arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dargailas, Mintautė, Florijonas, Monika

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-05-02, Nr. 52
Augo tarp dvylikos sesių ir brolių, augina dvylika vaikų
Mo­ti­nos die­nos iš­va­ka­rė­se su­si­ti­ko­me ir pa­kal­bi­no­me gau­siau­sios šei­mos Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ma­mą – An­ta­no Jo­ny­no gat­vės gy­ven­to­ją Ina JA­DEŠ­KIE­NĘ, pa­gim­džiu­sią ir už­au­gi­nu­sią dvy­li­ka vai­kų. „Ma­no vai­kai – di­džiau­sia lai­mė ir tur­tas“, – taip apie sa­vo at­ža­las sa­ko Ina.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
"Dviem gaideliams” paskirtas vadovas, Dainavos pagrindinė mokykla jo neteks
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­ti spren­di­mai nuo ge­gu­žės 15-osios lop­še­lio-dar­že­lio „Du gai­de­liai“ di­rek­to­re skir­ti Vi­ta­li­ją Vit­kaus­kie­nę, o bir­že­lio 29-ąją nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį su Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi Pet­ru Mo­ro­za.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[15]
Penkiolikos metų veiklos sukaktis: šokis su jaunimu, sveikinimai, pasidalijimas dovanomis ir naujo nario priesaika
Aly­taus Dzū­ki­jos LIONS klu­bas šią sa­vai­tę mies­to te­at­re iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo pen­kio­li­kos me­tų veik­los su­kak­tį. Šven­tė pra­si­dė­jo įsi­lie­ji­mu į ki­tą ren­gi­nį – Ro­tu­šės aikš­tė­je šur­mu­liuo­jan­čią spal­vin­gą jau­ni­mo šo­kių fies­tą nuo 1982 me­tų šven­čia­mai Tarp­tau­ti­nei šo­kių die­nai. Dau­giau ar ma­žiau pa­ju­dė­ję pa­gal mu­zi­kos rit­mą, juo­dais kos­tiu­mais vil­kin­tys LIONS vy­rai į vė­juo­tą dan­gų pa­lei­do bal­tų ba­lio­nų de­be­sį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Kitokios kitokio emigranto mintys
Įdo­mu, ar dau­giau es­ti pik­tų ir sa­vo ša­li­mi ne­pa­ten­kin­tų, ar sėk­mės ly­di­mų emig­ran­tų. Apie juos kal­ba­me nuo­lat, tik ar gir­di­me, ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis jie gy­ve­na ir dėl ko­kių prie­žas­čių lai­mės ieš­ko sve­tur? Šian­dien kal­bi­nu aly­tiš­kį An­drė­jų BA­RA­NAUS­KĄ, ku­ris lai­mę ir ra­my­bę ra­do tik iš­vy­kęs iš Aly­taus, sa­vo­jo ke­lio ieš­ko­jo ke­lio­se ša­ly­se.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Ge­gu­žės 4 die­ną il­gi­na­mas Aly­taus AV­MI dar­bo lai­kas

 

Ko­mi­te­tai tu­ri va­do­vus, val­dan­čio­ji dau­gu­ma gau­sė­ja

 

Aly­tiš­kio ta­py­to­jo Al­vy­do Pet­ke­vi­čiaus pa­veiks­lų pa­ro­da

 

Di­džiau­sias džiaugs­mas – šva­ri są­ži­nė

 

Gais­ras Ja­nė­nuo­se: už­du­so dvi kar­vės ir du ver­še­liai

 

Ga­li­my­bė: ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas – tik po­il­sio die­no­mis

 

Iš­si­gan­do, su­tri­ko ir at­si­sa­kė pūs­ti

 

Me­la­gin­gai šauk­tis po­li­ci­jos ne­ap­si­mo­ka

 

Gir­tas įkliu­vo pa­rei­gū­nams

 

Lie­tu­vos ka­riai ver­ti­na ša­lies pi­lie­čių pa­lai­ky­mą

 

Švei­ca­ri­jos Kon­fe­de­ra­ci­jos pa­ra­ma Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nės

sky­riui, tei­kian­čiam pa­slau­gas nėš­čio­sioms, gim­dy­vėms, nau­ja­gi­miams

 

Vy­tau­to V.Sta­nio­nio „Ne­spal­vo­ti at­sig­rę­ži­mai”

 

Kaip iš­si­rink­ti vob­le­rį? 

 

Jot­vin­gių gen­tis šė­lo ir Ro­tu­šės aikš­tė­je

 

Ak­ci­ja „Aly­tiš­kis - aly­tiš­kiui” pa­de­da aug­ti drau­ge

 

Ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus kul­tū­ros pre­mi­jai gau­ti

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Lietuvos kariai vertina šalies piliečių palaikymą
Antano Guogos paramos fondas ragina visus, dar nedeklaravusius pajamų, suskubti tą padaryti iki gegužės 4 dienos ir skirti 2 proc. nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Lietuvos kariuomenei. Lietuvos kariai palankiai vertina šią iniciatyvą ir yra dėkingi už visuomenei už palaikymą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  22.0037%
Ne
  77.9867%
Iš viso balsavo: 423307
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100