arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Darvydas, Gintautė, Elvinas, Margarita

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-02-21, Nr. 21
Alytaus rajono mero pareigybinio automobilio bagažinę galima atidaryti net kojos judesiu
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pri­ėmė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­gal veik­los nuo­mos su­tar­tį įsi­gy­to au­to­mo­bi­lio „Ško­da Su­perb“, ku­riuo kaip pa­rei­gy­bi­niu nau­do­ja­si ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, pir­ki­mo ver­ti­ni­mo iš­va­dą. Ši griež­ta – pir­ki­mo su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta ir esant po­rei­kiui or­ga­ni­zuo­ja­mas nau­jas vie­ša­sis pir­ki­mas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Byra Alytaus piliečių frakcija

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, val­dan­čio­sios Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jos at­sto­vė Li­na So­su­no­vi­čie­nė mies­to me­rui, tos pa­čios frak­ci­jos na­riui Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui įtei­kė pra­ne­ši­mą apie sa­vo na­rys­tės su­stab­dy­mą jo­je. Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jos va­do­vės pa­rei­gų va­sa­rio pra­džio­je at­si­sa­kė Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[61]
Laima Urbonienė: „Yra tautų, kurios dirba, kad gyventų, o mes greičiausiai priskiriami prie tų, kurie gyvena, kad dirbtų...”
Sa­ko­ma, kad tra­di­ci­jos ir eti­ke­to rei­ka­la­vi­mai yra la­bai su­si­ję da­ly­kai. To­dėl skir­tin­go­se įstai­go­se, ben­druo­me­nė­se ga­lio­ja ne­vie­no­dos el­ge­sio nor­mos. Aly­tiš­kius džiu­gi­na tai, kad dau­ge­ly­je ins­ti­tu­ci­jų jie pri­ima­mi dė­me­sin­gai, man­da­giai, pa­slau­giai. Bet, bū­na, šaukš­tas de­gu­to, tai yra vie­nas ki­tas at­sai­niai pa­si­el­gęs spe­cia­lis­tas, da­ly­ki­nio ben­dra­vi­mo me­tu ima ir su­ga­di­na vi­są sta­ti­nę me­daus. Ne­su­si­kal­bant, o kar­tais ir ne­no­rint su­si­kal­bė­ti ky­la įvai­rių ne­su­ta­ri­mų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Vazos namas Merkinėje. Galimybė atgimti
Vie­nas žy­miau­sių XIX a. Lie­tu­vos ir Len­ki­jos švie­suo­lių Vla­dis­lo­vas Si­ro­kom­lė ap­si­lan­kęs Mer­ki­nė­je 1860 m. ra­šė, kad čia ne­bė­ra pa­si­li­kę nei bu­vu­sių di­dy­bės pėd­sa­kų, nei at­si­mi­ni­mų. XIX a. pur­vi­no­mis gat­vė­mis bei griu­vė­siais vir­tu­sio­je Mer­ki­nė­je vi­si be iš­im­ties ke­liau­to­jai, ku­rie bent kiek do­mė­jo­si kraš­to is­to­ri­ja, no­rė­jo pa­ma­ty­ti mies­to cen­tre esan­tį ir griu­vė­siais vir­tu­sį pa­sta­tą, ku­ria­me mi­rė Lie­tu­vos bei Len­ki­jos val­do­vas Vla­dis­lo­vas Va­za IV.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Rotušės žinios

 

Gydytojas plaukimo veteranas pranoko kelis rekordus

 

Bai­gė­si sa­lės fut­bo­lo ko­vos

 

AARVGDK’17 trium­fa­vo gru­pė „Dots”!

 

Ke­tur­me­čių prem­je­ra Šal­ti­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

 

Luks­nė­nuo­se pa­si­tik­tos dvi nau­jos kny­gos

 

Dau­gų moks­lei­vės ku­ria ino­va­ty­vius pro­duk­tus

 

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos do­va­na po­niai

 

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai – „Mu­zi­kos spal­vų” no­mi­nan­taiAl­mai – kny­ga „90 pus­la­pių kar­tu...”

 

Ne­di­de­lio tven­ki­nio pri­va­lu­mai

 

Knygų naujienos

 

Diag­no­zė – ka­ta­rak­ta: simp­to­mai, gy­dy­mas

 

Šri Lan­ka. Tarp įspū­din­gos gam­tos ir skur­do bei šiukš­ly­nų
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Alytaus rajonas pristatytas čekams

Alytaus rajono tradicijos, kulinarinis paveldas pristatytas čekams. Turizmo informacijos centras kartu su Alytaus rajono savivaldybe vasario 16–18 dienomis dalyvavo 26-ojoje Europos turizmo mugėje „HolidayWorld“ Prahoje. Alytaus kraštas buvo pristatytas bendrame Lietuvos stende su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Trakų, Utenos, Molėtų, Šilutės ir Varėnos savivaldybėmis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikų ligoninėje atlikta kaukolės defekto operacija, pritaikius ypatingą protezą
 

Vaikų ligoninės gydytojai neurochirurgai Ramūnas Raugalas ir Ieva Šataitė penkiolikos metų mergaitei atliko operaciją dėl kaukolės defekto, atsiradusio pašalinus fibrozinės displazijos pažeistą kaulą, pirmą kartą panaudodami protezą, pagamintą iš hidroksiapatito.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
KTU studentai pristatė komplekso „Birštono vartai“ viziją

Dažniau besilankantys Birštono mieste tikrai pastebi didelį tuščią sklypą prie pat įvažiavimo į kurortą. Birštono savivaldybėnuolatieško galimų sprendimų, kurie leistų panaudoti šią erdvę pritaikant ją miesto reikmėms. Viena pagrindinių idėjų – IT technologijų biurų komplekso su apgyvendinimo paslaugomis statyba. Šiam statiniui planuojama suteikti simbolinį „Birštono vartų“ pavadinimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos įžymybės kviečia padėti mažajai Gabriellai

Nuo antradienio socialiniuose tinkluose sparčiai plinta įrašas, kuriuo besidalinantys Lietuvos žymūs žmonės ragina visus nelikti abejingais ir padėti dviejų metų Gabriellai, kuri šiuo metu kovoja su itin reta vėžio forma.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tyrimas: realybės nepaneigsi – iš valstybės pensijos po 30 metų išgyventi nepavyks

Oriai senatvei - 246 eurai.Tokią senatvės pensiją dabartinė sistema žada ateities pensininkams po 30 metų – vidutinį atlyginimą gaunančiai šiandieninei dirbančiųjų kartai. Vienintelis būdas turėti pakankamai lėšų senatvei yra kaupti patiems.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ateities startuolius daugiausia nori kurti vaikinai, labiausiai domina – informacinės ir komunikacinės bei finansų technologijos

Šiandien startavo pirmą kartą Lietuvoje organizuojama tarptautinė jaunimo verslumo skatinimo programa „Futurepreneurs“. Norą joje dalyvauti ir sukurti aplinkai draugišką, didžiąsias žmonijos problemas sprendžiantį startuolį pareiškė daugiau nei 600 jaunuolių iš visos Lietuvos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuviai Vasario 16-ąją dažniausiai pamini džiaugdamiesi laisvadieniu
 

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 85 proc. tautiečių teigia švenčiantys šią Lietuvai svarbią datą, o beveik pusė iš jų neslepia labiausiai besidžiaugiantys laisvadieniu. Kauno „Akropolio“ užsakymu atliktoje apklausoje paaiškėjo, kad 35 proc. respondentų valstybinė šventė sustiprina meilę tėvynei taip pat, kaip išvykimas iš šalies ar sporto varžybos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Stintų šventei artėjant meškeriojimo varžybų dalyviai jau rūpinasi sėkmę priviliosiančiu masalu

Stintų šventei besirengiančioje Palangoje sukrutę ne tik renginio organizatoriai, kavinių bei restoranų atstovai ar būsimojo kermošiaus dalyviai, bet ir žvejai – iki tradicinės, šventę pradėsiančios atrakcijos – stintų meškeriojimo varžybų – liko vos kelios dienos, tad pasirengti joms beliko visai nedaug laiko.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Išdalinti „Lietuvos mokyklų žaidynių“ apdovanojimai: paaiškėjo sportiškiausios šalies mokyklos

Ketvirtasis„LTeam“ olimpinis žiemos festivalis Druskininkuose tradiciškai subūrė žiemos sporto entuziastus bei padėjo išaiškinti pajėgiausius moksleivius, kurie varžėsi „Lietuvos mokyklų žaidynių“ finaliniame žiemosetape. Į jį susirinko daugiau nei 900 mokinių, o jų pasirodymus stebėjo ir palaikė virš šešiųtūkstančių festivalio dalyvių, tarp jų ir Lietuvos olimpiečiai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Visi atsakymai juodu ant balto: kaip susikurti svajonių karjerą?

Karštligiškos darbo paieškos gali nemenkai išvarginti. Ypač, jei trūksta žinių bei įgūdžių patraukliam gyvenimo aprašymui (CV) parengti ar darbo pokalbiui pasiruošti. Surasti savo tikrąjį kelią, įgyti reikiamų kompetencijų ir sėkmingai pretenduoti į svajonių darbo vietą, o gal ją pačiam susikurti – uždavinys ne iš lengvųjų. Kaip tai padaryti? Nuo šiol visus atsakymus galima surasti vienoje knygoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kruopštus darbas skina prestižinius apdovanojimus – rezultatai eksponuojami „Akademijoje+“

Vasario 15 d. Vilniaus dailės akademijos parodų salėje „Titanikas“ atsidarė paroda „Akademija+“, kurios tikslas – pristatyti dizaino, technologijų ir verslo sinergiją kaip perspektyviausią inovacijų šaltinį. Daugumą parodos eksponatų kūrė esami ir buvę VDA studentai. Vienas iš jų – Julius Bučelis, kurio kurti produktai pelnė jau ne vieną nacionalinį ir tarptautinį apdovanojimą, o sėkmės istorija prasidėjo paprasčiausiose dirbtuvėse.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Penkiametis taisyklingai netaria garsų – laukti kol „išaugs“ ar jau metas padėti?

Tėvams viena didžiausių intrigų pirmaisiais vaiko gyvenimo metais – kokį pirmąjį žodį mažasis ištars? O štai ketveri–penkeri metai laikomi ta riba, kai mažylis jau turi gebėti taisyklingai tarti bemaž visus kalbos garsus. Tačiau neretai pasitaiko, jog sudėtingesniųjų garsų, tokių kaip r,š,č ar , tarimo mokymasis gali kiek užsitęsti. Pasak logopedų, to priežastis gali būti ne tik sulėtėjusi vaiko garsų tarimo raida ar kalbėjimo sutrikimai, bet ir tėvų, mokančių tarti pirmuosius žodžius, patyrimo ar net žinių stoka.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vasario 16 d. lietuviai nusipirko beveik milijoną trispalvių

Vasario 16-oji yra svarbesnė šventė nei tą pačią savaitę minima Šv. Valentino diena, tačiau pastarajai progai ruošdamiesi lietuviai išleidžia daugiau, sako „Maxima“ pirkėjai. Palyginus su įprastu laikotarpiu, šią vasario 14-ąją pardavimai ūgtelėjo ketvirtadaliu. Lietuviai šluote šlavė šokoladą ir braškes. O Vasario 16-ąją dešimtimis kartų išaugo nacionaline simbolika puoštų suvenyrų pardavimai. Šiais metais Vasario 16 d. valstybinių vėliavų ir vėliavėlių parduota beveik vienas milijonas vienetų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE – PIRMASIS „SILVA RERUM IV“ PRISTATYMAS

Vasario 25 d. 14 val. Vilniaus knygų mugės 5.1 salėje žurnalistas Rimvydas Valatka ir rašytoja Kristina Sabaliauskaitė pristatys paskutinę „Silva rerum“ tetralogijos dalį bei diskutuos šiandien aktualiomis knygos temomis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Apdovanoti geriausi greituminio slalomo „Varėna 2016“ dalyviai
Praėjusį šeštadienį, vasario 18 d., vyko „Varėnos automobilių sporto klubo“ organizuojamų greituminio slalomo varžybų „Varėna 2016“ finaliniai apdovanojimai. Buvo suskaičiuoti visų keturių slalomo etapų dalyvių rezultatai ir pasveikinti geriausi FWD, RWD, AWD, LAISVOS ir RETRO klasių sportininkai. Renginys vyko Varėnos Kultūros namuose, čia renginio sėkme pasidžiaugti susirinko ne tik organizatoriai, dalyviai, rėmėjai, bet ir Varėnos rajono meras, savivaldybės administracijos direktorius, seniūnas, policijos komisariato atstovas ir kiti garbūs svečiai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Populiarėja pinigų perlaidų per Lietuvos paštą siuntimas

Pinigų perlaidų per Lietuvos paštą praėjusiais metais išsiųsta beveik trečdaliu daugiau nei 2015-aisiais. Augo ir iš svetur į Lietuvą atkeliaujančių pinigų srautas, tačiau tarptautinių pinigų perlaidų iš gausiausią lietuvių emigrantų bendruomenę turinčios Jungtinės Karalystės gauta beveik dešimtadaliu mažiau.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vandens paukščių priegauda žvejybiniuose tinkluose vis dar aktuali problema Lietuvoje
Baltijos jūroje kasmet žiemoja ne mažiau3 mln. jūros paukščių: daugumoje nardančių jūrinių ančių, narų, alkų ir narūnėlių. Per paskutinius 20 metų Baltijos jūroje žiemojančių jūrinių ančių sumažėjo perpus. Viena iš svarbiausių jų nykimo priežasčių yra priegauda žvejybiniais tinklais – kasmet Baltijos jūroje tinkluose žūva apie 76 000 paukščių. Manoma, jog dėl žūties tinkluose, kai kurių jūrinių ančių nykimas pasiekė katastrofinius mastus, todėl tokios rūšys, kaip nuodėgulė, ledinė antis, įtrauktos į globaliai nykstančių paukščių sąrašą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kitoks žvilgsnis į ateities miškininkystę
Politikams, miškininkams, mokslininkams aktyviai diskutuojant dėl LR Vyriausybės siūlomos  valstybinių miškų ūkio valdymo reformos modelio, dalis patyrusių miškininkystės specialistų tvirtina, kad vienos centrinės įmonės įsteigimas su jai pavaldžiais padaliniais be juridinio asmens statuso – ne panacėja.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasikeitus valdžiai, socialinės įmonės sužinojo, kad jos dirba uždaroje darbo rinkoje
Socialinės ir neįgaliųjų socialinės įmonės nuo savo įsikūrimo, 2004 metų, pergyveno daug valdžių pasikeitimų. Po kiekvienos valdžios kaitos naujieji politikai imdavosi socialinių įmonių „klausimo“. Galima suprasti kodėl. Socialinių įmonių įstatymo, kurio rėmuose veikia socialinės ir neįgaliųjų socialinės įmonės, tikslas – spręsti socialiai pažeidžiamiausių žmonių darbo, užimtumo ir bendrai socialinės integracijos klausimus. Šiuo įstatymu valstybė apsisprendė finansiškai remti žmones, kurie turi sunkumų įsitvirtinant darbo rinkoje. Ten, kur kalbama apie socialiai pažeidžiamus žmones, labai gera vieta pasisakyti ir naujiesiems politikams, o čia parama tokius žmones pasiekia per verslo įmones. Geresnės dirvos „gelbėtojams“ politikams savo politiniam startui surasti turbūt būtų sunku. Todėl šių įmonių vadovai ir juos vienijančios asociacijos, galima sakyti, „užsiaugino krokodilo odą“ valdžių kaitos periodui. Tradiciškai žino, kad teks dalyvauti darbo grupėse, pasitarimuose, aiškinti, kas jos tokios yra, ką veikia, kokią paramą gauną ir kur ją padeda, kokius mokesčius moka ir t.t. Dažniausiai naujuosius politikus reikia tik paraginti perskaityti įstatymą, aplankyti keletą tokių įmonių ir „gelbėtojai“ nurimsta.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vilniuje prasidėjo Lietuvos virėjų profesinės dienos
Vasario 21-22 dienomis Vilniaus viešbučio “Radisson Blu Lietuva” konferencijų centre vyks HoReCasektoriaus profesionalų dienos, kurias organizuoja Lietuvos vyriausiųjų virėjų bei konditerių asociacija bei didžiausia maisto produktų viešojo maitinimo įmonėms tiekėja Baltijos šalyse REATON. Planuojama, kad renginyje apsilankys keli tūkstančiai virėjų, restoranų bei kavinių vadovų bei kitų HoReCa sektoriaus specialistų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Abėcėlė tėveliams: kaip užauginti ateities lyderį?

Vis dažniau pasigirsta nuomonių, kad svarbu būti pirmūnu ne mokykloje, o gyvenime. Ekspertų teigimu, šiandienitin svarbiomistapo lyderio savybės – profesionalumas, sugebėjimas įkvėpti, užtikrintumas ar charizma. Anot jų, būtent jos užtikrins sėkmingą profesinį ir socialinį gyvenimą ateityje, todėl jas būtina ugdyti dar nuo mažens. „Lyderio savybių lavinimas yra būtinas, nes po truputį skatina pasitikėjimą pasauliu, o tai leidžia aktyviau skleistis visiems lyderystei priskiriamiems įgūdžiams. Šių savybių ugdymui tėveliai turėtų skirti dėmesio dar iki atžalai sukanka penkeri metai“, - teigia Mykolo Romerio universiteto profesorius Gediminas Navaitis. Tėvelių dėmesiui patarimai, kaip galima prisidėti prie vaiko lyderystės įgūdžių formavimo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono savivaldybės langai pražydo trispalviais balionais

Į Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimą Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir išradingai atsiliepė ne tik Alytaus rajono bendruomenės, bet ir savivaldybės administracijos darbuotojai. Šiandien savivaldybės pastato langai pražydo trispalviais balionais, dar kartą primindami Vasario 16-osios dienos svarbą ir, žinoma, traukdami alytiškių žvilgsnius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Išskirtinė Vasario 16-oji Alytuje – linksmai ir išradingai

10 km bėgimu, su dainomis, nuoširdžiausiais linkėjimais Lietuvai, aukštai iškeltomis trispalvėmis ir šypsenomis veiduose – taip Vasario 16-ąją šventė Alytus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
KTU studijų prorektorė J. Šiugždinienė: konkuruodami tarpusavyje, pralaimime kovą tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje

Jau visi pavargo nuo diskusijų apie universitetų susijungimus – belieka laukti Vyriausybės politinės valios kuo greičiau priimti racionalius sprendimus. Diskusija vis sukasi apie universitetų pavadinimus, autonomiją ir kitus labai pragmatiškus dalykus, bet pagrindiniai tikslai – aukštojo mokslo tarptautinis konkurencingumas, Lietuvos galimybės kurti inovacijas, stiprinti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką,mažinti jaunimo emigraciją – lieka kažkur už „borto“. Nesutarimai mums trukdo pamatyti bendrą vaizdą – didelę ir plačią žaidimų aikštelę, kurioje kiekvieno mūsų smėlio dėžė – tik viena iš daugelio.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuva gali sekti islandų įkvepiančiu pavyzdžiu išblaivant, sveikatinant šalį

Lietuvos Sveikuolių sąjunga kartu su projekto partneriais – Higienos institutu, Lietuvos profesinės sveikatos asociacija, Islandijos, Suomijos tyrimo institutais, Latvijos Liepojos rajono mokykla - siekta taikant inovatyvius, dinamiškus ir patrauklius švietimo metodus, naudojamus projekto partnerių šalyse – Lietuvoje, Latvijoje, Islandijoje ir Suomijoje – didinti suinteresuotų organizacijų gebėjimus diegiant sveikos gyvensenos principus ir teikiant žinias jaunimui apie sveikatą. Projektas pavadintas „Inovaciniai jaunimo švietimo metodai, skirti ugdyti sveiką gyvenseną ir profesinę sveikatą“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gulbių krauju pažymėtas vasario 16-osios minėjimui skirtas renginys Kaune

Vasario 16-oji – itin svarbi diena Lietuvos istorijoje, kurią be jokios abejonės turime paminėti, tačiau Kauno mieste VŠĮ “Vandens turistai”organizuotas ir Lietuvos valstybės atkūrimui skirtas baidarių žygis buvo paženklintas gulbių krauju.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Pirmą kartą minima Nacionalinė emancipacijos diena“

Lietuvoje pirmą kartą pažymima Nacionalinė emancipacijos diena. Prieš beveik šimtą metų vasario 17 dieną surengtas protestas, raginęs įtraukti moteris į Lietuvos Tarybos sudėtį. Nacionalinės emancipacijos dienos steigimą šiemet parėmė per du šimtus Lietuvos gyventojų, pasirašiusių peticiją internete ir taip tapusių šios dienos signatarais. Iniciatorės sako, kad ateityje šią dieną bus siekiama pažymėti įvairiais renginiais bei įtraukti į valstybės atmintinų dienų sąrašą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinės direktorės Rasos Dičpetrienės reakcija į šiandien LR Seimo priimtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas

Šiandien yra ta istorinė diena, kurios laukėme ir dėl kurios dirbome bene 10 metų. Pradėję skleisti pozityvios tėvystės ir vaikų auklėjimo be smurto žinią, anuomet buvome nesuprasti. Organizacijai„Gelbėkit vaikus“ net buvo grasinama! Vaikų auklėjimas be diržo buvo nesuvokiamas didžiajai daliai Lietuvos piliečių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Apklausa: mokėjimai negrynaisiais pinigais tampa vis svarbesni Lietuvos gyventojams
 Pagal gyventojų mokėjimo įpročių apklausos rezultatus, 2016 m. mokėjimo sąskaitas turintys apklaustieji įmokas už paslaugas truputį dažniau mokėjo internetu ir šiek tiek rečiau – mokėjimo įstaigose. Kitus mokėjimo pavedimus beveik visi apklaustieji atliko internetu, o ne bankų ar kredito unijų skyriuose. Prekybos vietose buvo šiek tiek rečiau atsiskaitoma grynaisiais pinigais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Romantiška kelionė dviese: nuo gurmaniško baroko lėkštėje iki pasivaikščiojimo Marse

Artėjant pavasariui kartu su gamta nubunda ir romantiški jausmai, kuomet kalbėti apie meilę ir pabėgimą dviese, rodos, norisi savaime.O kas begali būti geriau, jei ne tokių jausmų paskatintiems leistis įįspūdžių kupiną kelionę, kuri po žiemos sąstingione tik nubrauks kasdienių rūpesčių dulkes, bet ir sustiprins ką tik užsimezgusius santykius ar leis pažinti savo mylimą iš naujo?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
KTU mokslininkė kuria naujos kartos produktą medicinai – antibakterinį silikoną
 Vienoje iš Kauno technologijos universiteto (KTU) laboratorijų sukurtas unikalus antibakterinis silikonas. Jo išradėjos doktorantė Aistė Lisauskaitė ir darbo vadovė prof. Dr. Virginija Jankauskaitė tiki, kad naujasis kūrinys pasitarnaus tiek buityje, tiek ir medicinoje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE VYKS IŠSKIRTINĖ DISKUSIJA APIE PAAUGIŲ PSICHOLOGIJĄ

Vasario 25 d. 11 val. Vilniaus knygų mugėje 5.2. salėje vyks išskirtinė diskusija „E. Cline „Merginos“: paauglių psichologija ir auklėjimas“ apie „Baltų lankų“ leidyklos išleistoje Emmos Cline knygoje „Merginos“ aprašomą veikėjų nepasitikėjimą savimi, vienatvę, meilės ir rūpesčio paiešką.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Knygų mugėje – bibliotekų skaitomiausių autorių desantas

Vasario 23-26 d. parodų centre „Litexpo“ vykstančioje 18-ojoje Vilniaus knygų mugėje antrą kartą dalyvaus Asociacija LATGA. Trečiojoje salėje įrengtame stende mugės lankytojus bei dalyvius asociacijos specialistai kvies konsultuotis, bendrauti ir bendradarbiauti visas keturias dienas nuo ryto iki vakaro. O jau pirmąją mugės dieną, t. y. vasario 23 d., Konferencijų salėje 3.1. vyks susitikimas su bibliotekų lankytojų mėgstamiausiais autoriais, kurį ves literatūros kritikas Valentinas Sventickas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Svarbu žinoti šaltuoju metų laiku atostogaujantiesiems pietuose: kaip nesusirgti sugrįžus į žiemą?

Viena populiariausių kelionių tendencijų – šaltuoju metų laiku poilsiautojai noriai vyksta į šiltus kraštus, kur galima bent trumpam nusimesti žieminius drabužius ir išsitiesti paplūdimyje, maloniai kaitinant jau taip išsiilgtai saulutei. Tačiau gana dažnai tokios atostogos, nors ir papildančios vitamino D atsargomis, baigiasi peršalimu dėl patirto temperatūrų kontrasto. O kur dar virusai, kurie, pasirodo, „pasigaunami“ būtent skrydžio metu?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
NETRUKUS PASIRODYS PIRMASIS NUOSEKLUS KULTŪRINIS VADOVAS PO DAUGIAKONFESINĮ IR DAUGIATAUTĮ VILNIŲ

Vasario 21 d. leidykla „Baltos lankos“ išleis beprecedentį kūrinį Lietuvos istorijoje – kultūros istorikės, Lietuvos ambasadorės prie Šventojo Sosto Irenos Vaišvilaitės vadovą „Pasivaikščiojimai po krikščioniškąjį Vilnių“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kas trečias Lietuvos gyventojas žiemą šąla namuose
 Beveik trečdalis Lietuvos gyventojų šildymo sezono metu savo namuose nesijaučia komfortiškai dėl per žemos temperatūros.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
BTA: vairuotojus drausmina elektroninės „akys“

Lietuvoje daugėjant vaizdo kamerų ir filmuojančiųjų, pernai beveik ketvirtadaliu sumažėjo iš įvykio vietos pasišalinusių eismo įvykių kaltininkų. Draudimo bendrovės BTA specialistų vertinimu, matoma ar tik nujaučiama elektroninių „akių“ kontrolė prasikaltusius vairuotojus atgraso nuo pagundos apsimesti, kad nieko neįvyko.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Reabilitacijos centras „Upa“: pirmi metai, pirmasis milijonas

Privatus profesionalios medicininės reabilitacijos centras „Upa“, veikiantis Druskininkuose, skaičiuoja pirmuosius finansinius rodiklius. Per pirmus veiklos metus centras įgyvendino užsibrėžtus tikslus – pasiektas 1 mln. eurų pajamų, apsilankė apie 10 tūkst. klientų, kurių 10 proc. sudarė užsienio svečiai, dvigubai išaugo darbuotojų skaičius. 2017 m. „Upa“ vadovai planuoja dvigubą pajamų augimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Renkatės kelionę su antrąja puse? Atsižvelkite į savo santykių statusą

Dviese pasiklysti senojo Hanojaus gatvėse, šalti kopiant į Kilimandžarą ar kartu mėgautis „kvapniojo“ durano vaisiais skamba ne visai patraukliai? Tačiau būtent tokios atostogos, kurių metu išlipsite iš komforto zonos ir su antrąja puse dalyvausite tarsi savotiškame teste, bus vienas geriausių santykių išbandymų. Valentino diena – puiki proga pasiryžti tokiam iššūkiui ir pasidovanoti sau kelionę į geresnę antrosios pusės pažintį.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  33.1285%
Ne
  66.8688%
Iš viso balsavo: 1532594
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100