arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Butrimas, Eivina, Justina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-10-06, Nr. 118
Šventės proga linkėta, kad Mokytojai tik iš didžiosios raidės būtų, kad jų algos didėtų ir mokiniai klausytų

Gra­žių žo­džių ir gė­lių die­na – kar­tais taip spa­lio 5-ąją, Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jų die­ną, va­di­na pa­tys pe­da­go­gai. Ta­čiau, kaip pa­ste­bi Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Dauk­šys, per me­tus yra vos ke­le­tas pro­gų, kai de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių vi­so­je Lie­tu­vo­je pri­si­me­na, kad gy­ve­ni­me da­ro tai, ko juos iš­mo­kė mo­ky­to­jai. Spa­lio 5 die­na – vie­na jų.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]
Gyvenimas, kai pieno kainų dalgis ūkininkus iki pašaknų kerta

But­ri­mo­nių se­niū­ni­jos Ei­čiū­nų kai­mo ūki­nin­kų Ni­jo­lės ir Kęs­to Žei­mių gy­ve­ni­mas ta­po srau­nes­nis, kai duk­ra Ži­vi­lė su žen­tu Dai­va­ru pa­do­va­no­jo jiems pir­mą­ją anū­kė­lę Lie­pą, kai vi­du­ri­nė­lis Po­vi­las sa­vo ūkį įre­gist­ra­vo, o jau­ny­lis Sau­lius to­liau ruo­šia­si gy­ve­ni­mo skry­džiui gim­na­zi­jo­je. Ūki­nin­kams že­mė, ga­nyk­los ir pa­sė­liai, gal­vi­jų ir ar­klių ban­dos, kas­die­ni­nis sun­kus žem­dir­bio dar­bas įga­vo nau­ją pras­mę, ku­rią pa­jau­tė ir kon­kur­so „Me­tų ūkis 2015“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja. Kri­zė pie­ni­nin­kys­tė­je ūki­nin­kams ta­po svar­biau­siu iš­ban­dy­mu ir di­džiau­siu me­tų pa­sie­ki­mu: už ki­log­ra­mą pie­no gau­nant 16,5 eu­ro cen­to – ne­su­si­nai­kin­ti.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Angininkuose žemės mažai, visos galulaukės išgraibytos

Sim­no se­niū­ni­jos An­gi­nin­kų kai­mo ūki­nin­kus Zi­tą ir Juo­zą Na­ru­še­vi­čius kon­kur­so „Me­tų ūkis 2015“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja ap­lan­kė per My­ko­li­nes. Juo­zą va­lan­dė­lei ati­trau­kė nuo sė­jos – jau be­bai­gi­ąs, o Zi­tą ra­do bul­vie­no­je – iš­ren­ka iki vie­nos, kad šer­nų į lau­kus ne­pri­vi­lio­tų.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Austėja Landsbergienė: „Švedijos karaliai pabūgo mūsų asmenukės”

Spa­lio 7–9 die­no­mis Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­tas vals­ty­bi­nis Šve­di­jos ka­ra­liaus Kar­lo Gus­ta­vo XVI ir ka­ra­lie­nės Sil­vi­jos su juos ly­din­čių ver­sli­nin­kų de­le­ga­ci­ja vi­zi­tas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė, „Vai­kys­tės so­do“ ir Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los įkū­rė­ja pa­ti nu­vy­ko į Šve­di­ją, kur su­si­ti­ko su ka­ra­liais spe­cia­liai tam pa­skir­ta­me su­si­ti­ki­me. Apie su­si­ti­ki­mą su Šve­di­jos ka­ra­liu­mi Kar­lu Gus­ta­vu XVI ir ka­ra­lie­ne Sil­vi­ja – po­kal­bis su Aus­tė­ja LAND­SBER­GIE­NE.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Me­la­gin­gi iš­kvie­ti­mai ant ko­jų su­kė­lė po­li­ci­ją ir me­di­kus

 

Suk­čiui į ran­kas – vo­kas su ban­ko kor­te­le

 

Rotušės žinios

 

Dzū­kai – bul­bi­nu­kai – be bul­vės nė­ra ko val­gy­ti!

 

Ar ži­no­te, kad tu­riz­mas at­si­ra­do kaip bū­das ko­vo­ti su al­ko­ho­liu?

 

Dėl ge­riau­sio­jo ti­tu­lo run­gia­si ir dzū­kiš­kos ban­dos iš Pu­nios

 

Kiau­lės Nu­ga­ros ster­kai

 

Mi­tai apie sul­tis

 

Aly­taus ra­jo­no mo­ky­to­jams lin­kė­ta bū­ti pa­vyz­džiais

 

Ki­bi­rė­lis ba­ra­vy­kų anū­kė­liu iš Kap­čia­mies­čio miš­kų

 

Aukš­ta­dvario miš­kuo­se rud­ke­pu­rių pul­kau­nin­kų kaip pri­sė­ta!

 

Ry­tų Ve­ne­ci­ja

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Socialinėje akcijoje ŽvejOK 2015 džiaugėsi 404 nauji žvejai
 Praėjusį savaitgalį, spalio 3 d., visoje Lietuvoje prie vandens telkinių susirinko daugybė vaikų – pirmą kartą vyko socialinė akcija ŽvejOK 2015. Akcijos metu vaikų globos namų auklėtiniai kartu su žvejais profesionalais bei žvejais mėgėjais mokėsi žvejybos pagrindų ir bandė pritaikyti juos praktikoje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Startuoja krikščioniškas pažinčių klubas – Susitikimai.lt
2015 spalio 1 d. pradeda veikti naujas krikščioniškas pažinčių portalas ir klubas Susitikimai.lt. Portalo ir klubo įkūrėja pelno nesiekianti organizacija VšĮ Susitikimai.lt. Pažinčių klubas padės suburti viengungius, norinčius sukurti šeimą ir ieškančius bendraminčių bendruomenės. Jo nariais kviečiami tapti žmonės, galintys švęsti santuokos Sakramentą. Lietuvoje tai bus unikali pažinčių vieta, skirta bendrauti ne tik virtualioje erdvėje bet ir periodinių klubo renginių metu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Druskininkuose –naujas, modernusreabilitacijos centras

Jau greitai Druskininkai turės dar vieną išskirtinį traukos centrą. Šį rudenį kurorte duris atvers reabilitacijos centras „UPA“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  51.0556%
Ne
  48.9392%
Iš viso balsavo: 789715
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100