arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Milgedas, Skalvė, Anzelmas, Amalija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-04-21, Nr. 45
Iš didelio debesio: Piliakalnio progimnazija laimėjo, Vidzgirio pagrindinė mokykla kol kas paliekama ramybėje
Ge­rą pus­me­tį vi­ru­sios dis­ku­si­jos, mo­ky­to­jų, tė­vų, pa­čių mo­ki­nių ne­ri­mas, ar ga­lės jie baig­ti sa­vo mo­kyk­las, po­li­ti­kų pa­reiš­ki­mai ir nu­ty­lė­ji­mai, net nuo ta­ry­bos na­rių akių įslap­tin­ti sa­vi­val­dy­bės raš­tai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai dėl Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo – ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bent lai­ki­nai pa­dė­tas taš­kas, ir ben­druo­me­nės ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti. Po­li­ti­kai vie­nin­gai bal­sa­vo už tai, kad ten, kur pra­si­dė­jo Aly­tus, ir to­liau gy­vuo­tų pro­gim­na­zi­ja (se­no­ji mo­kyk­la šie­met mi­ni 102 me­tų su­kak­tį), pri­myg­ti­nai tvir­ti­no iš­gir­dę ben­druo­me­nės bal­są, nors siū­ly­mą ko­re­guo­ti tin­klo per­tvar­kos pla­ną ir gel­bė­ti Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ją su­for­mu­la­vo ir pa­tei­kė vie­nas ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Pinigai sporto klubams: ar Alytus atskira respublika?
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je opo­zi­ci­nės so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pri­sta­tė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siek­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Jast­rems­ką įpa­rei­go­ti or­ga­ni­zuo­ti šių me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­tų lė­šų sky­ri­mą ke­tu­riems mies­to iš­skir­ti­niams klu­bams, ku­rie dau­ge­liu at­ve­jų rep­re­zen­tuo­ja Dzū­ki­jos sos­ti­nę. Ne vie­nas ta­ry­bos na­rys ste­bė­jo­si, ko­dėl šie pi­ni­gai ne­ski­ria­mi, ne­gi tam nė­ra po­li­ti­nės va­lios, o gal to­kie klu­bai mies­tui ne­rei­ka­lin­gi? J.Kras­nic­ko pri­sta­ty­to klau­si­mo svars­ty­mas ati­dė­tas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Alytaus Dzūkijos LIONS klubo pagalba – žmonėms, turintiems regos negalią, ir vaikams
Aly­taus Dzū­ki­jos LIONS klu­bo vy­rų pa­kvies­ti į lab­da­ros kon­cer­tą ba­lan­džio 16 die­ną mies­to te­at­re, gau­siai su­si­rin­kę aly­tiš­kiai plo­ji­mais pa­si­ti­ko ža­vi­ą­ją ren­gi­nio ve­dė­ją Rū­tą Mi­kel­ke­vi­čiū­tę ir klu­bo pre­zi­den­tą Vir­gi­li­jų Le­ke­tą. Pri­sta­ty­ta staig­me­na – Aly­taus vai­kų die­nos cen­tro glo­bo­ti­nės Lau­ra ir Ga­bi­ja kar­tu su dviem drau­gė­mis te­at­ro ga­le­ri­jos sce­no­je pa­de­monst­ra­vo su­dė­tin­gą ak­ro­ba­ti­nę pro­gra­mė­lę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gamtinis rezervatas visoje Punios šilo teritorijoje – panacėja ar nuosprendis?
At­si­tik­ti­nai su­ži­no­jo­me apie pla­nus steig­ti gam­ti­nį re­zer­va­tą vi­so­je Pu­nios ši­lo te­ri­to­ri­jo­je. Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus 2017 11 15 įsa­ky­me V-233 re­zer­va­to pla­nas, sle­piant jo mas­tą ir svar­bą, pa­va­din­tas kaip Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos (ri­bų ir tvar­ky­mo pla­nų) ko­re­ga­vi­mas. Pa­brėž­ti­na, kad net­gi Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai apie uni­ka­lų pro­jek­tą ne­bu­vo tin­ka­mai in­for­muo­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Pa­va­sa­ri­nė do­va­na Mi­ros­la­vo glo­bos na­mų gy­ven­to­jams

 

Aly­tiš­kis pe­da­go­gas Laz­di­jų kraš­te už­su­ko ver­slu­mo sraig­te­lį

 

Sa­mu­ra­jaus žvilgs­nis

 

Knygų naujienos

 

Pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je aly­tiš­kiai pa­tys skirs­tys da­lį biu­dže­to

 

Sėk­mės is­to­ri­ja. Ta­das Kru­ko­nis

 

Kalbų kebeknė, arba Ar mokomės ir japoniškai?

 

Lais­vė ir tie­sa Pri­si­kė­li­mo ke­lio vin­giuo­se

 

Vy­ko pa­si­ta­ri­mas dėl Pu­nios ši­lo

 

„Da­rom 2018” Aly­taus ra­jo­ne

 

Bus tik­ri­na­mos mau­dyk­los

 

Dau­gia­bu­čiams at­nau­jin­ti pa­reng­tas kai­ny­nas – lu­bos ran­gos dar­bams
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  25.3006%
Ne
  74.4008%
Iš viso balsavo: 2014962
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100