arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Palemonas. Gilda, Donata

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-10-03, Nr. 117
Ką daryti su šilumos ūkiu? Atsakymo paieškos
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos spren­di­mą, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pri­vi­le­gi­ja­vo UAB „Li­tes­ko“, ši pa­skel­bė skų­sian­ti teis­mui kaip ne­pa­grįs­tą nei fak­tais, nei tei­si­niais ar­gu­men­tais. Ko­kia bus to kai­na ei­li­niams var­to­to­jams ir ar sa­vi­val­dy­bė pa­jė­gi im­tis ši­lu­mi­nin­ko veik­los?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[39]
Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas užsidirbo papeikimą
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas įsa­ky­mu sky­rė pa­pei­ki­mą Spor­to ir rek­re­a­ci­jos sky­riaus ve­dė­jui Ado­mui An­dru­šai­čiui už Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tų Vals­ty­bės tar­nau­to­jų veik­los eti­kos tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Taip jam at­si­rū­go ap­si­lan­ky­mas Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre rug­sė­jo pra­džio­je esant ne­blai­viam ir ne­tin­ka­mas el­ge­sys.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
„Peticija – kaip Lietuvos kaimo žmonių šauksmas”
Ket­vir­ta­die­nį su Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kais su­si­ti­kęs Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Bro­nis Ro­pė, iš­rink­tas pa­gal Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, nu­si­vy­lu­siems ma­žo­mis pie­no su­pir­ki­mo kai­no­mis ir ža­dan­tiems at­si­sa­ky­ti au­gin­ti kar­ves pa­reiš­kė: „Jei kai­me ne­liks kar­vių, ne­liks ir kai­mo. Jei­gu lie­ka tik grū­dų au­gi­ni­mas, kai­me ga­li ir ne­gy­ven­ti. Bet kas yra Lie­tu­va be kai­mo ir sa­vo mais­to tra­di­ci­jų?“
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Drauge su koplyčios atnaujinimu tikimasi pakeisti ir požiūrį
Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se po še­šio­li­kos me­tų at­nau­jin­ta Kris­taus Ka­ra­liaus kop­ly­čia. Tie­sa, iš dau­giau nei 1200 nu­teis­tų­jų penk­ta­die­niais mi­šias lan­ko vos 20–25 žmo­nės. Ati­da­rant nau­ją kop­ly­čią vil­ta­si, jog vil­tį ir ti­kė­ji­mą at­ei­ty­je čia ras gau­ses­nis bū­rys nu­teis­tų­jų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rekordinė akcija „ŽvejOK 2015“
Jau šiandien nuo 10 valandos ryto visoje Lietuvoje prie vandens telkinių susirinks daugybė vaikų – vyks socialinė akcija „ŽvejOK 2015“. Apie 500 globojamų vaikų bus supažindinami su mėgėjiška žūkle ir kartu su profesionalais mokysis žvejybos paslapčių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Į pen­si­ją iš­ly­dė­ta Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja už­si­ims spor­tu ir šei­mos ver­slu

 

Mi­ros­la­vo am­bu­la­to­ri­ja taps Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­da­li­niu

 

Pre­mi­jos ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jams - aš­tun­tą­kart

 

Šiek tiek apie mū­šius dėl du­jų kai­nų ir nuo­lai­dų

 

Vis­kas, kas svar­bes­nio Pi­va­šiū­nuo­se, sta­to­ma ant kal­no

 

Leng­va­ti­nės pa­sko­los - ver­slui vys­ty­ti

 

Po an­ge­lų sar­gų spar­nu daug no­rin­čių­jų pri­sig­laus­ti

 

Alytaus miesto spalio renginių programa

 

„Me­di­CA kli­ni­kos” ko­lek­ty­ve – pro­fe­sio­na­li, smal­si ir nuo­la­tos to­bu­lė­jan­ti gy­dy­to­ja

 

„Op­ti­kos pa­sau­lio” sa­lo­nuo­se – nau­jau­si ma­dos kū­rė­jų pa­siū­ly­mai
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Startuoja krikščioniškas pažinčių klubas – Susitikimai.lt
2015 spalio 1 d. pradeda veikti naujas krikščioniškas pažinčių portalas ir klubas Susitikimai.lt. Portalo ir klubo įkūrėja pelno nesiekianti organizacija VšĮ Susitikimai.lt. Pažinčių klubas padės suburti viengungius, norinčius sukurti šeimą ir ieškančius bendraminčių bendruomenės. Jo nariais kviečiami tapti žmonės, galintys švęsti santuokos Sakramentą. Lietuvoje tai bus unikali pažinčių vieta, skirta bendrauti ne tik virtualioje erdvėje bet ir periodinių klubo renginių metu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Druskininkuose –naujas, modernusreabilitacijos centras

Jau greitai Druskininkai turės dar vieną išskirtinį traukos centrą. Šį rudenį kurorte duris atvers reabilitacijos centras „UPA“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  51.0137%
Ne
  48.9811%
Iš viso balsavo: 788905
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100