arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Butautas, Rimtė, Danutė, Stanislovas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-05-05, Nr. 53

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Astrą” išsaugojęs Semionas Bondarevas ben drovės vairą perdavė Vaidui Liesioniui
Aly­taus ak­ci­nės ben­dro­vės ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ val­dy­bos spren­di­mu nuo va­kar jos ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi ta­po čia mar­ke­tin­go di­rek­to­riu­mi dir­bęs Vai­das Lie­sio­nis. Jis pa­kei­tė 28-erius me­tus „Ast­ros“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi bu­vu­sį Se­mio­ną Bon­da­re­vą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[24]
Virtuvėje gimęs alytiškio alus – greitai ir parduotuvių lentynose
Aly­tiš­kio An­driaus Ju­čo vir­tu­vė­je kve­pia ne mums įpras­tais kva­pais – čia jis ver­da alų, to­dėl sklan­do ma­lo­nus apy­nių kva­pas. Ho­bis vir­to tuo, apie ką daž­nas na­mų alu­da­ris te­pas­va­jo­ja, – jo alų ra­gaus ne tik drau­gai, bet ir vi­sa Lie­tu­va. Aly­tiš­kis lai­mė­jo „Rau­do­nų ply­tų“ alaus dirb­tu­vių skelb­tą kon­kur­są – pa­tei­kė alaus re­cep­tą, ku­rį spe­cia­li ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no ge­riau­siu, ir ta­po pir­muo­ju na­mų alu­da­riu, ku­rio su­kur­to alaus bus iš­vir­ta 15 tūkst. lit­rų. Re­zul­ta­tas: An­driaus alus „Uos­to nau­jo­kas“ grei­tai pa­si­ro­dys par­duo­tu­vė­se. Kvie­čiu trum­pos pa­žin­ties su mū­sų mies­to alu­da­riu – sėk­mei be­si­šyp­san­čiu An­driu­mi.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[11]
„Guzva”. Trys skirtingi vienos šeimos verslo projektai
Šian­dien kvie­čiu su­si­pa­žin­ti su jau­na ir ak­ty­via aly­tiš­ke Ie­va Gu­ze, žen­gian­čia in­ter­ne­ti­nio ver­slo ke­liu. Trys skir­tin­gi pro­jek­tai ir ne­blės­tan­tis šei­mos no­ras kur­ti švie­ses­nę at­ei­tį – mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad jau­nas ver­slas ga­li to­bu­lė­ti ir iš­gy­ven­ti tik ben­dra­dar­biau­da­mas bei gau­da­mas ži­nių iš la­biau pa­ty­ru­sių ver­sli­nin­kų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dėl netvarkos sustabdyta konditerijos cecho veikla
Aly­tu­je, Li­kiš­kė­lių gat­vė­je, vei­kian­tis kon­di­te­ri­jos ce­chas, val­do­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­tos už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Dol­cez­za“, į Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos aki­ra­tį pa­te­ko jau ant­rą­kart. Šį sy­kį jo veik­la dėl ne­tvar­kos su­stab­dy­ta, kol bus pa­ša­lin­ti trū­ku­mai. Ce­chui mais­to tvar­ky­mo pa­žy­mė­ji­mas, liu­di­jan­tis veik­los pra­džią, iš­duo­tas 2013-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Pa­svei­ki­no gim­ta­die­nio pro­ga

 

Af­ga­niu­ko smū­giai Ve­re­bie­juo­se kai­nuos 2000 eu­rų

 

Mišios už žu­vu­sius partizanus

 

Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos moks­lei­viai rin­ko­si pro­fe­si­jas

 

Van­den­tie­ki­nin­kų pro­fe­si­ja tu­ri ga­lios įtrauk­ti žmo­gų

 

Kas bus kas. Lie­tu­vos at­ei­tis. Rin­ki­ny­je - ir keturiolika Aly­taus kraš­to moks­lei­vių

 

Knygų naujienos

 

Ma­žė­jant plėš­rū­nų gau­sė­ja di­džių­jų baub­lių gre­tos

 

Kaip elg­tis, jei no­riu su­ra­šy­ti tes­ta­mentą?

 

Apie pi­ni­gus, ma­te­ria­lu­mą ir pa­stan­gas už­si­dirb­ti: kal­ba mo­ki­niai ir tė­vai

 

Ant­ras pa­si­brai­džio­ji­mas po pa­ru­du­sias at­min­ties pie­vas, ar­ba Il­go­ji ke­lio­nė iš bal­to­sios Lie­tu­vos į rau­do­ną­ją Lie­tu­vą

 

Li­ki­mai, ku­riais šian­dien rū­pi­na­si ne­dau­ge­lis

 

Aly­taus is­to­ri­jos ka­len­do­rius

 

Grū­to par­ko ge­ne­ro­lė Bi­ru­tė: „Ir meš­ka la­bai ge­ra mo­ti­na!”
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Lietuvos kariai vertina šalies piliečių palaikymą
Antano Guogos paramos fondas ragina visus, dar nedeklaravusius pajamų, suskubti tą padaryti iki gegužės 4 dienos ir skirti 2 proc. nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Lietuvos kariuomenei. Lietuvos kariai palankiai vertina šią iniciatyvą ir yra dėkingi už visuomenei už palaikymą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  22.1503%
Ne
  77.8400%
Iš viso balsavo: 424265
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100