arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
;Steikintas, Dargintė, Cecilija (Cilė)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Pakelkim-mes-taure
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-11-22, Nr. 135
Dviračiu nuvažiavęs 11,7 tūkstančio kilometrų prancūzas trumpam atsikvėpė Balninkuose
„Žmo­gus su ge­le­ži­niu el­niu“ – taip va­di­na­si Alek­san­dro Cha­rit­nov­skio kny­ga apie žy­mų ru­sų ke­liau­to­ją Gle­bą Tra­vi­ną, ku­ris be­veik prieš 100 me­tų dvi­ra­čiu nu­va­žia­vo 85 tūkst. ki­lo­met­rų pa­gal tuo­me­ti­nės So­vie­tų Są­jun­gos res­pub­li­kų sie­nas. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kad pu­sę ke­lio dvi­ra­ti­nin­kas my­nė Ark­ties van­de­ny­no kran­tais, nu­ša­lo ko­jas, pats sau am­pu­ta­vo pirš­tus...
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Baigiantis kadencijai tarybos narys panoro dirbti savivaldybės administracijoje
Šią sa­vai­tę įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas Vi­daus ūkio sky­riaus vy­riau­siojo spe­cia­lis­to pa­rei­goms. Re­gis, pos­tas nė­ra aukš­tas, ta­čiau bent jau ga­ran­tuo­ja lai­ku gau­na­mą at­ly­gi­ni­mą. Kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai, o sėk­mė ly­dė­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį „dar­bie­tį“ Ta­dą Čia­ką.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Ningbo. Verslo auginamas miestas
Pa­mė­gin­ti su­pras­ti sve­čią ša­lį ga­li tuo at­ve­ju, jei jo­je pra­lei­dai bent ke­tu­rias die­nas, nak­vo­jai tris nak­tis. Šią min­tį iš­girs­ta­me iš Ning­bo sa­vi­val­dy­bės Už­sie­nio rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Kong Wei­wei, 75 kar­tos Kon­fu­ci­jaus pa­li­kuo­nio, kai da­ly­vau­ja­me ren­gi­ny­je „Žvilgs­nis į Ning­bo 2014“ ir tu­ri­me ga­li­my­bę šiek tiek pa­žin­ti šį Ki­ni­jos mies­tą. Ke­lio­nių pa­tir­tis iš­mo­kė, kad įvai­ria­pu­siš­kes­nį ša­lies pa­veiks­lą dė­lio­ja bū­tent ben­dra­vi­mas su ten gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Kolonizuotų minčių žiniasklaida
 Šį ru­de­nį pa­si­ti­kau Olan­di­jo­je, Ut­rech­te. Į vie­tos uni­ver­si­te­tą at­vy­kau pa­gal „Eras­mus“ mai­nų pro­gra­mą. Čia mo­ky­mo­si sis­te­ma mums kiek ne­įpras­ta – du kur­sai iki lap­kri­čio, nuo lap­kri­čio – ki­ti du iki se­mest­ro pa­bai­gos sau­sį. Pir­ma­ja­me blo­ke vie­nas iš da­ly­kų bu­vo po­stko­lo­ni­ji­nė Eu­ro­pa, ku­rio ga­lu­ti­nis dar­bas – pa­si­rink­to at­ve­jo ana­li­zė. Nu­spren­dęs ana­li­zuo­ti Lie­tu­vos ži­niask­lai­dą, no­riu pa­si­da­ly­ti raš­to dar­bo tu­ri­niu.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kokie įdomiausi sporto įvykiai laukia 2015 metais?

2014 metai sporto gerbėjams buvo kaip niekada dosnūs įvairiaisiais sporto renginiais. Metų pradžioje vyko Sočio žiemos olimpinės žaidynės, pasaulio ledo ritulio čempionatai vykę Lietuvoje bei Baltarusijoje, Pasaulio futbolo ir krepšinio čempionatai, bei nemažai kitų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Ger­bia­mi Lie­tu­vos ka­riai ir jų rė­mė­jai!

 

„Sos­diag­nos­ti­ka”. Ga­li­my­bė grei­čiau ir efek­ty­viau diag­no­zuo­ti li­gas

 

Eše­rių vi­lio­ji­mas mai­liu­mi

 

Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas: „Auk­si­nė kri­vū­lė už dė­me­sį au­gan­čiai tė­vy­nės gy­nė­jų kar­tai – svar­biau­sias ir sva­riau­sias to­kio ly­gio įver­ti­ni­mas“

 

„Tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad po­ten­cia­liam prie­šui net ne­kil­tų ne­pa­grįs­tų no­rų”

 

Ko­dėl esu čia? Nes aš ne­abe­jin­gas sa­vo ša­liai

 

Jau­nam įdo­mu vis­kas, ypač kas nau­ja ir ne­ki­ša­ma prie­var­ta

 

Pa­pirk­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­no ne­pa­vy­ko

 

Teis­mas draus­mi­na tė­vus

 

Gir­tas pa­žei­dė­jas su­pai­nio­jo eis­mo kryp­tis

 

Suk­čių puo­ta bai­gė­si areš­ti­nė­je

 

Kul­tū­ros dar­buo­to­jo dar­bas ma­tuo­ja­mas aplo­dis­mentais

 

Baltistikos centrų studentai lietuvių kalbos mokėsi Lietuvos edukologijos universitete

 

„Gjen­si­di­ge” di­di­na dar­že­li­nu­kų sau­gu­mą Aly­tu­je
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Iš kamino rūko kontrabandinis dūmelis
Bendras Alytaus ir Lazdijų policijos pareigūnų darbas davė puikų rezultatą. Iš ugnies gniaužtų teisėsaugininkai „išgelbėjo“ apie 200 pakelių kontrabandinių cigarečių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pirmasis sniegas alytiškiams atnešė nelaimę
Iškritęs sniegas, sugadino penktadieninę nuotaiką dviem Alytaus gatvėmis važiavusiems vairuotojams. Lapkričio 21-osios ryte, Žalgirio ir Suvalkų gatvių sankirtoje susidūrė „Opel“ ir „VW Passat“ markės automobiliai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kelyje tykojo nelaimė
Lapkričio 19 d. apie 17 val. Varėnos r., kelyje Varėna-Matuizos-Valkininkai 15-ame km, automobilis „Volvo V70“, kurį vairavo P. T., gimęs 1964 m., gyvenęs Vilniuje, prasilenkdamas su priešais atvažiuojančiu nenustatytu automobiliu, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ką sako vėluojantys grąžinti skolas – populiariausių pasiteisinimų dešimtukas
Nors skolų tema visuomet yra nepatogi, apie jas kalbėti būtina. Jei pusšimtį litų Jonui skolingas Petras dar gali pasiteisinti kaimynui „krize“ ar išlaidžia žmona, tai rimtesnių kreditorių tokie argumentai neįtikins. Visgi skolininkai fantazijos nestokoja ir pasitelkia dešimtis priežasčių, kodėl vėluojama atlikti mokėjimus – nesvarbu, ar tai būtų įsiskolinimas už telefono pokalbius ir elektrą, ar būsto paskolos įmokos. Tačiau vertėtų žinoti, kad kiekvienas neapgalvotas „argumentas“ – ne tik atrodo vaikiškai ir lengvai dūžta į šipulius, bet ir gali gerokai apkartinti tolimesnius finansinius planus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vagišių porelė grūmėsi su pardavėja
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos ieškant vaizdo įraše nurodytų asmenų. 
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikus iš globos namų moko verslo pradmenų

Šį rudenį startavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir bendrovės „CSC Baltic“ įgyvendinamas globos namuose gyvenančių vaikų verslumo ugdymo projektas. Pusę metų trunkančios iniciatyvos metu IT profesionalai globos namų auklėtinius mokys efektyvios komunikacijos, viešojo kalbėjimo ir kitų verslo pagrindų, patars, kaip kūrybiškai mąstyti. Be to, jaunuoliai savo verslumo įgūdžius ugdys ir praktiškai – jie kurs rankdarbius, kuriuos šį pavasarį bandys parduoti elektroninėje parduotuvėje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Paukščių gripas
Paukščių gripas yra greitai plintanti pavojinga užkrečiamoji paukščių liga, kuria serga naminiai ir laukiniai paukščiai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pagalbą sergantiems vaikams atneš daugybė arkliukų
Socialiai atsakingiausios įmonės TV3 ir SEB banko „Išsipildymo akcija“ pagelbėti mažiesiems ligoniukams šiemet kviečia žaismingai. Jau dvyliktus metus visiems puikiai pažįstamas ryškusis akcijos simbolis arkliukas šiais metais virto ir išradingu akcijos žaisliuku.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mokyklai ir Respublikai išlikti – būtina bendrystė
Kaip sustiprinti šiuolaikinę mokyklą? Kaip jos gyvenimui suteikti daugiau kūrybiškumo, laisvės, supratimo ir pasitikėjimo vienų kitais? Kaip sutelkti mokyklos bendruomenę, įkvėpti ją bendradarbiauti ir drauge kurti savąją Respubliką? Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais pristato naują pilietinio ugdymo medžiagą, kuri, tikimasi, ne tik padės sėkmingiau ugdyti mokinių pilietiškumą, bet ir mokyklos bendruomenės gyvenimą padarys savarankiškesnį, prasmingesnį, įdomesnį, tvirčiau jį susies su Lietuvos Respublikos kūrimu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Per Pasaulinę televizijos dieną bus siekiama unikalaus rekordo
Jau šį penktadienį, lapkričio 21-ąją, visas pasaulis švęs Pasaulinę televizijos dieną. Šia ypatingą šventę žiūrimiausia televizija Lietuvoje TV3 pasitiks unikaliai - pirmą kartą šalies televizijų istorijoje bus siekiama televizijos žiūrėjimo rekordo!
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Psichologas: nuo senbernystės vyrus gelbėja pažintys internete
 

Antrosios pusės ieškantys vyrai labiausiai nori surasti ne tik fiziškai patrauklią partnerę. Pažinčių svetainės flirtas.lt organizuotas tyrimas atskleidė, kad moters grožis yra dažniausiai minimas svajonių partnerės bruožas. Psichologas Julius Tilvikas atkreipia dėmesį, kad dailiosios lyties atstovių išvaizda vyrams padeda paprasčiau išsirinkti savo antrąją pusę.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atsiimti pensijas paštuose – patogiau

Lietuvos paštas kviečia senjorus, kurie gauna senatvės pensiją į namus, atsiimti ją bet kuriame šalies pašte. Apie teikiamą pensijų atsiėmimo paštuose paslaugą Lietuvos paštas šalies senjorams išplatino informacines skrajutes.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškio artimiesiems nerimo dienos
 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieško dingusio be žinios Ryčio Navakausko, gimusio 1983 m., gyvenančio Alytuje, kuris šių metų liepos mėnesio pabaigoje išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo. R. Navakauskas turi protinę negalią bei pagal pareigūnų turimą informaciją šiuo metu galimai valkatauja. Paskutinį kartą ieškomas vyriškis buvo pastebėtas Prienuose.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Cerebrinio paralyžiaus kaustomi mažyliai sulauks pagalbos

Jau dvyliktus metus gyvuojanti socialiai atsakingiausios įmonės TV3 ir SEB banko organizuojama „Išsipildymo akcija“ šiemet kviečia padėti cerebriniu paralyžiumi sergantiems likimo nuskriaustiems vaikams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Europos jaunimo greitųjų šachmatų čempionatuose – medalių liūtis Lietuvai
 

Taline (Estija) savaitgalį pasibaigusiuose Europos greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatuose Lietuvos atstovai iškovojo gausybę medalių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ar skolintumėtės pinigų automobiliui įsigyti?

Įsivaizduokite, kad automobilis Jums itin reikalingas, o santaupų jam įsigyti neturite arba negalite skirti. Arba turite tam tikrą sumą pinigų, tačiau jos neužtenka transporto priemonei, apie kurią svajojate. Ar skolintumėtės pinigų, kad galėtumėte nusipirkti automobilį? Gal kaip tik taupytumėte, kol turėtumėte reikiamą sumą?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaune išrinkti geriausi metų Baltijos šalių kultūrizmo sportininkai ir treneriai

Daugiau nei septyniasdešimt sportininkų – tiek jų susigrūmė viename svarbiausių metų renginių – Baltijos šalių atvirame kultūrizmo čempionate. Net devyniose kategorijose besivaržančiųjų tarpe daugiausiai laurų nusiskynė lietuviai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naktinės Personos pristato naują dainos “Pažvelk atgal” versiją!

Sparčiai artėjant jau šią savaitę Marijampolėje startuosiančiam gyvo garso koncertų turui, Naktinės Personos pristato naują dainos “Pažvelk atgal” versiją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vakaras su Vytautu Kernagiu
 

III tomo natų knygos pristatymas, parodos atidarymas ir draugų koncertas

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Sukurk verslo idėją Alytaus rajonui!

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jaunimo verslumą skatinantį konkursą „Sukurk verslo idėją Alytaus rajonui!“ (toliau – konkursas) organizuoja Alytaus rajono savivaldybė. Šio konkurso nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Alytaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Skelbimas
Alytaus rajono savivaldybė organizuoja jaunimo verslumą skatinantį konkursą „Sukurk verslo idėją Alytaus rajonui!“. Dalyvauti konkurse gali 9–12 (I–IV gimnazinių) klasių Alytaus rajono ugdymo įstaigų mokiniai individualiai arba komandomis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus Putinų gimnazijai – 40

Lapkričio 14-oji Alytaus Putinų gimnazijai neeilinė. Šią dieną gimnazija minėjo 40 metų jubiliejų. Gražios sukakties proga gimnazijoje surengtas šventinis minėjimas, į kurį susirinko gausus būrys svečių: Seimo nariai, Alytaus miesto savivaldybės vadovai ir savivaldybės administracijos specialistai, buvę mokyklos vadovai ir mokytojai, jau seniai mokyklos suolą palikę mokiniai ir šiuo metu joje dirbantys mokytojai, besimokantys gimnazistai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Savaitgalį Dzūkijoje skraidė lėkštės

Praėjusį savaitgalį Alytaus aps. VPK pradėti 23 ikiteisminiai tyrimai. 7 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl vagysčių, užregistruoti 5 smurto artimoje aplinkoje atvejai, vienas neblaivaus vairuotojo bandymas papirkti policijos pareigūnus, praneštą apie sukčiavimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Toliau mažėja „Sodros“ biudžeto deficitas

Šiemet per dešimt mėnesių Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto deficitas buvo beveik 0,6 milijardo litų mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, rodo išankstiniai duomenys.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.8533%
Ne
  80.1366%
Iš viso balsavo: 405972
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100