arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Algedas, Erdvilė, Magdalena (Magdė)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-05-28, Nr. 61
Alytaus rankininkai – šalies čempionai
Šį tre­čia­die­nį Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos aukš­čiau­sios „Vi­vus.lt“ vy­rų ran­ki­nio ly­gos čem­pio­na­te Aly­taus ran­ki­nio ko­man­da „Al­mei­da-Stron­gla­sas“ pir­mą­kart sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­jo­je iš­ko­vo­jo auk­są ir ta­po čem­pio­ne. Už­va­kar Prie­nų ra­jo­ne vei­kian­čia­me pra­mo­gų kom­plek­se „Har­mo­ny park“ Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­gos va­do­vai jai įtei­kė iš­ko­vo­tą tau­rę, ran­ki­nin­kus ap­do­va­no­jo auk­so me­da­liais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškių protėviai dabartinio piliakalnio papėdėje prie Nemuno žvejojo ir žvėris medžiojo dar akmens amžiuje
Ant Ne­mu­no kran­to Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je jau be­veik pus­an­tro mė­ne­sio triū­sia ar­che­o­lo­gai. B.Da­ka­nio įmo­nė „Se­nų se­no­vė“ vyk­do de­ta­liuo­sius ar­che­o­lo­gi­nius ty­ri­mus pi­lia­kal­nio pa­pė­dės gy­ven­vie­tė­je, ku­ri čia bu­vo įsi­kū­ru­si I–XIV am­žiuo­se. Pa­si­dai­ry­ti, kaip se­ka­si ar­che­o­lo­gams, už­su­ka ir smal­ses­ni aly­tiš­kiai, juo­lab kad ka­si­nė­ji­mų te­ri­to­ri­ja ge­rai ma­ty­ti nuo nau­jo til­to. Tie­sa, pa­siek­ti šią kran­to vie­tą da­bar nė­ra leng­va – laip­tai nuo til­to Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je ne­įreng­ti. Vis dėl­to smal­siau­sie­ji ryž­ta­si iš ar­čiau ap­žiū­rė­ti, ką Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kia ne taip daž­nai čia ap­si­lan­kan­tys ar­che­o­lo­gai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Kokios ateities Lietuvos tikisi jaunimas?
Ant­ra­die­nį į Aly­tų at­vy­ko di­džiau­sios Lie­tu­vos jau­ni­mo kon­fe­ren­ci­jos „Di­džio­ji am­bi­ci­ja: kur­ti at­ei­ties Lie­tu­vą“ pra­ne­šė­jai ir ži­no­mi vi­suo­me­ni­nio bei po­li­ti­nio pa­sau­lio vei­kė­jai, pra­dė­ję tu­rą po ša­lį. Restorane „Sky Lounge“ su­si­ti­kę su mies­to jau­ni­mu, jie ban­dė ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, kaip tu­ri at­ro­dy­ti at­ei­ties Lie­tu­va ir ko­kį vaid­me­nį ją ku­riant tu­rė­tų vai­din­ti jau­ni­mas. Mies­to jau­nuo­me­nei iš tie­sų rū­pi, ko­kia bus at­ei­ties Lie­tu­va, mat ne­nu­mo­jo ran­ka į dis­ku­si­ją ir ak­ty­viai jo­je da­ly­va­vo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[13]
„Dzūkų šventė” – be pinigų, be uodų ir mašalų, tik su šokiais ir dainomis
Ge­gu­žės 29 die­ną 18 val. Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) am­fi­te­at­re vyks „Dzū­kų šven­tė“. Su di­džiu­liu krep­šiu (jai ar­tė­jant tiek daug rei­ka­lų) į „Aly­taus nau­jie­nų re­dak­ci­ją“ at­sku­bė­jo AKKC di­rek­to­rius Vi­das SI­MA­NAUS­KAS. Jį kal­bi­no žur­na­lis­tas Jur­gis KO­CHANS­KAS.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Per­spek­ty­vios IT stu­di­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je

 

Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl „mi­ru­sios sie­los” „Šal­ti­nė­lyje”

 

„Tik veidai metams einant vis sensta, bet nesenstat jūs, žodžiai, jei buvot tikri”

 

Bu­vu­siam „Sva­jo­nės” va­do­vui - Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das

 

Vien tik rei­tin­gai aky­se?! An­ta­nui ne tas gal­voj

 

Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius per­rink­tas ant­rai ka­den­ci­jai

 

Re­vų žir­gai ir va­de­lio­to­jai – tarp­tau­ti­nių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai

 

„Tau­ro Tra­di­ci­nio” alaus lai­mė­ji­mų są­ra­šą pa­pil­dė dar vie­nas me­da­lis

 

Ren­ka­mės sau­lės aki­nius – kur sly­pi pa­vo­jus?

 

Rotušės žinios
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Taryba pritarė: 2017 m. Olimpinė diena vyks Alytuje
2017 metų Olimpinė diena bus organizuojama Alytuje – tam šiandien pritarė Alytaus miesto savivaldybės taryba. Planuojama, kad Olimpinė diena, kurią Alytaus miesto savivaldybė organizuos kartu su Lietuvos olimpiniu fondu, vyks gegužės 27 d.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą, dėl „mirusios sielos“ darželyje „Šaltinėlis“

Alytaus miesto savivaldybė kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą dėl lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorės Lilijos Brusokienėsgalimai nusikalstamos veikos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
CoderDojo Lietuva: 30 miestų, 1000 programuojančių vaikų ir 10 būrelių
 Daugiau kaip 1000 vaikų ir jaunuolių panoro išmokti ar sustiprinti programavimo įgūdžius CoderDojo Lietuva užsiėmimuose. Tik šįvasarį prasidėjęs bendruomeniniu savanorystės principu grįstas programavimo pradmenų projektassulaukė didelio vaikų ir jų tėvų dėmesio. Per 4 veiklos mėnesius surengtiužsiėmimai 30-tyje Lietuvos miestų. Nuvažiuota daugiau kaip 8000 kilometrų. Veiklą pradėjo net 10 nuolatinių CoderDojo Lietuva būrelių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Padidėjęs kraujo spaudimas – ką kiekvienam svarbu žinoti?

Maždaug trečdalis 25–65 metų žmonių kenčia nuo arterinės hipertenzijos (padidėjusio arterinio kraujo spaudimo). Tai viena dažniausių ligų tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, tačiau žmonės vis dar neįvertina hipertenzijos keliamos grėsmės. Nepakankama padidėjusio kraujo spaudimo kontrolė gali tapti mirties priežastimi, todėl kiekvienas iš mūsų turėtų pasirūpinti ankstyva padidėjusio kraujospūdžio diagnostika ir gydymu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mūsų šalyje nėra vietos šešėliui!
Rotušės aikštėje vyko akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ – praeiviams buvo dalijami atvirukai su informacija, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo, Alytaus miesto savivaldybės meras kartu su akcijos organizatoriais, VMI,„Sodros“ir Darbo inspekcijos atstovais bendravo su alytiškiais, siekdami atkreipti dėmesį į šešėlinės ekonomikos mastą bei žalą valstybei. Alytiškiai buvo raginami nelikti abejingais ir prisidėti prie kovos su šešėline ekonomika.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pakeista kelio ženklo ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ statymo leidimo išdavimo, įrengimo ir pašalinimo tvarka

Alytaus miestosavivaldybės tarybos sprendimu Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetė įsibėgėja visoje Lietuvoje

Vis dažniau jaunimo tarpe pasigirsta dar karšti keliautojų, piligrimų įspūdžiai iš kelionių po Šiaurės Ispaniją, vienu seniausių piligrimų keliu. Tai kelias, vedantis į didingąją Kompostelos Šv. Jokūbo katedrą, kur manoma yra palaidotas Apaštalas ir kankinys šventasis Jokūbas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Portugalijos kelionių organizatorius Qualispresenca LDA patvirtino atšaukiantis skrydžius į Madeirą ir Azorų salas
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD) gavo patvirtinimą iš Portugalijos kelionių organizatoriaus Qualispresenca LDA, kad š. m. gegužės 30 ir birželio 9 d. planuoti skrydžiai į Madeirą ir Azorų salas atšaukiami.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Planuojantiems atostogas Bulgarijoje teks plačiau praverti pinigines

Šiemet turizmo sektoriuje fiksuojamas rekordinis susidomėjimas Bulgarija. Nors vasaros sezonas dar tik prasideda, kelialapiai į populiariausius Auksinių kopų ir Saulėto kranto kurortus tirpte tirpsta.

Vis dėlto sulig išaugusiu Bulgarijos krypties populiarumu pastebima ir kainų didėjimo tendencija. „Poilsis brangsta drauge su augančia paklausa, kurią lėmė per pastaruosius kelerius metus itin pagerėjusi poilsio kokybė ir padidėję poilsiautojų srautai, sakė Tarptautinio kelionių organizatoriaus „TezTour“ Ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Karjeros planavimo specialisto patarimai abiturientams: kaip išsirinkti studijų kryptį?

Nors stojamieji artėja septynmyliais žingsniais, tačiau tikrai dar ne visi abiturientai yra apsisprendę, ką studijuoti ir kur. Kaip nepasiklysti informacijos gausoje, išsigryninti prioritetus ir tinkamai pasirinkti studijų kryptį, pasakoja Šiaulių universiteto karjeros konsultantė Sigita Gintilaitė. Savo patirtimi taip pat dalijasi alumnai Gabrielė Gendvilaitė ir Tautvydas Milaknis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rumbonyse bus tvarkomas kelias
Pro Rumbonių kapines,parapijinius senelių namus ir iki gyvenvietės pabaigos einantis kelias yra prastos būklės – nėra lyginamos žvyro dangos,stinga lietaus nubėgimo griovių. Palijus važiuojamoje dalyje stovi vanduo –kelias tampa neišvažiuojamas. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ėmėsi iniciatyvos spręsti šią problemą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus miesto gimtadienio šventė stebins naujovėmis!
Birželio 17–19 d. Dzūkijos sostinėje šurmuliuos bene didžiausias metų renginys – Baltosios rožės miesto gimtadienio šventė. Tris dienas alytiškius ir miesto svečius džiugins Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertai, parodos, mugė, šių metų šventiniai pasirodymai kelsis į naujas miesto erdves!
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prieš Johno Newmano koncertą Vilniuje – didžiausias šeimų piknikas mieste

Jau birželio 19 d. Vilniuje įspūdingą koncertą po atviru dangumi surengs britų muzikos žvaigždė Johnas Newmanas. Kartu su garsiuoju atlikėju sostinės Kalnų parke vyksiančiame vienos dienos festivalyje „Summer In The City“ taip pat pasirodys visa rinktinė geriausių mūsų šalies atlikėjų. Šiandien organizatoriai dalinasi dar viena viena puikia naujiena – festivalio programoje ne tik britų muzikos žvaigždės, ryškiausių Lietuvos atlikėjų pasirodymai, bet ir didžiausias šeimų piknikas Vilniuje.

Šiltas ir saulėtas birželio vidurys – puikiausias laikas pasitikti vasarą, todėl į Kalnų parke vyksiantį žvaigždžių koncertą „Summer in the City“ organizatoriai kviečia atvykti anksčiau – jau nuo 12 val. erdvioje parko pievoje vyks šeimų piknikas.

Susigundžiusiems poilsiu pačioje sostinės širdyje įsikūrusiame gamtos kampelyje sukti galvos dėl smulkmenų nereikės. Pledais pasirūpins renginio draugai „CityBee“, o vaišėmis – gausus festivalyje dalyvaujančių restoranų ir kavinių pasirinkimas.

Nuo 17 val. piknikaujančių ausis pasieks pirmieji muzikos garsai. Į „Summer in the City“ sceną lips rinktinė geriausių mūsų šalies atlikėjų – grupės ba., „Beissoul & Einius“, „Daddy Was A Milkman“ ir dainininkė Erica Jennings.

Po Lietuvos žvaigždžių pasirodymų scenoje sužibs vienas geidžiamiausių šiuolaikinių britų atlikėjų – „Brit Awards“ nominantas Johnas Newmanas. Tai bus pirmasis jo pasirodymas Vilniuje.

Jo debiutinis albumas „Tribute“ pakilo į pirmąją Didžiosios Britanijos „topų“ vietą, dainos „Love Me Again“ vaizdo klipas internete peržiūrėtas beveik 400 milijonų kartų, o koncertai vyksta didžiausiuose Europos festivaliuose – tokiuose kaip „V Festival“, „Sziget“ ir „Exit“. Šiuo metu Johnas Newmanas ruošiasi koncertams Didžiojoje Britanijoje kartu su Ellie Goulding – jų metu kovo mėnesį du kartus kils ir į didžiosios Londono „O2” arenos sceną.

Merginų numylėtinis, vadinamas viena ryškiausių jaunųjų britų žvaigždžių, į Vilnių atvyksta koncertų organizatoriaus „Live Nation Lietuva“ ir menų fabriko „Loftas“ iniciatyva. Organizatoriai tęsia tradiciją ir vasaros pradžią skelbia ryškaus užsienio atlikėjo koncertu Kalnų parke.

Bilietai į koncertą platinami visose „Bilietų pasaulio“ kasose ir internetu – www.bilietupasaulis.lt

Johno Newmano naujausias hitas „Give Me Your Love“ (kartu su „Sigala“): http://bit.ly/1Od1PjV

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Baikerių šventėje – išskirtinis super enduro motociklų pasirodymas

Jau šį šeštadienį Kaune įvyks vienas didžiausių motociklininkų suvažiavimų Lietuvoje „Baikerių naktys 2016“. Renginio „vinis“ – išskirtinis ir Lietuvoje nematytas, super enduro motociklų važiavimo pasirodymas specialiai įrengtoje ekstremalioje aikštelėje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Darius Cibulskas: tikiuosi, kad geriausi „Dainavos“ laikai dar priešaky
Darius Cibulskas – vienas iš Alytaus futbolo mohikanų ir Alytaus „Dainavos“ simbolių, tačiau gynėjas kurį laiką žaidė ir kituose klubuose – ne išimtis ir Kazlų Rūdos „Šilas“, su kuriuos DFK „Dainava“ susigrums jau šį šeštadienį. Jūsų dėmesiui – karštas pokalbis su vienu rezultatyviausių „Dainavos“ žaidėjų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pašto paslaugų savitarną atranda vis daugiau verslo klientų
Verslo įmonės naudotis tradicinėmis pašto paslaugomis renkasi elektroninius įrankius. Lietuvos paštas skaičiuoja, kad klientai, pasitelkdami dar pernai įdiegtą e. savitarnos sistemą, savarankiškai jau išsiuntė beveik penktadalį milijono siuntų.  
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
VDU laiko mašina „Hanzos dienose“: kvies pamatyti tarpukario Kauną
Gegužės 20-22 d. laikinojoje sostinėje vyksiančiose „Kauno Hanzos dienose“ interaktyvią ir muzikinę programą pasiūlys ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). Kauniečiai ir miesto svečiai galės susipažinti su vieninteliu audiovizualiniu maršrutu Lietuvoje, dalyvauti interaktyviame ture po tarpukario Kauną su oculus akiniais, stebėti videoinstaliacijas ir muzikantų pasirodymus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos mokyklas pasieks daugiau nei 1000 „Misija Sibiras“ dešimtmečio knygų
Jau šią savaitę visas Lietuvos mokyklas pasieks po vieną „Misija Sibiras“ dešimtmečio knygos kopiją. Dešimt metų gyvos istorijos savyje talpinančios knygos taps prieinamos kiekvienam Lietuvos moksleiviui.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Profesorė I. Šaulienė: žiedadulkėms alergiškų žmonių tik daugės
Remiantis statistikos duomenimis, Lietuvoje žiedadulkių sukeliama alergija, dar vadinama šienlige, kamuoja iki 5 proc. gyventojų, o Europoje šis skaičius siekia 20 proc. Tačiau ir šioje srityje tampame „europietiškesni“ – pasak Šiaulių universiteto profesorės biomedicinos mokslų daktarės Ingridos Šaulienės, žiedadulkių keliama alergija lietuviams taps vis opesnė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ anksčiau prisibijodavo dainuoti Kaune
Jau šį savaitgalį Kauno miestą nuspalvins kasmetinės „Hanzos dienos 2016“, kurių grandiozinio uždarymo koncerte pasirodys kultinė grupė „Antikvariniai kašpirovskio dantys“. Linksmi vaikinukai susitiko su viena iš šventės vedėjų Agne Juškėnaite ir aptarė, kas jiems labiausiai primena Kauną. Zoologijos sodas su žirafa? Soboras? Kauno marios, Laisvės alėja ir autobusų stotis, kur galima nusipirkti ledų?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mokyklos bendruomenės metų konkursonugalėtojus sveikins „X faktoriaus“ finalininkai
Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija išrinko 10 geriausių Mokyklos bendruomenės metų konkurso projektų – po 1 iš kiekvienos apskrities.Nugalėtojai birželio 1 d. bus apdovanojami visuomenės harmonizavimo parke „Harmonypark“ vyksiančio šventinio koncerto metu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Meras padėkojo danams už paramą

Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir vicemeras Arvydas Balčiūnas priėmė humanitarinę pagalbą teikiančius Danijos piliečius Solveig ir Vigo GosvigJensen ir jiems padedantį alytiškį Petrą Naviką.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  55.2648%
Ne
  44.7305%
Iš viso balsavo: 880479
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100