arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kargaudas, Aušhnė, Jokūbas, Kristoforas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-07-25, Nr. 82
Keliaujame į Nicą

Prancūzijos miestai ir kurortai jau ne vienerius metus yra mėgstami turistų dėl gamtos grožio, paplūdimių, įdomios kultūros, lankytinų objektų bei prabangių viešbučių. Nica – Prancūzijos pietų miestas, ypač tinkantis atostogoms ir ramiam poilsiui. Kurorto krantus skalauja šilta Viduržemio jūra, vietinės kavinės ir restoranai siūlo platų šviežių jūros gėrybių asortimentą, o mieste įsikūrę viešbučiai stebina patogumu ir prabanga. Kelionės į svečias šalis visuomet pareikalauja išlaidų, todėl specializuotasvartojimo paskolų bankas gali pakonsultuoti vartojimo kreditų klausimais ir pasiūlyti priimtiniausią variantą norintiems nevaržomai keliauti. Stambus infrastruktūros centras, uostas, šiltas klimatas kasmet į Nicą pritraukia tūkstančius turistų, tad ką rekomenduojama aplankyti šioje ramybės oazėje?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Afrikinis kiaulių maras Alytaus rajone – daugiau kaip po metų

Šį mė­ne­sį Aly­taus ra­jo­ne net še­šiems šer­nų kri­tuo­liams nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras. Jie vi­si ap­tik­ti Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je. Ši už­kre­čia­mo­ji li­ga šer­nams Aly­taus ra­jo­ne bu­vo diag­no­zuo­ta dau­giau nei prieš me­tus. Nors Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je at­šau­kė dau­giau nei prieš dve­jus me­tus Aly­taus ra­jo­ne pa­skelb­tą eks­tre­ma­lią pa­dė­tį dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pa­vo­jaus, ta­čiau ši li­ga nepa­si­trau­kė. Įta­ria­ma, kad af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­si­krė­tę šer­nai at­ke­lia­vo iš kai­my­nys­tė­je esan­čios Bal­ta­ru­si­jos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kita stotelė – Palanga. Dviračiais į pajūrį

Kol vie­ni atos­to­gau­ti skren­da lėk­tu­vais ar va­žiuo­ja au­to­bu­sais, ki­ti čium­pa dvi­ra­tį ir mi­na dau­giau nei 300 ki­lo­met­rų. Kris­ti­jo­nas Gra­bys ir Do­mi­nin­kas Sar­pa­lius – du stu­den­tai, ku­rie be jo­kio iš­anks­ti­nio pa­si­ruo­ši­mo nu­spren­dė nuo Aly­taus iki Pa­lan­gos nu­si­gau­ti dvi­ra­tė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis. „Sun­kiau­sia bu­vo ko­vo­ti su sa­vi­mi“, – pri­pa­žįs­ta abu vai­ki­nai ir da­li­ja­si ke­lio­nės pa­tir­ti­mi.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Oninių šventės papildytas istorinės Punios kultūrinis didingumas

Jau še­šio­lik­tą kar­tą Pu­nio­je, prie pi­lia­kal­nio, dar ži­no­mo kaip Mar­gi­rio kal­nas, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­ma Oni­nių šven­tė šie­met bu­vo ypač di­de­lė – vie­nuo­li­ko­je se­niū­ni­jų kie­me­lių bu­vo pri­sta­to­mi dzū­kiš­ki ama­tai ir pa­tie­ka­lai bei dai­nos, pa­skelb­tas jau vie­nuo­lik­tas ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis, vy­ko įvai­rių pra­mo­gų, iki su­te­mų lie­jo­si įvai­raus žan­ro mu­zi­ka. Ma­žo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė su­lau­kė daug sve­čių – po­li­ti­kų, kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių va­do­vų ir at­sto­vų, pro­jek­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo part­ne­rių bei bi­čiu­lių iš kai­my­ni­nių už­sie­nio ša­lių, ku­rie taip pat svei­ki­no Onas ir pa­si­džiau­gė gra­žia Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tra­di­ci­ja – vi­suo­ti­nai puo­se­lė­ti is­to­ri­nį ir kul­tū­ri­nį pa­vel­dą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Bendruomeninio tipo santykių galia: nuo puikių išvykų iki nelaimėlių pakylėjimo gyventi

„Ka­ri­ta­ty­vi­nė veik­la – kur kas dau­giau nei so­cia­li­nė pa­gal­ba“, – yra sa­kęs Li­nas Ku­ku­rai­tis, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras, dar tuo­met, kai va­do­va­vo Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tui“. Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­tas“ ben­druo­me­nė tą liu­di­ja jau ge­rą de­šimt­me­tį, pa­ra­pi­jo­je ka­ri­ta­ty­vi­nės veik­los pa­tir­tis – di­džiu­lė ir ne­įkai­no­ja­ma. Apie kai ku­riuos da­ly­kus rei­kia pa­ra­šy­ti, nes ver­ta jais pa­si­džiaug­ti. Dar ir dėl to bū­ti­nas vie­šu­mas, kad yra pa­ra­pi­jų, ku­rios to­kios veik­los kra­to­si kaip pa­pil­do­mos naš­tos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Šilbaravykio sriuba – visai šeimai

 

Laimikis – trijulė rudkepurių

 

Nudžiugino sveikas raudonviršis

 

Spė­ja­ma, kad šven­ta Ona bus šla­pia kaip viš­ta!

 

Rotušės žinios

 

Tra­ge­di­ja Mi­las­to­ny­se: ap­tik­ti ne­gy­vi su­gy­ven­ti­niai

 

Par­trenk­tas pės­čia­sis mi­rė re­a­ni­muo­ja­mas

 

Eis­mo įvy­ky­je žu­vo 70 me­tų dau­giš­kis

 

Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jos pa­žin­tis su Že­mai­ti­ja – Tel­šių „Al­kos” mu­zie­jų bu­di­no dai­na

 

Ko­šė pus­ry­čiams – grei­ta ir so­tu

 

Mu­se­lė ir jos dub­lis

 

Knygų naujienos

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Seniūnas išlydėtas į pensiją

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas už ilgametį darbą, aktyvų bendruomenės telkimą ir nuoširdžią pagalbą bei dėmesį seniūnijos gyventojams padėka apdovanojo Alytaus seniūną Visvaldą Dumbliauską. Seniūnas išėjo į pensiją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pavadinimas gimė sutapus dviejų šalių vertybėms

Paskutinį vasaros sekmadienį pusmaratonis „Alytaus tiltai 2017“ į Dzūkijos sostinę sukvies daugybę bėgimo sporto mėgėjų bei profesionalų. Trečią kartą vyksiantis sporto renginys klasikinės – 21 km – pusmaratonio distancijos trasa apjuos vaizdingiausias Alytaus vietas ir sujungs jas vienais įspūdingiausių mūsų šalies tiltų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  28.3506%
Ne
  71.6430%
Iš viso balsavo: 1793044
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100