arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Arvystas, Kantvydė, Juvenalis

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-05-03, Nr. 50
IN MEMORIAM

Mokytoja Elena Mackevičienė

1945-03-12–2016-04-30

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Į Alytaus šventes – su kuprine alkoholio?
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­di­di­no kai­nas vie­ti­nei rin­klia­vai už lei­di­mus pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se. Taip pat pa­bran­gi­no lei­di­mus pre­ky­bai ko­mer­ci­niuo­se ren­gi­niuo­se.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Visuomenei naudingą veiklą atlikusi moteris pasijuto pažeminta

Be­veik dve­jus me­tus be­dar­bė esan­ti aly­tiš­kė (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) be aša­rų ne­ga­li kal­bė­ti apie pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­tą vi­suo­me­nei nau­din­gą veik­lą lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Šal­ti­nė­lis“.

„Pa­si­ju­tau pa­že­min­ta, lyg ne­bū­čiau žmo­gus. Per­si­reng­ti nė­ra kur, kai pa­klau­siau, kur ga­lė­siu su­val­gy­ti at­si­neš­tus pie­tus, iš­gir­dau, kad taip pat nė­ra kur. Dar­bui – ap­lin­kai tvar­ky­ti ne­da­vė pirš­ti­nių, tu­rė­jau at­si­neš­ti sa­vo. Ge­rai, kad dar da­vė grėb­lį. Jei įstai­ga ne­tu­ri są­ly­gų, gal ga­lė­tų ne­pra­šy­ti be­dar­bių pa­gal­bos“, – guo­dė­si už gau­na­mą pa­šal­pą tu­rin­ti ati­dirb­ti mo­te­ris.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[18]
Alytuje – naujos galimybės gyventojams tapti stilingiems ir laisvalaikį praleisti kitaip
Tiems, kas sa­ko, kad Aly­tų pa­lie­ka vis dau­giau žmo­nių, čia gy­ven­ti nuo­bo­du, me­tas keis­ti po­žiū­rį ir pra­dė­ti žvelg­ti op­ti­mis­tiš­kiau. Aly­tų at­ran­da ir vis dau­giau nau­jų žmo­nių. Iš ki­tų mies­tų į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­si­kraus­čiu­sios dvi ver­sli­nin­kės čia ne tik ra­do nau­jų ga­li­my­bių, bet ir siū­lo jų gy­ven­to­jams. Vil­niaus gat­vė­je du­ris at­vė­rė nau­jas kok­tei­lių ba­ras ir dra­bu­žių par­duo­tu­vė. Šios dvi nau­jos vie­tos mies­te gy­ven­to­jus kvie­čia gy­ve­ni­mo bū­dą pa­kreip­ti šiek tiek sti­lin­ges­ne ir links­mes­ne kryp­ti­mi.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Darželio žiedelis – iš meilės, kartais visas gėles nugali
Pas­ku­ti­nis ba­lan­džio šeš­ta­die­nis ir ge­gu­žės pir­ma­sis sek­ma­die­nis iš tur­ga­vie­čių šluo­te šla­vė gė­les – mei­lės ir su­pra­ti­mo rei­kė­jo ieš­ko­ti kiek­vie­nam sa­vo šir­dy­je, kad pa­gerb­tu­me bran­giau­sią pa­sau­ly­je žmo­gų – Mo­ti­ną.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Kariams savanoriams linkėta naujų sukakčių sulaukti taikos metais

 

Gat­vę siū­ly­ta pa­va­din­ti net me­ro var­du

 

Pre­zi­den­tės ap­do­va­no­tos mo­ti­nos gy­ve­na ir Aly­taus mies­te bei ra­jo­ne

 

Ke­lių ere­lis pra­ra­do jau ket­vir­tą au­to­mo­bi­lį

 

Sta­nia­vos kai­me nu­žu­dy­to vy­ro kū­ną iš­pluk­dė Ne­mu­nas

 

DNR, žmo­gaus elg­se­na ir pa­sek­mės

 

Bai­gė­si vy­rų tin­kli­nio čem­pio­na­tas

 

Ra­jo­no dziu­do im­ty­ni­nin­kų star­tai Kė­dai­niuo­se ir Kaz­lų Rū­do­je

 

Rung­ty­nių re­zul­ta­tai

 

Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los die­na bai­gė­si ben­dru šo­kiu

 

Geriau pamažu ir užtikrintai ar staiga ir brangiai?

 

Ge­riau­sios ra­di­jo kul­tū­ros lai­dos ap­do­va­no­ji­mas par­vež­tas į Aly­tų

 

„Ėglynaicis”: šokiai iki devinto prakaito!

 

Dzū­kų bal­sas Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je

 

Ta­len­tų šven­tė

 

Lai­kas teik­ti siū­ly­mus Kul­tū­ros pre­mi­jai gau­ti

 

Aštuonioliktą kartą nu­skam­bė­jo „Pa­ne­mu­nės gai­da”

 

Lop­ši­nių kon­kur­se su­ži­bė­jo mer­gai­tės

 

Lie­tu­vos moks­lei­vių dai­nų šven­tės be­lau­kiant

 

Knygų naujienos

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas: teisėjų mąstyme yra įvykęs lūžis

Bendras teisėjų ir prokurorų siekis – sklandus, dalykiškas ir efektyvus procesas, – akcentuota pirmą kartą įvykusiame Teisėjų etikos ir drausmės komisijos (TEDK) ir Prokurorų etikos komisijos susitikime. Jo metu aptartas komisijų darbo organizavimas, asmeniniai teisėjo ir prokuroro santykiai procese, informacijos teikimo apie posėdžiuose priimtus procesinius sprendimus ir jų komentavimo aspektai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
PRANEŠIMAS SPAUDAI: Deklaracijas Alytaus apskrities gyventojai šiemet teikė kur kas aktyviau
2016 m. gegužės 3 d., Alytus. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Alytaus AVMI) informuoja, kad iki gegužės 2 d., kada baigėsi pajamų ir turto deklaravimui skirtas laikas, už praėjusius metus Alytaus apskrities gyventojai pateikė apie 59 tūkst. pajamų deklaracijų, beveik 5 tūkst. turto deklaracijų, apie 17 tūkst. prašymų skirti paramą įvairioms organizacijoms ir partijoms. Naujausiais duomenimis, 14,4 tūkst. Alytaus apskrities gyventojų Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI) jau grąžino apie 1,4 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) permokų (apie 600 tūkst. eurų daugiau, nei pernai tuo pačiu metu).
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pabėgėlių integracija, žemas rinkėjų aktyvumas – problemos, kurias sprendžia savanorystė

 „Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie yra visuomeniški vienoje srityje, tampa aktyvūs ir kitose. Pavyzdžiui, tie, kurie linkę užsiimti savanoriška veikla, noriau balsuoja, yra pilietiškesni“, – teigia Darinas Halifaxas, Plymoutho miesto (Jungtinė Karalystė) savivaldybės tarnautojas, atsakingas už bendruomenių įtraukimą į miesto valdymą. Beje, Kauno technologijos universiteto (KTU) Savivaldos mokymo centro duomenimis, Lietuvos vietos valdžios atstovams savanoriškos veiklos skatinimo idėja kol kas svetima.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Teisingumo ministras J. Bernatonis siūlo mažintiRegistrų centro įkainius

Teisingumo ministerija siūlo, kad nuo šių metų lapkričio 1 d. būtų smarkai sumažintas Registrų centrui mokamas atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymo registravimą ir išregistravimą. Be to, kai kurioms asmenų grupėms tokios registravimo paslaugos nieko nekainuos. Šiuos pokyčius pajus visi fiziniai ir juridiniai asmenys, perkantys nekilnojamąjį turtą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Algirdo Vrubliausko labdaros ir paramos fondas įžiebė viltį paramą gavusių žmonių akyse

Praėjusių metų pabaigoje įkurto Algirdo Vrubliausko labdaros ir paramos fondo valdybos nariai paskirstė dalį fondo lėšų.

Alytaus rajono šeimas,gavusias paramą, aplankė fondo valdybos nariai:Arvydas Balčiūnas,Jolanta Kručkauskaitė, verslininkas Vaclovas Karalevičius. Fondo sumanytojas, valdybos narys Algirdas Vrubliauskas. Fondo veikloje taip pat dalyvauja kunigas Stanislovas Stankevičius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Išmetamųjų dujų nuodijami Europos vartotojai klausia: kas sudrausmins „Volkswagen“?

Praėjusią savaitę paaiškėjus, kad ne tik „Volkswagen“ (VW), bet ir kiti automobilių koncernai klastoja taršos rodiklius, Europos vartotojų organizacijos pareikalavo gamintojų prisiimti atsakomybę dėl klastotų testų ir išmokėti kompensacijas vartotojams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Neleiskime mūsų padangėms nutilti! Sustabdykime nelegalų paukščių žudymą, gaudymą ir prekybą
Istoriškai, laukinius gyvūnus žmonės medžiojo dėl įvairių priežasčių – maisto ar sporto – ir šios veiklos praeityje buvo suprantamos bei pateisinamos. Bet šiandien, daugeliu atvejų, tai nebegali būti pateisinama maisto trūkumu, tinkamo išsilavinimo ar žinių stoka. Šiandien tiek vietinius, tiek migruojančius paukščius, saugo nacionaliniai įstatymai bei tarptautiniai susitarimai. Jie svarbūs, siekiant užkirsti kelią laukinių gyvūnų neatsakingam naudojimui, užtikrinti pusiausvyrą gamtoje, ją išsaugant ateinančioms kartoms. Nelegalus paukščių gaudymas ir žudymas yra vis dar aktuali problema ir nors daugelyje šalių su tuo sėkmingai kovojama, kai kur Europoje ar joje gyvenančių migruojančių paukščių kelyje laukiniai paukščiai vis dar yra naudojami maistui ar prekybai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kodėl mums reikia sistemingos šeimos politikos?

Šeima yra vertybė kiekvienoje valstybėje, tai mažoji visuomenės ląstelė, nuo kurios stiprumo ir vidinės sveikatos itin priklauso ir visos visuomenės sveikata ir gerovė. Pastaruoju metu girdime apie paramą šeimai, šeimos sampratą, tačiau ar tikrai tai, kad apie tai kalbama, reiškia, jog Lietuvoje turime nuoseklią šeimos politiką? Deja, dabartinė šeimos politikos padėtis Lietuvoje visgi dar yra nepakankamai gera.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ką naujakuriai turi žinoti apie automobilių stovėjimo aikšteles? Kuo pasirūpinti anksčiau: automobiliu ar jo stovėjimo vieta?

Nusipirkti ir įsirengti butą – tik pirmas žingsnis patogaus gyvenimo link. Įsikėlę į naujus namus, automobilį vairuojantys naujakuriai dažnai susiduria su klausimu – kur statyti transporto priemonę? Tiek Vilniuje, tiek kituose didžiuosiuose šalies miestuose automobilių stovėjimo vietų šalia daugiabučių vis labiau trūksta. Ieškodami išeities, gyventojai įsigudrina transporto priemones laikyti ant vejų ar šaligatvių, taip pažeisdami kelių eismo taisykles.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Seimas paskelbė 2017 m. Tautinio kostiumo metais

Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė 49 parlamentarų balsais paremtą nutarimą „Dėl 2017 m. paskelbimo Tautinio kostiumo metais“ (projektas Nr. XIIP-4329).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kodėl susidėvėjusios padangos neturi sau vietos?
 Bundanti gamta kiekvienais metais suteikia mums begalę džiaugsmo, tačiau kartais už to džiaugsmo slypi žmonių, kurie į aplinką žiūri neatsakingai poelgiai, kurie verčia suklusti ir ieškoti sprendimų. Susidėvėjusios padangos – labai didelė problema, neskaitant aplinkos šiukšlinimo, šiai problemai spręsti į pagalbą skuba „DAROM“ akcija.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Konkursas vaikams „Per atostogas riedėk saugiai“
 Konkursu vaikams „Per atostogas riedėk saugiai“ Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras bei Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurai ragina visus paminėti Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau-PSO) Saugaus eismo dekadą (2011−2020 m.) ir tęsti 2015 metais pasirašytos Vaikų deklaracijos dėl saugos keliuose pasižadėjimus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaistininkai: erkės jau kimba ne tik prie gyvūnų

Šylant orams ir dažnėjant pavasariniam lietui dažnėja atvejų, kai žmonėms įkanda erkės. Vaistininkai perspėja, kad susidomėjimas apsauga nuo vabzdžių išaugęs ir atokiose vietovėse, ir didžiuosiuose miestuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip keitėsi lietuvių valgymo įpročiai per 25 metus?
 Keičiantis kartoms, keičiasi ir skonis. Dar neseniai retas lietuvis atpažindavo jalapeną ar karį, o šiandien mėgaujasi triufeliais ir ančiuviais, o šalia mėsos su bulvėmis prisimena ir „kažką vegetariško“. Kulinarijos specialistų teigimu, su Nepriklausomybės atkūrimu į Lietuvą plūstelėjo naujų skonių, prieskonių ir mitybos įpročių banga.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Valstybinis turizmo departamentas įspėja dėl nepatikimo turizmo paslaugų teikėjo
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau VTD) įspėja dėl nepatikimo kelionių organizatoriaus Raimundo Michnevičiaus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  55.1596%
Ne
  44.8357%
Iš viso balsavo: 877075
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100