arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Ginvydas, Ginvydė, Otonas (Otas), Romanas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-11-18, Nr. 130
Alytaus medikų atlyginimai: dideli ar maži?
Pas­ta­ruo­ju me­tu įsi­kū­ręs Lie­tu­vos me­di­kų są­jū­dis siū­lo ša­lies val­džiai pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų pa­skirs­ty­mo at­ei­nan­čiais me­tais nu­ma­tant at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą 30 proc. Šio me­di­kų są­jū­džio veik­lo­je da­ly­vau­ja ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Klevų gatvės kapinėse laidojimui panaudojami žalieji plotai
Iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių ket­ve­rių ka­pi­nių lai­do­ji­mas nė­ra ri­bo­ja­mas tik ne­to­li mies­to esan­čio­se Už­upių ka­pi­nė­se. Pas­ta­ruo­ju me­tu lai­do­ji­mui ur­no­se yra iš­nau­do­ja­mi ža­lie­ji plo­tai Pir­mo­jo Aly­taus Kle­vų gat­vės ka­pi­nė­se. Nau­jo­je šių ka­pi­nių da­ly­je at­ei­nan­čiais me­tais tu­rė­tų at­si­ras­ti ir ko­lum­ba­riu­mas. Jei­gu toks sta­ti­nys, skir­tas lai­do­ji­mui ur­no­se, pa­si­tei­sin­tų, jis bū­tų ren­gia­mas ir ša­lia Kle­vų gat­vės ka­pi­nių nuo lai­ki­nų­jų ga­ra­žų at­lais­vin­to­je te­ri­to­ri­jo­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus miesto kelių priežiūra vėl rūpinsis „Raguvilė”
Aly­tiš­kiai žie­mą ne­liks be ke­li­nin­kų – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko su­si­tar­ti su Neringoje registruota, Kretingos rajone veikiančia UAB „Ra­gu­vi­lė“ dėl mies­to ke­lių prie­žiū­ros. Ben­dro­vė dar­bą pra­dės jau ki­tą sa­vai­tę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aurelijus Veryga mėgaujasi
Jei įžy­mu­sis če­kų ra­šy­to­jas Ha­ros­la­vas Ha­še­kas pa­si­klau­sy­tų, apie ką lie­tu­viai – daž­nai pa­gy­ve­nę lie­tu­viai – pas­ta­rą­sias tris die­nas kal­ba vais­ti­nė­se, jis sa­vo šau­nų­jį ka­rei­vį Jo­se­fą Švei­ką pa­siųs­tų pa­rū­ky­ti už kam­po. Kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru Au­re­li­ju­mi Ve­ry­ga. Nie­kur ne­si­dė­tų, po šiuo­lai­ki­nių teks­tų vais­ti­nių ei­lė­se už­si­rū­ky­tų ir šis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Stip­riai pa­gra­žin­to Dai­na­vos ra­jo­no žmo­nės ir to­liau jaus rū­pes­tį

 

Gau­ti jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ją pre­ten­duo­ja aš­tuo­ni kan­di­da­tai

 

Pri­rei­kė ir pa­gal­bos, ir al­ko­ho­lio ma­tuok­lio

 

Ūki­nin­kams pra­dė­tos mo­kė­ti iš­mo­kos

 

„Amžinai, amžinai neramus”: Alytuje skambės Pauliaus Širvio eilės

 

Lie­tu­vos is­to­ri­jos da­tos kaip ant del­no

 

Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­me

 

No­rė­jo pa­juo­kau­ti su po­li­ci­ja ir „už­si­dir­bo” 200 eu­rų

 

Ūki­nin­kas ne­le­ga­lų dar­bi­nin­ką pa­va­di­no ste­bė­to­ju

 

Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos ak­ci­ja „At­min­ties ke­lias”

 

Rotušės žinios

 

Re­no­vuo­to dau­gia­bu­čio ben­dri­jos pir­mi­nin­kė: „Vals­ty­bei ski­riant pa­ra­mą no­rė­jo­si su­si­tvar­ky­ti”

 

Moks­lei­vių mi­ty­bos įpro­čiai su­si­for­muo­ja šei­mo­je

 

Aly­taus „Sod­ro­je” vėl kve­pė­jo py­ra­gais ir ge­ru­mu

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  25.8185%
Ne
  73.8762%
Iš viso balsavo: 1971204
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100