arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Rimkantas, Girmantė, Sikstas, Odeta

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-03-28, Nr. 35
Pa­ta­ri­mai su­si­ruo­šu­siems mal­kau­ti

Planuojant pavienių medžių ar didesnio miško ploto kirtimą būtina pasidomėti to miško flora ir fauna, nes gamtos tausojimas – neatskiriama šiuolaikinės miškininkystės dalis. Pavasarį bundant gamtai prasideda gyvūnų veisimosi periodas, todėl ramybės periodui užtikrinti nustatyti atitinkami ūkinės veiklos miške ribojimai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dėl picerijos „Palermo” ir įėjimo į santuokų salę – ginčai teismuose
Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, vei­kian­ti pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“, ku­ri pri­klau­so ben­dro­vei „Šal­mė­tė“, pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kė ne­pa­lan­kaus Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mo – šio­je vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­je ne­ga­li bū­ti pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Ta­čiau „Šal­mė­tė“ mi­nė­to teis­mo spren­di­mą ke­ti­na skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, kol vyks­ta teis­mi­niai gin­čai, pi­ce­ri­jo­je al­ko­ho­liu pre­kiau­ja­ma to­liau. Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas „Šal­mė­tės“ ak­ci­nin­ką ir va­do­vą Va­lių Smai­džiū­ną Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kian­čios ben­dro­vės „Dai­na­vos tur­tai“ pra­šy­mu įpa­rei­go­jo net nu­griau­ti „Pa­ler­mo“ dėl dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Tas pats teis­mas pa­ten­ki­no V.Smai­džiū­no, kaip ben­dro­vės „Švyt­ra“ ak­ci­nin­ko ir di­rek­to­riaus, ieš­ki­nį dėl Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lais­vi­na­mų pa­tal­pų – įė­ji­mo į san­tuo­kų sa­lę ir virš jos esan­čio bal­ko­no per du aukš­tus. Pas­ta­rie­ji vie­ti­nio teis­mo spren­di­mai yra skųs­ti­ni Kau­no apy­gar­dos teis­mui, tad iki „Pa­ler­mo“ pa­sta­to nu­grio­vi­mo ir įė­ji­mo į san­tuo­kų sa­lę pa­nai­ki­ni­mo dar to­li.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Ūkininkaujantis treneris Jonas Nevecka: „Šiuo metu turiu dvylika kaimo vaikų, norinčių tapti čempionais”

Kol vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tai kur­pia pla­nus, kaip už­im­ti kai­mo jau­ni­mą įdo­mia veik­la, ne­at­ly­gin­ti­nų dar­bų kaip vi­suo­met ima­si pri­va­ti ini­cia­ty­va. Jau ke­le­rius me­tus be jo­kio už­mo­kes­čio ste­buk­lus da­ro Sim­no se­niū­ni­jos Žu­vin­tų kai­mo jau­na­sis ūki­nin­kas Jo­nas NE­VEC­KA. Jo­nas Sim­ne ne tik or­ga­ni­zuo­ja fi­na­li­nes Lie­tu­vos jau­nių moks­lei­vių iki 15 me­tų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to var­žy­bas, bet ir pats bū­na pa­grin­di­niu rė­mė­ju. 

Jau­ną­jį ūki­nin­ką kal­bi­na­me Sim­ne sėk­min­gai pa­si­bai­gus jau ant­roms Lie­tu­vos čem­pio­na­to var­žy­boms. 

– Trum­pai pri­sis­ta­ty­ki­te skai­ty­to­jams. Kiek ži­nau, esa­te jau­na­sis ūki­nin­kas. Kiek že­mių val­do­te, ko­kia veik­la už­si­i­ma­te, kur yra Jū­sų ūkis?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Motyvuotas ir aktyvus jaunimas ugdomas sporto erdvėje
Spor­to erd­vė, įsi­kū­ru­si Vin­gio g. 15A, – be­ne vie­nin­te­lė ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo vie­ta Aly­tu­je, ku­rio­je vai­kai ir jau­ni­mas ga­li mo­ky­tis fi­zi­nės bei dva­si­nės dar­nos, pi­lie­tiš­ku­mo, ug­dy­ti ben­dra­vi­mo įgū­džius ne­mo­ka­mai. „Tai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų už­kla­si­nė veik­la“, – juo­kau­ja vie­nas iš spor­to erd­vės stei­gė­jų Egi­di­jus Gri­ga­ra­vi­čius. Spor­to erd­vę, ba­lan­džio pa­bai­go­je mi­nė­sian­čią vie­nų me­tų veik­los su­kak­tį, įstei­gė VšĮ „LT Im­pe­ra­tor“ kar­tu su po­li­ci­jos spor­to klu­bu „Au­ku­ras“, ku­rie ben­dra­dar­biau­da­mi įgy­ven­di­na vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mo pro­jek­tą „Still Fit Aly­tus“. Pro­jek­to tiks­las – įren­gi­mas už­im­tu­mo erd­vės ir tei­gia­mos ap­lin­kos, ku­rio­je jau­nie­ji aly­tiš­kiai orien­tuo­ja­mi į fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą, svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, so­cia­li­za­ci­ją. „Mū­sų tiks­las – ne rei­ka­lau­ti aukš­tų spor­ti­nių pa­sie­ki­mų kon­kre­čio­je spor­to ša­ko­je, bet ska­tin­ti jau­nų žmo­nių už­im­tu­mą ir ug­dy­ti jų as­me­ny­bę“, – tei­gė E.Gri­ga­ra­vi­čius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vairuotojas keleivio duotas monetas išmetė pro langą
Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją už­su­kęs ži­no­mas ša­lies kul­tū­ri­nin­kas Vai­das Prač­kai­la pa­pa­sa­ko­jo si­tu­a­ci­ją apie ne­pa­gar­biai su ke­lei­viais be­si­el­gian­tį mies­to trans­por­to vai­ruo­to­ją. Jau ne­jau­nam vai­ruo­to­jui pirk­da­mas ke­lio­nės bi­lie­tą jis su­bė­rė į sau­ją ir ru­dų mo­ne­tų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Koks bus naujas Brigitos sezonas?

 

Siū­lo­ma nu­griau­ti ge­le­žin­ke­lio van­dens bokš­tą

 

An­trą kar­tą Te­at­ro die­nos pro­ga Alytaus teatre iš­da­ly­ti „Te­at­rak­me­niai” – re­ži­sie­rei ir pa­va­duo­to­jai rin­ko­da­rai

 

„Ro­bo­tia­dos 2017” ver­ty­bių sri­ty­je Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ko­man­da iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą!

 

Už­puo­li­mas ir va­gys­tės Aly­tu­je

 

Jau­no­sios mu­zi­kan­tės do­va­na Jus­ti­nai Grin­gy­tei – pa­čios iš­drož­tos su­ve­ny­ri­nės kan­klės

 

Ba­le­to stu­di­jai „Je­te” pa­si­se­kė dvi­gu­bai

 

Ką ži­nai apie Dau­gus?

 

Pa­ta­ri­mai su­si­ruo­šu­siems mal­kau­ti

 

Did­mai­šiai vi­sų pro­ble­mų ne­iš­spren­džia

 

Ak­ci­ja „At­vi­ros die­nos kai­me”

 

Eu­ro­pos me­džio ap­do­va­no­ji­muo­se – ir Stel­mu­žės ąžuo­las

 

At­lie­ka­mas tre­čias kva­pų kon­tro­lės eta­pas

 

Iki bir­že­lio bus įdar­bin­ta 70 žmo­nių – pa­si­ra­šy­tos vie­šų­jų dar­bų su­tar­tys

 

Nau­jo­vės tei­kiant ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos pa­slau­gas

 

Ką ket­vir­to­kai val­go pus­ry­čiams

 

Pus­ry­čiau­ti bū­ti­na

 

7 mais­ti­nės me­džia­gos, ku­rio­mis sa­vo mi­ty­bą tu­rė­tų pra­tur­tin­ti vy­res­ni žmo­nės

 

Tarp ap­kro­vų ir kom­for­to

 

Knygų naujienos

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Profesionalaus komedijos teatro „Domino“ įkūrėjas dievina... dramą

Dešimties metų jubiliejų švenčiančio profesionalaus komedijos teatro „Domino“ įkūrėjas Egidijus Baranauskas sako mintį įkurti kitokį teatrą – šiuolaikišką, vakarietišką, tokį, kuris pasaulyje jau seniai buvo mėgiamas ir pripažintas –subrandino dar studijų metais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
ISM universitetas kviečia mokytojus tapti švietimo lyderiais
 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija kviečia švietimo įstaigų atstovus tobulinti vadybos ir lyderystės kompetencijas projekto „Lyderių laikas – 3“ finansuojamoje  magistrantūros studijų programoje „Švietimo lyderystė“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Palangos dienos“ kviečia prisiminti istoriją ir linksmai švęsti kurorto gimtadienį
Šią savaitę, kovo 30 d., Palanga pasipuoš miesto vėliavomis bei kurorto gyventojus ir svečius pakvies minėti ne tik pajūriui, bet ir visai Lietuvai reikšmingus įvykius – Palangos krašto prijungimą prie Lietuvos 1921 m. kovo 30 d., taip pat – miesto vardo gimtadieniu vadinamą Balandžio 5-ąją – dieną, kai 1253 m. Palanga paminėta Kuršo dalybų tarp Livonijos ordino ir Rygos vyskupo akte. Šie istoriniai įvykiai didžiausiame šalies kurorte bus švenčiami visą savaitę – nuo kovo 30 d. iki balandžio 5 d. į kurortą kvies ciklo „Palangos dienos“ renginiai, o šis laikotarpis skelbiamas Palangos vėliavos savaite.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasaulio ekonomikos forumas „Startup Lithuania“ įvardijo kaip puikų ekosistemos skatinimo pavyzdį

Pasaulio ekonomikos forumo ir Europos investicijų banko šią savaitę išleistoje ataskaitoje „Verslios Lietuvos“ startuolių ekosistemos platforma „Startup Lithuania“ buvo įtraukta tarp 25-ių pavyzdinių verslumo ir inovacijų skatinimo iniciatyvų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Projekto PRO LAISVĖS LANGUS dainų konkursas

Kovo 10-ą dieną Valstybės pažinimo centre vyko baigiamasis projekto „Pro laisvės langus“ renginys „Eilės virsta dainomis“, kurio metu buvo pristatyta moksleivių kūryba - dirbtuvių metu sukurtas Laisvės miestas, atvirlaiškiai su moksleivių eilėmis. Koncerto dalyviai -  projekte eiles kūrę ir laisvės namus statę moksleiviai iš Vilniaus Lietuvių namų, Vilniaus r. Rudaminos F.Ruščico gimnazijos, Vilniaus r. Paberžės Šv. Stanislovo Kostkos gimnazijos, Vilniaus r., Kyviškių pagrindinės mokyklos, Trakų gimnazijos, Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos, Vilniaus  Gabijos gimnazijos, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, kt.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Skausmingas grožio procedūras netrukus pakeis nauja išmaniųjų telefonų funkcija

Kad ir ką beplaktų pikti liežuviai, tačiau grožio kultas, nors ir dažnai sukritikuojamas, tačiau vis tiek dar velniškai gajus. Botulino toksino injekcijos, adatų terapija ir raukšles lyginantys veido kremai su sraigių sekretu ar placenta, ar net visagalis „fotošopas“ - seniai nieko nebestebina. Tiesa, nustebinti gali visiškai nauja telefonų gamintojų funkcija - jūsų išvaizdos pagražinimas tiesioginės transliacijos metu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Netektį išgyvenusiems žmonėms skirta knyga nuo šiol ir „Eurovaistinėse“

Didžiųjų šalies „Eurovaistinių“ lentynas pirmą kartą pasiekė knyga. Tai - knyga be pavadinimo, kurioje surinktos ir papasakotos žmonių, patyrusių artimojo savižudybę istorijos. Knygoje savo išgyvenimais dalinasi 15 žmonių, o jos iniciatoriai tikisi, kad pasakojamos istorijos paskatins drąsiau kalbėti apie savižudybių prevenciją ir padės gyti netekusiems artimųjų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
TUBERKULIOZĖ – SUNKI, BET IŠGYDOMA LIGA
Kovo 24 – tąją minima Pasaulinė tuberkuliozės diena. Būtent šią dieną, 1882 metais vokiečių mokslininkas Robertas Kochas atrado tuberkuliozės sukėlėją – lazdelės formos bakteriją.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aktuali informacija jautriems žiedadulkėms žmonėms
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, jog pradėti žiedadulkių sklaidos stebėjimai, kuriuos vykdo Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros mokslininkų ir tyrėjų grupė. Ore jau fiksuojamos alksnio ir lazdyno žiedadulkės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dovana Lietuvai ir Lazdijams iš Danijos – trys bronzos medaliai

Šiandien Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis susitiko su Europos jėgos trikovės čempionate Lietuvai jaunių grupėje atstovavusiu ir puikiai pasirodžiusiu Lazdijų sporto centro auklėtiniu Ignu Karaliūnu, jį atlydėjusiu treneriu Artūru Mačioniu bei sporto centro direktoriumi Dariumi Liaukevičiumi. Svečiai atvyko merui padėkoti už suteiktą palaikymą ir paramą vykstant į tarptautines varžybas. Meras A. Margelis teigė, jog didžiausias džiaugsmas ir pati geriausia dovana tiek Lazdijų rajono gyventojams, tiek visai Lietuvai – tai pakibę medaliai ant jaunojo sportininko kaklo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tarptautinis fotožurnalistikos festivalis „Vilniaus fotografijos ratas“ kviečia į ekskursiją po parodą

Jau dešimtą kartą surengtas tarptautinis fotožurnalistikos festivalis „Vilniaus fotografijos ratas“ sostinės gyventojus ir svečius šį šeštadienį, kovo 25 dieną, tarp 12 ir 13 valandos, kviečia į ekskursiją pofotopasakojimus iš įvairių pasaulio kraštų. Tikros istorijos, eksponuojamosviešoje erdvėje,kviečia nelikti abejingais. Festivalio dalyvių fotografijas galima pamatytiVilniuje, Gedimino prospekte, ant Lukiškių aikštę juosiančios tvoros.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Turizmo tendencijos 2017-aisiais: trumposios išvykos populiarės, o asmeninis kelionių konsultantas taps svarbus kaip šeimos gydytojas

Atsispirdami nuo turizmo sektoriui gana sudėtingų 2016-ųjų, kuomet neramumai iš populiariausių Egipto, Turkijos kurortų persikėlė į Europos didmiesčius ir sukėlė ekonominių, psichologinių padarinių, 2017–uosius rinkos ekspertai vertina optimistiškiau ir išskiria naujas kelionių tendencijas bei kryptis. Numatoma, jog šiemet sulig dažnėjančiomis trumposiomis išvykomis (angl. city break) toliau populiarės neseniai į Lietuvą atėjusi dinaminio paketavimo paslauga. O štai pigūs „paskutinės minutės“ pasiūlymai jau išties skaičiuoja paskutines savo minutes ir keliasi į turizmo sektoriaus istorijos puslapius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklių naujovės

Žemės ūkio ministerija, įsiklausiusi į ūkininkų siūlymus bei pastebėjimus, įveda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujoves, kuriomis ne tik bus suvaržomi „sofos“ ūkininkai, bet ir palengvinamas reikalavimas šienauti pievas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Deividas Žygas: esu ne tik suklupęs, bet ir palūžęs“

Itin atvirai kalbinant atlikėją bei dainų autorių Deividą Žygą (22) galime pastebėti, kad vaikinui gyvenime teko patirti duogybę pakilimų ir nuopolių. Dainininkas atskleidžia, kad visada jį į priekį stumėjo šeima ir artimiausi draugai. Deividas sako, kad gyvenimas tuo ir yra įdomus, kad nežinai kokią rolę gyvenime vaidinsi ryt.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pavasarinis namų tvarkymas: kokias priemones renkasi lietuviai?

Pirmieji pavasario saulės spinduliai atkeliaujantys pro dulkėtus langusdažnai primena, kad atėjo laikas švarinti savo namus. Geriausių namų švaros receptų bei priemonių ieško kiekvienas ir tikriausiai daugelis yra sukaupę nemenką valiklių kolekciją. Lietuvos gyventojų apklausaparodė, kad sunkiausia žmonėms pašalinti ant viryklės ir orkaitės susikaupusius nešvarumus, o rečiausiaijie prisiruošia valyti ventiliacijos angas. Tad kaip išsirinkti geriausias švaros priemones ir kaip dažnai reikėtų valyti namus?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kviečiame dalyvauti akcijoje „Atviros dienos kaime“

Lietuvos ir Latvijos ūkiai beikaimo turizmo sodybos gegužės 27 – 28 d. atvers savo duris miestui – lankytojams, pageidaujantiems pasimėgauti kaimo siūlomomis pramogomis bei veiklomis, įsigyti jų užaugintų bei pagamintų produktų ar tiesiog besidomintiems galimybe atostogas praleisti kaime.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyventojai aktyviau deklaruoja pajamas ir turtą

„Vertindami prasidėjusį deklaravimo „sezoną“ VMI pastebi, kad gyventojai turtą ir pajamas deklaruoja pareigingiau, todėl pirmiausia VMI dėkoja tiems mokesčių mokėtojams, kurie nelaukdami paskutinės deklaravimo dienos supranta savo pareigas ir pajamas bei turtą deklaruoja laiku. Belieka tikėtis, kad ir toliau, bendromis mokesčių mokėtojų ir VMI pastangomis pasieksime tokių gerų rezultatų“, - teigia Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė, su kuria kalbamės apie šių metų deklaravimo naujoves ir kitas aktualijas.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
R. BOGUŠIENĖ ATSAKO Į KLAUSIMUS APIE VANDENĮ IR KITUS GĖRIMUS

Kovo 22 dieną minima Pasaulinė vandens diena, kuria siekiama visuomenei priminti apie vandens svarbą žmogaus organizmui. Šią dieną sveikatai palankaus maisto technologė ir mitybos specialistė Raminta Bogušienė atsako į tėveliams rūpimus klausimus, susijusius su vaikų gėrimais. Viešojoje erdvėje vis dar gajūs mitai: vanduo, kai duodame vaikams, turi būti virintas, o sultys (ypač jei dar šviežiai spaustos) – geriau nei vanduo. Ar tikrai?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prakalbintas medis

Varėnos viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo sk. (1 aukštas) veikia Andriaus Kaziukonio medžio drožinių paroda „Prakalbintas medis“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dėl NŽT veiksmų gali nukentėti apie 2 mlrd. eurų investicijos
Susitikime su žemės ūkio ministru Broniumi Markausku, verslininkai išreiškė savo nuogąstavimus, kad dėl skirtingai interpretuojamų teisės aktų, kai dėl formalių priežasčių vienašališkai nutraukinėjamos arba keičiamos valstybinės žemės nuomos sutartys, kyla grėsmė jų investicijoms ir sudaroma nestabili verslo aplinka.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tyrimas parodė: penktadalis didmiesčių vairuotojų spūstyse praleidžia ilgiau nei valandą

Kas penktas Lietuvos didmiesčių vairuotojas spūstyse praleidžia ilgiau nei valandą per savaitę, parodė šių metų vasarį atliktas tyrimas. Tuo pačiu metu trys iš penkių vairuotojų, patenkančių į transporto spūstis, mano, jog jose praleistų mažiau laiko, jei iš anksto žinotų apie kliūtis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Informacija žiniasklaidai

Robertas Šarknickas: paskelbtos įstatymo pataisos žiniasklaidai suprastos ne vienodai. Noriu, kad mažiau būtų iš LT žiniasklaidos vulgarumo, arogancijos ir patyčių, trokštu su savo tauta, savo buvusiais mokiniais, visuomeninės veikėjais pagarbos žiūrovams ir skaitytojams, ypač augančiai Lietuvai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Baigėsi projektas „Bendrieji veiksmai dėl lėtinių ligų problemų sprendimo ir sveiko senėjimo visais gyvenimo etapais“JA–CHRODIS

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC) kaip asocijuotasis partnerisnuo 2014 m. sausio 1 d. dalyvavo projekte „Bendrieji veiksmai dėl lėtinių ligų problemų sprendimo ir sveiko senėjimo visais gyvenimo etapais“ (ang. Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across The Life-Cycle) (toliau – JA–CHRODIS).Šis Europos Komisijos finansuotas projektas buvo sukurtasdėl poreikio spręsti lėtinių ligų problemas Europos mastu. JA–CHRODIS vienijo daugiau kaip 60 asocijuotųjų ir bendradarbiaujančių partnerių iš 26 valstybių narių. Partneriai buvošalių ministerijos, regioninės sveikatos institucijos ir mokslinių tyrimų centrai, dirbantys kartu ir siekiantys nustatyti, įvertinti, keistis ir skleisti gerąją praktiką, susijusią su lėtinių ligų prevencija. Projektą sudarė septynios skirtingos darbo grupės: 1. koordinavimo, 2. informacijos sklaidos, 3. vertinimo, 4. platformos kūrimo, 5. sveikatos stiprinimo, 6. sergamumo keliomis lėtinėmis ligomis, 7. II tipo cukrinio diabeto. SMLPC priklausėpenktajai – sveikatos stiprinimo – darbo grupei.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šiemet Pasaulinės vandens dienos tema – vanduo ir nuotekos

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad kovo 22 d. minima Pasaulinė vandens diena. Šių metų Pasaulinės vandens dienos tema – vanduo ir nuotekos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Leipcige – Lietuvos turizmo reklaminė kampanija
Visą kovo mėnesį prie centrinės Leipcigo (Vokietija) traukinių stoties atvykusiuosius pasitinka didelio formato plakatai, kviečiantys į Lietuvą. Tai – suplanuotos Turizmo departamento reklaminės kampanijos dalis. Ja siekiama didinti mūsų šalies žinomumą ir skatinti atvykstamojo turizmo srautus ne tik iš sostinės Berlyno, bet ir Vokietijos regionų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prancūziškai grakščios komedijos„Žaidimas nebaigtas“ premjeroje – būrys garsenybių

Šeštadienio, kovo 18-osios, vakarą „Domino“ teatre Vilniuje pristatyta elegantiška, jautri ir subtiliai sąmojinga romantinė komedija „Žaidimas nebaigtas“. Premjera, skirta profesionalaus komedijos teatro „Domino“ dešimtmečiui, nagrinėja visiems aktualius gyvenimiškus klausimus: kas yra tikra draugystė, kokius išbandymus gali išlaikyti meilė, ar tvirtus santykius sugriauna melas ir intrigos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuva - lyderė tarp Baltijos šalių pagal turistų nakvynių skaičių

Lietuvoje turistai praleidžia daugiau nakvynių nei Latvijoje ar Estijoje. Oficialaus Europos Sąjungos statistikos biuro EUROSTAT duomenimis, 2016 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose, įskaitant kaimo turizmo sodybas, apsistojusių turistų (tiek vietinių, tiek užsienio) nakvynių skaičius buvo didžiausias tarp Baltijos šalių – 7 mln., kai Estijoje – 6,2 mln., Latvijoje – 4,4 mln.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Daiva Tamošiūnaitė-Budrė: pertekliniai norai žmogaus gyvenime nebūtini
Bendraujant su Daiva Tamošiūnaite-Budre,neįmanoma slysti paviršiumi.Tas glamūrinis gyvenimas man nėra labai įdomus, pačioje pokalbio pradžiojeužsimena Daiva ir leidžiasi į pokalbį apie tai, kaip, dirbant socialiai atsakingus darbus, keitėsi jos asmenybė bei požiūris į gyvenimą, apie paauglę dukterį Adelę bei jos požiūrį į mamos veiklą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
BTA: egzotiškuose kraštuose – neapdairios traumos

Tarp lietuvių populiarėjant egzotiškų kelionių kryptims, į tolimas šalis vyksta ne tik išsvajotoms viso gyvenimo atostogoms sutaupę žmonės, bet ir jaunimas, kuriam laikui palikti įprastą rutiną nusprendusios jaunos poros.Draudimo bendrovės BTA ekspertų teigimu, prieinamos kelionių kainos ir socialiniuose tinkluose publikuojamų įspūdžių banga turistams sukelia įspūdį, kad tolimas šalis jie puikiai pažįsta dar prieš nuvykdamiir dėl to galiausiai atsiduria medikų rankose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujoje kavinėje kavos galima išgerti panardžius vandenyno dugne ar paskrajojus kosmose
Vilniaus centre atidaryta analogų Lietuvoje neturinti, unikali virtualios realybės kavinė „VR Café“. Privatumą užtikrinančiose kavinės erdvėse galima išmėginti technines virtualios realybės naujoves ir taip akis į akį susitikti su egzotiškais gyvūnais, nusikelti į bet kurį pasaulio kampelį ar išskristi į kosmosą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  32.2494%
Ne
  67.7480%
Iš viso balsavo: 1574571
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100