arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Sanginas, Ramvydė, Odilija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-10-23, Nr. 123
Alytiškio karjera užsienyje - nuo darbininko iki anglų kalbos mokytojo
38-erių aly­tiš­kis Vil­man­tas Ki­lins­kas yra re­tas sve­čias pas tė­vus nuo pat vi­du­ri­nės mo­kyk­los bai­gi­mo. Jau­nas vy­ras Lie­tu­vo­je bai­gė moks­lus, bet po jų sa­vo at­ei­tį sie­jo tik su už­sie­niu. Ne vien dėl di­des­nio at­ly­gi­ni­mo. „Man no­rė­jo­si gy­ven­ti di­de­lia­me mies­te. Pa­tin­ka šur­mu­lys, žmo­nių mi­nios ir kar­tu ga­li iš­lik­ti in­di­vi­du­a­lus, kur­tis ne­pri­klau­so­mą gy­ve­ni­mą“, – sa­ko Vil­man­tas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pėsčiųjų perėjose Alytuje per dvi dienas nukentėjo trys moksleivės
Alytuje per dvi dienas pėsčiųjų perėjose kliudyta viena, partrenktos dvi moksleivės. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir mokyklų vadovai susirūpino: mokiniai nemoka saugiai perėja pereiti per gatvę! Vėlus ruduo, tamsu, slidu, įsitikinkime, kad eiti perėja saugu, tik tada ir eikime.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dosnumu pasižymėjo ir alytiškiai
 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Da­lia Se­mė­nie­nė, at­sa­kin­ga už „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ją Aly­tu­je, in­for­ma­vo, kad jo­je da­ly­va­vo pen­kios or­ga­ni­za­ci­jos, 148 jų sa­va­no­riai dar­ba­vo­si vie­nuo­li­ko­je par­duo­tu­vių. Iš vi­so 3 tūkst. 200 au­ko­to­jų nu­pir­ko ir pa­au­ko­jo 7 tūkst. 796 vie­ne­tus mais­to pre­kių, ku­rių ver­tė 24 tūkst. 881 li­tas. Pa­au­ko­ta ir 54 vie­ne­tai hi­gie­nos prie­mo­nių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Apie žurnalistiką kaip vienišą mergelę tyruose
Mū­sų tiks­las – jums, skai­ty­to­jai, at­skleis­ti įvai­ria­pu­siš­ką me­di­jų vir­tu­vę, ta­čiau kaip iš­vir­ti ska­nią sriu­bą, jei­gu nė­ra puo­do? Šį­syk bū­tent apie tai – apie žur­na­lis­tų kal­vę, o gal­būt apie tai, koks tas puo­das – aliu­mi­ni­nis ar tvir­to me­ta­lo – pa­sie­kia mū­sų re­dak­ci­jas ir jus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Plikionių miške rasta jau šešiolika afrikiniu kiaulių maru užsikrėtusių šernų
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­ne Alo­vės se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Pli­kio­nių miš­ke ras­tos dar ke­tu­rių šer­nų gai­še­nos, ku­rioms nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras. Jas ap­ti­ko čia me­džio­jan­čio Duš­nio­nių me­džio­to­jų bū­re­lio at­sto­vai kar­tu su Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tais. Iš vi­so šia­me miš­ke nuo rug­sė­jo pa­bai­gos jau še­šio­li­kai šer­nų diag­no­zuo­ta mi­nė­ta už­kre­čia­mo­ji li­ga.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Ne­įga­lių­jų ir sil­pna­re­gių sva­jo­nė­se - ko­ky­biš­kos meš­ke­rės

 

Gir­ti va­žia­vo, į teis­mą pės­ti ėjo

 

Sim­niš­kių bė­da: gė­rė ir pri­trū­ko pi­ni­gų

 

Tarp geriausiai tvarkomų Lietuvos mokyklų - Butrimonių gimnazija

 

La­bai la­bas

 

Nuo­trau­kų pa­ro­do­je „Til­tas” - dvie­jų til­tų su­si­ti­ki­mas virš Ne­mu­no

 

„Aš juk ne vie­nas dir­bau”

 

Gar­bin­gą su­kak­tį iki pa­va­sa­rio pri­mins edu­ka­ci­nė pa­ro­da

 

Knygų naujienos

 

Spa­lio pa­bai­gos kel­mu­čiai

 

Is­to­ri­jos pa­mo­ka Val­do­vų rū­muo­se

 

Piet­va­ka­rių Lie­tu­vos me­džiok­li­nio šau­dy­mo var­žy­bų tau­rė – vil­ka­viš­kie­čių ran­ko­se

 

Šunų mi­ty­bos su­ba­lan­sa­vi­mas ir aler­gi­nių re­ak­ci­jų pre­ven­ci­ja
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Alytuje aukščiausiajai ginkluotųjų pajėgų vadovybei pristatytos naujai formuojamos Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo pajėgos

Spalio 14 d. Alytuje dislokuotame Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione lankėsi vyriausioji šalies ginkluotųjų pajėgų vadė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vizito metu Prezidentei buvo pristatyta naujai suformuota bataliono kovinė grupė - pirmosios Lietuvos kariuomenės aukštos parengties greitojo reagavimo pajėgos, kurios pradės veikti nuo šių metų lapkričio. Renginyje taip pat dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės vadas, Jungtinio štabo viršininkas, kariuomenės pajėgų ir valdybų vadai, kiti atstovai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Tele2“ naujus ir galingus LG telefonus pasiūlė už gerą kainą

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ pakvietė puikiai įvertintus LG išmaniuosius telefonus įsigyti už palankią kainą. 24 mėnesių sutartį sudarančių „Tele2“ klientų laukia tikrai geri telefonai. Tai – madingieji LG L70 ir LG L90 bei geriausiu šio gamintojo telefonu laikomas ir vos prieš kelis mėnesius pasaulyje pristatytas LG G3.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Tele2“ senjorams patogius telefonus siūlo už 9 litus
Norėdama, kad senjorai bendrautų patogiai ir daugiau sutaupytų, telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ vyresnių klientų poreikiams pritaikytus telefonus „Alcatel 20.00“ pasiūlė už dar mažesnę kainą nei anksčiau. Kartu užsisakant ryšio planą „Pigiau“ telefoną galima nusipirkti už 9 litus (2,61 euro) be jokių papildomų mokesčių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Literatų šventė punioje

Žilą praeitį, didvyriškas mūsų protėvių kovas menanti Punia šeštadienį, spalio 4 dieną, sulaukė svečių. Jau iš pat ryto rinkosi Alytaus apskrities literatai paminėti kaimo rašytojų dienos. Atvažiavo nemažas būrelis ir varėniškių  – tai Marija Blažulionienė, Dana Volungevičienė, Eugenija Strazdienė, Petras Miliūnas, Lidija Cichockienė, Irena Malmygienė, Ramutė Kšėtienė ir šių eilučių autorius. Sugužėjo būrys alytiškių ir, žinoma, pačių puniškių. Atbildėjo ir keletas literatų iš Suvalkijos. Svečių jau laukė arkliais kinkyta karieta. Visiems buvo malonu pasivažinėti rudenėjančio miestelio gatvėmis, akį paganyti po gražiai sutvarkytus kiemus ir šalnų dar nepakąstus gėlynus. O prie ką tik suriestos pavėsinės jau būriavosi žmonės. Atvykęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir Punios seniūnas Gintautas Laukaitis perkirpo juostelę, ir gražiu statiniu džiaugėsi miestelio svečiai ir puniškiai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasitikėjimo telefonu 1882 aktyviausiai pranešė alytiškiai, pasyviausi - lazdijiečiai

2014 m. spalio 14 d., Alytus. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Alytaus AVMI) informuoja, kad per 2014 metų 9 mėnesius Valstybinę mokesčių inspekciją iš Alytaus apskrities pasiekė per 200 pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu 1882. Apie galimus mokesčių vengimo atvejus aktyviausiai informavo Alytaus miesto gyventojai, mažiausiai galimų pažeidimų pastebėjo ir pranešė Lazdijų rajono gyventojai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Popietes „Kviečius puodelio arbatos“ pamėgtos ir laukiamos

Tęsiant gražią tradiciją, Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas spalio mėnesį kviečia rajono senjorus į popietes „Kviečiu puodelio arbatos“. Vakar susitikimai vyko Eičiūnuose, Butrimonyse ir Raižiuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kainų skelbimas litais ir eurais: mažiausia pažeidėjų – Alytaus ir Tauragės apskrityse

Priežiūros institucijoms rugsėjo mėnesį atlikus 3540 patikrinimų dėl dvejopo kainų litais ir eurais nurodymo, prekybos bei paslaugų teikimo vietose užfiksuoti 265 pažeidimai. Mažiausiai Euro įvedimo įstatymo pažeidimo atvejų užfiksuota Alytaus ir Tauragės apskrityse – vos po 6 atvejus. Daugiausia – net 78 pažeidimai – nustatyti Vilniaus apskrityje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasaulinė krūties diena: mielos moterys, ženkite svarbų žingsnį – pasitikrinkite!

Šiandien, spalio 15 dieną, Medicinos diagnostikos ir gydymo centras prisijungia prie  Pasaulinės krūties dienos ir ragina moteris rūpintis savo sveikata.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.9067%
Ne
  80.0832%
Iš viso balsavo: 404658
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100