arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dargvilas, Dargvitė, Kristina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-07-22, Nr. 83
Į sėkmę vedė neskaičiuotos darbo valandos ir žuvininkystės išmanymas
Į Sim­no žu­vų veis­ly­ną rin­ko­si ne tik ja­me dir­ban­tys, bet ir dir­bę – ūkį kū­rę, jam va­do­va­vę ir de­šim­tis me­tų čia pra­lei­dę žmo­nės. Pen­kias­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jus pa­žen­klin­tas pri­si­mi­ni­mais apie jo įkū­ri­mą, nu­veik­tus dar­bus ir kles­tė­ji­mą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškių iniciatyva – keturios paplūdimio tinklinio aikštelės
Šiuo me­tu Aly­tu­je, ne­to­li Ma­žo­sios ir Di­džio­sios Dai­li­džių eže­rė­lių, bai­gia­mos įreng­ti ke­tu­rios pa­plū­di­mio tin­kli­nio aikš­te­lės. Ofi­cia­lus jų ati­da­ry­mas tu­ri įvyk­ti šį šeš­ta­die­nį, lie­pos 26-ąją.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Festivalių džiaugsmai, alkoholis ir šokiruojanti patirtis Daugų parduotuvėje „Maxima”
Žvelg­da­mi į va­sa­ros sa­vait­ga­lių ren­gi­nių tvar­ka­raš­tį vei­kiau­siai ne­ra­si­me nė vie­no sa­vait­ga­lio be vie­no­kio ar ki­to­kio fes­ti­va­lio. Fes­ti­va­liai ta­po la­bai po­pu­lia­ria lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo for­ma Lie­tu­vo­je. Ga­li­me tik pa­si­džiaug­ti, kad žmo­nės bu­ria­si gam­to­je, klau­so­si įvai­rių kon­cer­tų, ben­drau­ja, mo­ko­si, pra­mo­gau­ja, su­sig­rą­ži­na jė­gas po dar­bų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Priminimas daržininkams: pomidorai mėgsta sočiau pavalgyti
Gar­baus am­žiaus su­lau­ku­si Ade­lė Lan­ki­nin­kie­nė ti­ki­na ne­at­me­nan­ti lie­pos, ku­rios vi­du­ry­je ne­bū­tų val­giu­si sa­vų po­mi­do­rų. Šie­met la­bai anks­ty­vų­jų veis­lių po­mi­do­rų sėk­lų spe­cia­liai sė­ju­si dviem sa­vai­tė­mis anks­čiau ne­gu įpras­tai, bet ir jie der­liaus dar ne­su­no­ki­no. Pa­pras­tai per sa­vo gim­ta­die­nį, lie­pos 5 die­ną, ji pa­raug­da­vo agur­kė­lių vai­kai­čiams pa­vai­šin­ti. Šie­met dar nė vie­no nė­ra nu­si­sky­nu­si. Ir ki­ti dar­ži­nin­kai tei­gia, kad jau mė­nuo, kai žy­di agur­kai, bet der­liaus ne­ma­ty­ti. Pa­tir­ti­mi da­li­ja­si tie, kas šias dar­žo­ves švei­čia pil­na bur­na.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

„Grei­tas dzū­kas”: vis­kas ma­ty­ta, pa­žįs­ta­ma, bet ki­taip

 

Ne­su­mo­kė­jo už ben­zi­ną

 

Val­go­mo­ji mor­ka

 

Iš­mo­kų ti­ki­ma­si iki va­sa­ros pa­bai­gos

 

Leidyklos „Almira littera“ knygų naujienos

 

Pri­si­min­ta at­kak­li ko­va už aukš­tu­mą 169,1

 

Pro­fe­si­nis to­bu­lė­ji­mas - ug­dy­mo sėk­mės ga­ran­tas

 

„Ug­nies me­džiok­lei su va­ro­vais” Aly­taus te­at­re – 70 tūks­tan­čių li­tų

 

Pro­tin­gas, aky­las na­mų sar­gy­bi­nis, vi­sus ant ko­jų su­ke­lian­tis ta­da, ka­da to tik­rai rei­kia

 

Bran­dos ates­ta­tų tei­ki­mo va­jus Aly­tu­je bai­gė­si

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Dar 625-ioms daugiavaikėms motinoms skirtos II-ojo laipsnio valstybinės pensijos

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko šeštasis valstybinių pensijų skyrimo komisijos posėdis, kuriame antrojo laipsnio valstybinės pensijos skirtos 625 daugiavaikėms motinoms. Iš viso šiais metais antrojo laipsnio pensijos paskirtos 8054 daugiavaikėms motinoms.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Katedros aikštėje bus inauguruotas naujasis Lietuvos kariuomenės vadas

Liepos 24 d. Katedros aikštėje Vilniuje vyks iškilminga Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo ceremonija ­– generolą leitenantą Arvydą Pocių šiose pareigose pakeis naujai paskirtas kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vasarą daugiau vaikų keliauja į sanatorijas
 

Tradicijos nesikeičia – kaip ir kasmet, taip ir šią vasarą daugiau vaikučių vyks į reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančias įstaigas, už kuriose suteiktas paslaugas bus apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Įprastai dažniausiai būtent šiuo metų laiku pagausėja tėvelių, pageidaujančių, kad jų atžalos gautų minėtas paslaugas, ir besidominčių, kaip jomis pasinaudoti moksleivių atostogų metu, ypač vasarą, taip pat naujovėmis, norint patekti įreabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vyriausybė patvirtino Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą

Šiandien Vyriausybė patvirtino naują Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą, kurioje, atsižvelgiant į realias valstybės finansines galimybes, numatyta modernizuoti laisvės atėmimo įstaigas iki 2022 m.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Meras pakvietė pasinaudoti finansine parama

Alytaus rajono savivaldybė pakvietė rajono ūkininkus, kurie ūkininkauja afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje, į informacinį seminarą. Susirinkusius žemdirbius rajono meras Algirdas Vrubliauskas ragino pasinaudoti jiems numatyta finansine parama ir modernizuoti ūkį.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šešiasdešimt šešiuose Šiaulių banko skyriuose – aukojimo dėžutės

Nuo šiol Šiaulių banko klientai savo gerą valią, siekį padėti tiems, kam labiausiai pagalbos reikia, galės įgyvendinti apsilankę Šiaulių banko padaliniuose – bendradarbiaujant su VšĮ „Geros valios projektai“, kuris valdo pirmąjį Lietuvoje aukojimo tinklalapį, 66 banko skyriuose įrengtos aukojimo dėžutės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kovai su antisemitizmu Lietuvoje – JAV dėmesys

Į Lietuvą atvyksta specialusis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pasiuntinys kovai su antisemitizmu IraN. Formanas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono savivaldybė ruošiasi euro įvedimui

Alytaus rajono savivaldybėje vyko pasitarimas euro įvedimo klausimais. Jame kuriame dalyvavo savivaldybės vadovai, struktūrinių padalinių vedėjai, savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai, seniūnai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyvosios donorystės operacija – jau ir Kaune

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad nuo š. m. liepos 7 dienos inkstų transplantacijos iš gyvo donoro jau atliekamos dviejuose Lietuvos transplantacijos centruose – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (toliau – VULSK) bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – LSMUL).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gal jau egzistuoja vaistas nuo vėžio?

Jau daugiau nei 100 metų kaip žmonija ieško vaisto nuo vėžio. Net patys ligoniai eksperimentuoja, naudoja tiek naujausius mokslinius pasiekimus, tiek senovinius gydymo metodus ir kartais, kam nors stebuklingai pavyksta išgyti nuo šios baisios ligos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Palangoje savaitgalį vėl skambės „Laumės juosta“

Liepos 26 – 27 dienomis Palangoje vėl skambės tradicinis jubiliejinis 20-asis vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos festivalis „Laumės juosta“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gatvės meno harmonija: burbulai saulėteky

Rugsėjo 5–13 d. vyks antrasis tarptautinis gatvės meno festivalis „Vilnius Street Art“. Šiemet organizatoriai pakvietė menininkus siūlyti savo idėjas festivaliui: bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, suteikusiu erdvę kūrybai, buvo sulaukta nemažai pasiūlymų Saulėtekio alėjoje esančiam Sveikatos ir pramogų centro pastatui pagyvinti. Iš jų atrinkti trys eskizai, kurie pateikiami visuomenės vertinimui – daugiausiai balsų sulaukusio kūrinio autoriui bus sudarytos galimybės jį įgyvendinti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Patvirtintas elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planas

Šiandien Vyriausybė patvirtino nutarimą dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo plano. Naudojantis šiuo planu bus vykdoma elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų plėtra, valstybės projektų planavimo būdu atrenkami elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų projektai ir atitinkamai racionaliai investuojamos ES struktūrinės lėšos vystant elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemas. Šiuo planu bus įvykdyta ir Europos Komisijos nustatyta išankstinė (exante) sąlyga.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Geros sveikatos receptai pagal Jurgą Šeduikytę: „Man sportas yra gera nuotaika ir polėkis“

Vienai garsiausių Lietuvos muzikos atlikėjų ir dainų kūrėjų Jurgai Šeduikytei mintis apie sportą nekelia siaubo. Greičiau priešingai – ji stengiasi nei dienos nepraleisti be judėjimo. Tad jei dėl kokių nors priežasčių kurį laiką nepavyksta pasportuoti, Jurga sako besijaučianti blogai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Išmanieji namai kitaip: keisti, juokingi ir net šokiruojantys šeimininkų pageidavimai

Išmanieji pastatai žavi daugybe įvairiausių funkcijų – nuo galimybės taupyti, didžiausio įmanomo komforto iki apsaugos. Vienas didžiausių išmaniųjų namų privalumų – sistemos suprogramuojamos individualiai, pagal šeimininkų poreikius, norus ir net įmantriausius jų įgeidžius. Būtent apie pastaruosius pasakoja automatizuotų namų valdymo sistemų mokymo bei techninės priežiūros centro „Jung Vilnius“ direktorius Raimundas Skurdenis. Baltijos šalyse, taip pat Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje „Jung“ kompanijai atstovaujantis R. Skurdenis pastebi, jog itin ekstravagantiškų klientų Lietuvoje – vienetai, tad daugelis pateiktų pavyzdžių – iš užsienio šalių.  

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
NVO ragina Teisingumo ministeriją sudaryti palankesnes sąlygas grąžinti skolas

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos ragina Lietuvos Respublikos Teisingumo ministeriją keisti įsiskolinusių socialiai pažeidžiamų žmonių skolų grąžinimo tvarką. Rašte, išsiųstame Teisingumo ministerijai, rašoma, kad sprendimų vykdymo instrukcija neatitinka Civilinio proceso kodekso. Todėl NVO atstovai siūlo patikslinti sprendimų vykdymo instrukciją taip, kad joje būtų pakoreguota „grynųjų pinigų sumos“ sąvoka ir skolos išieškojimas nebūtų nukreiptas į pinigų sumą, kuri neviršija vienos minimalios mėnesinės algos. Remdamiesi ilgamete darbo patirtimi NVO atstovai atsakingai teigia, jog šis neatitikimas suformavo netinkamą skolų išieškojimo praktiką, stipriai apsunkinančią socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją į visuomenę. Siūlomi pakeitimai padėtų šiems žmonėms lengviau integruotis į visuomenę bei darbo rinką.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Siūloma patikslinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kompetenciją

Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos inicijuotoms pataisoms, kuriomis tikslinama Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijoskompetencija apibrėžiant inspekcijos teisę kontroliuoti asmens duomenų tvarkymą teismuose, kai šis tvarkymas priklauso administracinėms teismo funkcijoms.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ukrainos jaunimas kreipėsi į pasaulį ir sulaukė palaikymo Lietuvoje

Ukrainos jaunimo organizacijos išplatino kreipimąsi dėl vyresniosios Ukrainos kariuomenės leitenantės Nadios Savčenko pagrobimo ir įkalinimo Rusijos Federacijoje. Laiškas adresuojamas Europos Tarybai, JTO žmogaus teisių komisarui, Europos jaunimo forumui, tarptautinėms žmogaus teisių gynimo organizacijoms Freedom House ir Amnesty International, Ukrainos Užsienio reikalų ministerijai bei visai tarptautinei bendruomenei su prašymu paviešinti šią žinią.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuviškas startuolis Kurgyvenu.lt plečia savo veiklą į užsienio rinkas

Vienas geriausių atvirų duomenų panaudojimo pavyzdžių Lietuvoje – svetainė Kurgyvenu.lt, kurioje gyventojai gali sužinoti svarbiausią informaciją apie savo gyvenamosios aplinkos kokybę ir nekilnojamąjį turtą, plečiasi į užsienio rinkas ir jau 2014 metų vasarą startavo JAV, Vokietijos bei Jungtinės Karalystės miestuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Plūduriuojančio festivalio „Rafta“ naujienos

„Rafta“ – originalaus formato festivalis: jo metu Kuršių marių viduryje plūduriuoja virš šimto laivų, mariose vyksta ir muzikiniai pasirodymai. Šis nemokamas renginys skaičiuoja jau trečią vasarą – į festivalį paprastai suplaukia visi Klaipėdos, Nidos, Juodkrantės ir kt. uostelių laivai su „Raftos“ dalyviais. Rugpjūčio 7, 8, 9 dienomis vyksiančiame festivalyje šiemet – ne viena naujovė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
MARKAS PALUBENKA: Muzikoje aš nuolat keičiuosi, mano vizija – neprognozuojamumas
Interviu su Marku Palubenka
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pinigų perlaidų išsiunčiama triskart daugiau

Lietuvos paštas skaičiuoja, kad pirmąjį šių metų pusmetį vietinių pinigų perlaidų buvo išsiųsta triskart daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Išaugusiems rezultatams įtakos turėjo patrauklesnė paslaugos kainodara.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atskleistas Trakų „Stebuklo“ žvaigždės Otto Knows pageidavimų sąrašas

Artėjant Trakų pilyje įvyksiančios klubinės fiestosStebuklasdatai, renginio organizatoriai pasidalino pagrindinės žvaigždės Otto Knows pageidavimų detalėmis. Visame pasaulyje populiaraus Švedijos didžėjaus ir prodiuserio reikalavimai pranoksta visų iki šiolStebuklą“ lankiusių žvaigždžių įnorius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Tele2“ perspėja apie sukčių elektroninius laiškus

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ perspėja apie sukčių elektroninius laiškus, kuriais tariamai siunčiamos „Tele2“ sąskaitos už ryšio paslaugas. Tokie laiškai pasiekia atsitiktinius elektroninio pašto naudotojus, nebūtinai „Tele2“ klientus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Liesas kūnas – ligos požymis ar grožio etalonas?

Pastaruoju metu JAV socialiniuose tinkluose „Instagram“, „Facebook“ ir kituose sparčiai gausėja nuotraukų, kuriose neįprastai ir netgi nesveikai liesos merginos fotografuojasi su maistu, visiems puikiai žinomu kaip „nesveikas“. Putlios spurgos, milžiniški mėsainiai ir picos – visa tai puikuojasi jaunų „kaulėtų“ modelių rankose. Ši tendencija pamažu skverbiasi ir į Lietuvą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Sharp“ pristatė LCD monitorius galinčius rodyti vaizdą iš USB

„InfoComm“ parodoje „Sharp“ pristatė modernių komerciniam naudojimui skirtų PN-Y ekranų seriją. Naujieji LCD monitoriai itin plonais rėmeliais, Europoje pasirodysiantys šį rudenį bus gaminami keturių dydžių, iki 55 colių įstrižainės bei turės galimybę rodyti per USB prievadą perduodamą vaizdą, todėl puikiai tiksiantys būti naudojami kaip skaitmeninės išorinės reklamos priemonės ar iškabos viešosiose ir komercinėse erdvėse.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
KPMG: golfo žaidėjų skaičius Lietuvoje stabiliai auga

Lietuvos golfo klubai pritraukia vis daugiau žaidėjų iš Lietuvos bei užsienio. Nors šalyje, lyginant su Latvija ir Estija, golfą žaidžia mažiausiai žmonių, jų skaičius stabiliai auga, o klubų atstovų lūkesčiai yra labai pozityvūs. Vidutinis golfo klubų narių skaičius 2013 m. Lietuvoje viršijo 160 narių viename klube, pagal šį rodiklį, lyginant su 2012 m., buvo pasiektas 50 proc. augimas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alfonsas SVARINSKAS

Eidamas 90-uosius liepos 17 d. mirė aktyvus Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto narys, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, Lietuvos Sąjūdžio Tarybos Garbės narys, monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikų sveikatos tikrinimų realybė Lietuvoje: kraujo tyrimas vieną kartą per ketverius metus?
 Anemija, alerginis rinitas, astma, epilepsija, artropatijos, cukrinis diabetas, akių ligos ir dar daugybė kitų lėtinių susirgimų – šios ligos vis dažniau užklumpa mūsų vaikus. Tačiau dar gerokai anksčiau iki išgirstant tokią diagnozę galima įvykius pasukti kita linkme. Ir tai neužims daug laiko, nekainuos begalės kaštų. Tereikia atsakingiau įvertinti privalomųjų vaikų sveikatos patikrų svarbą, periodiškumą ir tyrimų įvairovę. Nors šiandien medikai dažniausiai apsiriboja sveikatos ministro įsakyme pateiktomis instrukcijomis, tėvai gali patys pageidauti išsamesnių kasmetinių vaiko sveikatos patikrų. Raginu taip ir padaryti. Juolab – prieš naujuosius mokslo metus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
E. Gustas dalyvauja neformaliame ES Konkurencingumo tarybos ministrų susitikime

Šiandien, liepos 21 d., ūkio ministras Evaldas Gustas neformaliame Europos Sąjungos (ES) Konkurencingumo tarybos ministrų susitikime (Milane, Italijoje) diskutuoja apie Europos pramonės konkurencingumą, taip pat aptaria ES Konkurencingumo tarybos ir aukšto lygio Konkurencingumo ir augimo darbo grupės vaidmens stiprinimą. Siekiant padidinti Europos pramonės konkurencingumą būtina sistemiškai integruoti pramonės konkurencingumo klausimą į visas ES politikos sritis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šilumos tiekėjai: Energetikos ministerijos siūlymas vartotojams atneštų 180 mln. litų nuostolių

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos skaičiavimu, Energetikos ministerijos siūlomi teisės aktų pakeitimai elektros energijos vartotojams per 12 metų papildomai kainuotų 180 mln. litų. Ministerija siūlo atverti galimybę naujas biokuro kogeneracines remti per elektros energijos skatinamuosius tarifus, tam panaudojant viešuosiuos interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) fondo lėšas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Svajonių duetas: Enrique Iglesias ir Kylie Minogue uždainavo kartu

Ką bendra turi populiarusis ispanų dainininkas Enrique Iglesias ir australų scenos karalienė Kylie Minogue? Šįmet jie abu pirmą kartą koncertuos Kauno „Žalgirio“ arenoje: Enrique joje pasirodys gruodžio 2-ąją, o Kylie – spalio 31-ąją. Tačiau tai nėra vienintelis dviejų įžymių dainininkų ryšys.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Palangoje apsilankęs generalinis komisaras S. Skvernelis: „Kurorte yra saugu“

„Palangoje besiilsintys poilsiautojai gali jaustis saugūs – viešoji tvarka kurorte yra užtikrinama“, – konstatavo Lietuvos  policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, šią savaitę kartu su generalinio komisaro pavaduotoju Renatu Požėla apsilankęs didžiausiame šalies kurorte bei susitikęs su miesto meru Šarūnu Vaitkumi.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Išvykstantiems studijuoti jaunuoliams būtina pasirūpinti sveikatos draudimu

Studijuoti į Europos Sąjungos šalių universitetus kasmet patraukia vis daugiau mūsų kraštiečių. Jaunuoliai, studijuojantieji Europos Sąjungos (ES) šalių ir Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino bei Šveicarijosaukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose,privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) yra draudžiami valstybės lėšomis, todėl jiems šių įmokų Lietuvoje mokėti nereikia. Tačiau išvykstant artimiausioje teritorinėje ligonių kasoje (TLK) svarbu susitvarkyti dokumentus ir išsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Statybininkų kompetencija leis taupyti energiją

Antrąją liepos mėnesio savaitę buvo oficialiai duotas startas Europos Komisijos finansuojamam projektui „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas“(„BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“). Tai antroji projekto „BUILD UP Skills“, padedančio statybos sektoriui pasirengti energiškai efektyviai statybai, dalis. Sutartį su Europos Komisija pasirašė projekto Lietuvoje koordinatorius Regioninis inovacijų vadybos centras (RIVC), o visi 8 projekto partneriai būsimą projekto eigą aptarė įžanginiame susirinkime.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Poros miegamasis - kaip atrasti aukso vidurį tarp moteriškumo ir vyriškumo?

Senas posakis byloja: „Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi“. Kalbant apie poros butą, bendras gyvenimas gali priklausyti ne tik nuo tarpusavio santykių, bet ir nuo to, kokius jausmus kelia aplinka, kurioje vyksta gyvenimas bei atsiranda nauji prisiminimai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Seime – „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ 25-ojo tomo sutiktuvės

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė susitiko su „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ mokslinės redakcinės tarybos nariais ir leidėjais. Parlamento vadovė padėkojo leidinio sudarytojams už atliktą nacionalinės reikšmės darbą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
A.Pabedinskienė: „2014 m. antrąjį pusmetį tikimasi įdarbinti apie 30 tūkst. jaunų bedarbių“

Šie metai jaunimui palankesni integruotis į darbo rinką. Pirmąjį pusmetį įdarbinta 29,7 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 m. amžiaus (71,1 proc. įregistruotų jaunų bedarbių). Jau nuo metų pradžios nuosekliai mažėja registruotas jaunimo nedarbas: sausio 1 d. jis sudarė 6,2 proc., o liepos 1 d. smuktelėjo iki 3,5 proc.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Unikalus TEO sprendimas „Siemens“ arenoje leis tūkstančiams žiūrovų naudotis sparčiu Wi-Fi

Vilniaus „Siemens“ arenoje tūkstančiai renginių žiūrovų ir dalyvių galės nemokamai naudotis belaidžiu internetu „TEO Wi-Fi“. Unikalų belaidžio interneto sprendimą įdiegė ir užtikrins telekomunikacijų ir IT paslaugas teikianti bendrovė TEO. Tai pirmas tokio masto projektas uždaroje pramogų arenoje Lietuvoje, suteiksiantis galimybę visiems renginio žiūrovams vienu metu naudotis Wi-Fi.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dramblio šešėlis iš Didžiosios Britanijos
 Interviu su menininku Gabrieliu Marquesu

Rugsėjo 5–13 d. vyks antrasis tarptautinis gatvės meno festivalis „Vilnius Street Art“. Šiemet organizatoriai pakvietė menininkus siūlyti savo idėjas festivaliui: bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, suteikusiu erdvę kūrybai, buvo sulaukta nemažai pasiūlymų Saulėtekio alėjoje esančiam Sveikatos ir pramogų centro pastatui pagyvinti. Iš jų atrinkti trys eskizai, kurie pateikiami visuomenės vertinimui – daugiausiai balsų sulaukusio kūrinio autoriui bus sudarytos galimybės jį įgyvendinti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prieš 40 metų Anzelmo Matučio knyga „Girios televizorius“ buvo įvertinta respublikine premija
Lietuvos TSR valstybinė respublikinė premija iki 1989 metų buvo aukščiausias įvertinimas už Lietuvoje atliktus žymius mokslo, technikos darbus, literatūros ir meno kūrinius. (Aukštesni apdovanojimai buvo TSRS valstybinė ir Lenino premijos.) LTSR respublikinė premija buvo teikiama kasmet liepos 21 dieną spaudoje (laikraščiuose „Tiesa“, „Sovetskaja Litva“ ir „Komjaunimo tiesa“) paskelbus nutarimą dėl premijų skyrimo. Teikiamus darbus kiekvienais metais priimdavo atskiri LTSR valstybinių mokslo ir technikos premijų komitetas ir LTSR valstybinių literatūros ir meno premijų komitetas. Šių komitetų sprendimus tvirtindavo Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas ir Ministrų Taryba. Respublikinės premijos dydis – 1 500 rublių. Su premija buvo suteikiamas laureato vardas, įteikiamas diplomas ir laureato ženklas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Palangoje apsilankęs generalinis komisaras S. Skvernelis: „Kurorte yra saugu“

„Palangoje besiilsintys poilsiautojai gali jaustis saugūs – viešoji tvarka kurorte yra užtikrinama“, – konstatavo Lietuvos  policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, šią savaitę kartu su generalinio komisaro pavaduotoju Renatu Požėla apsilankęs didžiausiame šalies kurorte bei susitikęs su miesto meru Šarūnu Vaitkumi.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos stalo futbolo jauniai – pasaulio čempionai

Savaitgalį Zalcburge (Austrija) vykusiame Pasaulio stalo futbolo čempionate Lietuvos žaidėjai pirmąkart lipo ant aukščiausio pakylos laiptelio. Jaunių „Adform“ rinktinė (žaidėjai iki 18 metų), finaliniuose etapuose sutriuškinusi Didžiosios Britanijos (3:0) ir Austrijos (2:0) komandas, užsitikrino 1-ąją vietą grupėje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šachmatų dienai paminėti – renginiai Bernardinų sode

Sekmadienį pasaulis mini tarptautinę šachmatų dieną. Lietuvos šachmatų federacija (LŠF) kartu su asociacija „Giant Chess“ kviečia visus atšvęsti šachmatų dieną Bernardinų sode.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Grupė „Agentūra“ sugrįžta su nauja daina ir linkėjimais nuo Enrique Iglesias

Merginų trio „Agentūra“ pristato pirmąjį savo singlą šiais metais – dainą „Agentūra“. Pasak dainininkės Gintarės Dugnaitės, šioje kompozicijoje apdainuojama išgalvota, po grupės vėliava veikianti institucija, nagrinėjanti su meilės reikalais susijusius žmonių prašymus ir skundus. „Įsivaizduokit, kaip būtų nuostabu, jei, norint susirasti idealų partnerį ar nesusiklosčius santykiams su kitu žmogumi, būtų galima internetu kreiptis į mūsų „Agentūrą“, užpildyti paprastą klausimų-atsakymų formą ir gauti tinkamą patarimą, kaip išspręsti kilusias problemas ar sulaukti pasiūlymo, kas būtų tinkamiausias kandidatas į porą, - linksmai kalbėjo Gintarė. – Žinau, kad panaši praktika egzistuoja, juk žmonės kreipiasi į būrėjas, registruojasi pažinčių portaluose, ieško patarimų interneto forumuose... Tad pabandėme įsivaizduoti, kad ir mūsų pačių „Agentūra“ galėtų ne tik dainas dainuoti, bet ir būti naudinga savo patarimais!“

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvoje atidaryta pirmoji elektromobilių greitojo įkrovimo stotelė

Elektros skirstymo bendrovė LESTO kartu su partneriais plečia elektromobilių infrastruktūrą - Vilniuje, J. Lelevelio g. 6atidaryta pirmoji šalyje elektromobilių greitojo įkrovimo stotelė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Į Druskininkus atvyko Rusijos teatro žvaigždė - Aleksandras Filipenko
 

Ką tik į Druskininkus atvyko Rusijos mega žvaigždė - Aleksandras Filipenko, kuris Tarptautiniame R.Tumino teatro festivalyje surengs benefisą „Tėvų juokas“ pagal S.Dovlatovo, M.Zoščenko, A.Platonovo kūrinius. Aleksandas Filipenko jau pasidalino ir pirmaisiais įspūdžiais apie Druskininkų kurortą: “Šis miestas tai – laisvė, poilsis ir jausmas, kad viskas čia Tau ir dėl Tavęs. Aktorius scenoje atiduoda viską. Ir kai manęs klausia kur pasikrauti, kur pasisemti energijos, galiu atskyti jog – Druskininkuose“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims – ypatinga apsauga

Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtas Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pataisas, suteiksiančias papildomas procesines apsaugos garantijas nukentėjusiesiems, kuriems baudžiamojo proceso metu gali būti padaryta psichinė trauma ar kitokių neigiamų pasekmių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Europarlamentarai: Lietuva eurui pasirengusi, lietuviai – ne

„Aš palyginau rezoliucijų turinius dėl euro įvedimo Latvijoje, Estijoje ir Slovakijoje. Atsakingai galiu pasakyti, kad Lietuvos tekstas yra geriausias. Kitoms paminėtoms šalims buvo daug įpareigojimų – Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba laikėsi stiprios priežiūrinės stebėsenos, o Lietuva, reikia pripažinti, per sunkiausią krizės laikotarpį pasiruošė euro įvedimui. Palankiai susiklostė ir galutiniai rodikliai, nes jau buvo sukurtas mechanizmas – mes patys padarėme išvadas anksčiau nei mus įpareigojo Europos Centrinis Bankas ar Taryba“, - „Laisvosios bangos“ radijui sakė europarlamentaras Petras Auštrevičius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
URM dar kartą primena rekomendaciją susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Izraelį ir Palestiną

Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl karinių veiksmų Gazos Ruože ragina Izraelyje ir Palestinoje esančius Lietuvos piliečius išlikti itin budriems bei imtis ypatingų saugumo priemonių ir primena rekomendaciją susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Izraelį ir Palestiną.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Darbuotojai nori išgirsti ne tik darbdavio pagyrų, bet ir pastabų, ką daro netinkamai

Kai kurie darbuotojai savo darbus nuolat stengiasi atlikti kuo kokybiškiau, kai kurie paskirsto ir vieniems darbams skiria daugiau dėmesio, o kitiems – mažiau, likusieji leidžia sau pasimuliuoti ir dirba prasčiau. Kad ir kaip atliktų pavestas funkcijas, dauguma dirbančiųjų nori žinoti, kaip juos vertina darbdaviai ir kokių rezultatų iš jų tikimasi.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Statybininkų kompetencija leis taupyti energiją

Antrąją liepos mėnesio savaitę buvo oficialiai duotas startas Europos Komisijos finansuojamam projektui „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas“(„BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“). Tai antroji projekto „BUILD UP Skills“, padedančio statybos sektoriui pasirengti energiškai efektyviai statybai, dalis. Sutartį su Europos Komisija pasirašė projekto Lietuvoje koordinatorius Regioninis inovacijų vadybos centras (RIVC), o visi 8 projekto partneriai būsimą projekto eigą aptarė įžanginiame susirinkime.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip notaras gali patikrinti asmens veiksnumą?
Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Žaidynės baigėsi, Lietuvos atstovų krūtines puošia 17 medalių

Iškilminga uždarymo ceremonija viešbutyje „Le Meridiene“ trečiadienį baigėsi penkias dienas Vilniuje vykęs didelis tarptautinis renginys – XV-osios Europos žmonių su persodintomis širdimis ir plaučiais sporto žaidynės. Jas suorganizavo Lietuvos asociacija „Gyvastis“ ir Europos žmonių su persodintomis širdimis ir plaučiais federacija (EHLTF).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Sprendimas, kuris leis valstybei sutaupyti milijonus litų

Šiandien Seimas pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui supaprastinti likviduojamų juridinių asmenų (tarp jų ir politinių partijų) procedūras, nes sprendimą dėl likvidavimo galės priimti Juridinių asmenų registrą tvarkantis Registrų centras.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kodėl ieškantys darbo nesirenka dirbti sau?

Tik 8 proc. nuosavo verslo nesiima dėl per didelių ir sudėtingų mokesčių. Tačiau net 55 proc. nebando susikurti darbo vietos sau, nes neturi lėšų ar tinkamos verslo idėjos. Taip teigia specialistų paieškos portalo cvmarket.lt ekspertai, atlikę ieškančiųjų darbo ar norinčių jį pakeisti apklausą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
L. Linkevičius: pirmiausia – efektyvus atstovavimas ekonominiams interesams

Veiksmingas atstovavimas ekonominiams šalies interesams ir lietuvių įsitvirtinimas tarptautinėse organizacijose yra prioritetai, kuriems Lietuvos ambasados turi skirti didžiausią dėmesį. Tai liepos 16 dieną metiniame ambasadorių suvažiavime Vilniuje akcentavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
2014-uosius metus valstybės valdomos įmonės pradėjo rekordiniu pelnu

Preliminariais, neaudituotais duomenimis, valstybės valdomos įmonės (VVĮ) per pirmąjį 2014 metų ketvirtį uždirbo 146,6 mln. litų normalizuoto grynojo pelno (t. y. grynojo pelno, eliminavus turto ir žaliavos mokesčius valstybei ir bankų bankrotų įtaką) – ketvirtadaliu daugiau nei per pirmąjį 2013 metų ketvirtį. Tokie duomenys pateikiami Valdymo koordinavimo centro parengtoje trijų mėnesių tarpinėje VVĮ ataskaitoje, apžvelgiančioje 137 valstybės valdomų įmonių veiklą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Triušių liga - eimeriozė

Triušiai, vieni iš gyvūnų, kurių auginimas, veisimas duoda ne tik finansinę naudą, galimybę rinktis kaip vertintiną maisto produktą, bet ir suteikia gražias akimirkas, besigėrint šių gyvūnėlių švelnumu, draugiškumu ir , žinoma, puikiu kailiu.

 

Tačiau triušiai, kaip ir kiti gyvūnai, gali sirgti pavojingomis jų gyvybei ligomis. Viena jų – imeriozė, plačiai paplitusi, pavojinga invazinė jaunų triušių liga, kurią sukelia Eimeria (Apicomplexa) pirmuonys.

Kaip aiškina Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė, triušių ūkiuose dėl eimeriozės gali būti patiriami dideli ekonominiai nuostoliai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Batų pirkimas internetu keičia „gyvas“ parduotuves

Batų prekybos internetu lyderė „Open24“ pirmąjį pusmetį fiksavo besitęsiantį pirkėjų migravimą iš tradicinių parduotuvių į internetą. Per šešis mėnesius pardavimai internetu, lyginant su 2013-aisiais, toliau augo ir viršijo simbolinę 2 mln. litų ribą – daugiau nei 22,2 proc. bendros 9,0 mln. litų apyvartos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nuo rugsėjo bus pradėtos taikyti nuolaidos būstą perkančioms jaunoms šeimoms

Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos siūlymams jaunoms šeimoms, įsigijusioms pirmąjį būstą ir jį registruojančioms Nekilnojamojo turto registre ir Hipotekos registre, taikyti nuolaidas – 50 proc. sumažinti atlyginimą už šių registrų teikiamas paslaugas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
A. Guoga: euro įvedimas Lietuvoje – proga pakelti atlyginimus

Šiandien Europos Parlamentas (EP) pritarė Lietuvos prisijungimui prie eurozonos nuo 2015 m. sausio 1 d. Už pusmečio planuojamą lito keitimą į eurą EP narys, liberalas Antanas Guoga kviečia išnaudoti atlyginimams pakelti, perskaičiuojant juos į aukštesniąją pusę.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ar Lietuvos gyventojai žino, kaip atpažinti padirbtus eurus?

Net pusė Lietuvos gyventojų baiminasi, kad, įvedus eurą, apyvartoje pasirodys padirbtų pinigų, kurių jie negalės atpažinti. Su tokia pačia baime praėjusiais metais susidūrė ir panaši dalis kaimyninės Latvijos gyventojų, dabar jau pusmetį gyvenančių su Europos Sąjungos valiuta. Siekdama išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę dėl padirbtų pinigų atsiradimo įvedus eurą, reprezentatyvų tyrimą užsakė inovatyvių technologinių sprendimų lyderė Baltijos šalyse UAB „Hansab“. Analogiškas tyrimas praėjusiais metais bendrovės užsakymu atliktas ir Latvijoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prisiekė trys nauji 16-osios Vyriausybės ministrai

Šiandien Seime prisiekė trys nauji 16-osios Vyriausybės ministrai

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Europoje pripažintas jaunasis mokslininkas Edvinas Misiukevičius savo ateitį planuoja Lietuvoje

Edvinas Misiukevičius yra puikus pavyzdys, jog ilgas ir sunkus darbas atneša saldžių vaisių. Vaikinas gali pasigirti ne vienu apdovanojimu, tarp kurių ir Europos jaunųjų mokslininkų konkurso specialusis prizas. Pripažintas selekcininkas nesustoja – vesdamas naujas augalų veisles atranda laiko ir stažuotėms bei konferencijoms užsienyje, tačiau tikina, jog savo darbus skirs tik Lietuvai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pretendenčių į „Mis Lietuva 2014“ karūną atranka – tiesiogiai portale lrytas.lt

Jau rytoj, liepos 18 d., sostinės senamiestyje įvyks ilgai laukta „Lietuvos ryto“ televizijos organizuojama „Mis Lietuva 2014“ atranka, po kurios paaiškės kasmetinio grožio konkurso finalininkės. Gražuolių lietuvaičių atranką nuo 11.30 val. tiesiogiai galima bus stebėti portale lrytas.lt

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policijos pareigūnai sulaikė moterų „siaubą“

Kurį laiką, Alytuje, Vidzgirio mikrorajone buvo užpuldinėjamos moterys. Dabar gyventojai gali ramiau atsikvėpti, 24 metų Alytaus rajono, Miroslavo seniūnijos gyventojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pirmąjį pusmetį pajamos didėjo, išlaidos ir deficitas – mažėjo

Pirmąjį šių metų pusmetį Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto deficitas sumažėjo daugiau kaip trečdaliu milijardo litų, rodo išankstiniai duomenys.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Misija Sibiras‘14“ ekspedicija išvyksta!

Liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės traukinys su 16 kilniai misijai pasiryžusių jaunų žmonių. Jų tikslas – Rusijos Federacijos Krasnojarsko kraštas, misija – čia daugiau nei pusę amžiaus niekieno nelankytų ir sparčiai nuo žemės paviršiaus be pėdsako nykstančių lietuvių kapinaičių, čia tebegyvenančių tautiečių paieška.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Festivalis „Ave Maria“ vėl atvers dvasinius turtus
Liepos 16 – rugpjūčio 15 dienomis Palangoje ir Šventojoje vėl skambės sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“, kurį rengia VšĮ „Cantus firmus“. Festivalis yra suradęs savo unikalią nišą ir jau šeši metai, globojami Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios dvasininkų, sudaro solidžią atsvarą triukšmingiems vasaros kurorto garsams bei atliepia nemenką sakralinės muzikos poreikį. Šiemet „Ave Maria“ vėl pasiūlys įdomių programų ir susitikimų su pripažintais atlikėjais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Iš atliekų konteinerių sklinda alkoholio kvapas

„Pirmą kartą atidarius konteinerį iš jo sklinda ne pūvančių šiukšlių, o brendžio, šampano ir kitokių gėrimų, tegu ir parūgusių, kvapas“, - juokėsi komunalines atliekas tvarkančios bendrovės „Ekonovus“ Alytaus padalinio vadovas Algimantas Dirsė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
EK vadovo politinės gairės – su socialine dimensija

Europos Parlamentas (EP) vakar pritarė buvusio Liuksemburgo premjero Jeano Claude'o Junckero kandidatūrai Europos Komisijos vadovo postui užimti. Už šį politiką balsavo 422 deputatai, prieš - 250. 47 atstovai nebalsavo, 10-ties balsai pripažinti negaliojančiais. Naujasis EK vadovas pradės eiti pareigas lapkričio mėnesį, kai dabartinės sudėties Europos Komisija baigs savo kadenciją. J. C. Junckeras pakeis dabartinį EK vadovą Jose Manuelį Barroso.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Liepos mėnesio pradžioje 3,6 proc. tirtų maudyklų buvo nustatyta trumpalaikė tarša

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, vertindamas gautus liepos mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, praneša, kad kai kuriose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, todėl maudytis juose nėra saugu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
A. Kaušpėdas pasaulio lietuvių jaunimui pristatė 10 zombių požymių

Šeštadienį Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo dalyviams Algirdas Kaušpėdas dalino „priešnuodžių“ nuo zombių receptus. Legendinės roko grupės „Antis“ lyderis  festivalio metu siekė pažadinti jaunuolių savivertės jausmą bei paskatinti juos naujai apmąstyti vertybių, patriotiškumo ir laisvės sąvokas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vakariečiai stebisi: lietuviai vis dar geria odekoloną

Seimo Sveikatos reikalų komitetas siūlo kuo skubiau priimti Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas ir uždrausti lig šiol niekaip nekontroliuotą prekybą kosmetiniu spiritu, kuris Lietuvoje kone masiškai vartojamas kaip alkoholiniai gėrimai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Kas tas Blue Sheep?“ merginos lenktynėse išbandė 1000km galutinai ištobulintą BMW M3

 „Kas tas Blue Sheep?“ komanda stropiai ruošiasi 1000km lenktynėms į pagalbą pasitelkdamos ne tik galingą techniką, bet ir profesionalius lenktyninkus. Kartu su Kauno autosport klubo nariais Kazlų Rūdos poligone surengė jau antrą lenktynių simuliaciją, kuri truko net 6h. Merginos vairavo jau galutinai 1000km lenktynėms parengtą bolidą BMW M3. Simuliacijoje pakaitomis važiavo Aistė Antanaitytė, Natalija Bunkė, Laura Matulevičiūtė ir Iveta Slabosevičiūtė. Apie patirtus įspūdžius pasakoja M3 pilotės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naisiuose jau apsilankė per 200000 turistų

Savaitgalį Naisiuose (Šiaulių r.) buvo pasirašytas susitarimas tarp LR kultūros ministerijos ir Naisių bendruomenės.  Ministerija ir bendruomenė susitarė, kad Naisių bendruomenės pavyzdžiu nuo 2016 metų bus pakviestos sekti visos Lietuvos kaimų ir mažų miestelių bendruomenės.  

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Priimtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

Nuo kitų metų atsivers daugiau galimybių suaugusiųjų mokymuisi ir kvalifikacijos tobulinimui. Tai užtikrins neseniai priimtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, leisiantis pagerinti suaugusiųjų švietimo situaciją šalyje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
VLK nupirktais vaistais bus gydomi sergantieji sunkiomis ligomis

Artimiausiu metu didžiąsias šalies gydymo įstaigas pasieks Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) centralizuotai nupirkti vaistai uždegiminėms sąnarių, žarnyno, odos ligoms gydyti. Šiemet šių vaistų nupirkta daugiau nei pernai, todėl gydymas bus užtikrintas didesniam pacientų skaičiui.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Omnitel“ toliau plečia 4G ryšį - jis prieinamas jau 65 proc. gyventojų

Birželį užbaigusi tinklo modernizacijos projektą ir padengusi visą Lietuvą 3G ryšiu, „Omnitel“ toliau plečia 4G aprėptį bei tankina ryšio tinklą. Nuo liepos vidurio „Omnitel“ 4G ryšys tapo prieinamas 65 proc. Lietuvos gyventojų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mados mugė „Šopturgis“: užsuk, „apsišopink“, pasipuošk!

Liepos 25-26 dienomis, didžiausios uostamiesčio šventės metu „Jūros šventė 2014”, viešbutyje „Amberton Klaipėda“ vyks vasariškiausia mados mugė „Šopturgis“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Misija Sibiras‘14“ iššūkis – Krasnojarskas

Tūkstančiai kilometrų ir sekinančius karščius keičiančios liūtys, uodų sezono piko apgaubtas galingasis Jenisiejus, bei kilni ir atsakinga misija – Krasnojarskas. Kraštas, į kurį jau liepos 17-ąją išvyksta projekto „Misija Sibiras‘14” jaunimo ekspedicija.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  20.0695%
Ne
  79.9203%
Iš viso balsavo: 400523
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100