arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tulgedas, Gaudrė, Irenėjus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-06-28, Nr. 73
Žaliosios gatvės šlaito atstatymas gali padidinti ieškinį savivaldybei
Aly­taus Ža­li­ą­ją gat­vę re­konst­ra­vu­si Kau­no ben­dro­vė „Ka­min­ta“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ją pri­si­ė­mė kaip sta­tyb­vie­tę ir su­ti­ko su­tvar­ky­ti nu­slin­ku­sį šlai­tą. Dar­bai pra­si­dės, kai re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­riai – Vil­niaus ben­dro­vė „Šil­tas na­mas“ pa­rengs nau­ją dar­bo pro­jek­tą. Ob­jek­to ran­go­vai at­sta­ty­ti nu­slin­ku­sį šlai­tą mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams pa­ža­dė­jo kaip ga­ran­ti­nia­me ob­jek­te, ta­čiau, įver­ti­nę pa­reng­to nau­jo dar­bo pro­jek­to spren­di­nius ir at­lik­ti­nų dar­bų kai­ną, spręs, kas už tai tu­ri mo­kė­ti. Ne­at­mes­ti­na, kad ga­li pa­di­dė­ti „Ka­min­tos“ pa­teik­tas ieš­ki­nys teis­mui dėl, jos įsi­ti­ki­ni­mu, sa­vi­val­dy­bės ne­ap­mo­kė­tų Ža­lio­jo­je gat­vė­je jau pa­da­ry­tų dar­bų. Ran­go­vų at­sto­vai dėl po liū­čių pa­tvins­tan­čios Ža­lio­sios gat­vės, van­dens ar­do­mų šlai­tų, taip pat pa­tvins­tan­čios pas­ta­rą­ją ker­tan­čios Li­go­ni­nės gat­vės įžvel­gia daug di­des­nes bė­das.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[28]
Alytaus abiturientų anglų kalbos egzamino rezultatai ir vėl nenuvylė
„Aly­taus abi­tu­rien­tų an­glų kal­bos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai šie­met la­bai ge­ri – mies­tas tu­ri net 11 šim­tu­ki­nin­kų, o ne­iš­lai­kiu­sių­jų vi­dur­kis že­mes­nis nei vi­sos ša­lies. To­kie re­zul­ta­tai ro­do, kad an­glų kal­bos ly­gis Aly­tu­je yra la­bai aukš­tas“, – pa­si­džiau­gė Čes­lo­va Mo­ce­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Per 5 tūkstančiai kilometrų autobusu: kokios Europos kasdienybės atodangos atsiveria?
 Briu­se­ly­je ir Stras­bū­re Eu­ro­pos Par­la­men­tas lan­ky­to­jams siū­lo dau­gy­bę prie­mo­nių, pa­de­dan­čių ge­riau su­pras­ti ins­ti­tu­ci­jos veik­lą, jos is­to­ri­ją ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­su­mą. Lan­ky­to­jams du­rys at­vi­ros sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę. Kiek­vie­nas iš 751 eu­ro­par­la­men­ta­ro per me­tus iš sa­vo ša­lies ga­li pa­si­kvies­ti 110 lan­ky­to­jų. Kiek­vie­no jų ke­lio­nė ir vieš­na­gė re­mia­ma Par­la­men­to biu­dže­to lė­šo­mis.

 

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Al­gir­das Sau­dar­gas vi­zi­to į Briu­se­lį pa­kvie­tė gru­pę lie­tu­vai­čių. Jo re­mia­mo­je ke­lio­nė­je bu­vo ir aly­tiš­kių - gim­na­zis­čių, Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) sen­jo­rų.

 

Per 5 tūkst. ki­lo­met­rų ke­lio­nė pir­myn ir at­gal pa­to­giu, mo­der­niu au­to­bu­su vin­gu­ria­vo Vo­kie­ti­jos že­mė­mis, nu­ve­dė į Liuk­sem­bur­go Di­dži­ą­ją Her­co­gys­tę. Nuo­var­gio ne­iš­veng­ta, bet jį su kau­pu kom­pen­sa­vo pa­ma­ty­ti vaiz­dai, pa­tir­ti gra­žūs jaus­mai, nuo­la­ti­nis ke­lio­nės va­do­vų - gi­dės Vi­ta­li­jos ir eu­ro­par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jo Vy­tau­to Ker­šans­ko, sub­ti­lių tu­riz­mo spe­cia­lis­tų, dė­me­sys ir glo­ba. Ke­lio­nė nu­si­se­kė vi­sais as­pek­tais, tie­siog pa­žen­klin­ta sėk­me.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Iš Kraštotyros muziejaus nepavyko atimti skurdžių pinigų
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­di biu­dže­ti­nė įstai­ga Kraš­to­ty­ros mu­zie­jus birželio viduryje vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­jo at­si­lai­ky­ti prieš ke­ti­ni­mą jo lan­ky­mą pa­da­ry­ti ne­mo­ka­mą. Nors ir da­bar čia kiek­vie­ną tre­čia­die­nį ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti ne­mo­ka­mai, kai ku­rių vie­ti­nių po­li­ti­kų už­mo­jai bu­vo daug di­des­ni. Jei Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus lan­ky­mas bū­tų ta­pęs ne­mo­ka­mas, iš įstai­gos bū­tų at­im­ti per me­tus iš bi­lie­tų už­dir­ba­mi skur­dūs, bet jai la­bai rei­ka­lin­gi pi­ni­gai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Rotušės žinios

 

Pa­sė­liai vis dar de­kla­ruo­ja­mi ir tiks­li­na­mi

 

Var­du­vi­nin­kams - ąžuo­lų ir žo­ly­nų vai­nikai, lau­ko gė­lių puokš­tės

 

Knygų naujienos

 

Kaip meš­ke­rio­ja Jo­nai ir Ja­ni­nos?

 

Nuo vie­su­lo nu­ken­tė­jo ir sau­go­mi gam­tos ob­jek­tai

 

Va­sa­rą Aly­tu­je dar­že­lius lan­kys dau­giau vai­kų

 

Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai ska­ti­na­mi pa­vyz­din­gai tvar­ky­ti sa­vo miš­ko val­das

 

Kvai­ša­lų pla­tin­to­jas re­a­lios baus­mės ne­iš­ven­gė

 

Už mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną – su­klas­to­ti eu­rai

 

Mo­ky­to­jai do­mi­si kom­piu­te­ri­ne ir mi­ni­ma­lis­ti­ne mu­zi­ka

 

„Bel Can­to” dai­ni­nin­kus sėk­mė ly­dė­jo vi­sus me­tus

 

Tarp­tau­ti­nė pro­jek­to „Sy­ner­gy of NE­ETs and ap­pren­ti­ces­hip” sklai­dos kon­fe­ren­ci­ja

 

„Om­ni­tel” 4G ry­šio ko­ky­bė pa­sie­kė ir Aly­taus kai­me­lius

 

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  55.3100%
Ne
  44.6854%
Iš viso balsavo: 881877
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100