arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tarvilas, Steigvilė, Augustinas, Patricija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-08-27, Nr. 98
Olimpietė Vaida Žūsinaitė: „Maratonas man patinka, nes nuo mažens mėgau iššūkius”
28 me­tų leng­va­at­le­tė olim­pie­tė Vai­da Žū­si­nai­tė star­tą Rio de Ža­nei­re ver­ti­na ge­rai: sa­vo pir­mo­jo­je olim­pia­do­je ma­ra­to­ne ji fi­ni­ša­vo 38-a iš 157-ių da­ly­vių, tra­so­je lai­mė­ju­si la­bai ne­leng­vą ko­vą ir su karš­čiu, ir su sa­vi­mi. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį į Lie­tu­vą grį­žu­si Vai­da bu­vo su­tik­ta Vil­niaus oro uos­te, o šį sek­ma­die­nį jos lau­kia gim­ta­sis Aly­tus. Gra­žus su­ta­pi­mas: olim­pie­tės gim­ta­ja­me mies­te po­pu­lia­rė­ja bė­gi­mas ir jos su­tik­tu­vės su­tam­pa su rug­pjū­čio 28 die­ną vyk­sian­čiu pus­ma­ra­to­niu „Aly­taus til­tai 2016“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dzūkijos sostinėje brangsta vanduo
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­ma ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ mies­to ta­ry­bos pra­šė pa­di­din­ti ge­ria­mo­jo van­dens kai­nas. Po­li­ti­kai tam pri­ta­rė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]
Politikai surėmė ietis dėl Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros likvidavimo
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas ta­ry­bai pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl VšĮ Aly­taus ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­ros lik­vi­da­vi­mo ir funk­ci­jų per­lei­di­mo UAB „Aly­taus bu­tų ūkis“. Ta­ry­bos na­riai šiuo klau­si­mu dis­ku­ta­vo ašt­riai ir net­gi pra­bi­lo apie są­moks­lo te­ori­jas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Prisiekė naujas miesto tarybos narys, pasiskelbė nauja frakcija
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je prie­sai­ką da­vė nau­jas ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys An­drius Ju­čas. Jis pa­kei­tė il­ga­me­tį ta­ry­bos na­rį Do­bi­lą Kur­ti­nai­tį. Šis ne­te­ko ta­ry­bos na­rio man­da­to, nes pri­pa­žin­tas kal­tu Aly­taus sta­dio­no by­lo­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Priešmokyklinis ugdymas – kad vaikai mokyklose jaustųsi drąsiai
Rug­sė­jo 1-ąją vi­si še­šia­me­čiai su­si­rinks į prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se. Šie­met prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas ta­po pri­va­lo­mas vi­siems vai­kams, ku­riems li­ko me­tai iki mo­kyk­los. Jau pra­ėju­siais me­tais prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes lan­kė be­veik 98 proc. še­šia­me­čių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Iš­skri­dę kregž­džiu­kai pa­lie­ka il­ge­sį

 

Šv. Bal­tra­mie­jaus at­lai­dai – ir at­si­svei­ki­ni­mas su vie­nuo­lė­mis vin­cen­tie­tė­mis

 

Dzūkijos sostinėje brangsta vanduo

 

Vy­das Ba­ra­vy­kas: „Ži­nau, kaip spręs­ti ne­dar­bo ir emig­ra­ci­jos pro­ble­mą”

 

Ran­ką mik­li­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš vi­sos Lie­tu­vos

 

Už­kliu­vo žen­tas

 

Ne­ri­bo­tas ME­ZON 4G LTE in­ter­ne­tas jau at­ke­lia­vo į Sim­ną!

 

Sė­dis – gra­žus, di­džiu­lis ir ska­nus

 

Pra­smin­gas šir­du­kų po­il­sis prie jū­ros

 

„Ku­riuo­se pa­da­vi­muo­se yra tie­sa, šian­dien tik vie­nas Die­vas ži­no”

 

Pie­tų Lie­tu­vos vai­kų die­nos cen­trai pa­ly­dė­jo va­sa­rą

 

Kęs­tu­čio Pta­kaus­ko ren­gi­nys Aly­tų gar­si­na pen­kiuo­se že­my­nuo­se
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  55.4609%
Ne
  44.5344%
Iš viso balsavo: 887724
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100