arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Raitvilas, Gilanda, Hiliaras, Uršulė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-10-18, Nr. 121
Operos solistė Nomeda Kazlaus lapkritį Alytų aplankys su ispanų tenoru
Lapkričio 12 dieną 19 val. Aly­taus kultūros ir komunikacijos centre (AKKC) vyks išskirtinis operos solistės Nomedos Kazlaus (sop­ranas) ir ispanų tenoro Oscaro Marino koncertas „Pakelkim mes taurę!“ Nuostabią muzikinę šventę dovanosiantys operos solistai žiūrovams žada ne tik atlikti popu­liariosios klasikos kūrinius – dai­nas, arijas, duetus iš operų, opere­čių ir miuziklų, bet ir pateikti keletą staigmenų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Kolegijos studentams iš Indijos, Kongo, Nigerijos ir Nepalo patinka žalias Alytus ir bendraujantys jo žmonės
Vie­nin­te­lė­je Dzū­ki­jo­je aukš­to­jo moks­lo pro­fe­si­jos ba­ka­lau­ro laips­nį su­tei­kian­čio­je Aly­taus ko­le­gi­jo­je jau tre­ti me­tai mo­ko­si už­sie­nie­čiai iš In­di­jos, Kon­go, Ni­ge­ri­jos ir Ne­pa­lo. Iš vi­so jų šiuo me­tu stu­di­juo­ja 41.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Bosų boso sėkmės paslaptis – kasdieninės pastangos ir dėmesys žmogui
Kaip ir kas­met, ra­di­jo sto­tis „FM99“ mies­te­lė­nus ra­gi­no rink­ti bo­sų bo­są. Vie­nuo­lik­tų rin­ki­mų tre­je­tu­ke – ne tik ver­slo, bet ir vals­ty­bi­nių įstai­gų va­do­vai. Jų sėk­mės pa­slap­tys – nuo do­va­no­ja­mų gė­lių žie­dų iki griež­to kumš­čio ar pa­gal­bos dar­buo­to­jams, ta­čiau svar­biau­sio­ji – ro­do­mos pa­stan­gos bur­ti ir vie­ny­ti ko­lek­ty­vą kiek­vie­ną die­ną.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Baltoji rožė miestą prikels gyvenimui?

Pa­gal­vo­jau, kad gar­bie­ji mū­sų sa­vi­val­dy­bės tar­nai mąs­to, jog Aly­taus gat­vė­mis vaikš­to vien že­myn gal­vas nu­lei­dę sen­jo­rai, ku­riuos pats lai­kas pra­tin­ti prie bal­to gė­lės žie­do ir že­mės kva­po. Ačiū Die­vui, kad jų gal­vo­se aps­tu pa­tir­ties, iš­min­ties, ži­nių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[18]
„Achemos” vidinių karų aidas

Re­a­liais re­zul­ta­tais, re­gis, kol kas ne­si­bai­gu­sios de­ry­bos dėl du­jų kai­nos nuo­lai­dos su Ru­si­jos kon­cer­nu „Gaz­prom“ vie­nai di­džiau­sių Lie­tu­vos įmo­nių – „Ache­mai“ – ne­pri­da­rys tiek ža­los, kiek ke­le­tą mė­ne­sių trun­kan­tis ben­dro­vės ak­ci­nin­kų ka­ras. Sun­ku ra­miai ste­bė­ti, kaip vie­šo­jo­je erd­vė­je bei teis­muo­se san­ty­kius be­si­aiš­ki­nan­tys ben­dra­tur­čiai žu­do ne tik vie­ni ki­tus, bet ir įmo­nės ver­tę.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Advokatui nepavyko sugundyti prokurorės
Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je pro­ku­ro­rės pa­pir­ki­mu kal­ti­na­mas Aly­tu­je dir­ban­tis ad­vo­ka­tas Ka­zys Dai­no­tas Bal­za­ris.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Žalią šviesą grįžtančiam jaunimui!”
Jau­ni­mas yra Lie­tu­vos at­ei­tis, jau­ni­mas tu­ri pa­keis­ti vy­res­ni­ą­ją kar­tą – ne­pa­liau­ja­mai kar­to­ja vi­si ap­lin­kui. La­biau­siai jau­ni­mas „rū­pi“ po­li­ti­kams, ku­riems tie­siog bū­ti­na į pro­gra­mi­nes nuo­sta­tas įtrauk­ti, kaip ir ko­kia for­ma jie jį my­li.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Spek­tak­ly­je „Pa­smerk­ti na­mai” – jaut­ri be­glo­bių vai­kų te­ma

 

Dzū­kai bu­vo dos­nūs

 

Gau­ta ne­mo­ka­ma se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­na

 

Ne­ži­no­ji­mo kai­na, ar­ba Kas ži­no­ti­na apie KET pa­kei­ti­mus

 

„Ne­no­riu pra­dė­ti gy­ve­ni­mo ka­lė­ji­me”

 

Pli­kio­nių miš­kas to­liau gąs­di­na už­si­krė­tu­siais šer­nais

 

UEFA čem­pio­na­to re­zul­ta­tą at­spė­jo sim­niš­kis

 

Ap­ti­ko kvai­ša­lų

 

Mo­liū­gus į re­dak­ci­ją at­ve­žė au­to­mo­bi­liu

 

Gel­to­nus gry­bus no­riai le­sa viš­tos, tik ar jie val­go­mi?

 

Stra­te­gi­nio ob­jek­to sta­ty­bų įkarš­ty­je - dis­ku­si­jos su gy­ven­to­jais

 

Ry­liš­kė­nas li­ko už gro­tų

 

Svei­ki są­na­riai - Ta­vo vi­sa­ver­tis gy­ve­ni­mas

 

Ly­de­kos me­džio­ja var­les

 

Antrus metus tarp geriausiųjų

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
„Tele2“ naujus ir galingus LG telefonus pasiūlė už gerą kainą

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ pakvietė puikiai įvertintus LG išmaniuosius telefonus įsigyti už palankią kainą. 24 mėnesių sutartį sudarančių „Tele2“ klientų laukia tikrai geri telefonai. Tai – madingieji LG L70 ir LG L90 bei geriausiu šio gamintojo telefonu laikomas ir vos prieš kelis mėnesius pasaulyje pristatytas LG G3.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Tele2“ senjorams patogius telefonus siūlo už 9 litus
Norėdama, kad senjorai bendrautų patogiai ir daugiau sutaupytų, telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ vyresnių klientų poreikiams pritaikytus telefonus „Alcatel 20.00“ pasiūlė už dar mažesnę kainą nei anksčiau. Kartu užsisakant ryšio planą „Pigiau“ telefoną galima nusipirkti už 9 litus (2,61 euro) be jokių papildomų mokesčių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje aukščiausiajai ginkluotųjų pajėgų vadovybei pristatytos naujai formuojamos Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo pajėgos

Spalio 14 d. Alytuje dislokuotame Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione lankėsi vyriausioji šalies ginkluotųjų pajėgų vadė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vizito metu Prezidentei buvo pristatyta naujai suformuota bataliono kovinė grupė - pirmosios Lietuvos kariuomenės aukštos parengties greitojo reagavimo pajėgos, kurios pradės veikti nuo šių metų lapkričio. Renginyje taip pat dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės vadas, Jungtinio štabo viršininkas, kariuomenės pajėgų ir valdybų vadai, kiti atstovai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Literatų šventė punioje

Žilą praeitį, didvyriškas mūsų protėvių kovas menanti Punia šeštadienį, spalio 4 dieną, sulaukė svečių. Jau iš pat ryto rinkosi Alytaus apskrities literatai paminėti kaimo rašytojų dienos. Atvažiavo nemažas būrelis ir varėniškių  – tai Marija Blažulionienė, Dana Volungevičienė, Eugenija Strazdienė, Petras Miliūnas, Lidija Cichockienė, Irena Malmygienė, Ramutė Kšėtienė ir šių eilučių autorius. Sugužėjo būrys alytiškių ir, žinoma, pačių puniškių. Atbildėjo ir keletas literatų iš Suvalkijos. Svečių jau laukė arkliais kinkyta karieta. Visiems buvo malonu pasivažinėti rudenėjančio miestelio gatvėmis, akį paganyti po gražiai sutvarkytus kiemus ir šalnų dar nepakąstus gėlynus. O prie ką tik suriestos pavėsinės jau būriavosi žmonės. Atvykęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir Punios seniūnas Gintautas Laukaitis perkirpo juostelę, ir gražiu statiniu džiaugėsi miestelio svečiai ir puniškiai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasitikėjimo telefonu 1882 aktyviausiai pranešė alytiškiai, pasyviausi - lazdijiečiai

2014 m. spalio 14 d., Alytus. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Alytaus AVMI) informuoja, kad per 2014 metų 9 mėnesius Valstybinę mokesčių inspekciją iš Alytaus apskrities pasiekė per 200 pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu 1882. Apie galimus mokesčių vengimo atvejus aktyviausiai informavo Alytaus miesto gyventojai, mažiausiai galimų pažeidimų pastebėjo ir pranešė Lazdijų rajono gyventojai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Popietes „Kviečius puodelio arbatos“ pamėgtos ir laukiamos

Tęsiant gražią tradiciją, Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas spalio mėnesį kviečia rajono senjorus į popietes „Kviečiu puodelio arbatos“. Vakar susitikimai vyko Eičiūnuose, Butrimonyse ir Raižiuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kainų skelbimas litais ir eurais: mažiausia pažeidėjų – Alytaus ir Tauragės apskrityse

Priežiūros institucijoms rugsėjo mėnesį atlikus 3540 patikrinimų dėl dvejopo kainų litais ir eurais nurodymo, prekybos bei paslaugų teikimo vietose užfiksuoti 265 pažeidimai. Mažiausiai Euro įvedimo įstatymo pažeidimo atvejų užfiksuota Alytaus ir Tauragės apskrityse – vos po 6 atvejus. Daugiausia – net 78 pažeidimai – nustatyti Vilniaus apskrityje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasaulinė krūties diena: mielos moterys, ženkite svarbų žingsnį – pasitikrinkite!

Šiandien, spalio 15 dieną, Medicinos diagnostikos ir gydymo centras prisijungia prie  Pasaulinės krūties dienos ir ragina moteris rūpintis savo sveikata.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atsargos majoras Albertas Daugirdas: „Lietuvoje besigydantys ukrainiečiai yra tikri savo šalies patriotai“

Spalio 11 d. Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje besigydančius ukrainiečius karius savanorius aplankė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus (LKKSS VAS) valdybos pirmininkas atsargos majoras Albertas Daugirdas. Susitikęs su ukrainiečiais, atsargos majoras kariuomenės kūrėjų ir karių vardu perdavė jiems už LKKSS VAS ir Afganistane tarnavusių karių lėšas nupirktas karines uniformas ir batus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Toliau didėja „Sodros“ biudžeto pajamos

Per tris šių metų ketvirčius Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto pajamos buvo beveik puse milijardo litų didesnės nei pernai tuo pačiu metu, rodo išankstiniai duomenys.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajonas – gausiausias rudens turtų
Gausiausio kiemelio vardą Alytaus rajonui atstovavę amatininkai, verslininkai, bendruomenės pelnė mugėje šventėje „Dzūkų turtai 2014“, kuri vyko spalio 11 d. Alytuje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyventojai atskleidė, kokios didžiausios naudos tikisi iš euro
Daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos gyventojų tikisi, kad euras jiems atneš tiesioginės naudos – šalyje bus sukurta daugiau darbo vietų, augs darbo užmokestis, pigs skolinimasis, kils mažiau rūpesčių dėl valiutos keitimo, rodo „Aviva Lietuva“ užsakymu atliktos apklausos rezultatai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyvenimas mieste keičia smegenų veikimą ir reguliuoja žmonių nuotaikas
Sveiki, grįžtu į naujas diskusijas gal vertas pamąstymui arba ne. Bet noriu pasakyti ačiū ,kad diskutuojate ir dalinatės Alytaus miesto džiaugsmais ir kitais maloniais ir be abejo turbūt ne savo noru nemaloniais miesto reikalais. Diskutuoti reikia iš jų gimsta geros idėjos, auga bendravimas tarp kaimynų, tik gaila, kad ne visada jos yra realizuojamos. O ir negali viskas taip vykti, nes yra mažesnioji, vidurinioji ir aukštesnioji klasė. Turbūt visiems aišku, kad aukštesniąjai klasei yra lengviau pramušti kažkieno idėjas. Taip yra viskas surėdyta gamtos, laimi stipresni. Bet manau, kad mes esame žmogiškos esybės, kurios gali mąstyti ir padėti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
PVM lengvatos šiluma ir šaltukas
Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina. Dabar - viskas atvirkščiai. Socialdemokratai užsimojo naikinti lengvatą šildymui, kurios net dešinieji neišdrįso paliesti. Liberalai priešinasi ir teigia, kad tai – mokesčių naštos kėlimas. Kaip gi čia yra, ar partijos spalvas pakeitė, ar buvimas pozicijoje įpareigoja daryti nepopuliarius, bet būtinus sprendimus? Ar visa kalba tik apie biudžeto milijonus sukasi, ir jokios gilios minties lengvatos naikinime nėra ko ir ieškoti?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.9103%
Ne
  80.0795%
Iš viso balsavo: 404569
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100