arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gytautas (Gytis), Egidijus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-08-30, Nr. 100
Savivaldybės standartų neatitinkančiai teatro direktorei galvą bus bandoma nulenkti kitame tarybos posėdyje
Ket­vir­ta­die­nio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis svars­tant klau­si­mą dėl draus­mi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo te­at­ro di­rek­to­rei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei pa­vir­to spek­tak­liu. Taip jį pa­va­di­no ir mies­to me­ras Jur­gis Kras­nic­kas, api­bū­din­da­mas, kad daug kam iš ta­ry­bos na­rių jis bu­vo ko­me­di­ja, o jam vis­gi liūd­no­kas. Su­si­kir­tus po­li­ti­nėms am­bi­ci­joms draus­mi­nė nuo­bau­da te­at­ro di­rek­to­rei ne­skir­ta, šis klau­si­mas bus svars­to­mas ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­rį teks su­šauk­ti anks­čiau nei įpras­ta, kad ne­su­ei­tų se­na­tis no­ri­mai pa­reikš­ti draus­mi­nei nuo­bau­dai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[12]
Naujų mokslo metų realijos: mokytojams – po paminklą gyviems, dar gyvoms mokykloms – po gelbėjimo ratą nuo dirbtinės eutanazijos
Rug­sė­jo iš­va­ka­rė­se Aly­taus mies­to švie­ti­mo ben­druo­me­nės vie­na ko­ja jau žen­gė į nau­jus moks­lo me­tus. Nors ofi­cia­liai jie pra­si­dės dar tik po­ryt, šven­ti­nė su­ei­ga įvy­ko anks­čiau. Jo­je pa­si­džiaug­ta, kad Aly­tu­je ket­vir­tus me­tus dau­gė­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų, dau­giau vai­kų par­vyks­ta, nei iš­vyks­ta gy­ven­ti į už­sie­nį, ta­čiau švie­ti­mo ben­druo­me­nei ne­ri­mo ke­lia ren­gia­ma nau­ja mies­to mo­kyk­lų per­tvar­ka. Jos rei­kia to­dėl, kad moks­lei­vių skai­čius Aly­tu­je kas­met ma­žė­ja. Šį rug­sė­jį kla­sių du­ris jų pra­vers dviem šim­tais ma­žiau.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Putinų pensininkai ir neįgalieji gina teisę prekiauti
Prie Pu­ti­nų „Ma­xi­mos“ „Aly­taus nau­jie­nų“ ko­res­pon­den­tą pa­kvie­tė šio mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai. Jie su­si­rū­pi­nę, kad čia ne­pel­ny­tai gai­nio­ja­mi pen­si­nin­kai ir ne­įga­lie­ji, at­ne­šan­tys par­duo­ti sa­vo so­dų ir dar­žų gė­ry­bių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Mokytoja Genovaitė Baniukevičienė: „Myliu vaikus, todėl į darbą einu su džiaugsmu”
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ge­no­vai­tė Ba­niu­ke­vi­čie­nė (nuotr.) šią va­sa­rą pa­mi­nė­jo gra­žų gy­ve­ni­mo ju­bi­lie­jų. Lai­kas ne­nu­rė­žė jos ener­gi­jos, pa­tir­tis jai su­tei­kia pa­si­ti­kė­ji­mo ir no­ro su­kaup­tas ži­nias per­duo­ti vai­kams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
 Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Vaikui nereikia ypatingų tėvų, reikia jį mylinčių tėvų

 

Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pėd­sa­kas Aly­tu­je. Pir­ma­sis for­tas

 

Vir­pe­sių ža­din­tu­vas

 

Va­sa­ros pa­žin­tis su Lie­tu­vos rau­do­ną­ja kny­ga

 

Iš­mok­tos pa­mo­kos: ES pro­jek­tuo­se ver­ta da­ly­vau­ti dėl re­zul­ta­to, o ne dėl pa­ra­mos

 

Sė­dis - ska­nus ir ge­ras gry­bas

 

Aly­taus kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti – 138 tūkst. li­tų

 

An­gli­jo­je gy­ve­nan­tį aly­tiš­kį baus­mė pa­si­vi­jo po pen­ke­rių me­tų

 

Prie Nak­vy­nės na­mų – pils­tu­ko taš­kas

 

Aly­taus pro­ku­ro­rui ir ad­vo­ka­tui – griež­čiau­sia kar­do­mo­ji prie­mo­nė
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Ką veikia draudimo brokeris?

Nusprendėte apsidrausti savo namą arba gyvybės draudimu?

Taigi, nuo ko pradėti?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Užsieniečių lūpomis skambėjo lietuviškas „Ačiū“

Į Lietuvos edukologijos universitetą (LEU) rugpjūčio mėnesio pradžioje suvažiavo beveik 60 studentų iš įvairiausių pasaulio šalių, kad pramoktų lietuvių kalbos. Į Lietuvių kalbos ir kultūros centro (LKKC) organizuojamus lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus šiemet atvyko studentų iš Ukrainos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Armėnijos, Uzbekistano, Kinijos, Ispanijos, JAV ir kitų šalių.

Po mėnesį trukusių intensyvių lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursų (rugpjūčio 27 d.) uždarymo ceremonijoje skambėjo užsieniečių juokas ir lietuviškas „Ačiū“. Dalyviams buvo įteikti sertifikatai. Užsieniečiai garsiai ir lietuviškai dėkojo, ne vienas atsiimdamas kursų baigimo pažymėjimą lietuviškai sakė: „Aš myliu Lietuvą“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaistas nuo moksleiviško suolo ligų

Išleisdami vaiką į mokyklą turite žinoti – nuo šiol jis judės kur kas mažiau, bet dažniau sėdės įsmeigęs akis į kompiuterį ar knygas bei sąsiuvinius. Nesistebėkite, jog dėl to jis taps irzlesnis, neturės apetito, pradės skųstis nugaros skausmais. Visuomenės sveikatos biuro duomenys rodo, kad tik kas dešimtas moksleivis yra visiškai sveikas, o didžioji dalis skundžiasi netgi tokiomis „suaugusiųjų“ problemoms kaip kraujotakos sutrikimai ar prastas regėjimas. Baseinas nėra vaistas nuo visų ligų, tačiau gali padėti vaikams išvengti mokyklos suole gresiančių sveikatos problemų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Bendrovei Netfonds Holding ASA leista įsigyti AB banko „FINASTA“, UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų paketus

Lietuvos banko valdyba nutarė neprieštarauti, kad Norvegijoje registruota bendrovė Netfonds Holding ASA įsigytų AB banko „Finasta“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti šį banką. Lietuvos banko valdyba taip pat neprieštarauja, kad bendrovė Netfonds Holding ASA įsigytų tokias UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ kvalifikuotąsias įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, kad šios įmonės taptų patronuojamosiomis (dukterinėmis) įsigyjančio asmens įmonėmis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nekilnojamojo turto ekspertai: mažųjų loftų klestėjimas tik prasideda

Pastaruoju metu išaugusi mažųjų loftų paklausa išliks aukšta ir artimiausius keletą metų, sako nekilnojamojo turto ekspertai. Pasak jų, šie loftai ir netolimoje ateityje domins tiek pirmojo būsto ieškančius jaunus žmones, tiek ketinančius nuomoti būstus investuotojus, o pasiūla šioje srityje dar toli gražu nėra pakankama, kad patenkintų visų susidomėjusių poreikius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„OneRepublic“ Anglijos karalienei pasiūlė skrybėlę iškeisti į ledo kibirą

Muzikos topų viršūnėse karaliaujanti JAV vaikinų grupė „OneRepublic“ taip pat priėmė ledinio vandens iššūkį.Koncerto metu scenoje penki grupės nariai buvo aplieti lediniu vandeniu ir toliau šį iššūkį perleido Anglijos karalienei. Gyvai pamatyti šiuos pramuštgalvius Vilniaus „Siemens“ arenoje bus galima jau lapkričio 3 dieną.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Komfortiška darbo aplinka - ne prioritetinis darbdavių rūpestis

Nors vis dažniau kalbama apie darbuotojų motyvavimą, lojalumo skatinimąar atvirą komunikaciją, neretai užmirštami esminiai dalykai, lemiantys darbuotojo produktyvumą - tai komfortiška darbo aplinka.Valstybinėsdarboinspekcijosduomenimis,šiąvasarągautaapie 100 skundųirpranešimųdėlnetinkamųdarbosalygų, iš kurių patvirtinti net du trečdaliai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„New York Times“ rekomenduotas biržietiškas alus – ir užsienio turistų atostogų maršrutuose

Baigiantis vasarai biržiečiai džiaugiasi išaugusiu turistų susidomėjimu savo kraštu. Biržų turizmo informacijos centro teigimu, prie to greičiausiai prisidėjo plačiai nuskambėjusi istorija, kuomet prestižinis JAV laikraštis „New York Times“ į 2013 m. paskelbtą lankytinų vietų sąrašą įtraukė ir Biržų regioną Lietuvoje, kviesdamas čia paragauti išskirtinio, niekur daugiau pasaulyje negaminamo alaus. Į rekomendaciją dėmesį atkreipė ne tik užsieniečiai: apie Biržų krašto alų teiraujasi ir kone kiekvienas Biržų turizmo informacijos centre apsilankantis lietuvis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikai atsisveikino su vasaros stovykla

Rugpjūčio 25 dieną Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus aps. VPK) Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė Laura Svolkinaitė kartu su Alytaus aps. VPK Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių kuopos mobiliojo būrio patruliais Gražvydu Jusaičiu ir Romu Navakausku apsilankė Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos rengiamoje vasaros stovykloje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rajono gyventojai gali varžytis su savivaldybės vadovais

Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras kviečia rajono gyventojus dalyvauti akcijoje „Nespėliok. Geriau susiskaičiuok“, skirtoje kasdieniam judrumui įvertinti skaičiuojant žingsnius. Pavasarį žingsnius suskaičiavo ir rajono savivaldybės vadovai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Trečiąjį gimtadienį švenčiančiai „Snow Arenai“ – užsieniečių pagyros

Daugiau nei milijonas – tiek žiemos sporto mėgėjų per trejus metus jau apsilankė Druskininkų „Snow Arenoje“. Šią vasarą uždaras žiemos pramogų kompleksas buvo perpildytas. Profesionalūs Lietuvos sportininkai ir užsienio šalių komandos treniruotes pradėdavo anksti ryte ir baigdavo tik vėlai vakare.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Finišavo projektas „Moksleiviai – į Vyriausybę 2014“

Penktadienį finišavo jau šeštą kartą rengiamas projektas „Moksleiviai – į Vyriausybę 2014“: savaitę Vyriausybės kanceliarijoje ir ministerijose praktiką atlikę moksleiviai pristatė bendrąją užduotį – savo pasiūlymus aktualiu Lietuvos saugumo klausimu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ekonomikos mokytojai: „susidraugauti“ su euru vaikams vien aritmetikos nepakaks

Įvedus eurą, vaikams bus sunku perprasti valiutų santykį, tad jiems gali kilti keblumų vertinant naujas prekių ir paslaugų kainas, perspėja Lietuvos ekonomikos mokytojai. Todėl dauguma pedagogų nuo naujųjų mokslo metų ketina savo mokymo programas papildyti informacija apie eurą, paaiškėjo „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto (AFI) organizuotoje penktojoje Nacionalinėje ekonomikos mokytojų konferencijoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Patvirtinti pirmosios lietuviškos kolekcinės eurų monetos grafiniai projektai

Kitų metų pirmąjį ketvirtį apyvartoje pasirodysianti 50 eurų aukso moneta, skirta monetų kalybai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK), bus pirmoji Lietuvos banko išleista kolekcinė eurų moneta. Jos reverse matome prieš kelis šimtmečius dirbusių graverių ir kalėjų senuosius ženklus, averse pateikiamas darbinio kaldinimo įrankio (puansono) atvirkščias (negatyvinis) veidrodinis vaizdas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pirmąjį pusmetį LESTO didino investicijas į tinklą, prijungė 37 proc. daugiau naujų objektų

Energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros skirstymo bendrovė LESTO pirmąjį 2014 metų pusmetį toliau didino veiklos efektyvumą bei investicijas į skirstomojo tinklo modernizavimą. Per šešis šių metų mėnesius prie tinklo prijungta 11,8 tūkst. naujų vartotojų objektų– tai 37 proc. daugiau nei pernai atitinkamu laiku. Tam įtakos turėjo šalies ūkio plėtra.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Akrobatinio skraidymo varžybos Baltijos taurei laimėti, skirtos Baltijos kelio 25-mečiui

Prieš savaitę nuvilnijo Baltijos kelio 25-mečio renginiai. Tai progai skirtos ir Kauno aeroklube poryt (2014 m. rugpjūčio 30 d.) prasidedančios akrobatinio skraidymo varžybos Baltijos taurei laimėti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ekspertai pateikė išvadas, kaip skatinti didesnį gyventojų užimtumą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį

Įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą socialinio modelio kūrimo projektą, rugpjūčio 25 d., penktadienį, Vilniuje įvyko galutinių tyrimo rezultatų pristatymo renginys, kuriame projektą vykdantys ekspertai pateikė savo išvadas, kaip skatinti didesnį gyventojų užimtumą, kovoti su nelegalaus darbo problema, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Grėsmę keliantys širšių ir vapsvų dūzgesiai

Daugiabučių ir individualių namų gyventojai vis dar skundžiasi vapsvų ir širšių puolimu – dabar jos ėmė veržtis net į namus. Biologas Liutauras Grigaliūnas komentuoja, jog tokia padėtis yra visiškai natūrali.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus

2014 m. rugpjūčio 19 d. Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – Alytaus aps. VPK) gautas pranešimas, kad apie 12.40 val. Alytuje, Naujojoje g., ties namu Nr. 50B maršrutinio mikroautobuso RENAULT MASTER, važiavusio maršrutu Nr. 7 vairuotojas, artėdamas link pėsčiųjų perėjos, staiga stabdė transporto priemonę, vengdamas susidūrimo su netikėtai į pėsčiųjų perėja įėjusiu pėsčiuoju. Eismo įvykio metu nukentėjo dvi mikroautobuso keleivės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos įmonės domėjosi verslo galimybėmis Gruzijoje ir Armėnijoje 2014-08-07

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialas 2014 m. liepos 21-30 dienomis surengė Lietuvos verslininkų misiją į Gruziją ir Armėniją. Lietuvos verslininkų kelionės tikslas – susipažinti su Užkaukazės rinka, rasti galimų verslo partnerių bei užmegzti kontaktus. Misijoje dalyvavo 6 Vilniaus, Kauno, Alytaus įmonių atstovai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policijos pareigūnams nerimą kelia neblaivūs vairuotojai
 

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus aps. VPK) Kelių policijos skyrius informuoja, kad rugpjūčio 18–24 dienomis Alytuje užregistruoti 2 eismo įvykiai, Alytaus rajone – 6. Eismo įvykių metu sužeisti 2 asmenys. Atskleisti 127 nustatyto leistino važiavimo greičio viršijimo atvejai, 13 – saugos diržų naudojimo taisyklių pažeidimų, nustatyta 10 neblaivių vairuotojų, 3 asmenys vairavo transporto priemones, neturėdami tam teisės, 17 asmenų, vairuodami kalbėjo mobiliuoju telefonu, užfiksuoti 3 pėsčiųjų pažeidimai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyvos muzikos klubo "Artistai"(Šv.Kazimiero3, Vilnius) renginių savaitė 08.27-31

Rugpjūčio 27d. 20.00 kiemelyje grupės PELENAI koncertas

 

Rugpjūčio 28d. 20:00:00 koncertuos JURGA ŠEDUIKYTĖ 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Maisto pramonės atstovai raginami gaminti sveikesnius produktus

Dvylikos Europos Sąjungos šalių ekspertai pastaruosius ketverius metus suvieniję jėgas vykdė projektą „Salux“, kurio tikslas – paskatinti maisto pramonės atstovus gaminti sveikatai palankesnius produktus. Italijos, Suomijos, Lietuvos, Bulgarijos, Vokietijos, Rumunijos, Jungtinė Karalystės, Prancūzijos, Slovėnijos, Austrijos, Vengrijos ir Ispanijos specialistai ieškojo būdų kaip gamintojai vartotojams galėtų pasiūlyti kuo daugiau pakeistos sudėties (reformuliuotų) produktų, kuriuose  sumažintas druskos, cukraus ar riebalų (ypač sočiųjų ir transriebiųjų rūgščių) kiekis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rizikos užsikrėsti erkiniu encefalitu per pieną galima išvengti

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) specialistai primena, kad Erkiniu encefalitu galima užsikrėsti ne tik įsisiurbus erkei, bet ir vartojant nevirintą, nepasterizuotą ožkų, avių, rečiau – karvių pieną ar jo produktus.

Pasak NMVRVI Serologinių tyrimų skyriaus vedėją dr. Jūratę Buitkuvienę, Šio užsikrėtimo galima nesunkiai išvengti vartojant pakaitintą, pasterizuotą ar užvirintą pieną bei termiškai apdorotus pieno produktus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Afrikinis kiaulių maras

Afrikinis kiaulių maras (AKM) - ypač pavojinga virusinė naminių kiaulių ir šernų liga.

AKM serga kiaulės, šernai ir laukinės kiaulės.

Afrikinis kiaulių maras, kaip teigia Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius, žmonėms nepavojingas. Juo serga tik kiaulės ir šernai. Žmonių sveikatai ir gyvybei ši liga grėsmės nekelia.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Studijuoti atvykstantys jaunuoliai negali būti verčiami

Artėjant naujiems mokslo metams Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) į didmiesčius studijuoti atvykstantiems jaunuoliams primena, kad jie gali savarankiškai apsispręsti, ar jie nori keisti gydymo įstaigą, jei taip – kurioje poliklinikoje prisirašyti ir kokiam šeimos gydytojui patikėti rūpintis savo sveikata. Tai daryti jie gali niekieno neverčiami, objektyviai įvertinę turimą informaciją apie gydymo įstaigas ir šeimos gydytojus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Jevgenijus Šuklinas ir Ironvytas: „kovoti reikia ringe, o ne gatvėje“

Kanojininkas, olimpinis vicečempionas JevgeninusŠuklinas į Visaginą rugsėjo 13 d. sukvies garsiausius šalies kovotojus. Kilniu tikslu organizuojamas kovų turnyras yra skirtas praėjusiais metais gyvųjų pasaulį palikusio boksininko IvanPlochotniuk vardui atminti.

Bokso turnyredalyvaus 2012 m. Londono Olimpinių žaidynių prizininkas Evaldas Petrauskas, meistriškumą demonstruos daugkartinis Lietuvos bei užsienio MuayThai turnyrų nugalėtojas Remigijus Morkevičius bei kikbokso Pasaulio čempionas Sergej Masloboev.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ant profsąjungų rūmų Vilniuje – gatvės meno kūrinys

Rugsėjo 5–13 d. Vilniuje lankysis lenkų grafikas Mariusz Waras, gatvėje kuriantis M-City slapyvardžiu. Industrinės tematikos kūriniais ant patatų pasaulyje garsėjantis menininkas dalyvaus tarptautiniame gatvės meno festivalyje „Vilnius Street Art“. M-City darbais didžiuojasi Berlynas, Niujorkas, Paryžius, Londonas, Tel Avivas ir daugelis kitų miestų, o Vilniuje menininkas „atgaivins“ griūvantį sovietmečio reliktą – Profsąjungų rūmus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Didžiausiame visų laikų lietuviškame miuzikle - karališka meilės istorija

Gruodžio mėnesį Lietuvos arenas pasieks išskirtinis kūrinys – miuziklas „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“. Dramatiškiausia karališka meilės istorija - visų laikų didžiausiame ir brangiausiame lietuviškame miuzikle.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
VLK: rengiantis euro įvedimui perskaičiuojamos sveikatos priežiūros paslaugų kainos

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai, rengdamiesi naujos valiutos – euro – įvedimui, perskaičiavo visų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas eurais. Visos jos bus patvirtintos teisės aktais ir įsigalios nuo 2015 m. sausio 1-osios.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis: švietimo sistemai reikia esminių pokyčių ir mes juos darome

„Laukia intensyvūs metai. Švietimo sistemai reikia esminių kokybinių pokyčių ir mes juos darome, – sakė švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis, šiandien surengtoje spaudos konferencijoje, skirtoje naujų mokslo metų aktualijoms. – Kokybės gerinimas yra mūsų prioritetas visose švietimo srityse“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaiko kambarys: ruošiamės naujiems mokslo metams

Artėjant naujiems mokslo metams, labai svarbu pasirūpinti, kad jūsų vaiko kambarys būtų pritaikytas tiek darbui, tiek poilsiui. Dalinamės baldų ir interjero centro „Domus galerija“ salonų patarimais, kaip reikėtų įrengti stilingą ir patogų moksleivio kambarį.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos gyventojai tiki geru nacionalinės krepšinio rinktinės pasirodymu

Beveik pusė (47%) Lietuvos gyventojų, planuojančių žiūrėti Pasaulio krepšinio čempionatą, tiki, kad mūsų šalies rinktinė Ispanijoje nukeliaus mažiausiai iki pusfinalio. Dar dešimtadalis (9%) krepšinio čempionato žiūrovų mano, kad Lietuvos rinktinė pajėgi iškovoti stipriausios planetos komandos titulą. Tai paaiškėjo iš „Berent“ atliktos apklausos, kurią užsakė oficialus Pasaulio krepšinio čempionato transliuotojas „Viasat“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
VLK primena tėveliams, kad vaikų dantys apsauga nuo karieso

Artėjant naujiems mokslo metams Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK)primena tėveliams, kad dabar tinkamas metas pasirūpinti vaikų dantų sveikata ir, jei yra būtina, atžalų dantis padengti specialia apsauga nuo ėduonies – silantinėmis medžiagomis. Ši moderni technologija leidžia išsaugoti sveikus dantis augantiems vaikams ir yra kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Jamesas Bluntas socialiniuose tinkluose dažniausiai juokiasi... iš savęs

Didžiosios Britanijos muzikos žvaigždė Jamesas Bluntas savo „Twitter“ paskyroje sulaukia ne tik gerbėjų pagyrų ar pasiūlymų susituokti, bet ir aštrios kritikos. Užuot sielojęsis dėl jam ištartų negatyvių žodžių, atlikėjas viešai linksminasi ir savo gerbėjus malonina saviironija bei puikiu humoro jausmu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dviejų miestų partnerių bendradarbiavimo rezultatas – dar dvi renovuotos mokyklos

Dvidešimties Alytaus miestų partnerių sąraše – net penki aktyviai su Dzūkijos sostine bendradarbiaujantys Lenkijos miestai, vienas jų – Gižyckas. Su šiuo miestu Alytus pradėjo bendradarbiauti prieš trejus metus ir jau gali pasigirti pirmaisiais sėkmingais bendradarbiavimo rezultatais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kenkėjų kontrolės ekspertai: blusos puola ir daugiabučių, ir individualių namų gyventojus

Moteris, kuriai priklauso pusė nuosavo namo, skundžiasi, kad su blusomis kovoti tenka nuolat, mat, už sienos gyvena ne itin tvarkingi kaimynai. Pasak moters, padėtis beviltiška: nuolatiniai kivirčai, prašymai ir bemiegės naktys, jaučiant blusų įkandimus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Andrius Kaniava ir orkestras „Musė“ tęsia skrydį su naujuoju albumu
 

Optimizmo ir energijos nestokojantis aktorius, dainų autorius ir atlikėjas Andrius Kaniava vasaros pabaigai paruošė ilgai lauktą dovaną savo talento gerbėjams. Sunkiosios muzikos orkestras, daugiau nei trejus metus keliaujantis po Lietuvą su A. Kaniava ir jo dainomis, pristato naująją kompaktinę plokštelę „Musė“, kurią išleido geros muzikos ekspertai „Bardai LT“ ir kviečia į jos pristatymo koncertus Vilniuje ir Kaune.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Baltasis gandras – ar turime teisę abejoti nacionalinio paukščio reputacija?

Išlydėjus gandrus tolimam skrydžiui į žiemavietes nejučiom prisimeni praėjusios vasaros aktualijas. Ir aišku pirmiausiai susijusias su baltaisiais gandrais. Kaip ir kasmet Lietuvos ornitologų draugijoje (LOD) netilo skambučiai dėl iš lizdų iškritusių ar išmestų jauniklių, taip pat dėl įvairių problemų, susijusių su lizdais ant elektros perdavimo linijų atramų. Deja, šiais metais, kaip niekad, daug kritikos gandrų atžvilgiu išsakytą dėl jų mitybos ypatumų, nevengiant net siūlymų reguliuoti baltųjų gandrų gausą. Tai paskatino LOD sekretoriatą gandrų palydų proga pateikti argumentus „gandrų naudai“, kad kitą pavasarį mes jų nekantriai lauktumėm sugrįžtant ir kuo gausesniais būriais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus

2014 m. rugpjūčio 19 d. Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – Alytaus aps. VPK) gautas pranešimas, kad apie 12.40 val. Alytuje, Naujojoje g., ties namu Nr. 50B maršrutinio mikroautobuso RENAULT MASTER, važiavusio maršrutu Nr. 7 vairuotojas, artėdamas link pėsčiųjų perėjos, staiga stabdė transporto priemonę, vengdamas susidūrimo su netikėtai į pėsčiųjų perėja įėjusiu pėsčiuoju. Eismo įvykio metu nukentėjo dvi mikroautobuso keleivės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Mes Darom“ organizatoriai skelbia akciją „Mes už švarią jūrą!“
Visuomeninė organizacija „Mes Darom“ ragina visuomenę apie didžiausio mūsų vandens telkinio švarą galvoti ne tik vasaros sezono metu ir startuoja su nauja iniciatyva „Mes už švarią jūrą!“. Šventosios uoste narai ir savanoriai rinks vandenų suneštas atliekas, kad jų upė nenuplukdytų į jūrą, o aplinkosaugos specialistai ves edukacines veiklas gyventojams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vasaros stovykla „ O jūs, vaikai, taip darykit, kaip senoliai darė 2014 m.“

2014 m. rugpjūčio 11 – 18 dienomis Alytaus r. Alovės pagrindinėje mokykloje vyko tęstinė vasaros etnokultūrinė stovykla gabiems mokiniams „O jūs, vaikai, taip darykit, kaip senoliai darė“. Dėkojame Alytaus rajono savivaldybei už finansuotą vasaros užimtumo programą, kuri suteikė galimybę pagilinti pažintį su senoviniais amatais, Dzūkijos apylinkėmis, tradicijomis ir papročiais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Valdovų rūmai operos gimtadienį Lietuvoje švęs kviesdami į pirmosios istorinės operos koncertinį pastatymą

Švęsdami operos gimtadienį Lietuvoje Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir viešoji koncertinė įstaiga „Banchetto musicale“ kviečia į operinio žanro pradininke laikomos operos „Euridikė“ koncertinį pastatymą. Prieš daugiau kaip 400 metų italų kompozitoriaus, garsiosios Florencijos kameratos nario Giulio Romolo Caccini parašytas melodraminis kūrinys ne tik įkūnija operos žanro gimimą, bet ir yra laikomas vienu svarbiausių impulsų greitai operinės muzikos sklaidai kitose Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prastėjantys orai turi ir privalumų: auga energijos iš vėjo gamyba

Rugpjūčio antroje pusėje Lietuvoje subjurę orai turėjo ir teigiamą poveikį – elektros energijos iš vėjo gamyba stipriai išaugo. Per praėjusią savaitę, rugpjūčio 18-24 d., Lietuvoje prie perdavimo tinklų prijungtos vėjo jėgainės pagamino 13,1 GWh elektros energijos – 70 proc. daugiau negu per prieš tai buvusią savaitę, kuomet pagaminta 7,7 GWh elektros.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aplinkos vice-ministrės požiūris durpių naudojimo klausimais šokiravo gamtininkus

Š.m. rugpjūčio 18 d. Aplinkos ministerijos svetainėje paviešinta informacija dėl durpių panaudojimo būstų šildymui šokiravo šalies gamtininkus. Didžiausias šokas buvo dėl Aplinkos vice-ministrės svarstomos statistikos – straipsnyje svarstoma apie visų šalies durpių išteklių panaudojimo galimybes ir ekonominę naudą. Įvertinus, jog ženkli durpių išteklių dalis yra Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose – Čepkelių, Kamanų, Viešvilės, Žuvinto – o taip pat šalies parkų rezervatinėse zonose bei telmologiniuoseir kituose valstybiniuose draustiniuose, gamtininkai sunerimo, jog pradedama diskusija apie šių saugomų teritorijų apsaugos statuso keitimą (priešingu atveju čia durpių išteklių gavybą draudžia Saugomų teritorijų įstatymas, saugomų teritorijų nuostatai, tvarkymo planai bei kiti teisės aktai).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Borjomi pikniko“ dalyvių užklupęs lietus neišbaidė

Kasmetine vasaros tradicija tapęs „Borjomi piknikas“ ketvirtadienio vakarą į pievelę prie Baltojo tilto vėl subūrė šimtus vilniečių ir sostinės svečių. Šiemet valgymo gamtoje mėgėjams nepavyko išvengti lietaus, tačiau piknikautojų jis neišbaidė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Paaiškėjo Lenny Kravitz kūrybinės aistros priežastis

Roko žvaigždė Lenny Kravitz rudenį savo gerbėjams pristatys dešimtąjį albumą „Strut“. Atlikėjas atskleidė, kad jį įrašinėdamas buvo pagautas tokio stipraus įkvėpimo, jog įrašyti dvylika dainų užtruko vos kelias savaites.Gerbėjai išgirsti naujojo albumo dainas bei populiariausius hitusgalės spalio 30 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Rotten WiFi“ palygino mobiliųjų operatorių „TELE2“, „BITĖ Lietuva“ ir „Omnitel“ 3G mobiliojo interneto kokybę

Startuolio „Rotten WiFi” komanda atliko eksperimentą ir vienodomis sąlygomis - toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu, naudojant vienodą matavimo įrankį - pamatavo bei palygino trijų Lietuvos mobiliųjų operatorių TELE2“, BITĖ Lietuva“ ir Omnitel“ 3G ryšio techninius parametrus: duomenų atsisiuntimo ir išsiuntimo greičius. Vykdytas eksperimentas užfiksuotas trumpuose video įrašuose, kuriuos galite pamatyti čia ir čia.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rinktis naują specialybę jaunimą vilioja ir perspektyvos, ir stipendija

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla jau sulaukė nemažo būrio smalsuolių, besidominčių nauja mėsinių galvijų augintojo specializacija. Susidomėjimą skatina ir Lazdijų rajono savivaldybės užmojai plėtoti mėsinę galvijininkystę rajone, ir dviguba stipendija, kuri bus mokama visiems naująją bei kol kas vienintelę šalyje specializaciją pasirinkusiems moksleiviams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Buitinės technikos ekspertas: pamatysime, kas yra kas dulkių siurblių rinkoje

Nuo šio rugsėjo visoseEuropos Sąjungos šalyse įsigalioja naujas privalomas dulkių siurblių žymėjimas,nurodantis energijos klasę ir kitas šiai prietaisų kategorijai svarbias ypatybes. Apie tai, kas konkrečiai pasikeis ir kaip tai atsilieps vartotojams bei rinkai, kalbamės suvieno didžiausių pasaulyje buitinės technikos gamintojų atstovu Laurynu Skruibiu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Velomaratone netrūko edukacinių programų apie saugaus eismo kultūrą

Lietuvoje kultūra būti atsakingu už save dar tik vystosi. Tai rodo ir nelaimių keliuose statistika, kuri aiškiai atskleidžia, kad daugybė liūdnas pasekmes sukėlusių avarijų įvyko dėl atsakomybės už save trūkumo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
4G naudotojai: pagaliau galima normaliai žiūrėti „YouTube“

4G yra mobilusis internetas, turintis laidinio interneto greitį – taip mano kas antras vartotojas, o penktadalis jų įsitikinę, kad 4G greitis viršija 100 Mbps. Tai atskleidė 4G LTE besinaudojančių vartotojų apklausa, kurią šių metų vasarą „Omnitel“ užsakymu atliko rinkos tyrimų bendrovė SIC (UAB „Socialinės informacijos centras“).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.9934%
Ne
  79.9964%
Iš viso balsavo: 402447
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100