arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Daugaudas, Vygailė, Jurgis, Adalbertas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-04-22, Nr. 46
Kauno vicemerui užkliuvo paminklas Miroslave
Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas, par­ti­jos „Jau­no­ji Lie­tu­va“ ly­de­ris Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no me­rą vie­ti­nių kon­ser­va­to­rių va­do­vą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką dėl Mi­ros­la­vo cen­tre pa­sta­ty­to pa­min­klo liau­dies gy­nė­jams ir ta­ry­bi­niams ak­ty­vis­tams at­min­ti. Vi­ce­me­ro įsi­ti­ki­ni­mu, tai aki­vaiz­dus įžei­di­mas vi­sų lais­vės ko­vo­to­jų, jų šei­mų, taip pat vi­sų nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo so­vie­ti­nių oku­pan­tų, ku­rių tal­ki­nin­kai bu­vo liūd­nai pa­gar­sė­ję stri­bai. Ko­dėl iki šiol šis pa­min­klas nie­kam ne­už­kliu­vo ir ką da­bar ren­gia­ma­si su juo da­ry­ti?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[10]
Kodėl spektakliui „Be adreso. Be pavadinimo” pagal Jurgio Kunčino kūrybą teatralams prireikė teptuko, o ne skaitmeninio fotoaparato?

Ge­gu­žės pa­bai­go­je mies­to te­at­re – ne­ei­li­nis įvy­kis. Bus pa­ro­dy­ta spek­tak­lio pa­gal Jur­gio Kun­či­no ap­sa­ky­mų ir po­ezi­jos rin­ki­nius („Bal­tų­jų sū­rių nak­tis“, „Di­džio­sios žiur­kės še­šė­lis“, „Nie­kie­no na­mai“, „Vai­ni­kas „Sos­ci­nei“ ir kt.) prem­je­ra. Jo re­ži­sie­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė sa­ko, kad šis dar­bas at­si­ra­do iš no­ro kal­bė­ti apie tai, kiek daug J.Kun­či­no kū­ry­ba reiš­kia Aly­tui. Jo teks­tai pa­gal mies­to mo­ty­vus – tar­si dva­si­nis pa­li­ki­mas gim­ta­jai Dzū­ki­jos sos­ci­nei.

Spek­tak­lį apie aly­tiš­kius ku­ria aly­tiš­kių kū­ry­bi­nė gru­pė, ta­čiau jis bus skir­tas ne tik aly­tiš­kiams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Daugiabučių renovacija – aktyviai ir sklandžiai

Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ja sėk­min­gai ju­da į prie­kį. Anks­čiau žmo­nes rei­kė­jo įkal­bi­nė­ti at­nau­jin­ti na­mus, o šiuo me­tu si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tu­si iš es­mės. Da­bar gy­ven­to­jai pa­tys krei­pia­si į vie­tos sa­vi­val­dy­bes ar re­no­va­ci­jos pro­gra­mą įgy­ven­di­nan­čią Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­rą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[7]
Milijoninės investicijos pastotėje: darbų progresas
Lie­tu­vos ir Len­ki­jos elek­tros ener­gi­jos jung­ties „Lit­Pol Link“ dar­bai įga­vę pa­grei­tį – apie jų pro­gre­są in­for­muo­ja Aly­taus trans­for­ma­to­rių pa­sto­tė­je be­si­dar­buo­jan­ti elek­tros įren­gi­nių pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos įmo­nė „A.Ži­lins­kis ir Ko“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

Ku­me­tiš­kiui – švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­gy­ri­mo raš­tas

 

A ly­gos rung­ty­nės FK „Dai­na­va“ – FK „Tra­kai” – ne­mo­ka­mai!

 

„Sodrai“ draudėjų teikiami pranešimai nuo gegužės 1 dienos – tik per EDAS

 

Smur­tas šei­mo­se

 

Aler­gi­ja. Šio am­žiaus rykš­tė

 

Ar­klio me­tais – žir­gų šven­tė Laz­di­juo­se

 

Aly­taus ra­jo­nas pri­sta­tė miu­zik­lą „Mū­za ir dai­nius”

 

Lie­ti­nius bly­ne­lius val­gy­da­vo tik di­di­kai

 

Mo­ki­nių fran­ko­fo­niš­ko­jo te­at­ro fes­ti­va­lis „Pir­mo­ji už­dan­ga”

 

Sau­lė sprogs­tant alks­niams pik­ta ir skau­džiai kan­džio­ja

 

Kaip pa­di­din­ti pa­va­sa­rį su­ma­žė­ju­sį dar­bin­gu­mą?

 

Jaus­ki­me pa­rei­gą pa­skie­py­ti sa­vo vai­ką

 

Pi­lig­ri­mi­nis žy­gis „Šei­ma - gy­vy­bės lop­šys ir ke­lio į šven­tu­mą pra­džia”

 

Aly­tiš­kiams - dar dau­giau pro­fe­sio­na­lių me­di­ci­nos pa­slau­gų

 

Draudėsi ir laimėjo

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
„Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus!”:savaitgalį džiazo mėgėjai kviečiami į Kauną, sporto entuziastai laukiami Birštone

Valstybinio turizmo departamento inicijuotos kampanijos „Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus!” vėliavnešiai – daugybę užsienio šalių kartu aplankę keliautojai Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius –kviečia pažinti Lietuvą ir dalyvauti Lietuvos savivaldybių organizuojamuose renginiuose. Savo kelionę pradėję Druskininkuose, Martynas ir Vytaras toliau vyksta į Birštoną, kuris jau šį savaitgalį virs sporto renginių sostine. O džiazo mėgėjai bus kviečiami užsukti į Kauną –ketvirtadienį čia prasideda XXIV tarptautinis džiazo festivalis „Kaunas Jazz 2014“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atrieda velykinis margutis

Velykos – svarbiausia krikščionių šventė, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą. Apie Kristaus gyvenimą žinome iš įvairių senų rašytinių šaltinių. Trečią dieną po nukryžiavimo Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų ir tai žmonėms tapo įrodymu, kad Jėzus nėra tik paprastas žmogus. Jie patikėjo, kad visa, ko jis mokė yra tiesa. Taigi šį nepaprastą prisikėlimą ir švenčiame per Velykas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje – išankstinė meilužių sąmokslo komedijos KITA MOTETIS premjera

Įskaudinti vieną moterį yra pavojinga, įskaudinti dvi – labai pavojinga, bet įskaudinti tris gali tik savižudžiai! Ši tiesa geriausiai apibūdina labai moterišką komediją „Kita moteris“, kurios išankstinė premjera Alytaus kino teatre „Dainava“ įvyks per COSMOPOLITAN kino vakarą balandžio 27 d.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Baltų kultūros puoselėtojai kviečia švęsti Jorę

Balandžio 26-27 dienomis, Kulionių kaime, šalia Molėtų Astronomijos observatorijos įsikūrusioje Molėtų krašto muziejaus Etnografinėje sodyboje senojo baltų tikėjimo tęsėjai – romuviai jau 18-tą kartą švęs pirmosios pavasario žalumos šventę – Jorę.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytus – ketvirtasis „Dovanokime viltį gyventi“ konkursas

Balandžio 4-ąją vyko ketvirtasis „Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo (EEA Grants) remiamo projekto „Gyvasties“ gebėjimų stiprinimas ir savanorių tinklo plėtimas“ konkursas „Dovanokime viltį gyventi“, skirtas donorystei populiarinti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mes sportuojame linksmai ir gyvename sveikai

Jotvingių gimnazijoje vyko renginys, skirtas pasaulinei sveikatos dienai.

Ryte visus, ateinančius į mokyklą, pasveikino pasipuošę 1a klasės mokiniai ir įteikė obuolių bei lankstinukų “Gyvenkime sveikiau“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šiais metai Saugaus eismo dieną minėjome sportiškai
Balandžio 6-oji – Saugaus eismo diena. Ta proga VĮ „Alytaus regiono keliai“ kartu su šuneliu Amsiumi ir Alytaus krepšinio komanda„Dzūkija“, gyventojus kvietė šią dieną minėti sportiškai nusiteikus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Zoninių konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“nugalėtojų laukia paskutinis svarbiausias išbandymas

Tarptautinio vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapo dalyviai, įveikę I etapo rungtis ir užėmę savivaldybių organizuotuose konkursuose pirmąsias ir antrąsias vietas, susitiko keturiuose zoniniuose konkursuose, kurie įvyko Kauno sporto halėje, Klaipėdos rajono sporto centre, Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje ir Šiaulių mokyklose. Konkursiniai renginiai vyko beveik visą kovo mėnesį nuo kovo 6 d. iki kovo 28 d. Šio konkurso II etapą organizavo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Geriausias apdovanojimas – draugystė

balandžio 3 dieną buvo pasveikinti į „Volungės“ pagrindinę mokyklą sugužėję ketvirtokai iš bendradarbiaujančių mokyklų. Sporto salėje išsirikiavo gausus svečių būrys – į ,,Volungės“ lizdą suskrido ketvirtokai su savo mokytojomis iš „Sakalėlio“ pradinės bei „Drevinuko“ darželio- mokyklos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Neniutoniniai skysčiai – ir skysti, ir kieti

Iš fizikos pamokų daugelis prisimename apie medžiagų virsmus iš vienos būsenos į kitą, pavyzdžiui, kaip vanduo tampa garais ar ledu. Balandžio mėnesį vaikai ir jaunuoliai, apsilankę Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo NSO (Naturales Scientiae Omnibus – gamtos mokslai visiems) laboratorijoje, susipažino su neniutoniniais skysčiais, kurie, priklausomai nuo fizinių savybių poveikio, suskystėja arba sukietėja. Tradiciniai niutoniniai skysčiai visada išlieka skysti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Paminėta Tarptautinė vaikiškos knygos diena

Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje kovo – balandžio mėnesiais inicijuotas integruotas projektas ,,Mano knygelė“, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Specialiųjų poreikių ir bendrojo ugdymo mokiniai gamino knygeles, kurios pristatomos Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vargas dėl mažų kainų?

Jei jūsų paklausčiau, ar norite, kad kiltų kainos, kad dar daugiau reikėtų mokėti už šildymą, elektrą ir vandenį, už pieną, mėsą ir bulves, ką jūs pagalvotumėte? Erzinu, provokuoju, nusišneku?Ką begalvotumėte, bet faktas yra toks - tuo metu kai dauguma lietuvių baiminasi, kad kitais metais įvedus eurą kainos pakils, Europos politikai sprendžia visai priešingą „problemą“ – jie kovoja su per mažomis kainomis. Juos neramina mažiausia infliacija per pastaruosius ketverius metusir nebeveikiantys tradiciniai kainų kėlimo būdai, kai centriniai bankai nustato žemas bazines palūkanų normas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Daugų miesto bibliotekoje popietė „Negirdėta, neregėta, kas knygelėn toj sudėta...“

„Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, jei nežinai – nesišaipo...“

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
„Tarškutis“ koncertavo su Valstybiniu dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“

2014 m. balandžio mėnesio 3 dieną AKKC salėje Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ pakvietė alytiškius į ypatingą premjerą – specialiai Tarmių metams sukurtą muzikinį spektaklį „LIETUVA TARMIŠKAI“. Tai smagi ir nepaprastai įdomi muzikinė kelionė per penkis Lietuvos etnografinius regionus – Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją, Mažąją Lietuvą ir Žemaitiją. Teatralizuotame vaidinime kiekvienas regionas pristatytas atskirai, originaliai ir, be abejo, tarmiškai – su tam kraštui būdingais papročiais ir tradicijomis, geriausiais liaudies šokiais ir dainomis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
A lygos rungtynės FK „Dainava“ – FK „Trakai“ – nemokamai!

Balandžio 22-ąją, antradienį, 19 val. Alytaus miesto stadione - paskutinės Lietuvos futbolo federacijos A lygos čempionato pirmojo rato rungtynės: Alytaus „Dainava“ – „Trakai“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškiai kviečiami į nemokamą edukacinę parodą – ekspediciją „Povandeninis pasaulis“

Vandenyno gelmės, koraliniai rifai, jūrų pabaisos ir nuskendę laivai – visa tai laukia tėvelių su vaikais apsilankius edukacinėje interaktyvioje parodoje „Povandeninis pasaulis“. Pirma tokia Lietuvoje, nemokama paroda – ekspedicija lauks Vilniuje, prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nuoširdžiausiai sveikinu visus drauge besidžiaugiančius Kristaus Prisikėlimu.
Šias Velykas švenčiame Šeimos metais. Šeima, kaip kantrios, nesavanaudiškos ir atsakingos meilės mokykla, daug prisideda prie amžinybės lūkesčių išsipildymo, jei tik tampa tikėjimo bendruomene. Todėl tebūna šių metų šventosios Velykos papildytos gilesniu supratimu, jog į išganymą keliaujame ne vieni, bet palaikomi to paties tikėjimo bendrakeleivių. Esame atsakingi ne tik už save, bet ir tuos, su kuriais gyvenimo kelionėje buvome, esame ar dar būsime arčiausiai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Humoristas A.Orlauskas: „Mes už rusus juokaujame ne prasčiau“

Humoristas Artūras Orlauskas iš tradicinio, vienuoliktojo tarptautinio humoro festivalio Volgograde (Rusija) grįžo su diplomu. Jam, kaip geriausiai pasirodžiusiam šnekamojo humoro kategorijoje, skirta antroji vieta. Pirmoji konkurse neatiteko niekam.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuva pasiruošusi priimti turistus iš Kaliningrado ištisus metus

Balandžio 11 d. Kaliningrade Valstybinis turizmo departamentas (VTD) ir Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Kaliningrade surengė Lietuvos turizmo sektoriaus naujienų pristatymą Kaliningrado išvykstamojo turizmo operatoriams ir žiniasklaidai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Palangoje duris atveria Velykų bobutės trobelė

Šv. Velykoms besirengiančioje Palangoje duris atveria Velykų bobutės trobelė, kurioje mažieji bus mokomi ne tik pasirinkti margučiams dažyti tinkamų žolelių bei marginti kiaušinius, bet ir savo rankomis pasigaminti velykinių suvenyrų. Šventinę nuotaiką skleis ir Botanikos parko darbuotojų rengiama puokščių paroda-pardavimas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  20.5812%
Ne
  79.4083%
Iš viso balsavo: 389642
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100