arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Skirmantas, Budvilė, Marcelė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-01-31, Nr. 13
Buvęs Alytaus miesto mero patarėjas suimtas trims mėnesiams
Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ro An­dre­jaus Mir­nyj pra­šy­mu trims mė­ne­siams lei­do su­im­ti bu­vu­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ją Rai­mon­dą Jan­čiaus­ką ir vie­nam mė­ne­siui – jo tė­vą Kęs­tu­tį Jan­čiaus­ką. Ši kar­do­mo­ji prie­mo­nė aly­tiš­kiams pri­tai­ky­ta kaip įta­ria­mie­siems Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir suk­čia­vi­mo tvar­kant že­mės nuo­sa­vy­bės at­kū­ri­mo rei­ka­lus. Ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir kon­tro­liuo­ja Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]
Alytiškė šokėja Jomantė Dapkevičiūtė – „Šok su manimi” finale
Dzū­ki­jos sos­ti­nės žiū­ro­vai pas­ta­ruo­ju me­tu tu­ri už ką sirg­ti po­pu­lia­riuo­se te­le­vi­zi­jos pro­jek­tuo­se, ku­riuo­se sėk­min­gai da­ly­vau­ja Aly­taus mies­to ko­lek­ty­vai ar­ba iš jo ki­lę at­li­kė­jai. Vos prieš ke­lias sa­vai­tes aly­tiš­kiai spau­dė kumš­čius už šo­kių stu­di­jos „Auš­ri­nė“ (va­do­vė Auš­ra Sau­le­vi­čiū­tė) šo­kė­jas, ku­rių net du pa­si­ro­dy­mai pa­te­ko į „Lie­tu­vos ta­len­tų“ su­per­fi­na­lą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Graikų sindromas Lietuvoje
Vie­na kai­ruo­liš­kos, po­pu­lis­ti­nės grai­kiš­kos fron­dos da­lis bai­gė­si vos per tris die­nas po rin­ki­mų. Nau­jo­sios ul­tra­kai­rių­jų ir ul­tra­de­ši­nių­jų (ko­kie jie vi­si pa­na­šūs!) ko­a­li­ci­jos at­sto­vai po sek­ma­die­nį pa­siek­tos per­ga­lės vi­suo­ti­niuo­se rin­ki­muo­se tar­si už­kei­ki­mą kar­to­jo, esą Grai­ki­ja ne­pa­rems, o gal net ve­tuos ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bo­je sank­ci­jų Ru­si­jai klau­si­mą. Tik­ro­vė­je pa­si­ro­dė: griau­dė­ji­mas pa­si­nė­rus į van­de­nį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Kuojų kibimas primena delikatesų ragavimą
Nors žie­ma Lie­tu­vo­je šie­met pra­si­dė­jo ga­na anks­ti, žūk­lės si­tu­a­ci­ja nie­kaip nenu­si­sto­vi: le­das tai sto­rė­ja, tai plo­nė­ja. Tad ir ki­bi­mas ne­pa­sto­vus – vie­ną die­ną kim­ba, o ki­tą jau ne­be. Ypač per­mai­nin­gas, pa­sak La­vy­so meš­ke­rio­to­jų, kuo­jų ki­bi­mas. Kas jam da­ro įta­ką – daž­na tem­pe­ra­tū­ros kai­ta, slė­gio po­ky­čiai? Ki­ti meš­ke­rio­to­jai sa­ko, jog taip ir tu­ri bū­ti: esą ant­ro­je žie­mos pu­sė­je žu­vų ki­bi­mas tam­pa per­mai­nin­gas kaip mer­gi­nų nuo­tai­kos, bet iš tie­sų įta­kos tam tu­ri įvai­rūs veiks­niai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Aly­taus po­li­ci­ja kvie­čia ak­ty­viai da­ly­vau­ti veik­los pri­sta­ty­me

 

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai or­ga­ni­zuo­ja su­si­ti­ki­mą su žve­jais mė­gė­jais

 

Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos Aly­taus sky­rius iš­si­rin­ko pir­mi­nin­ką ir ža­da ak­ty­viai vyk­dy­ti sa­vo veik­lą

 

Už­mi­gęs ant suo­le­lio pra­žiop­so­jo drau­gę

 

Pra­šo at­si­liep­ti jau­nuo­lius at­pa­ži­nu­sius as­me­nis

 

Nu­si­šo­vė po­li­ci­nin­kas

 

Aloyzas Jaciunskas: „Apen­di­ci­tas Rum­bo­ny­se, o skau­da vi­sam Aly­taus ra­jo­nui”

 

Tiks­las - tap­ti sta­ty­bos da­ly­vių kon­sul­tan­te ir pa­ta­rė­ja, o ne bau­dė­ja

 

Nau­jo­vė „Sa­ka­lė­lio” mo­kyk­lo­je įkve­pia ir vai­kus, ir pe­da­go­gus

 

Nau­jas mo­kes­tis pri­va­čių miš­kų val­dy­to­jams: kaip tin­ka­mai ap­skai­čiuo­ti ir ka­da mo­kė­ti?

 

Ar ga­li mo­te­rys da­ly­vau­ti vals­ty­bės val­dy­me? Ga­li! Pri­va­lo

 

13 aly­tiš­kio Ša­rū­no Klė­ge­rio die­nų, įkvė­pu­sių nau­jus sie­kius MŪ­SŲ ALY­TU­JE

 

Aly­tiš­kė šo­kė­ja Jo­man­tė Dap­ke­vi­čiū­tė – „Šok su ma­ni­mi” fi­na­le

 

Aly­tus tu­ri vi­sas ga­li­my­bes pa­bus­ti iš le­tar­go mie­go

 

Pri­va­lo­me už­kirs­ti ke­lią Grai­ki­jos pro­ru­siš­kų jė­gų šan­ta­žui
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Sezoninę skaityklą Nidoje svarstoma įkurti ant plaukiojančių pontonų
Jau šią vasarą Nida poilsiautojus žada džiuginti ne tik jūra, smėliu, bet ir puikiomis knygomis. Viena didžiausių leidyklų Lietuvoje „Baltos lankos“ inicijuoja sezoninės skaityklos projektą, kurio metu Nidos paplūdimyje planuojama įrengti vasaros skaityklą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.7825%
Ne
  80.2075%
Iš viso balsavo: 408548
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100