arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gvidas, Gina, Benjaminas, Kornelija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-03-31, Nr. 38
Miesto teatrui vadovaus Inesa Pilvelytė
Va­kar įvy­ko Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­riaus kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo du pre­ten­den­tai. Di­rek­to­re ta­po aly­tiš­kė ak­to­rė ir re­ži­sie­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Vienas Žiburio gatvės namas sulaukė išskirtinio nueinančios valdžios dosnumo
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je jau beveik de­šimt­me­tį gy­vuo­ja tvar­ka, kai dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos, no­rė­da­mos su­si­tvar­ky­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les, įva­žas ar prie pat šių na­mų esan­čius ša­li­gat­vius, tu­ri pu­sę dar­bams rei­ka­lin­gos pi­ni­gų su­mos su­si­rink­ti pa­čios, tuo­met ki­tą pu­sę ski­ria sa­vi­val­dy­bė. Pra­ėju­sią sa­vai­tę mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­skir­ti­nio dosnumo su­lau­kė Ži­bu­rio gat­vės 4 na­mo ben­dri­ja – ša­li­gat­vis prie šio dau­gia­bu­čio bus su­re­mon­tuo­tas tik už sa­vi­val­dy­bės lė­šas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Vaikystės skonis sieloje. Lėlės užaugusiems vaikams
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je iki Ve­ly­kų vei­kia Ra­sos BE­NE­DI­KIE­NĖS au­to­ri­nių in­ter­je­ro lė­lių pa­ro­da „Frag­men­tai iš lė­lių gy­ve­ni­mo“. Ap­lan­kiu­sie­ji ją tei­gia ge­ro jaus­mo bu­vę ly­di­mi dar il­gai. Lė­lių kū­rė­ja ne tik su­for­ma­vo lė­liš­kas as­me­ny­bes, bet ir pa­pa­sa­ko­jo trum­pas jų is­to­ri­jas. „Nu­ste­bo­te, kad lė­lės tu­ri gy­ve­ni­mus? O, taip. Kaip ir nuo­tai­kas, cha­rak­te­rius, jaus­mus…“ – tei­gia Ra­sa, su­ti­ku­si pri­sės­ti il­ges­nio po­kal­bio apie sa­vo po­mė­gį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Viktoro Uspaskicho neliečiamybę – į rekordų knygą!
Dar­bo par­ti­jos ly­de­rį Vik­to­rą Us­pas­ki­chą jau de­rė­tų įtrauk­ti į ko­kią Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą kaip ne­pra­len­kia­mą spe­ci­fi­nės sri­ties ko­lek­cio­nie­rių. Ma­no skai­čia­vi­mu, šis nuo 2006-ųjų tei­sė­sau­gos per­se­kio­ja­mas po­li­ti­kas de­mo­kra­tinėje ša­ly­je į val­džios ins­ti­tu­ci­jas ren­ka­miems per­so­na­žams už­tik­ri­na­mu ne­lie­čia­my­bės sta­tu­su su­ge­bė­jo pa­si­nau­do­ti bent aš­tuo­nis­kart. Jei­gu, ži­no­ma, aš nie­ko ne­pra­lei­dau var­ty­da­mas se­nus lie­tu­viš­kos ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus. No­rint su­rink­ti iš­sa­mų „ne­lie­čia­my­bių są­ra­šą“, te­ko įdė­ti pa­stan­gų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Per Ve­ly­kas kai­mo vai­kai dar ne­laks­tys ba­si!

 

To­kių žą­sų pul­kų Žu­vin­te nie­kas ne­pa­me­na

 

Pir­mam kar­tui rei­kia prak­ti­kos, ar­ba Re­kla­ma - kas pri­trau­kia mū­sų dė­me­sį?

 

Dar­žo­vių iki­mo­kyk­li­nu­kų ra­cio­ne daug, tik kaip jas pa­mėg­ti?

 

Sau­go­ki­mės pa­vo­jin­gos pa­va­sa­rio li­gos

 

Ne­tru­kus ir sa­vait­ga­liais veš į Už­upius

 

„Aukš­tai­ti­jas spal­vų švin­te”

 

Po­li­ci­nin­kų ne­su­gun­dė „čia jums ant ka­vos”

 

Miš­ko sa­vi­nin­kų ko­o­pe­ra­ci­jos Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Če­ki­jo­je pa­tir­tis

 

„Pil­dyk” kvie­čia už 29 eu­ro cen­tus ben­drau­ti kiek tik no­ri­si

 

Ant­ras pa­si­brai­džio­ji­mas po pa­ru­du­sias at­min­ties pie­vas, ar­ba Il­go­ji ke­lio­nė iš bal­to­sios Lie­tu­vos į rau­do­ną­ją Lie­tu­vą

 

Elek­tro­ni­nės de­mo­kra­tijos Aly­taus mies­te ge­ro­kai dau­giau nei ra­jo­ne

 

Ve­ly­ki­niai mar­gu­čiai nu­spal­vi­no Se­na­mies­čio skve­rą

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Po šiltos žiemos dirvožemyje rasta mažiau mineralinio azoto
Labai ankstyvas šių metų pavasaris jau leido Lietuvos agrarinių ir miško mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos specialistams surinkti dirvožemio ėminius mineralinio azoto ir sieros tyrimams. Trumpa ir šilta žiema padarė įtaką šių elementų atsargoms dirvožemyje – jų nustatyta nedaug.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Lietuvos draudimas“: vairuotojai sužymėjo „pikčiausias“ Alytauseismo vietas
Lietuvos gyventojai identifikavo kelių vietas, kuriose vairuodami dažniausiai patiria pyktį ar susierzina. Vasarį ir kovą didžiausios šalies draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ inicijuotame „Pykčio keliuose žemėlapyje“ internete vairuotojaipažymėjo apie 4 tūkst. eismo vietų, kuriose dažniausiai patiria neigiamas emocijas. Tarp šių vietų – ir Alytaus miesto gatvės, pažymėtos apie 80 kartų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Siaubo naktį Varėnos rajone pakeitė džiugi diena

Gausios Alytaus apskrities policijos, Viešojo saugumo tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pajėgos beveik po pusės paros trukusių paieškų surado gyvą ir sveiką iš namų pabėgusią ir dingusią penkiametę mergaitę.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus apskrities pareigūnai ieško penkiametės Viktorijos Sakalauskaitės

Gausios Alytaus apskrities policijos, Viešojo saugumo tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ieško penkiametės Viktorijos Sakalauskaitės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dirbti mokytoju – pats geriausias būdas išlikti jaunatviškam
Lietuvos edukologijos universitete (LEU) pedagogines specialybes studijuojantys studentai dažniausiai jau nuo pirmo kurso turi pedagoginių praktikų ir gyvai susipažįsta su savo būsimu darbu, išbando save mokytojo kėdėje. Donata Majauskaitė, LEU IV kurso lituanistikos studentė, pedagoginę praktiką atliko ne Lietuvoje, o Vokietijoje įsikūrusioje Vasario 16-osios gimnazijoje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Snow Arenoje“ galės slidinėti ir neįgalieji
Fizinė negalia – ne kliūtis mėgautis žiemos sportu. Tai įrodė Aleksandras Pacevičius, ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomeninis konsultantas. Jis pirmasis Druskininkų „Snow Arenoje“ išbandė specialią įrangą, skirtą slidinėti žmonėms su fizine negalia.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Įspėjimas vairuotojams: kur didžiausia rizika būti „pabučiuotiems“

Kas antras vairuotojas Lietuvojeyra sukėlęs smulkų autoįvykį, kurio metu padarė žalos kitam automobiliui. Dažniausiai kito vairuotojo transporto priemonė apgadinama ne kelyje, o statantis automobilį, atskleidė draudimo bendrovės „Gjensidige Baltic“ užsakytas visuomenės nuomonės tyrimas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje operatyviai sustabdytas dėl dujotiekio pažeidimo įvykęs dujų nuotėkis

Šiandien, apie 12.30 val., Alytaus miesto Kalniškės, Putinų ir Naujosios g. sankryžoje privačiai bendrovei atliekant žemės kasimo darbus buvo pažeistas vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis. Į įvykio vietą atvykę bendrovės „Lietuvos dujos“ darbuotojai operatyviai pašalinodujų nuotėkį, tad mikrorajono gyventojams neprireikėsustabdyti gamtinių dujų tiekimo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono GMP darbas įvertintas teigiamai

Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotyje vyko GMP stoties stebėtojų tarybos posėdis, kuriame teigiamai įvertinta 2014 m. stoties direktoriaus veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė. Posėdžiui pirmininkavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Padėkite surasti
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato pareigūnai ieško 39-erių metų Vytauto Karpio.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Padėkite surasti
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnai ieško 78-erių metų Juozo Sigito Daugėlos.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nuostolinga žvejyba – nei žuvų, nei valties
Ko­vo 15 die­ną Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo in­for­ma­ci­ją, kad Sve­taus eže­re (Aly­taus r.) bra­ko­nie­riau­ja­ma, ir kar­tu su ne­eta­ti­niais ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riais ne­dels­da­mi iš­vy­ko jos pa­tik­rin­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pirmą kartą Kaune - gyvas „Long Arm“ koncertas
Jau šį šeštadienį, kovo 21d., Kauno naktiniame bare „Lizdas“ rinksis improvizuotų muzikos ritmų gerbėjai. Savaitgalio linksmybių išsiilgusius kauniečius kvies ilgai lauktas „Long Arm“ pasirodymas. Lietuvos publikai jau pažįstamas atlikėjas iš Rusijos, Kaune koncertuos pirmą kartą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
TUBERKULIOZĖ – KLASTINGA, BET IŠGYDOMA LIGA

Kovo 24 – tąją minima Pasauline tuberkuliozės diena. Būtent šią dieną, 1882 metais vokiečių mokslininkas Robertas Kochas atrado tuberkuliozės sukėlėją – lazdelės formos bakteriją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aktorius Vytautas Rumšas savo vaikus gąsdindavo: jei nevartosite vitaminų, kojos bus „iksu“
 

Aktorius Vytautas Rumšas , vadinęs daugelyje svarbiausių Nacionalinio dramos teatro spektaklių, taip pat kino filmuose ir TV serialuose, daugelį metų buvo vadinamas „daktaru“. Tokią šlovę jam pelnė gydytojo Arvydo Baltino vaidmuo TV seriale „Giminės“. Beje, Vytautas – iš medikų giminės, todėl apie sveikatą žino daug. Aktoriaus šviesios atminties mama – fizioterapeutė. Žmona ir brolio žmona – taip pat medikės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tauta gyva tol, kol gyva jos kalba...

,,Šalcinėlis – 2015“ – tai jau VII Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių- liaudies kūrybos atlikėjų- konkursas, skatinantis jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, liaudies kūryba, ugdyti jaunuosius dainininkus, muzikantus, pasakotojus, renginio organizatorius Alytaus r. meno ir sporto mokykla, renginio partneris Alytaus r. Daugų kultūros centras. Didžiuojamės, kad šis konkursas kasmet sukviečia vis didesnį būrį jaunųjų atlikėjų ne tik iš Dzūkijos krašto, bet ir iš kitų regionų . Visus susirinkusius linksmino, dovanojo puikią pavasarinę nuotaiką jaunieji atlikėjai iš 24 mokymo įstaigų:  Marijampolės ir Alytaus muzikos mokyklų, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo, Alytaus jaunimo centro, Alytaus Dainavos, Šaltinių pagrindinių mokyklų, Alytaus Putinų gimnazijos, Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos, Alytaus rajono Simno, Daugų Vlado Mirono, Miroslavo, Pivašiūnų gimnazijų, Daugų vaikų darželio, Alytaus lopšelių –darželių ,,Saulutė“, ,,Pušynėlis“, ,,Volungėlė“, ,,Nykštukas“, ,,Pasaka“, Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, Alytaus rajono Punios, Makniūnų mokyklų daugiafunkcių centrų, Alytaus rajono Alovės pagrindinės mokyklos, Prienų meno mokyklos ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dulos Lietuvoje – nebe egzotika, o kasdienybė

Lietuvoje antrą kartą švenčiama Pasaulinė dulų savaitė. Pernai prisistačiusios visuomenei šios veiklos atstovės buvo egzotiška naujiena, o šiemet jos džiaugiasi pirmųjų veiklos metų rezultatais: baigėsi pirmieji Lietuvoje dulų mokymai, dulos kvalifikacijos pažymėjimai įteikti gausiam moterų būriui iš visos Lietuvos, o jų paslaugomis per metus pasinaudojo net kelios dešimtys Lietuvos mamų. Šia proga dulos dovanoja besilaukiančioms moterims šventinius renginius trijuose miestuose: Vilniuje, Kaune ir Molėtuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gitanas Nausėda KTU studentams: „Neskubėkite eurų keisti į dolerius“

Nors Lietuvoje minimalus darbo užmokestis yra per mažas, maišais ir lagaminais litus keitimui nešę tautiečiai nėra tokie vargšai, kaip dedasi. Taip mano KTU viešėjęs SEB banko prezidento patarėjas, finansų analitikas Gitanas Nausėda.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos lankininkai savaitgalį gerino rekordus ir skynė pergales Pasaulio čempionate!

Iš tris dienas vykusio Pasaulio šaudymo iš lanko čempionato Estijoje dvi lietuvės grįžta iškovojusios Pasaulio čempionių titulus, o Vilniuje tuo pačiu metu vykusiose varžybose pagerintas šalies rekordas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Sodrai“ – 25 metai

1990 m. kovo 23 d. įsteigta nepriklausoma socialinį draudimą administruojanti institucija, vėliau pervadinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“), taip pat priimti pirmieji šią sritį reguliuojantys teisės aktai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.7416%
Ne
  80.2484%
Iš viso balsavo: 410275
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100