arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Žygaudas, Milvydė, Andrius

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Pakelkim-mes-taure
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-10-30, Nr. 126
„Dieviškoji komedija” – langas į nematomą pasaulį
Ita­lų Re­ne­san­so po­eto Dan­te Alig­hie­ri po­ema ne­abe­jo­ti­nai yra vie­nas įsta­biau­sių me­no kū­ri­nių žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je. Ji pa­vei­kė vi­sų vė­liau kū­ru­sių di­džių­jų me­ni­nin­kų mąs­ty­se­ną, pa­sau­lė­jau­tą, jų kū­ri­nių te­ma­ti­ką ir sti­lis­ti­ką vi­so­se me­no sri­ty­se. Kiek­vie­nas di­dis Ita­li­jos ak­to­rius jau­čia pa­rei­gą vie­šai per­skai­ty­ti vi­są „Die­viš­ko­sios ko­me­di­jos“ teks­tą. Ta­čiau tik ne­dau­ge­lis re­ži­sie­rių ryž­ta­si per­kel­ti po­emą į te­at­ro sce­ną kaip vi­sa­ver­tį spek­tak­lį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Verslininkų konflikto padarinys – užtvertas įvažiavimo kelias
Aly­tu­je San­tai­kos gat­vė­je vie­na ša­lia ki­tos nau­jus pa­sta­tus tu­ri dvi įmo­nės – „Aly­taus val­da“ ir „Dur­ga“. Iki šiol jos sėk­min­gai nau­do­jo­si ben­dru įva­žia­vi­mo ke­liu. Ta­čiau šį pir­ma­die­nį jis bu­vo ne­ti­kė­tai už­tver­tas. Kas ir dėl ko­kių prie­žas­čių taip pa­si­el­gė?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[14]
Mažėja klasikinio nelegalaus darbo, daugėja slepiamo darbo laiko
Va­kar Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Aly­taus sky­riu­je vie­šė­jęs ša­lies vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio dar­bo ins­pek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Arū­nas Lu­pei­ka ir Dar­bo ins­pek­ci­jos As­me­nų ap­tar­na­vi­mo ir tei­sės tai­ky­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Iri­na Ja­nu­ke­vi­čie­nė su ži­niask­lai­dos at­sto­vais da­li­jo­si min­ti­mis apie šios ins­ti­tu­ci­jos vyk­do­mas funk­ci­jas, ku­rios, jų tei­gi­mu, tu­rė­tų bū­ti su­pran­ta­mos ne vien kaip bau­džia­mo­sios, o kaip žmo­nėms su­tei­kian­čios ga­ran­ti­jas dar­be iš­lik­ti svei­kiems ir ap­sau­go­tiems nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Juk ir vie­nas dar­be žu­vęs žmo­gus yra per daug.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Į miesto kapines vyks daugiau mikroautobusų
„Vi­sų šven­tų­jų ir Vė­li­nių die­no­mis vi­si aly­tiš­kiai, ke­ti­nan­tys ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų ka­pus Už­upių ka­pi­nė­se, ga­lės jas be var­go pa­siek­ti vie­šuo­ju trans­por­tu“, – tei­gia UAB „Mul­ti­va­nas“ di­rek­to­rius Vac­lo­vas Ka­ra­le­vi­čius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Kad skur­do šlei­fas ne­si­vilk­tų iš kar­tos į kar­tą”

 

„Tarš­ku­tis” – „Duo­kim ga­ro!” mė­ne­sio fi­na­le

 

Ne­pai­sė teis­mo įpa­rei­go­ji­mų ir at­si­dū­rė už gro­tų

 

Moks­lei­vė iš au­to­mo­bi­lio iš­leis­ta sau­giai

 

Smur­to au­ka – su­gy­ven­ti­nė

 

Ieško policija

 

Auk­sa­ran­kio meist­ro sie­kis: ant po­nios žie­mi­nės žūk­lės dė­žės sė­di po­nas žve­jys

 

Atidarymas

 

Leng­va­ti­nės pa­sko­los ver­slui Aly­taus ap­skri­ty­je – jau­ni­mui ir ne tik

 

Gau­siau­siai bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jai – sep­ty­ne­ri

 

Pa­dė­ki­me iš­si­pil­dy­ti Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los sva­jo­nei

 

20 metų veiklos

 

Ly­de­kų puo­tos at­vi­ruo­se plo­tuo­se

 

Lie­tu­vos vais­ti­nin­kai – tarp gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ly­de­rių

 

Pa­pras­ta, na­tū­ra­li ir efek­ty­vi su džok te­ra­pi­ja

 

Ar viską žinote apie savo sveikatą?

 

Mer­ki­nės glo­bos na­muo­se lau­kia­ma įkur­tu­vių

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Kiek reikia Lietuvai gamtinių dujų?

Į Klaipėdos uostą iškilmingai įplaukė laivas, skambiai pavadintas „Nepriklausomybės“ vardu. Tiesa, ir spalvos, kuriomis jis išdažytas, Rusijos vėliavą dažnam priminė, ir net ne Lietuvos nuosavybė jis bus, tačiau Klaipėdos konservatorių jėgomis sutiktuvės buvo surengtos, ir spaudoje vien tik apie šį laivą kalbama bus ne vieną dieną, ir apskritai kai kas puolė į euforiją, esą tuoj mus užplūs pigios norvegų dujos (neklauskite, kodėl pigios, nes vis tiek nepaaiškins).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
VMI paramos gavėjams pradeda pervesti gyventojų skirtas lėšas

2014 m. spalio 30 d., Alytus. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Alytaus AVMI) informuoja, jog paramos gavėjams ir politinėms partijoms VMI jau pradėjo pervesti paramą, kurią skyrė gyventojai nuo savo 2013 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Gyventojai įvairias organizacijas kasmet gali paremti skirdami 2 proc., o partijas – 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio. Iš viso šiemet per 22,5 tūkst. Alytaus apskrities gyventojų nusprendė paremti įvairias organizacijas, skirdami joms 1,56 mln. litų, dar beveik 2 tūkst. gyventojų partijas prašo paremti 81 tūkst. litų. Pernai (po deklaracijų tikslinimo) 23,6 tūkst. gyventojų paramai skyrė beveik 2 mln. litų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Varėnoje – penktojo Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio uždarymas
Spalio 30 d. baigiasi penktasis Varėnoje visą mėnesį trukęs Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Iškilmingas festivalio uždarymo renginys prasidės 18 val. Varėnos kultūros centre. Festivalio uždarymo metu žiūrovams bus parodyta įspūdinga teatralizuota programa ir įteikti apdovanojimai festivalio nominacijų: „Geriausias spektaklis“, „Geriausias režisierius“, „Geriausia aktorė“, „Geriausias aktorius“, „Žiūrovų spektaklis“ bei kitų nominacijų laureatams
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lankant artimųjų kapus, policija ragina pasirūpinti saugumu
Visų Šventųjų ir Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienomis gyventojai aktyviai lankosi kapinėse, todėl padidėja transporto priemonių srautai ir eismas tampa intensyvesnis. Tokiomis dienomis suaktyvėja ir vagišiai, todėl žmonės privalo būti tam pasirengę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kruvinojo sekmadienio byla „žaibišku greičiu“ perduota teismui

Bendromis prokurorų ir policijos pareigūnų pastangomis išaiškinta žmogžudystė Alytuje. Teismui perduota kaltinamojo byla.

 

Tyrimo duomenimis, spalio 12 d. apie 11 val. Alytuje, Birutės gatvėje, name, rastas 1987 m. gimusio vyro kūnas su durtinėmis žaizdomis nugaroje. Sulaikytas neblaivus, tais pačiais metais gimęs įtariamasis. Jam nustatytas 1,37 promilės girtumas, uždarytas į areštinę.

 

Pirminiais duomenimis, žuvusysis ir į gyvybę pasikėsinęs vyras gyveno ir dirbo kartu. Nužudytas vyriškis iš Anykščių rajono į Alytų persikėlė maždaug prieš du mėnesius, kai iš įtariamojo gavo darbo pasiūlymą.

 

Sekmadienis Birutės gatvėje prasidėjo išgertuvėmis. Per išgertuves tarp bendraamžių kilo konfliktas. Peiliu sužalotas anykštėnas mirė, dar vienas kartu puotavęs vyriškis sužalotas. Pastarasis pareigūnams nurodė, kad įtariamasis jam kelis kartus peiliu dūrė į krūtinę ir ranką. Sužalotas vyras sugebėjo pasprukti nuo užpuoliko. Alytaus kriminalistai jį rado netoli Jazminų turgavietės esančiame miškelyje. Nukentėjusio vyriškio dėl sukčiavimo ieškojo Alytaus policija. Jis uždarytas į areštinę.

 

Nužudymu įtariamas vyras policijai gerai žinomas, 8 kartus teistas už plėšimus, vagystes, viešosios tvarkos pažeidimus, pasipriešinimą valstybės tarnautojui, fizinio skausmo sukėlimą, dokumentų klastojimą. Bausmes atliko įvairiose įkalinimo įstaigose.

 

Alytaus rajono apylinkės teismas įtariamąjį leido suimti trims mėnesiams.

 

Ikiteisminio tyrimo veiksmai atlikti per savaitę, o spalio 23 – iąją, byla su kaltinamuoju aktu perduota Kauno apygardos teismui.

 

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus aps. VPK) Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniosios tyrėjos Danguolės Marčinskienės, ištyrusios nužudymą nuomone: “Sėkmingą šio nusikaltimo eigą ir atskleidimą lėmė greita pareigūnų reakcija, profesionalūs veiksmai įvykio vietoje, glaudus bendradarbiavimas su Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Alytaus poskyrio ekspertais, Alytaus aps. VPK Kriminalinės policijos padaliniais, su tyrimą organizavusiu ir kontroliavusiu prokuroru, bei kitų institucijų darbuotojais ir pareigūnais. Nusikaltimų atskleidimas yra kolektyvinis darbas, kuris be kitų kolegų supratingumo, geranoriškumo gali trukti daug ilgiau nei to norėtum. Suprantu, kad ne visada pakanka finansinių ir žmogiškų resursų tyrimus atlikti greitai, bet nusikaltimai žmogaus sveikatai ir gyvybei turėtų būti prioritetiniai, todėl planuodami nusikalstamų veikų tyrimą privalome nusistatyti tyrimų prioritetus. Greitumas pasiekiamas pareigūno suplanuoto darbo laiko sąskaita, o ne supaprastinus procesines procedūras. Šio ikiteisminio tyrimo greitumui ir rezultatyvumui didelės reikšmės turėjo prokuroro vaidmuo organizuojant ikiteisminį tyrimą, kad būtų dirbama racionaliai ir efektyviai, kad nebūtų skiriami pertekliniai, nepagrįsti, ilgai trunkantys ir brangūs tyrimai, kurie tokio pobūdžio bylose paprastai skiriami, net jei įvykio aplinkybės, nusikaltimo motyvai aiškūs ir įtariamojo psichinė būsena nekelia įtarimų. Manau, kad tokį ikiteisminį tyrimą galima laikyti gerosios praktikos pavyzdžiu.”

 

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, už nusikaltimą, numatytą 129 str. 1 d., gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.

 

Alytaus aps. VPK informacija

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dvasinė šviesa Seinuose
Gyveno ir tebegyvena Seinuose lietuviai ir lenkai. Seinai turėjo didelės įtakos Sūduvos krašto kultūriniam gyvenimui.1826m. įkurta dvasinė seminarija, po spaudos atgavimo leidžiamas laikraštis „Šaltinis“, o 1918 m. atidaroma Seinų „Žiburio“ gimnazija. Neužgesęs lietuvybės židinys ir šiais laikais. Yra Seinuose lietuviška „Žiburio“ mokykla, iškilę Lietuvių namai, kuriuose vyksta įvairūs renginiai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijai – 195-eri

Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas pasveikino Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazijos bendruomenę 195-erių metų veiklos jubiliejaus proga. Šventinio renginio metu G. Krasauskas ir gimnazijos direktorė Idalija Šukevičienė atidengė lentelę, žyminčią gimnazijos pavadinimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ar žinote, kiek maisto išmetame?

Atsakymą į šį klausimą buvo galima išgirsti šiandien Alytaus miesto savivaldybėje vykusios diskusijos „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje“ metu. Pasikalbėti su vietos valdžios, verslo, socialinių organizacijų atstovais apie tai, kaip būtų galima išgelbėti atliekamą ir dažniausiai išmetamą maistą. Šiuo tikslu Alytaus miesto savivaldybėje šiandien buvo surengta apvaliojo stalo diskusija ir praktinės dirbtuvės, kurias Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės nevyriausybinių organizacijų programos projekto „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje“ lėšomis organizavo labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Aktualioje diskusijoje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas ir mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė, taip pat Alytaus regiono maisto gamintojai, ūkininkai, prekybininkai, savivaldybių, socialinių įstaigų, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Venciūnuose ir rudens, ir senjorų šventės kartu

Spalio 24 d. Venciūnų kaimo bendruomenė šventė dvi šventes: rudens šventę „Spalvingoji rudens paletė“ ir pagyvenusių žmonių dienai skirtą renginį „Kviečiu puodelio arbatos“.  Venčiūniškiai klausėsi skambių dainų, šoko, stebėjo cirko akrobatės pasirodymą, vaišinosi.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Psichologai: užtruks kelias savaites, kol prisijaukinsime eurą
Parduotuvėse ir paslaugų teikimo vietose kainos ir litais, ir eurais bus nurodomos iki pat 2015 m. birželio 30 dienos. Tuo tarpu gaunamų pajamų virsmas įvyks staiga: gruodį algą ar pensiją gavę litais, 2015 m. sausį sąskaitose ar atlyginimų lapeliuose išvysime bemaž pusketvirto karto kuklesnes sumas – tiesa, eurais. Psichologų teigimu, į eurus perskaičiuotos pajamos pradžioje gali šiek tiek gluminti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„FM99“ komanda segi atšvaitus. O tu?
Rudeniui įsibėgėjus, kai didžiąją paros dalį tvyro prieblanda, žymiai išauga nelaimingų atsitikimų gatvėje ir kelyje grėsmė. Tai parodė ir pastarosios paros, kuomet du rytus iš eilės į mokyklą skubančios mokinės pėsčiųjų perėjoje pakliuvo po automobilių ratais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prienų policija ieško

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato (toliau – Prienų r. PK) Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai ieško asmenų, besislapstančių nuo teismo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rinktinės įkūrimo 95-mečio proga – paroda Alytaus kraštotyros muziejuje
Praeitą penktadienį Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus šaulių rinktinė iškilmingai šventė 95-ąsias įkūrimo metines. Renginys prasidėjo mišiomis Šv. Angelų Sargų bažnyčioje, vėliau padėtos gėlės ant karininko Antano Juozapavičiaus, žuvusio už tėvynės laisvę, kapo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Olimpinė ugnelė - kiekvienoj širdelėj

Mokyklos pradinių klasių mokiniai, priešmokyklinės grupės vaikai dalyvauja projekte „Olimpizmo dvasia – draugystės jėga“. Projekto vadovė – pavaduotoja ugdymui Rimvyda Ališauskienė. Pagrindinės edukacinės olimpinės vertybės – draugystė, pagarba ir tikslo siekimas yra vienos iš svarbiausių vertybių, kurias galime perduoti vaikams, o sportas, sveikos gyvensenos propagavimas – efektyvi ne tik fizinio, bet ir vertybinio ugdymo priemonė. Projekto tikslas – vaikams ir mokiniams diegti olimpizmo idealus, olimpines vertybes, principus ir kultūrą, ugdyti jų dvasines vertybes ir nuostatas. Alytaus miesto lopšelių-darželių „Linelis“ ir „Du gaideliai“ priešmokyklinių grupių vaikai ir Alytaus miesto pradinės mokyklos „Sakalėlis“ ir darželio-mokyklos „Drevinukas“ mokiniai yra šio projeketo partneriai ir draugai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Žinios – ateities galimybių bankas

2014 metų spalio 24 dieną Alytaus Vidzgirio pagrindinėje mokykloje  buvo organizuota pažintinės- patyriminės veiklos diena, skirta ugdymui karjerai.Jos tikslas – padėti mokiniams pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdyti profesinę motyvaciją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kamštelių vajus 2014

Jau antri metai mes, 8a klasės mokiniai bei kudirkaičių ir maironiečių organizacijos nariai, dalyvavome “ Kamštelių vajuje” ir rinkome plastikinius butelių kamštelius. Džiaugiamės, kad prie šio projekto prisidėjo ir mokytojai bei mokinių tėvai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Karjeros diena Pivašiūnų amatų centre

Šių metų spalio 24 dieną 8a ir 8c klasių bei kudirkaičių ir maironiečių organizacijų nariai ugdymo karjerai dieną praleido Alytaus rajono Pivašiūnų amatų centre.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyventojams ir įmonėms – daugiau laiko sumokėti žemės mokestį
Mokėtojams – „Mano VMI“ sistemos vartotojams jau pateiktos mokėtinos žemės mokesčio sumos. Šią savaitę žemės savininkus pasiekia elektroninės ir popierinės deklaracijos, kuriose pateikta išsami informacija.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tartasi mokinių saugumo užtikrinimo, nepilnamečių nusikalstamumo mažinimo ir žalingų įpročių prevencijos organizavimo klausimais
Spalio 30 d. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate vyko Alytaus miesto savivaldybės mokyklų (išskyrus lopšelius-darželius), Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro, Alytaus vaikų globos namų direktorių, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir Vaiko teisių apsaugos skyrių valstybės tarnautojų pasitarimas mokinių saugumo užtikrinimo, nepilnamečių nusikalstamumo mažinimo ir žalingų įpročių prevencijos organizavimo klausimais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Geros žinios poliklinikose dirbantiems gydytojams ir jų pacientams
Nuo lapkričio 1 d. šeimos gydytojai bus pradėti skatinti už tuberkulino mėginio atlikimą 7 metų ir rizikos grupių vaikams, odontologai– už moksleivių dantų tvarkymą prieš mokslo metus, gydytojai psichiatrai ir slaugytojai – už vizitus į psichinę negalią turinčių pacientų namus. Tai reiškia, kad pacientams paslaugos bus labiau prieinamos, gerės jų kokybė, trumpės eilės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vėlinės – maldos ir susikaupimo diena

Ruduo. Pageltę lapai, besisiūbuodami vėjo lopšinėje, krinta į žemę. Tylūs vakarai tartum įsiremia į kiekvieno širdį su neišsakomu liūdesiu. Palieka mus paukščiai, palieka ir laukų žaluma, primindama vasaros džiaugsmo ilgesį, buvusio gyvenimo vaizdus ir žmones, kurie nenusakomais laiko žingsniais išėjo į amžino gyvenimo namus. Ir mums atrodo, kad jie išėję amžinai, pavirtę į dulkes ir nutilę neatšaukiamai, tačiau vis dėlto kalba su mumis kapų tyla. Todėl tauta stipri ne vien gyvaisiais, bet ir tais mirusiaisiais, kurie gyveno gėriui, tiesai ir laisvei. Kiekvieną rudenį einame į mirusiųjų miestą susitikti su jais. Visi šventieji, Vėlinės. Kiekviena ši diena susieta su brangiausių žmonių prisiminimais. Dėdami ant jų kapo žydinčią chrizantemą kaip amžinos meilės ir šviesos simbolį, uždegdami Vėlinių žvakelę, mes tartum atnaujiname dvasinį ryšį su jais per maldą ir susikaupimą, išplaukiantį iš žmogiškos meilės. Tai krikščioniškas bendravimas su tais, kurių meilės spindulėliai tebešviečia gyvųjų širdyse.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.8831%
Ne
  80.1068%
Iš viso balsavo: 405203
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100