arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gailigedas, Gunda, Raimundas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-01-20, Nr. 8
Viešoji įstaiga ir tarybos narė teismuose sutriuškino savivaldybės administraciją
Pa­ga­liau tei­siš­kai su­dė­lio­ti taš­kai tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos gin­čo su Aly­taus ra­jo­ne registruota vie­šą­ja įstai­ga „Ga­liu ki­taip“ ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Gin­ta­rės Rim­ku­tės-Mer­čai­tie­nės va­do­vau­ja­ma gro­žio pro­ce­dū­rų ben­dro­ve „Do­mus Crys­tal­li­na“. Jis vy­ko nuo per­nykš­čio pa­va­sa­rio, kai mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas sa­vo įsa­ky­mu nu­ro­dė „Ga­liu ki­taip“ iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo specialiosios pro­gra­mos grą­žin­ti 2 tūkst. eu­rų, nes ki­lo įta­ri­mų dėl pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mo tiks­lin­gu­mo įstai­­gai vyk­dant sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­tą svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mo pro­jek­tą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Srutų fontano epicentre

Že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas, tre­čia­die­nį da­ly­va­vęs LRT TV lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ pas Ed­mun­dą Ja­ki­lai­tį, ket­vir­ta­die­nį sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tin­kle go­do­jo: „Va­kar va­ka­re, tie­sio­gi­nė­je lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“, bu­vau ver­čia­mas pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už tai, ko per 27 me­tus ne­pa­da­rė vi­si iki ma­nęs dir­bę že­mės ūkio mi­nist­rai, – už­tik­rin­ti aiš­kų ir skaid­rų že­mės įsi­gi­ji­mo kon­tro­lės me­cha­niz­mą. At­sa­ko­my­bės ne­si­kra­tau, ta­čiau ją pri­si­im­ti tu­ri vi­si: ir vals­ty­bės va­do­vai, ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, ir po­li­ti­kai ir... žur­na­lis­tai. Ko­dėl ši te­ma ta­po ak­tu­a­li tik da­bar? Ko­dėl ne 2014 me­tais ar iki tol?”

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]
Tarybos narys Nerijus Cesiulis apsisprendė – tapo socialdemokratu
Šią sa­vai­tę So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­ba į sa­vo na­rių gre­tas pri­ėmė Ne­ri­jų Ce­siu­lį (nuotr.). Jis jau tre­čia ka­den­ci­ja į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­ren­ka­mas pa­gal So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau į jį bu­vo įra­šo­mas kaip ne­par­ti­nis. Ko­dėl N.Ce­siu­lis pa­ga­liau nu­spren­dė tap­ti so­cial­de­mok­ra­tu?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[6]
„Mano kelionės – tai palūkanos iš dukrų”

„Vi­sų vai­kai ge­ri ir tė­vams pa­tys gra­žiau­si“, – tars­te­li aly­tiš­kė Al­do­na Ba­ra­naus­kai­tė, ir pa­ga­liau su­tin­ka pa­si­da­ly­ti sa­va mo­ti­nys­tės pa­tir­ti­mi. Kai jos, švy­tin­čio­mis aki­mis su­grį­žu­sios iš kas­me­ti­nių gim­ta­die­ni­nių ke­lio­nių ar šiaip duk­rų su­reng­tų iš­vy­kų, bi­čiu­liai klau­si­nė­ja, kiek to­kia ke­lio­nė kai­nuo­ja, ši kaip vi­sa­da ati­ta­rian­ti, jog ži­no tik nu­va­žia­vi­mo į oro uos­tą kai­ną. Dar pa­juo­kau­ja, kad vi­sa ki­ta pri­lygs­ta pa­lū­ka­nų at­si­i­mi­nė­ji­mui. Re­tas su­lau­kia to­kio dė­me­sio ir pa­gar­bos iš sa­vo su­au­gu­sių vai­kų. Kaip tu­rė­tu­me juos au­gin­ti, auk­lė­ti, kad tos va­di­na­mo­sios pa­lū­ka­nos by­rė­tų vi­so­mis pras­mė­mis?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[7]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Mi­ros­la­ve pla­nuo­ja­mi dar­ba

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ap­ta­rė šių me­tų ben­dra­dar­bia­vi­mo pla­nus su Vo­ro­no­vu

 

Dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mas – iš­ma­niai ir pa­to­giai

 

Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų ko­mu­na­li­nes at­lie­kas tvar­kys įmo­nė „VSA Vil­nius”

 

Prie­mo­nės „Kiek­vie­nas yra pės­čia­sis” me­tu – ypa­tin­gas dė­me­sys pės­tie­siems

 

Lai­ku ne­pa­tei­kė fi­nan­si­nių ata­skai­tų, nes ne­ži­no­jo, kur jas pa­teik­ti

 

Kon­fis­kuo­tas ir ben­dro­vės au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des Benz”

 

Fo­to­gra­fi­niai vaiz­dai – Aly­tus, Ne­mu­nai­tis, Mer­ki­nė...

 

Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro or­ga­ni­za­to­rė Aly­taus re­gio­ne Ri­man­tė Va­na­gie­nė: „Aly­tus, kaip ne­at­ly­gin­ti­nos do­no­rys­tės mies­tas, la­bai au­ga”

 

Psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos ne tik se­niū­ni­jo­se, bet ir tie­sio­giai in­ter­ne­tu

 

Ko­ky­biš­kas in­ves­ti­ci­jų pla­nas - sėk­min­gos re­no­va­ci­jos ga­ran­tas

 

Kon­cer­tus Aly­taus are­no­je pra­dės „Ron­do”

 

Ra­jo­no dziu­do im­ty­ni­nin­kai Lais­vės gy­nė­jų die­ną pa­mi­nė­jo da­ly­vau­da­mi tarp­tau­ti­nia­me dziu­do čem­pio­na­te

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Gyventojų lūkesčiai, kad būstas brangs, vis dar nesikeičia
Praėjusių metų pabaigoje pagausėję nekilnojamojo turto ekspertų komentarai apie būsto kainų augimo sulėtėjimą ar galimą smukimą šiemet nepadarė įtakos gyventojų lūkesčiams dėl gyvenamojo būsto kainų pokyčių per artimiausius dvylika mėnesių. SEB banko užsakymu gruodį atlikta apklausa parodė, kad 57 proc. apklaustųjų galvoja, kad būstas šiais metais brangs, 11 proc. atsakiusių mano, kad pigs, o likę tikisi, kad kaina liks daugmaž panaši, arba visai neturi nuomonės šiuo klausimu. Palyginti su rugsėjį atliktos apklausos rezultatais, galvojančių, kad būsto kaina toliau augs, padidėjo 3 proc. punktais, o kad mažės, padidėjo 2 proc. punktais. Tokie svyravimai patenka į standartinės paklaidos intervalą, todėl galima teigti, kad gyventojų lūkesčiai per ketvirtį statistiškai nepasikeitė ir gyventojai buvo gana optimistiški dėl būsto kainų pokyčių artimiausiu metu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Suskaičiuokime mūsų sodus, sodybas ir kiemus lankančius paukščius
 Šių metų sausio 26-28 dienomis Lietuvos ornitologų draugija rengia akciją „Paukščiai prie mano namų“, kurioje gali dalyvauti visi gamtai ir paukščiams neabejingi žmonės. Tikimės, kad tai taps tradiciniu kasmet organizuojamu žmogaus kaimynystėje žiemojančių paukščių surašymo renginiu, kurio metu surinkti duomenys leis įvertinti atskirų paukščių rūšių skaičiaus kaitą, o visuomenei suteiks galimybę stebėti sparnuočių gyvenimą ir geriau pažinti mūsų krašte žiemojančius paukščius. Šiais metais (2018) akcija skaičiuoja antrus metus. Pirmųjų metų rezultatai interaktyviame žemėlapyje
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Sveika gyvensena gali sumažinti genetinį polinkį sirgti

Lėtinės neinfekcinės ligos – tai problema, kelianti didelę grėsmę tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio gyventojų sveikatai. Labiausiai paplitusios ir daugiausiai žalos padarančios yra širdies bei kraujagyslių, onkologinės, kvėpavimo sistemos ligos, cukrinis diabetas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ką apie Šarūno Saukos kūrybą pasakytų Karlas Gustavas Jungas?

Kai prieš kelerius metus po ilgos pertraukos tapytojas Šarūnas Sauka surengė savo darbų parodą, į ją plūdo minios lankytojų. Tapytojo darbai neretai apibūdinami kaip šokiruojantys, tačiau juos tyrinėjanti filosofė, Lietuvos edukologijos universiteto profesorė dr. Jūratė Baranova (Rubavičienė) neskuba daryti tokios išvados ir teigia, kad tai, ką matome, priklauso nuo mūsų pačių žvilgsnio.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lengvaatletė V. Žūsinaitė: „Bėgimas mano kraujyje jau nuo mažens“

 „Būdama dešimtokė, bėgimo rungtyje užėmiau 4 vietąLietuvoje.Tada pagalvojau – pasitreniruosiu mėnesį ir pasižiūrėsiu kaip pagerės rezultatai. Tasmėnuotęsiasi jau beveik 13 metų“, – sako lengvaatletė Vaida Žūsinaitė, kuri dabar per metus nubėga apie 7 tūkst. km. Bėgimo entuziastų socialiniuose tinkluose mėgstama sportininkė atranda laiko ir kitam savo potraukiui – karybai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nedeklaravusiems gyvenamosios vietos – dar beveik trys mėnesiai tai padaryti
 Pasikeitus gyvenamosios vietos deklaravimo tvarkai, visi asmenys, šiuo metu nedeklaravę gyvenamosios vietos, turėtų suskubti tai padaryti iki kovo pabaigos.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Daugiau nei penktadalis cigarečių Alytuje – nelegalios

20,3 proc. cigarečių Alytuje yra nelegalios, rodo 2017 m. IV-ąjį ketvirtį bendrovės „Nielsen“ atliktas tuščių pakelių tyrimas. Šis rodiklis yra 0,7 proc. didesnis nei šalies vidurkis, kuris 2017 IV ketvirtį siekė 19,6 proc. Per metus dėl nelegaliai į Lietuvos rinką įvežtų cigarečių šalies biudžetas galimai prarado daugiau nei 60 mln. eurų vien dėl nesurinkto akcizo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šiemetinės Alpės – pavojingos kaip niekada

Žiemos pramogų mėgėjų rojumi vadinamuose Alpių kalnuose – sniego lavinų grėsmė.Sausio pradžioje Europoje praūžusi audra Eleanor bei intensyvus snygisjoms sudarė palankias sąlygas, o milžiniškas sniego sluoksnis jau buvo paralyžiavęs kai kuriuos kurortus, įkalindamas juose vietinius gyventojus beituristus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kartu su valstybe į startuolius investuojantis V. Lašas: „Lietuvojedidžiausiosperspektyvos technologijų kūrėjams“

2017-aisiais Lietuvoje pradėta nauja ir pakankamai unikali iniciatyva: valstybė kartu su žinomais verslo korifėjais ėmėsi investuoti į startuolių verslo idėjas. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) įsteigtos dukterinės įmonės „Kofinansavimas“direktorės DaivosGerulytės teigimu,netrukus bus pasirašyta ir pirmoji kofinansavimo sutartis.Tai džiugina, nes aktyvios investuojančių ekspertų paramos sulaukusios jaunos įmonės turi kur kas daugiau šansų ne tik išsilaikyti rinkoje, bet ir sėkmingai veikti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ryškėja Vilniaus knygų mugės programa: kokių užsienio svečių sulauksime šiemet?

Vasario 22-25 d. vyksiančioje 19-ojoje Vilniaus knygų mugėje tradiciškai ne tik bus pristatomos naujai išleistos knygos, vyks diskusijos ir parodos, bet ir lankytojų itin laukiami susitikimai su užsienio svečiais. Likus mėnesiui iki mugės, lankytojus šiemet pasitinkančios su tema „Skaitau Lietuvą – skaitaupasaulį“, dėliojami paskutiniai kultūrinės programos štrichai bei aiškėja pagrindinių užsienio svečių sąrašas. Šiemet mugėje laukiama per 30 svečių iš daugiau nei 10 šalių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ant užšalusių vandens telkinių pramogaukite saugiai

Lietuvoje įsitvirtinus šaltiems žiemiškiems orams, žmonės skuba džiaugtis aktyviu poilsiu ant ledo. Nors kai kurios savivaldybės gyventojams įrengia čiuožyklas, nemažai žmonių šaltomis žiemos dienomis susirenka pramogauti ant užšalusių vandens telkinių. Be poledinės žūklės mėgėjų, ant užšalusių ežerų, upių, tvenkinių, marių lipa smalsuoliai, aktyvių pramogų išsiilgę vaikai ir suaugusieji su pačiūžomis, rogutėmis ar kitomis žiemos sporto priemonėmis. Dauguma pramogautojų ant ledo jaučiasi saugūs, tačiau Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad ledas gali būti klastingas ir pavojingas, tad lipant ant jo reikia būti ypač budriems ir atsargiems.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Žiema atėjo: slidžių netikėtumų keliuose gali padėti išvengti ir virtualūs pagalbininkai

Kelininkams skelbiant, kad dėl sniego pasunkėjo eismo sąlygos Lietuvos keliuose, „Bitės Profai“ atkreipia dėmesį, kad avarinių situacijų kelyje gali padėti išvengti išmanūs pagalbininkai. Tuo tarpu eismo ekspertai pataria bet kokiu atveju atidžiai įvertinti kelio dangą ir pasirinkti mažesnį greitį bei kur kas saugesnį atstumą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Psichologė I.Daniūnaitė: “Tikėkite vaiku, kai sako, kad buvo skriaudžiamas”

Tyrimų duomenimis, Lietuvoje kas ketvirtas vaikas patiria fizinį smurtą. Į vaikų elgesį ar emocijas ne visuomet tinkamai reaguoja ir tėvai, ir įvairių profesijų atstovai, dirbantys su jaunais žmonėmis. Kokie požymiai išduoda, kad darželyje ar mokykloje mažametis gali būti skriaudžiamas suaugusiųjų ir kaip reaguoti tėvams?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos pradinukams – galimybė būti futbolo karštligės dalimi

Vakar prasidėjo komandų registracija į Lietuvos Vaikų irJaunių futbolo asociacijos (LVJFA) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) vykdomą futbolo turnyrą „Pradinukų lyga“, kuriame dalyvauti kviečiami šalies pradinių, vidurinių mokyklų ir progimnazijų 1-4 klasių moksleiviai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kodėl žmonės nepasitiki Sodra?

Apklausos rodo, kad Sodrą palankiai vertina gerokai mažiau nei pusė Lietuvos gyventojų – apie 42  procentus. Priežasčių nepasitikėti Sodra yra apsčiai. Didelės įmokos, kurioms nėra lubų. Mažos išmokos, kurioms lubos yra. Ilgas ir vis ilginamas pensinis amžius, ilginamas valstybinio socialinio draudimo stažas. Šis stažas kaupiasi irgi keistai. Vieneri metai susikaupia tik tada, jei mokamos įmokos bent nuo minimalios algos. Metų stažas nesusikaupia, jei sumokėta mažiau. Tačiau jei kitais metais bus sumokėta daugiau nei nuo minimalios algos, stažo daugiau neprisidės, tik tie vieneri metai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
PRANEŠIMAS SPAUDAI: Nesumokėjusiems žemės mokesčio – VMI priminimas
 2018 m. sausio16 d., Kaunas.Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad gyventojams, iki šiol nesumokėjusiems žemės mokesčio, mokesčių administratorius išsiuntė priminimus. Pranešimai siunčiami per sistemą Mano VMI(https://www.vmi.lt/manovmi/), vėliau – klasikiniu paštu. Žemės mokesčio dar nesumokėjo 2,4 tūkst. Alytaus miesto ir rajono gyventojų. Jie turėtų papildyti biudžetą kiek didesne nei 79 tūkst. eurų suma.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Maxima“ mažina sviesto kainas

Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ šiandien paskelbė mažinantis sviesto kainas. Skirtingų prekės ženklų sviestas, tepieji riebalų mišiniai bei kai kurie lydyto sviesto gaminiai pigs nuo kelių iki keliolikos procentų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  25.6388%
Ne
  74.0582%
Iš viso balsavo: 1986182
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100