arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mangailas, Liudvikas (Liudas), Liucilė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-08-25, Nr. 97
„Mona in the city”. Dviejų aistrų dermė

Jot­vin­gių gim­na­zi­jos de­šim­to­kė Si­mo­na Šiu­šy­tė la­bai daž­nai gir­di klau­si­mą: kaip se­ka­si de­rin­ti moks­lus ir po­mė­gius? Ir už­duo­da jį ne tik žur­na­lis­tai.

„Vi­sa­da at­sa­kau vie­ną ir tą pa­tį: kai no­ri – ga­li vis­ką. Dėl mo­de­lio dar­bo tik­rai kar­tais ten­ka pra­leis­ti pa­mo­kas, ne kar­tą yra bu­vę taip, kad po vė­lai va­ka­re vy­ku­sio ko­lek­ci­jos pri­sta­ty­mo ki­tą ry­tą vi­siš­kai ne­tu­ri jė­gų kel­tis ir ei­ti į mo­kyk­lą. Ta­čiau moks­lai nuo to, ma­nau, kol kas ne­nu­ken­tė­jo“, – šyp­so­si Si­mo­na.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujų mokslo metų išvakarėse pasirašyta sutartis: pirmas šiuolaikiškas mokslų centras iš dešimties įsikurs po Alytaus kolegijos stogu
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­ra­šy­tas pir­ma­sis su­si­ta­ri­mas dėl da­ly­va­vi­mo ku­riant ir ko­or­di­nuo­jant STE­AM – gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos ir kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mo – cen­trą. Su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Aud­ro­nė Pit­rė­nie­nė ir Aly­taus ko­le­gi­jos, ku­rios pa­tal­po­se ir bus įkur­tas STE­AM cen­tras, di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Trečias sezonas prie Dailidės gelbėtojui buvo ypatingas: Elvinui Mockevičiui įteiktas pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus gyventojų saugumui”
Bai­gia­si va­sa­ra, ta­čiau nie­ka­da ne­vė­lu mo­ky­tis, kaip sau­giai po­il­siau­ti gam­to­je, mau­dy­tis eže­ruo­se, pa­dė­ti iš­tik­tie­siems ne­lai­mės. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius kar­tu su Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ku Al­gir­du Baut­ro­niu ap­si­lan­kė prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lio ir ap­do­va­no­jo gel­bė­to­ją El­vi­ną Moc­ke­vi­čių, ku­ris šią va­sa­rą iš­gel­bė­jo du tel­ki­ny­je skęs­tan­čius vai­kus. Jam įteik­tas pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klas „Už nuo­pel­nus gy­ven­to­jų sau­gu­mui“ ir mies­to sa­vi­val­dy­bės do­va­na.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kas sieja Alytų ir Bostoną?
Tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Mu­zi­ka ir mu­zi­kos te­ra­pi­ja vai­kų ir pa­aug­lių svei­ka­tai“, vy­ku­si Vil­niu­je rug­pjū­čio pra­džio­je, iš­si­sky­rė me­di­ci­nos ir mu­zi­kos spe­cia­lis­tų, te­ore­ti­kų ir prak­ti­kų ben­dra­dar­bia­vi­mo dar­na. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­tas ir Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­ja, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos Mo­ti­nos ir vai­ko ko­mi­si­ja, Lie­tu­vos mu­zi­kos te­ra­pi­jos aso­cia­ci­ja, lei­dyk­la „Švie­sa“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Be redaktoriaus žinios

 

Stip­riau­si Aly­taus se­niū­ni­jos vy­rai gy­ve­na Luks­nė­nuo­se

 

Aly­taus is­to­ri­jos ka­len­do­rius. Rug­pjū­tis

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai rak­te­lius ra­do... šor­tų ki­še­nė­je

 

Pa­žei­dė­jus auk­lės pa­ro­mis

 

Vagystę tiriantys pareigūnai prašo padėti atpažinti įtariamąją

 

Su­ža­lo­jo pat­ru­lius

 

Aly­tiš­kiai pui­kiai su­žai­dė Aust­ri­jos sos­ti­nė­je

 

Baidarių polo turnyras laimėti „Baltosios rožės” taurę

 

Ren­gia­ma nau­ja mo­nog­ra­fi­ja „Ant­ne­mu­nis” pa­pil­dys „Lie­tu­vos vals­čių” se­ri­ją – 100-omį Lie­tu­vos is­to­ri­jos raš­to pa­min­klą

 

Už­da­ryk va­sa­rą sma­giai!

 

Va­sa­ra bai­gia­si. Kaip per­ei­ti prie moks­lo me­tų re­ži­mo?

 

Už­dė­ki­te ko­pūs­to la­pą ant ko­jų ar­ba krū­ti­nės – re­zul­ta­tas pa­tiks

 

Vie­ni­šas gan­dras

Knygų naujienos

 

Ka­da vai­ko krau­ja­vi­mas – pa­vo­jaus sig­na­las?

 

Ke­lios gud­ry­bės, ir šal­dy­tos uo­gos ne­pra­ras sko­nio ar vi­ta­mi­nų

 

Pa­si­tik­ri­no, ar mo­ka svei­kai gy­ven­ti ir pa­dė­ti drau­gui ne­lai­mė­je

 

„Vien verk­ti ir grau­din­tis jau ne­si­no­ri. No­ri­si džiu­ge­sio, džiaugs­mo dėl lais­vės gai­dos”
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  55.4551%
Ne
  44.5402%
Iš viso balsavo: 887474
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100