri­ta­ri­mo ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se ir pa­si­ju­tu­si ig­no­ruo­ja­ma, pri­imant svar­biau­sią me­ti­nį fi­nan­si­nį do­ku­men­tą pa­li­ko po­sė­džių sa­lę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[14]
Kaimyninės savivaldybės naudosis viena sale iškilmingoms santuokoms
Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos pri­ta­rė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai, pa­gal ku­rią nuo šio mė­ne­sio vi­du­rio iš­kil­min­goms san­tuo­koms šeš­ta­die­niais re­gist­ruo­ti bus nau­do­ja­ma­si vie­na – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­džios pa­sta­te esan­čia san­tuo­kų sa­le. To­kioms san­tuo­koms mies­to sa­vi­val­dy­bė sa­lės ne­tu­rė­jo. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei kas mė­ne­sį bus mo­ka­ma už su­teik­tą ma­lo­nu­mą jau­na­ve­džius tuok­ti iš­kil­min­go­je ap­lin­ko­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Mūsų saulė dabar ne Rytuose, o Karibuose
Ša­lies gy­ven­to­jai la­biau­siai pa­si­ti­ki ug­nia­ge­siais, Baž­ny­čia ir kraš­to ap­sau­ga, ro­do nau­jau­sia vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ap­klau­sa, ku­rią at­li­ko rin­kos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų ben­dro­vė „Bal­ti­jos ty­ri­mai“, o pa­skel­bė ži­nių agen­tū­ra EL­TA.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Šengeno zona akivaizdžiai braška per siūles
Dėl ma­si­nio mig­ran­tų ant­plū­džio į Eu­ro­pą sto­ja Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­ka, di­dė­ja vie­tos gy­ven­to­jų ne­apy­kan­ta at­vy­kė­liams, o po­li­ci­ja jau ne­su­ge­ba at­lik­ti sa­vo funk­ci­jų. Tuo me­tu dau­ge­lis po­li­ti­kų ir to­liau pa­lai­min­gai lai­ko­si stru­čio po­zos ir sle­pia mig­ran­tų da­ro­mus nu­si­kal­ti­mus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Kon­tro­lie­rė Aly­taus ne­iš­sky­rė iš ša­lies so­cia­li­nio kon­teks­to

 

Lo­re­tos Skrui­bie­nės pa­ro­da: į lė­lių pa­sau­lį - ieš­ko­ti pie­me­nė­lės ir ka­min­krė­čio

 

Spontaniškai atsiradusi meno ga­le­ri­ja Aly­tuje veikia jau 15

 

Už sau­sį su­var­to­tą elek­trą at­si­skai­ty­ki­te nau­jo­mis kai­no­mismetų

 

Švie­ti­mo ak­tu­a­li­jos: nuo pla­na­vi­mo trū­ku­mo iki ka­ran­ti­no mo­kyk­lo­se „kaip dvi­gu­bos sti­chi­nės ne­lai­mės”

 

Nak­tį nuo Sim­no link Sei­ri­jų – su šam­pa­no kva­pe­liu ir nu­leis­tu ra­tu

 

Kon­tra­ban­di­nis dū­me­lis: ma­ža pen­si­ja, di­de­lė bau­da, kaip iš­gy­ven­ti?

 

Vai­ra­vi­mo kur­sus bran­gins ne vi­sos mo­kyk­los

 

Lau­ry­nas Kas­čiū­nas: „Kas truk­do mums tap­ti kles­tin­čia Eu­ro­pa?”

 

Rotušės žinios

 

Te­at­ra­lų in­tri­ga – pa­drus­kin­tos Be­no Jen­čiaus ak­va­re­lės

 

Bran­gus kū­ry­bos gro­žis trau­kia lan­ky­to­jus

 

Aū-ū, kaip ten po le­du...
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Kad nereikėtų mokėti romą paslėpė rankovėse
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas tyrimas dėl smulkaus vagystės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pamiršo susimokėti. Padėkite surasti!
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas tyrimas dėl smulkaus svetimo turto pagrobimo
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Padėkite atpažinti
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas tyrimas dėl smulkaus svetimo turto pagrobimo
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  53.4227%
Ne
  46.5725%
Iš viso balsavo: 839013
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100