arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Rimkantas, Girmantė, Sikstas, Odeta

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-03-28, Nr. 37
Ar varpų dūžiais laiką skaičiuojančio laikrodžio neištiks japoniško sodo likimas?
Ar­tė­jant rin­ki­mams mies­to va­do­vai de­monst­ra­vo pro­gi­nes pa­stan­gas pa­si­rū­pin­ti mies­to įvaiz­džiu. Pa­vyz­džiui, krei­pė­si į vi­suo­me­nę dėl pro­jek­tų, ku­rie ke­le­rius me­tus taip ir ne­su­lau­kė di­des­nio jų dė­me­sio, – Ro­tu­šės aikš­tė­je jau tre­jus me­tus ne­be­vei­kian­čio laik­ro­džio. Ri­nki­mams pa­si­bai­gus ta­po aki­vaiz­du, kad ir mies­to gim­ta­die­nį Aly­tus švęs kaip su­sto­ju­sio lai­ko mies­tas – nie­ko kon­kre­taus ta lin­kme ne­nu­veik­ta.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
Vietoj gąsdinusios reorganizacijos – didesni atlyginimai
­Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­jo bū­ti svars­to­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­or­ga­ni­za­ci­ja jas su­jun­giant į vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį. Ta­čiau šis klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­tas. Vie­toj gąs­di­nu­sios re­or­ga­ni­za­ci­jos ne tik svei­ka­tos prie­žiū­ros, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vai su­lau­kė at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
„Fenix” barui neišdrįsta apriboti prekybos alkoholiu
Aly­taus mies­to cen­tre, Vil­niaus gat­vė­je, vei­kian­tis ba­ras „Fe­nix“ į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ne­ma­lo­nę pa­ten­ka ne pir­mą kar­tą. Dėl ba­ro lan­ky­to­jų ke­lia­mo triukš­mo anks­čiau sa­vi­val­dy­bei skun­dė­si gy­ven­to­jai, o da­bar dėl vie­šo­sios tvar­kos trik­dy­mo ba­rui ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką pa­siū­lė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Radžiūnai jau kvepia krapais ir svogūnų laiškais

Ra­džiū­nų kai­mo ūki­nin­kai Jū­ra­tė ir Eu­ge­ni­jus Ur­bo­nai tu­ri 8 hek­ta­rus že­mės ir sa­ko, kad dar­ži­nin­kams tai la­bai daug. Anks­čiau jie lai­kė pen­kias kar­ves, ar­klius. Pen­ke­ri me­tai gy­vu­lių nė­ra, ir Eu­ge­ni­jus, be­je, ki­lęs iš Kap­čia­mies­čio kraš­to, ne­no­ri net į tą pu­sę pa­žiū­rė­ti. Mei­lė il­ga­kar­čiams per­si­da­vė tik duk­rai Ie­vai, Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nei, ku­ri vis le­kia į „Tar­za­ni­ją“ žir­gais pa­jo­di­nė­ti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Rai­mun­das Mar­kaus­kas siū­lo ne­ap­mo­kes­tin­ti par­duo­da­mo pa­vel­dė­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to

 

Su­si­ti­ko su Mal­tos or­di­no va­do­vais

 

„Avi­va Lie­tu­va“ – gy­vy­bės drau­di­mo ly­de­rė

 

Šilau­o­gė – ne­at­ras­ta so­do gė­ry­bė

 

Pu­ti­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas su­klu­po

 

Ne­bran­gi­no lais­vės ir at­si­dū­rė už gro­tų

 

Ir už­ra­kin­to­je laip­ti­nė­je dvi­ra­čiams ne­sau­gu

 

Tau­čio­ny­se de­gė ąžuo­liu­kų ir eg­lai­čių jau­nuo­ly­nas

 

Aly­tiš­kis To­mas Ki­va­ras – nau­ja­sis KTU gim­na­zi­jos di­rek­to­rius

 

Tau­pu­mas, ban­dy­mas ar tie­siog at­sai­nu­mas?

 

Nu­si­pel­nė „Šal­ci­nė­lio” di­plo­mų

 

Ko ne­ži­no­jo­te apie lie­tu­viš­ką bren­dį, ar­ba Bran­daus sko­nio 20 me­tų tra­di­ci­jos

 

Nu­mar­gin­tos Ve­ly­kos

 

Ar iš­gel­bės pie­no ūkius sė­ti­nės ža­lie­nos?

 

Dvi­de­šimt pen­ke­ri „Sod­ros” me­tai. Aly­taus sky­rius

 

Ver­čiant „Sodros“ is­to­ri­jos pus­la­pius

 

Aukš­tu­ma­los pra­bu­di­mas

 

„Aly­taus pre­ky­bos” tin­kli­nin­kių per­ga­lės Že­mai­ti­jo­je

 

Aly­taus ko­le­gi­jo­je ka­ra­lia­vo krep­ši­nis

 

Jau­nų­jų plau­ki­kų star­tai

 

Sta­lo te­ni­so pir­me­ny­bės at­sklei­dė stip­riau­sius Dzū­ki­jos te­ni­si­nin­kus
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Alytaus apskrities pareigūnai ieško penkiametės Viktorijos Sakalauskaitės

Gausios Alytaus apskrities policijos, Viešojo saugumo tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ieško penkiametės Viktorijos Sakalauskaitės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dirbti mokytoju – pats geriausias būdas išlikti jaunatviškam
Lietuvos edukologijos universitete (LEU) pedagogines specialybes studijuojantys studentai dažniausiai jau nuo pirmo kurso turi pedagoginių praktikų ir gyvai susipažįsta su savo būsimu darbu, išbando save mokytojo kėdėje. Donata Majauskaitė, LEU IV kurso lituanistikos studentė, pedagoginę praktiką atliko ne Lietuvoje, o Vokietijoje įsikūrusioje Vasario 16-osios gimnazijoje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Snow Arenoje“ galės slidinėti ir neįgalieji
Fizinė negalia – ne kliūtis mėgautis žiemos sportu. Tai įrodė Aleksandras Pacevičius, ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomeninis konsultantas. Jis pirmasis Druskininkų „Snow Arenoje“ išbandė specialią įrangą, skirtą slidinėti žmonėms su fizine negalia.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Įspėjimas vairuotojams: kur didžiausia rizika būti „pabučiuotiems“

Kas antras vairuotojas Lietuvojeyra sukėlęs smulkų autoįvykį, kurio metu padarė žalos kitam automobiliui. Dažniausiai kito vairuotojo transporto priemonė apgadinama ne kelyje, o statantis automobilį, atskleidė draudimo bendrovės „Gjensidige Baltic“ užsakytas visuomenės nuomonės tyrimas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje operatyviai sustabdytas dėl dujotiekio pažeidimo įvykęs dujų nuotėkis

Šiandien, apie 12.30 val., Alytaus miesto Kalniškės, Putinų ir Naujosios g. sankryžoje privačiai bendrovei atliekant žemės kasimo darbus buvo pažeistas vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis. Į įvykio vietą atvykę bendrovės „Lietuvos dujos“ darbuotojai operatyviai pašalinodujų nuotėkį, tad mikrorajono gyventojams neprireikėsustabdyti gamtinių dujų tiekimo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono GMP darbas įvertintas teigiamai

Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotyje vyko GMP stoties stebėtojų tarybos posėdis, kuriame teigiamai įvertinta 2014 m. stoties direktoriaus veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė. Posėdžiui pirmininkavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Padėkite surasti
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato pareigūnai ieško 39-erių metų Vytauto Karpio.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Padėkite surasti
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnai ieško 78-erių metų Juozo Sigito Daugėlos.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nuostolinga žvejyba – nei žuvų, nei valties
Ko­vo 15 die­ną Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo in­for­ma­ci­ją, kad Sve­taus eže­re (Aly­taus r.) bra­ko­nie­riau­ja­ma, ir kar­tu su ne­eta­ti­niais ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riais ne­dels­da­mi iš­vy­ko jos pa­tik­rin­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pirmą kartą Kaune - gyvas „Long Arm“ koncertas
Jau šį šeštadienį, kovo 21d., Kauno naktiniame bare „Lizdas“ rinksis improvizuotų muzikos ritmų gerbėjai. Savaitgalio linksmybių išsiilgusius kauniečius kvies ilgai lauktas „Long Arm“ pasirodymas. Lietuvos publikai jau pažįstamas atlikėjas iš Rusijos, Kaune koncertuos pirmą kartą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
TUBERKULIOZĖ – KLASTINGA, BET IŠGYDOMA LIGA

Kovo 24 – tąją minima Pasauline tuberkuliozės diena. Būtent šią dieną, 1882 metais vokiečių mokslininkas Robertas Kochas atrado tuberkuliozės sukėlėją – lazdelės formos bakteriją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aktorius Vytautas Rumšas savo vaikus gąsdindavo: jei nevartosite vitaminų, kojos bus „iksu“
 

Aktorius Vytautas Rumšas , vadinęs daugelyje svarbiausių Nacionalinio dramos teatro spektaklių, taip pat kino filmuose ir TV serialuose, daugelį metų buvo vadinamas „daktaru“. Tokią šlovę jam pelnė gydytojo Arvydo Baltino vaidmuo TV seriale „Giminės“. Beje, Vytautas – iš medikų giminės, todėl apie sveikatą žino daug. Aktoriaus šviesios atminties mama – fizioterapeutė. Žmona ir brolio žmona – taip pat medikės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tauta gyva tol, kol gyva jos kalba...

,,Šalcinėlis – 2015“ – tai jau VII Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių- liaudies kūrybos atlikėjų- konkursas, skatinantis jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, liaudies kūryba, ugdyti jaunuosius dainininkus, muzikantus, pasakotojus, renginio organizatorius Alytaus r. meno ir sporto mokykla, renginio partneris Alytaus r. Daugų kultūros centras. Didžiuojamės, kad šis konkursas kasmet sukviečia vis didesnį būrį jaunųjų atlikėjų ne tik iš Dzūkijos krašto, bet ir iš kitų regionų . Visus susirinkusius linksmino, dovanojo puikią pavasarinę nuotaiką jaunieji atlikėjai iš 24 mokymo įstaigų:  Marijampolės ir Alytaus muzikos mokyklų, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo, Alytaus jaunimo centro, Alytaus Dainavos, Šaltinių pagrindinių mokyklų, Alytaus Putinų gimnazijos, Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos, Alytaus rajono Simno, Daugų Vlado Mirono, Miroslavo, Pivašiūnų gimnazijų, Daugų vaikų darželio, Alytaus lopšelių –darželių ,,Saulutė“, ,,Pušynėlis“, ,,Volungėlė“, ,,Nykštukas“, ,,Pasaka“, Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, Alytaus rajono Punios, Makniūnų mokyklų daugiafunkcių centrų, Alytaus rajono Alovės pagrindinės mokyklos, Prienų meno mokyklos ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dulos Lietuvoje – nebe egzotika, o kasdienybė

Lietuvoje antrą kartą švenčiama Pasaulinė dulų savaitė. Pernai prisistačiusios visuomenei šios veiklos atstovės buvo egzotiška naujiena, o šiemet jos džiaugiasi pirmųjų veiklos metų rezultatais: baigėsi pirmieji Lietuvoje dulų mokymai, dulos kvalifikacijos pažymėjimai įteikti gausiam moterų būriui iš visos Lietuvos, o jų paslaugomis per metus pasinaudojo net kelios dešimtys Lietuvos mamų. Šia proga dulos dovanoja besilaukiančioms moterims šventinius renginius trijuose miestuose: Vilniuje, Kaune ir Molėtuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gitanas Nausėda KTU studentams: „Neskubėkite eurų keisti į dolerius“

Nors Lietuvoje minimalus darbo užmokestis yra per mažas, maišais ir lagaminais litus keitimui nešę tautiečiai nėra tokie vargšai, kaip dedasi. Taip mano KTU viešėjęs SEB banko prezidento patarėjas, finansų analitikas Gitanas Nausėda.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos lankininkai savaitgalį gerino rekordus ir skynė pergales Pasaulio čempionate!

Iš tris dienas vykusio Pasaulio šaudymo iš lanko čempionato Estijoje dvi lietuvės grįžta iškovojusios Pasaulio čempionių titulus, o Vilniuje tuo pačiu metu vykusiose varžybose pagerintas šalies rekordas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Sodrai“ – 25 metai

1990 m. kovo 23 d. įsteigta nepriklausoma socialinį draudimą administruojanti institucija, vėliau pervadinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“), taip pat priimti pirmieji šią sritį reguliuojantys teisės aktai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.7451%
Ne
  80.2450%
Iš viso balsavo: 410199
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100