arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mingailas, Galmantė, Stefanija (Stefa)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-09-18, Nr. 108
Kiekviena karta turi teisę į savo ugnies medžioklę
Miesto teatras jubiliejinį, 25-ąjį, sezoną pradeda pirmojo lietuviško teatrinio miuziklo premjera Alytaus scenoje. Jos autorius - kompozitorius Giedrius Kuprevičius, o režisierius - Gytis Padegimas. Kūrinio tema - amžina meilės tema, tačiau trečiasis šio muzikinio kūrinio pastatymas, atgaivinęs „ugnies medžioklę“ Alytuje, turi naujų spalvų. Tai - žinia politikams, finansavimą dalijantiems Kultūros tarybos ekspertams, kad tikroji kultūros ugnis žiba regionuose ir čia ją reikia kurstyti, o ne tik sostinėje deginti. Ten dėl perprodukcijos net ir dėmesio verti reginiai ir reiškiniai krinta į tuštumą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Iš pareigų traukiasi Alytaus valdžios bylą nagrinėjęs teisėjas
Kau­no apy­gar­dos teis­me va­di­na­mo­ji Aly­taus val­džios ko­rup­ci­nė by­la nag­ri­nė­ja­ma nuo 2011-ųjų spa­lio vi­du­rio. Ją nag­ri­nė­jo šio teis­mo tei­sė­jas Egi­di­jus Jo­nas Gri­ga­ra­vi­čius, ku­ris iš pa­rei­gų sa­vo no­ru trau­kia­si nuo rug­sė­jo 19 die­nos. Dek­re­tą dėl tei­sė­jo at­lei­di­mo rug­sė­jo 12-ąją pa­si­ra­šė ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Dzūkiškos klumpės dunda klumpakojį jau ir Argentinoje

Re­dak­ci­jos elek­tro­ni­nį pa­štą pa­sie­kė nuo­šir­di pa­dė­ka: lie­tu­vių sa­vi­šal­pos ir kul­tū­ros drau­gi­ja „Ne­mu­nas“ dė­ko­ja Už­sie­nio lie­tu­vių de­par­ta­men­tui prie Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, taip pat ama­ti­nin­kei Aud­ro­nei Lam­pic­kie­nei už di­de­lį dar­bą ir pa­ra­mą.

Prie pa­dė­kos pri­seg­to­je nuo­trau­ko­je – 20 me­di­nė­mis klum­pė­mis avin­čių an­sam­blio šo­kė­jų. Ži­no­ma, jas iš­dro­žė ne Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus pir­mi­nin­kė A.Lam­pic­kie­nė, ta­čiau ji tar­pi­nin­ka­vo, kad tra­di­ci­nis me­di­nis lie­tu­viš­kas apa­vas sėk­min­gai pa­siek­tų tau­tie­čius šo­kė­jus to­li­mo­je Ar­gen­ti­no­je.  
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kur pietausite šiandien? Alytaus kolegijoje
Pir­ma­die­nio pie­tūs Aly­taus ko­le­gi­jos val­gyk­lo­je. Jei­gu jū­sų tiks­las pa­val­gy­ti so­čiai, ska­niai ir pi­giai – pa­tai­kė­te. Aš pa­tai­kiau. Prie pie­tų sta­lo apie ko­le­gi­jos val­gyk­lą ir ap­skri­tai apie ga­li­my­bę mai­ti­ni­mo pa­slau­gą teik­ti ki­taip šne­ku­čiuo­ja­mės su val­gyk­los ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Dum­bliaus­kie­ne ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju stra­te­gi­nei plėt­rai ir in­fra­struk­tū­rai Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Be redaktoriaus žinios

 

Teis­me – ne­blai­vių vai­ruo­to­jų „bul­via­ka­sis”

 

Aly­taus įgu­los va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Man­tas Pa­ške­vi­čius: „Lie­tu­va yra ap­gi­na­ma ir bus gi­na­ma”

 

Mū­sų gat­vės – mū­sų pa­si­rin­ki­mas

 

Tur­gu­je ir pra­plėš­tas pa­ke­lis ci­ga­re­čių tai­syk­les pri­me­na

 

Su­spar­dė bū­si­mo uoš­vio sko­li­nin­ką

 

Moks­lei­vės mir­ties ap­lin­ky­bes ti­ria po­li­ci­ja

 

Telefoniniai sukčiai

 

Dingo be žinios

 

Po me­tų: kom­pre­si­nės te­ra­pi­jos ka­bi­ne­tas

 

Kie­to­jo ku­ro šil­dy­mo ka­ti­las. Kaip jį iš­si­rink­ti?

 

Vei­kia­me Mai­ro­nio dva­sia

 

„Alma littera“ knygų naujienos

 

Pa­si­vaikš­čio­ji­mai

 

Pa­sau­li­nio pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kęs miu­zik­las „Don Bos­ko” – Aly­taus are­no­je

 

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ki­niai už­si­ė­mę kryp­tin­ga veik­la

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dingę be žinios
Alytaus policija ieško aštuoniolikmetės Karolinos Puvačiauskaitės, kuri rugsėjo 13 d. išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasaulinė alaus revoliucija: vartotojai atsigręžia į mažųjų daryklų alų
Visame pasaulyje alaus rinkoje jau kurį laiką galima stebėti įdomią tendenciją: vartotojai vis dažniau renkasi mažųjų daryklų verdamą alų, o ir pačių mažųjų daryklų vis daugėja. Skirtingai negu didžiųjų aludarių alus, kurio skonis visame pasaulyje dažniausiai per daug nesiskiria, o konkuruojama visų pirma reklama, mažųjų daryklų alus yra daug įvairesnis, pasižymi savita, laiko patikrinta istorija.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Žemės nuomos pajamų gavę gyventojai privalo jas deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį

 2014 m. rugsėjo 15 d., Alytus. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — Alytaus AVMI) informuoja, kad šiemet didesnį dėmesį skiria gyventojams, turintiems 20 ir daugiau ha nuosavos žemės ūkio paskirties žemės ir nedeklaravusiems žemės nuomos pajamų. Mokestinių prievolių skyriaus specialistų atlikti pokalbiai su stambiais dirbamos žemės savininkais jau davė rezultatų – gyventojai deklaravo daugiau kaip 120 tūkst. litų žemės nuomos pajamų ir per 18 tūkst. litų mokėtino gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šilumininkai: „Artėjančio šildymo sezono kainos – neprognozuojamos“

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) nuogąstauja, kad valstybė delsia informuoti įmones apie dujų kainas, elektros supirkimo kvotas ir šilumos vartotojams neskuba grąžinti permokų už dujas. Šie nežinomieji neleidžia numatyti būsimų šilumos tarifų artėjančiam šildymo sezonui.  

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Būsima pedagogė: „Dirbdamas mokytojo darbą augi kartu su vaikais“

Austėja Maskoliūnaitė – Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) pirmo kurso studentė, tačiau universiteto koridorius, dėstytojus ir studentus ji pažįsta jau seniai, todėl čia pradėti studijuoti mergina nebijojo. Prie universiteto ansamblio „Šviesa“ ji prisijungė dar būdama moksleivė. Mergina tikina, jog moksleiviams prisijungti prie studentiško ansamblio tikrai verta. „Čia susipažįsti su įvairaus amžiaus žmonėmis, pamatai naują aplinką ir išmoksti tikrai daug naujų dalykų“, – sako ji.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Projekto užbaigimas Prancūzijoje

2014 m. birželio 2–5 d. CollegePaul de ClaudeWassy miestelyje, Prancūzijoje, įvyko baigiamasisComenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto ,,Personal Development and Future Careers“ (,,Asmeninis tobulėjimas ir ateities karjeros“) tarptautinis susitikimas,kuriame dalyvavo 26 mokytojai ir 18 mokinių iš 8Europos šalių – Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Islandijos, Turkijos, Portugalijos, Kipro ir Prancūzijos. Pagrindinė susitikimo tema – Prancūzijos Šampanės-Ardėnų regiono pramoninis paveldas, 8 ES šalių mokinių pagamintų gaminiųmokyklinė mugė ir projekto rezultatų aptarimas. Viečiūnų pagrindinės mokyklos 8 kl. mokines į Prancūziją lydėjo mokyklos direktorė E.Česnulevičienė, anglų k. vyresnioji mokytoja D.Česaitytė-Rutkauskienė ir dailės vyresnioji ir technologijų mokytoja A. Vilūnienė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ko dar nežinojote apie erkių pernešamas ligas
Erkės ieško grobio nuo pavasario iki rudens, kol vidutinė žemės temperatūra nukrinta iki 5 laipsnių šilumos, tad ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį reikėtų būti budriems. Erkių gali būti visur – ne tik miške, tačiau ir jūsų namo kieme, paežerėje, tad svarbu pasirūpinti saugia aplinka – nupjauti žolę prie namų, vaikų žaidimų aikštelėse, nuo takų. Taip pat visada verta pasirūpinti erkes atbaidančiomis medžiagomis ir tinkama apranga einant į mišką ar kitas vietas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Kas bendra tarp odos drėkinimo ir šortų?
 Pasirodo, savo kūno oda labiausiai rūpinasi Azijos moterys. Vienos kosmetikos kompanijos neseniai atlikti tyrimai* rodo, jog net 53 proc. azijiečių reguliariai naudoja drėkinamąsias kūno priemones. Daugiau nei perpus mažesnis savimi besirūpinančiųjų skaičius – Europoje. Joje drėkinamąsias priemones kūnui perka 24 proc. moterų. JAV odą drėkina tik 19 proc. apklaustųjų. Tuo tarpu daugiau nei 10 proc. pasaulio moterų kūno odos drėkinimu nesirūpina visiškai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nepilnametė ir vėl pabėgo iš globos namų
Varėnos rajono policija ieško nepilnametės, kuri pasišalino iš vaikų globos namų „Spengla“. Ji taip pasielgė ne pirmą kartą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.9553%
Ne
  80.0345%
Iš viso balsavo: 403316
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100