arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kovaldas, Daugilė, Adalbertas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-09-27, Nr. 111
Viešas laiškas Seimo nariui Juliui Sabatauskui
Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, šį vie­šą laiš­ką Jums ra­šo Aly­tu­je dir­ban­tys lo­ši­mo au­to­ma­tų sa­lo­nų dar­buo­to­jai, ta­čiau ne­abe­jo­ja­me, kad po juo pa­si­ra­šy­tų dar ke­li šim­tai mū­sų ko­le­gų, dir­ban­čių ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[10]
Meilė vaikams į namus atvedė keturis globotinius

Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Ri­mė­nų kai­me, gy­ve­nan­čios Si­gu­tės La­se­vi­čie­nės na­mai šie­me­tę ge­gu­žę pra­tur­tė­jo tri­mis nau­jais gy­ven­to­jais – šei­mi­nin­kės ini­cia­ty­va čia ap­si­gy­ve­no iš Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų pa­si­im­ti glo­bo­ti bro­liu­kai. Pir­mo­ji Si­gu­tės glo­bo­ti­nė jau mo­ko­si Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre. To­je pa­čio­je mo­ters so­dy­bo­je gy­ve­na ir jos ke­tu­rios duk­ros, iš ku­rių trys jau su­kū­ru­sios šei­mas ir Si­gu­tei pa­do­va­no­ju­sios de­vy­nis anū­kus. „Džiau­giuo­si, kad tu­riu vai­kus. Aš juos my­liu, ir ma­ne jie my­li“, – at­vi­rau­ja mo­te­ris.

Jos šir­dies dos­nu­mas tuo ne­si­bai­gia – ri­mė­niš­kė dar pri­žiū­ri dvi se­no­les.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
LFF Alytui siūlo šiuolaikinį miesto futbolo vystymo planą
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) pre­zi­den­to Ed­vi­no Ei­mon­to va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja ap­si­lan­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, kur su­si­ti­ko su me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi, jo pa­va­duo­to­ja Va­le Gi­bie­ne, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos sky­riaus ve­dė­ju Ado­mu An­dru­šai­čiu ir mies­to, ap­skri­ties fut­bo­lo ben­druo­me­ne.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Vieni laukia šalnų, o kiti nesnaudžia
Ru­duo – ma­giš­kas žo­dis, ku­rį ta­riant ke­liau­to­jo at­min­ty­je at­gy­ja virš pie­vų be­si­drie­kian­tys ryt­me­ti­niai ūkai ir pa­ke­lė­mis iš­si­ri­kia­vę auk­si­niai kle­vai. Gry­bau­to­jui šis žo­dis ža­da iš sma­rag­di­nių sa­ma­nų pra­si­ka­lu­sių ža­liuo­kių til­tus. Šis žo­dis ir meš­ke­rio­to­jui pra­na­šau­ja per­mai­nas, į ku­rias at­si­žvel­giant rei­kės per­ri­kiuo­ti meš­ke­res, rink­tis ki­tas žūk­la­vie­tes ir meš­ke­rio­ji­mo tak­ti­ką, ta­čiau ar jau lai­kas tai da­ry­ti?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Ką stabdyti: dviratininkus ar vairuotojus?

 

Aly­taus pa­rei­gū­nai pra­šo pa­dė­ti at­pa­žin­ti įta­ria­mą­jį

 

Pla­na­vo­te ei­ti į ren­gi­nį, bet jis at­šauk­tas: kaip at­gau­ti pi­ni­gus?

 

Amžinybės išraiška, nesuardyta nei laiko, nei mirties

 

Pro­sta­tos vė­žiu ser­gan­tys vy­rai ra­gi­na telk­tis

 

Nuo šian­dien im­ki­te ug­dy­ti šiuos 20 nau­jų įpro­čių

 

Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Dauk­šys: „So­cia­li­nio dar­buo­to­jo pro­fe­si­ja ver­ta aukš­tes­nės pa­gar­bos”

 

Į Lietuvą atvyksta beatliekio gyvenimo būdo pradininkė Bea Johnson

 

Rotušės žinios

 

Uo­dų zy­zi­mas, mai­šai ru­gių Ka­niū­kuo­se su Va­rė­nos pa­gry­ba­vi­mais

 

Ei­ti bal­suo­ti bū­ti­na

 

Kaip ru­dens ly­gė bo­bų va­sa­rą pri­šau­kė

 

Kvie­čia „ŽŽŽ: žyd­rai ža­lias žy­ge­lis”

 

Skėtinė žvynabudė

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  55.5272%
Ne
  44.4682%
Iš viso balsavo: 890791
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100