arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Daujotas, Butvydė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-11-28, Nr. 141
Atnaujintoje Simno ambulatorijoje pacientus pasitiks nauja įranga ir atjaunėjęs kolektyvas
Sim­no am­bu­la­to­ri­jos me­di­ci­nos dar­buo­to­jų ben­druo­me­nė klien­tus jau ap­tar­nau­ja at­nau­jin­ta­me pa­sta­te. Pro­jek­tą „Am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­to, esan­čio Sim­no mies­te, Vy­tau­to g. 55, pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bai“ įgy­ven­di­no Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Su­tvar­ky­ta am­bu­la­to­ri­jos san­tech­ni­ka, elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, at­nau­jin­ta šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­ma, at­lik­ti ei­na­mie­ji vi­daus at­nau­ji­ni­mo bei pa­sta­to sto­go, ka­mi­no re­mon­to ir ki­ti dar­bai, įsi­gy­ta mo­der­ni odon­to­lo­gi­jos įran­ga.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[12]
Naftos produktai pateko į Nemuną
Ket­vir­ta­die­nį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ga­vo pra­ne­ši­mą apie į Ne­mu­ną te­kan­čius ter­ša­lus ne­to­li nau­jo­jo Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to. Tuo­jau pat pra­si­dė­jo si­tu­a­ci­jos aiš­ki­ni­ma­sis ir dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas sie­kiant su­stab­dy­ti ter­ša­lų te­kė­ji­mą į di­džiau­sią ša­lies upę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Parama Alytaus rajono švietimui – klasės krepšelis
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos su­lau­kė pa­lan­kios ži­nios sa­vo švie­ti­mo įstai­goms, ku­rio­se šiais moks­lo me­tais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais, ka­tast­ro­fiš­kai su­ma­žė­jo mo­ki­nių. Nuo at­ei­nan­čio sau­sio Aly­taus ra­jo­no ir dar ke­tu­rio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se bus iš­ban­do­ma kla­sės krep­še­lio me­to­di­ka. Ja vi­lia­ma­si pa­ge­rin­ti ma­žų mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[20]
Direktoriaus kėdę paliekantis Algimantas Stašiauskas: „Tikiu šviesia mokyklos ateitimi”
Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vo kė­dė nuo pirmadienio li­ks tuš­čia. Pir­ma­sis ir iki šiol vie­nin­te­lis jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas STA­ŠIAUS­KAS sa­vo dar­bo vie­tą pa­li­ko su liū­de­siu šir­dy, ta­čiau su nuo­šir­džia vil­ti­mi, kad mo­kyk­la ir toliau išliks.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Alo­y­zas Ja­ciuns­kas lai­mė­jo kon­kur­są „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ke”

 

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės te­ri­to­ri­jo­je įreng­ta au­to­bu­sų sto­te­lė

 

Aly­taus te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža di­di­na vy­res­nio am­žiaus be­dar­bių už­im­tu­mo ga­li­my­bes

 

Svei­ka gy­ven­se­na - ak­tu­a­li­ja jau­ni­mui

 

Lie­tu­vos mo­te­rų fit­ne­so var­žy­bo­se gar­siai skam­bė­jo ir Aly­taus var­das

 

Jau jau ar­tė­ja šven­tė

 

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je - šei­mų plau­ki­mo es­ta­fe­čių var­žy­bos „Rū­tos Mei­lu­ty­tės tau­rė”

 

Tap­ki­te 2015 me­tų lab­da­ros va­ka­ro sve­čiu ir rė­mė­ju

 

Šalto vandens jaukai

 

Ser­gant ka­ta­rak­ta dels­ti ne­ga­li­ma

 

Va­ka­rų pa­kri­ki­mas

 

„Aly­taus nau­jie­nų” pre­nu­me­ra­to­riai ra­gi­na­mi įsi­reng­ti tvar­kin­gas pa­što dė­žu­tes

 

Atliekų aikštelėse – rekordinis padangų kiekis

 

Ra­di­jo sto­tis „FM99” kvie­čia puoš­ti mies­tą ori­gi­na­liau­sio­mis eg­lu­tė­mis!

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žinios
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Butrimonių gimnazijos Vaikų dienos centrą lankantys vaikai Alytaus miesto bendruomenės centre kūrė Tolerancijos mozaiką

Tarptautinė Tolerancijos (lot. tolerantia – kantrybė) diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. Šią dieną  skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, tautybių, religijų,  kūno spalvos žmonių, sergančiųjų ar turinčių priklausomybės problemų toleranciją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ar verta būti patriotu? Taip, verta, - atsako Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai

Pažintinės veiklos diena, skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
APDOVANOTI PAVYZDINGIAUSIAI SAVO VALDAS PRIŽIŪRINTYS MIŠKO SAVININKAI
Šių metų lapkričio 5 d. Trakuose tradiciškai pagerbti ir apdovanoti pavyzdingiausiai savo valdose 2015 metais ūkininkavę miško savininkai. Konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2015“ organizavo Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA). Vertinimo komisiją sudarė Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai. Konkurso metu išrinkti ir apdovanoti net 33 prizininkai: trys Lietuvos Respublikos mastu bei po tris dešimtyje apskričių. Vertingus prizus įsteigė Aplinkos ministerija.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policija prašo atsiliepti eismo įvykio liudytojus
Alytaus policija atlieka ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi eismo įvykio aplinkybes, kuomet Lazdijų rajone žuvo moteris.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atpažinote? Praneškite!
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Akcija, skirta Pasaulinei diabeto dienai paminėti
Lapkričio. 13 d. Alytaus rotušės aikštėje vyko akcija, skirta Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Lapkričio 14 – oji yra aktuali visos žmonijos diabetologinio švietimo kampanija. Cukrinis diabetas – didėjanti pasaulinio masto grėsmė. Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“ šia akcija „Vienykimės prieš diabetą“ dar kartą priminė Alytaus visuomenei, apie cukrinio diabeto priežastis, požymius, gydymą ir komplikacijas. Diabetas ir dauguma jo komplikacijų yra našta ne tik valstybės biudžetui, bet ir visai bendruomenei.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Finišavo šeštokų projektas „Susikurk poilsio zoną“!

Dar pavasarį Daugų Vlado Mirono gimnazijos Mokinių tarybos iniciatyva startavo projektas „Susikurk poilsio zoną“. Beveik visos klasės įsitraukė į šio projekto veiklą – pirmiausia popieriaus lape įgyvendino savo svajones, kokia, jų nuomone, turėtų būti poilsio zona. Braižė, skaičiavo, o vėliau savo idėjas paviešino vieni kitiems ir vertinimo komisijai. Vertinimo komisija priėmė sprendimą: finansiškai parems du projektus – nupirks didelį veidrodį ir skirs šiek tiek lėšų šeštokų idėjai. Prasidėjo darbai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
,,Košės diena“ Butrimonių gimnazijoje
Pasaulinę košės dieną Butrimonių gimnazijos pradinių klasių mokiniai pradėjo kiek neįprastai - ant mokyklinių stalų garavo košės puodeliai.  Visavertė vaikų mityba prasideda nuo sveikų pusryčių, kuriems labiausiai tinka įvairios košės. Siekdami skatinti sveikos mitybos įpročius tarp Lietuvos vaikų ir akcentuoti košės pusryčių naudą mityboje, Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerija, bendradarbiaudama su Visuomenės sveikatos biurais bei su viena didžiausių Lietuvos grūdų perdirbimo bendrovių UAB „Malsena Plius“ dovanojo pusryčių košes vaikams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Stovykla „Mūsų žalioji vasara“ – didžiausia LR aplinkos ministerijos dovana aktyviausiems miško bičiuliams

Jaunųjų miško bičiulių sambūriui – 40 metų

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policijos pareigūnų kasdienybė – pasipriešinimas, grasinimai papjauti
Lapkričio 21-ąją, apie 13 val. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas gavo pranešimą, kad Alytaus rajone, Simno seniūnijoje, Šarkiškių kaime, pavojingai manevruodami automobiliu „Audi 80“ važinėja trys jaunuoliai. Pranešėjas įtarė, kad jaunuoliai gali būti neblaivūs, jų vairuojama „Audi“ išdužusiais langais, apdaužytu kėbulu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  52.7013%
Ne
  47.2937%
Iš viso balsavo: 821129
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100