arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gertautas, Tautvydė, Ivona

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-05-23, Nr. 61
Tibetas. Lėtas vaikščiojimas atvira siela
Eu­ro­pą, Pie­tų Ame­ri­ką ir Azi­ją ap­ke­lia­vęs Ša­rū­nas KLĖ­GE­RIS sa­ko, kad pa­sau­ly­je jam te­ko ma­ty­ti tik vie­ną vie­tą, ku­ri ne­iš­ven­gia­mai pa­kei­čia kiek­vie­no ten nu­ke­lia­vu­sio žmo­gaus min­tis. Tai – Ti­be­tas. Pa­slap­tin­gas ir to­li­mas kraš­tas ste­bi­na at­šiau­ria ir di­din­ga gam­ta, o ti­be­tie­čiai – bu­dis­ti­ne ra­my­be, su­si­tai­ky­mu su tuo, ko jie ne­ga­li pa­keis­ti, bet vi­sa­da ga­li pra­šy­ti pa­slap­tin­gų bū­ty­bių ma­lo­nės ir už­ta­ri­mo. Ma­tyt, su jo­mis pa­vy­ko su­si­tar­ti ir Ša­rū­nui, ku­ris drau­ge su žmo­na Au­re­li­ja ir vi­sa po Azi­ją ke­lia­vu­sių lie­tu­vių gru­pe vos pus­die­niu pra­si­len­kė su Ne­pa­lą iš­ti­ku­siu že­mės dre­bė­ji­mu. Gam­tos sti­chi­ja aly­tiš­kiams su­tei­kė ga­li­my­bę Ti­be­te pa­bū­ti sa­vai­te il­giau, nei bu­vo pla­nuo­ta.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Koks likimas laukia senųjų Alytaus medžių?
Ge­gu­žės 26 die­ną, ant­ra­die­nį, 18 val. Dai­lės mo­kyk­lo­je (ant­ras aukš­tas, pa­no­ra­mi­nė kla­sė) vyks dis­ku­si­ja te­ma „Koks li­ki­mas lau­kia se­nų­jų Aly­taus me­džių ir kas tu­ri tei­sę jį lem­ti – val­di­nin­kai, pro­jek­tuo­to­jai ar pa­tys aly­tiš­kiai?“ Dis­ku­si­ja vie­ša, ją or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus pi­lie­ti­nis ju­dė­ji­mas, da­ly­va­vi­mas lais­vas. Jo­je bus ap­tar­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­reng­tas žel­di­nių ir žel­dy­nų tvar­ky­mo pla­nas, ku­ria­me yra nu­ma­ty­ta kirs­ti ne­ma­žai bran­džių mies­to me­džių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Skauduliai atsivėrė dėl užtverto kelio
Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, Ka­niū­kų kai­me, gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas Aly­tis Ži­lins­kas, ge­gu­žės 16 die­ną at­vy­kęs į lau­kus, ra­do stam­bia me­ta­li­ne gran­di­ne už­tver­tą ke­lią. Jis link Ka­va­lio (Dau­gir­dė­lio) eže­ro ve­da per pen­kių že­mės sa­vi­nin­kų skly­pus. Kas pa­si­kė­si­no į lais­vę va­žiuo­ti šiuo ke­liu, o gal to­kiu bū­du no­ri­ma ap­si­sau­go­ti nuo šia­me eže­re žve­jo­ti at­vyks­tan­čių žve­jų?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gelbėjimo operacija ir bilietas į Peru
Mū­sų vi­suo­me­ni­nės są­mo­nės vin­giai: po pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Bal­ti­jos jū­ro­je įvy­ku­sios ir žmo­nių au­kų pa­rei­ka­la­vu­sios lėk­tu­vo An-2 ka­tast­ro­fos ūmai vi­si ta­po­me avia­ci­jos, skry­džių sau­gos, jū­ri­nių, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo rei­ka­lų eks­per­tais. Ne­lai­mę, re­gis, ko­men­ta­vo vi­si, kas ne­tin­gė­jo. O ka­dan­gi di­des­nė pu­sė lie­tu­vių tu­ri pri­ei­gą prie in­ter­ne­to ir so­cia­li­nių tin­klų, tai ta­ria­ma kom­pe­ten­ci­ja ži­bė­jo de­šim­tys tūks­tan­čių per­so­na­žų, ma­nan­čių, kad jų nuo­mo­nė tuo rei­ka­lu itin svar­bi. Tie­są pa­sa­kius, jie kly­do.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Poezijos pavasaris” po alyvomis
An­ta­no Jo­ny­no me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus jau ku­rį lai­ką gy­ve­na ro­man­tiš­ko­mis nuo­tai­ko­mis. Iš pra­džių po obe­lų žie­dais, da­bar po aly­vų… Ta­čiau ro­man­tiš­kiau­sia ir po­etiš­kiau­sia ža­da bū­ti ge­gu­žės 25-osios po­pie­tė, ka­da čia su­si­rinks po­ezi­jos kū­rė­jai ir ger­bė­jai. Jo­ny­nų so­de­ly­je skam­bės Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos sve­čių, už­sie­nio po­etų ei­lės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

 

Bu­vusio mies­to me­ro pa­ta­rė­jas Rai­mon­das Jan­čiaus­kas pa­ša­lin­tas iš par­ti­jos

 

Ką rei­kia ži­no­ti apie avie­čių, gerv­uo­gių ir saus­me­džių au­gi­ni­mą?

 

Šaš­ki­nin­kai plie­kia iš pe­ties

 

Pa­ma­ty­ki­te, kaip dum­blas pa­ver­čia­mas elek­tros ener­gi­ja

 

Abi­tu­rien­tų fron­tas

 

Be pri­va­lo­mo lie­tu­vių kal­bos, Aly­taus ra­jo­ne po­pu­lia­riau­sias an­glų kal­bos vals­ty­bi­nis eg­za­mi­nas

 

Daugėja laikančiųjų matematiką

 

„Švy­tu­rio Bal­to” įver­ti­ni­mas – pri­pa­ži­ni­mas kvie­ti­niam alui

 

No­ras pa­dė­ti ūd­ri­jiš­kei ki­lo Drus­ki­nin­kuo­se

 

Sek­lus van­duo ly­de­kų ne­bai­do
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Alytaus pareigūnų ieškotas šešiolikmetis atsirado
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieškojo gegužės 15-osios ryte, išėjusio iš namų, esančių Alytuje ir negrįžusio šešiolikmečio vaikino.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžiui parengta 50 klausimų
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas susitiko su savivaldybės tarybos komitetų pirmininkais dėl planuojamo tarybos posėdžio. Pasitarime su komitetų pirmininkais dalyvavo savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas ir patarėjas Ramūnas Bielevičius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kosmetikos parduotuvių tinklo išvada: lietuvės, latvės ir estės grožio akcentus dėlioja kitaip

Šiemet Lietuvoje jau dešimtmetį švenčianti britų kosmetika „TheBodyShop“ dalinasi savo atradimais bei įžvalgomis apie kosmetikos vartojimą trijose Baltijos šalyse. Apžvelgus paklausiausias prekes paaiškėjo, jog asortimentas Baltijos šalyse smarkiai skiriasi ir rodo ne tik kitokius lietuvių, latvių ir estų kosmetikos vartojimo įpročius, bet ir skirtingai pasirenkamus grožio akcentus. Tuo tarpu rinkodarinių veiksmų analizė leido išskirti net nacionalinius lietuvių ir mūsų artimiausių kaimynų bruožus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Jei jūsų vaikas negirdi

Žmogus pasaulį pažįsta penkiais pojūčiais: lytėjimu, klausa, rega, skoniu ir uosle. Visi šie pojūčiai labai svarbūs ir atlieka sudėtingas funkcijas mūsų organizme. Šių pojūčių dėka kiekvienas iš mūsų gauna neišmatuojamą informacijos srautą iš mus supančios aplinkos – per juos mes pažįstame aplinkinį pasaulį, jame vykstančius reiškinius, ugdosi jausmai, emocijos, išgyvenimai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus pareigūnų ieškotas šešiolikmetis atsirado

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieškojo gegužės 15-osios ryte, išėjusio iš namų, esančių Alytuje ir negrįžusio šešiolikmečio vaikino.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atsargiai! Rytoj Alytuje bus galima apsikrėsti verslumo virusu!

Atrąjį „Verslo fanai“ renginį VšĮ „Motyvatoriai LT“ organizuoja kartu su Alytaus Europe direct informacijos centru. Šiame renginyje dalyvia galės išgirsti apie pagalbines priemonės pradedantiems verslininkams, verslininkų sėkmės istorijas, patarimus kaip pradėti verslą ir dar daugiau naudingos informacijos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Mes rūšiuojam“ surinko 1,3 tūkst. tonų elektronikos ir baterijų

Aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam“ dalyviai surinko beveik 1,3 tūkst. tonų elektronikos ir baterijų atliekų. Toks kiekis surinktas per tris projekto gyvavimo sezonus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lazdijų pareigūnai ieško praėjusiais metais dingusios Linos Krauzienės
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Linos Krauzienės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško Editos Remeškevičiūtės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Saugios kaimynystės projekto dėka išgyvendinti nepageidaujami „svečiai“
 Gegužės 14 d. 13 val. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus apskr. VPK) pareigūnai pakvietė Alytaus miesto ir rajono gyventojus, kurie domisi saugos kaimynystės idėjomis į renginį „Saugus kaimynas – saugus ir aš“. Į renginį taip pat buvo pakviesti savivaldos atstovai, Saugios kaimynystės grupių asociacijos vadovė bei policijos pareigūnai iš kitų Lietuvos apskričių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pagreitį įgauna prevencinė priemonė „Akcizinė prekė"
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – Alytaus apskr. VPK) pagreitį įgauna prevencinė priemonė „Akcizinė prekė“, skirta nustatyti asmenis besiverčiančius neteisėta akcizinių prekių apyvarta. Kovai su neteisėta prekyba akcizinėmis prekėmis susivienijo Alytaus apskr. VPK viešosios ir kriminalinės policijos padaliniai. Gegužės 12 d., remdamiesi gauta informacija iš skirtingų šaltinių, pareigūnai vykdė patikrinimus Alytaus apskrityje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos signatarui atminti – bėgimas ir idėja pastatyti paminklą

Alytaus rajonevyko bėgimas, skirtas Lietuvos signatarui Vladui Mironui atminti. Į šeštą kartą Daugų Vlado Mirono gimnazijos ir Dievo apvaizdos bažnyčios klebono organizuojamą renginį susirinko beveik du šimtai moksleivių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nevaldomas alkoholio troškulys

Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas tyrimas dėl vagystės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
IKI ANTRO "DZŪKIJOS TAURĖ 2015" LENKTYNIŲ ETAPO LIKO 4 DIENOS.

Jau šį šeštadienį, 10 val. Druskininkuose startuos jungtinės "Dzūkijos taurė 2015" serijos ir Lietuvos GSKL čempionato lenktynės. Kaip organizatoriai ir žadėjo, iki varžybų likus keturioms dienoms jie atskleidė visas savo kortas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
R. Markauskas: Mokesčiai – pavasarį, biudžetas – rudenį. Arba geriau statykime bažnyčią!

Šių metų valstybės biudžetas buvo patvirtintas likus mažiau nei dviem savaitėms iki Kalėdų. Kartu su biudžetu buvo nuspręsta ir dėl beveik visų esminių mokesčių pakeitimų, pagal kuriuos gyvename šiemet, ir kuriais, neslėpkime, buvo užkaišytos biudžeto išlaidų eilutėse žiojėjusios skylės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikai neturi būti nelaimingų atsitikimų kaltininkais

Prisidedant prie Pasaulio sveikatos organizacijos Saugaus eismo dekados tikslų, kaip ir visame pasaulyje, Lietuvoje gegužės 4–10 d. buvo minima Trečioji Jungtinių Tautų Saugaus eismo savaitė. Šiemet jos šūkis buvo „Saugokime vaikų gyvybes!“ Lietuvoje šia proga savo pajėgas suvienijo Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Susisiekimo ministerijų įstaigos, Kelių policijos tarnyba, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Viename iš saugaus eismo savaitės renginių Trakuose, ministerijų ir savivaldybių administracijų, švietimo įstaigų, visuomenės sveikatos biurų specialistai ir specialistai, prisidedantys prie vaikų sužalojimų keliuose prevencijos priemonių organizavimo ir vykdymo aptarė kaip sekėsi vykdyti Saugaus eismo dekados tikslus Lietuvoje, pasidalino darbo patirtimi.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šeimos dienos proga – rajono mero dėmesys globėjams
 

 „Reikia meilės ir kantrybės“,– tokius žodžius apie vaikų auklėjimą Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas išgirdo lankydamasi pas globėjus. Šiais metais rajono savivaldybė minėdama Tarptautinę šeimos dieną dėmesį skyrė rajono globėjams, kuriuos lankė meras, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Iškilmingos piligrimų palydos Sūkuriuose

Šiųmetinės septynioliktosios piligrimų kelionės su Kryžiumi šv. Jokūbo keliu maršrutas: Lietuva – Lenkija – Vokietija – Prancūzija – Ispanija. Prasidėjo ji gegužės 5-ąją iš Žagarės per Kryžių kalną. Baigsis Santjago deKompostela mieste spalio 16-ąją. Per 165 dienas piligrimai pėsčiomis įveiks apie 4650 kilometrų. Tai žygis ir malda už taiką ir ramybę pasaulyje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lenkijos pilietis nelegaliu būdu siekė uždirbti pinigų baudai sumokėti

Gegužės15 dieną Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato patruliai Lazdijų seniūnijoje, Akmeniųkaime sustabdė Lenkijos Respublikos piliečio R. N. vairuojamą automobilį „Opel Corsa“. Įvairiose automobiliovietose rasta paslėpta 790 pakelių įvairių rūšių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kalniškės mūšio atmintis gyva jau 70 metų

Kalniškės mūšio partizanų atminimas pagerbtas Simne ir Kalniškės miške, mūšio vietoje (Lazdijų rajone), kuriuose dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, Seimo nariai, rezistencijos kovų dalyviai. Kitais metais kino teatrus turėtų pasiekti filmas, pasakojantis mūšio istoriją „1945. Kalniškė – lūžio taškas“, kuriam lėšų skyrė ir Alytaus rajono savivaldybė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rekordinės socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos

Šiemet per pirmuosius keturis mėnesius Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos buvo didžiausios nuo pat fondo sukūrimo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gegužės 21-oji – diena be batų

Šiemet jau aštuntą kartą gegužės 21-ąją pasaulis minės dieną be batų. Šia diena siekiama atkreipti dėmesį į tai, kokįpoveikį paprasčiausia pora batų gali turėti jos neturinčio vaiko kasdienybei ir gyvenimo kokybei.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pavasarį „Jausmų turnyras“ Zyplių dvaro sodyboje
M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas, tęsdamas ilgalaikį kultūrinį bei švietėjišką projektą „VAKAR IR VISADOS“,  2015 m. gegužės 15 d. (penktadienį)  17  val.   Zyplių dvaro sodyboje  (Tūbelių kaimas, Lukšių seniūnija, Šakių rajonas), Tarptautinės šeimos dienos proga, kviečia pamatyti pavasarinę programą „JAUSMŲ TURNYRAS“ (scenarijus ir režisūra V. Kochanskytės).
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aktyvumo irdėmesiosutrikimas – ne tik vaikų liga
 

Išsiblaškymas, impulsyvumas – tik iš pirmo žvilgsnio „nekalti“ dalykai, sutrikdantys kasdienę žmogaus veiklą. Atrodo, tai nedaro tiesioginės įtakos sveikatai, tačiau, tik atidžiau panagrinėjus savo darbo rezultatus, asmeninių santykių nesėkmes, galima suvokti, kad dėl to kaltas ADHD(angl.attentiondeficit/hyperactivitydisorder)– aktyvumo ir dėmesiosutrikimas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Diabeto mokykla dalinsis žiniomis, kaip sėkmingai kontroliuoti cukrinį diabetą

Medicinos diagnostikos ir gydymo centras rūpinasi sergančiųjų cukriniu diabetu sveikata ir kartu su centro Diabeto mokykla gegužės 29 dieną organizuoja nemokamą praktinį seminarą tema „Cukrinio diabeto kontrolės ir fizinio aktyvumo svarba“. Seminaras vyks Medicinos diagnostikos ir gydymo centro patalpose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kas pavalgęs neparūko, tas didžiausias tinginys

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai aiškinasi vyriškio asmenybę, kuris vienoje iš Alytaus picerijų sočiai pavalgęs, atsigėręs ir užsisakęs rūkalų, pasišalino nesusimokėjęs.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  24.7721%
Ne
  75.2185%
Iš viso balsavo: 439607
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100