arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Raitvilas, Gilanda, Hiliaras, Uršulė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-10-20, Nr. 121
Alytaus šilumos ūkio nežinomybė: teisminiai ginčai ir įstrigusi europinė parama

Aly­taus mies­to ši­lu­mos ūkis per sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mą ben­dro­vę „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ pran­cū­zų kom­pa­ni­jos „Dal­kia“, nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros ta­pu­sios „Ve­o­lia“, ant­ri­nei įmo­nei Lie­tu­vo­je „Li­tes­ko“ nuo­mo­ja­mas nuo 2001-ųjų va­sa­ros. Pra­di­nė su­tar­tis, nu­ma­čiu­si nuo­mos ter­mi­ną pen­kio­li­kai me­tų, bai­gė­si šie­me­čio bir­že­lio 1-ąją. Jos ga­lio­ji­mo pra­džio­je ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tis bu­vo pra­tęs­ta dar de­šim­čiai me­tų – iki 2026-ųjų va­sa­ros, per­nai rug­sė­jo pra­džio­je toks su­tar­ties pra­tę­si­mas su­lau­kė Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos įver­ti­ni­mo. Pa­gal jos pri­im­tą nu­ta­ri­mą sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta pa­nai­kin­ti ši­lu­mos ūkio nuo­mos pra­tę­si­mą kaip prieš­ta­rau­jan­tį Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mui.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[14]
Vaclovo Jankausko akmenų ekspozicijoje – dar vienas kryžius
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį dau­giau kaip de­šimt me­tų Vac­lo­vo Jan­kaus­ko ku­ria­mo­je ak­me­nų eks­po­zi­ci­jo­je Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Aly­taus kai­me, so­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“, pa­šven­tin­tas kry­žius ka­ro ir po­ka­rio me­tais ne­kal­tai nu­žu­dy­toms au­koms at­min­ti. Čia jis jau ket­vir­tas, o jį pa­sta­ty­ti V.Jan­kaus­ką pa­ska­ti­no tuo lai­ko­tar­piu žu­vu­sių žmo­nių ar­ti­mie­ji.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
NETVARKA 1
Sei­ri­jų gat­vės gy­ven­to­jai pik­ti­na­si vai­ruo­to­jais, ku­rie, ne­pai­sy­da­mi drau­džia­mo­jo žen­klo, sta­to ma­ši­nas kai­rė­je gat­vės pu­sė­je. Au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mas siau­ros gat­ve­lės vi­du­riu iš tie­sų ne tik ap­sun­kin­tas, bet ir pa­vo­jin­gas
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Peripetijos

Putinų mikrorajono gyventojas Jonas nėra aktyvus politinių debatų dalyvis, ne visada ir balsuoti eina. Nelabai jam rūpi ir kandidatų programos. Bet kai prieš pat pirmąjį šių Seimo rinkimų turą jo kuklaus butuko duris pravėrė vienas iš kandidatų ir net dešimt minučių domėjosi jo gyvenimu, širdį taip sujautrino, kad pažadėjo už šį politiką balsuoti ir dar kitus paraginti rinkti tik jį.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Ra­mū­nas Kar­baus­kis: są­ži­nės ir gar­bės rei­ka­las

 

Be redaktoriaus žinios

 

Rotušės žinios

 

Alytaus dailiųjų ama­tų mo­kyk­la: mo­kan­ti bran­gin­ti tra­di­ci­jas ir sa­vo dar­bais džiu­gin­ti žmo­nes

 

„Čys­tas” dzū­kas Pet­ras Va­liū­nas: jis ne­nu­vils

 

Ju­lius Sa­ba­taus­kas: „No­riu už­baig­ti pra­dė­tus dar­bus, kad žmo­nės Lie­tu­vo­je jaus­tų­si sau­gūs”

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  55.8163%
Ne
  44.1792%
Iš viso balsavo: 897785
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100