arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Santautas, Germilė, Kotryna

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-11-24, Nr. 139
Atviras laiškas Alytaus visuomenei, arba Apie „savavališkai” atstatytą jubiliejinę Alytaus skulptūrą
Kaip aks­ti­nas šiam straips­niui at­si­ras­ti pa­si­tar­na­vo įvai­rūs gan­dai ir spė­lio­ji­mai apie at­sta­ty­tą Aly­taus ju­bi­lie­ji­nę skulp­tū­rą ant py­li­mo nau­ju var­du „Žie­das“. Šių ei­lu­čių au­to­riui skulp­tū­ros pa­va­di­ni­mas ir nė­ra svar­biau­sia. Pa­pras­tai pa­va­di­ni­mas liau­dy­je gims­ta spon­ta­niš­kai. Pvz., anks­tes­nė skulp­tū­ra bu­vo pra­min­ta „Ban­ku­che­nu“. Gal dėl spal­vos ar for­mos. Gan vaiz­džiai ir bui­tiš­kai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[20]
Registruotieji darbo biržoje nebeturės verslo liudijimų lengvatų
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no fik­suo­tų pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus at­ei­nan­tiems me­tams per­ka­miems šiems liu­di­ji­mams. Ke­tu­rio­li­kai veik­lų nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lūs dy­džiai, už dvi­de­šimt aš­tuo­nias veik­las teks mo­kė­ti 12 eu­rų per me­tus. Kai ku­rių as­me­nų gru­pėms leng­va­tos pa­keis­tos.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Ar gyvenantieji sodų bendrijose turi būti jų nariais?
Aly­taus ra­jo­ne ir da­ly­je Aly­taus mies­to Sei­mo na­riu iš­rink­tas Rai­mun­das Mar­kaus­kas (nuotr.) krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją dėl So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo sie­kiant nu­sta­ty­ti in­fra­struk­tū­ros ir jos prie­žiū­ros mo­kes­čio tai­ky­mą ne šių ben­dri­jų na­riams. Sei­mo na­rys, ben­drau­da­mas su as­me­ni­mis, tu­rin­čiais skly­pus so­dų ben­dri­jų te­ri­to­ri­jo­se ir ne­pri­klau­san­čiais ben­dri­joms, iš jų nuo­lat iš­girs­ta nu­si­skun­di­mų dėl ben­dri­jų pa­tvir­ti­na­mų di­de­lių in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čių. To­kiu bū­du jie ver­čia­mi ar­ba sto­ti į so­di­nin­kų ben­dri­jas ir mo­kė­ti ma­žes­nius mo­kes­čius, ar­ba su­si­tai­ky­ti su di­des­niais mo­kes­čiais. R.Mar­kaus­ko tei­gi­mu, ši tvar­ka pri­me­na ko­lū­kius so­viet­me­čiu, ka­da gy­ve­nan­tie­ji jų te­ri­to­ri­jo­se vos ne prie­var­ta bu­vo ver­čia­mi tap­ti ko­lū­kių na­riais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
„Rūtos” narių sėkmė tarptautiniuose linijinių šokių konkursuose
Dvi Aly­taus jau­ni­mo cen­tro „Rū­tos“ šo­kių stu­di­jos mo­ki­nės Jū­ra­tė Pet­raus­kie­nė ir Ka­mi­lė Pem­py­tė tarp­tau­ti­niuo­se li­ni­ji­nių šo­kių kon­kur­suo­se pel­nė pri­zi­nes vie­tas. Šo­kių stu­di­jos va­do­vė Rū­ta Me­ki­šai­tė slap­čia ti­kė­jo jųd­vie­jų sėk­me, ta­čiau iki pas­ku­ti­nių aki­mir­kų to gar­siai nie­kam ne­iš­ta­rė: „Esu la­bai at­sar­gi, nie­ka­da ne­sa­kau sa­vo mo­ki­niams, kad jie ver­ti lai­mė­ti.“
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Eu­ro­pos jau­ni­mo dziu­do čem­pio­na­te - gar­bin­gos vie­tos

 

Pas­ku­ti­nis pa­gry­ba­vi­mas

 

Mak­si­ma­lus ta­ri­fas

 

Kla­si­ki­nė spal­va

 

Ko­me­di­jų fes­ti­va­ly­je trium­fa­vo „Sa­vi­žu­dis” ir „Cha­o­sas”, o pub­li­ka pa­si­rin­ko miu­zik­lą

 

Ren­gia­ma Aly­taus mies­to vie­tos plėt­ros stra­te­gi­ja

 

Nau­jau­sius au­to­mo­bi­lius į Ro­tu­šės aikš­tę at­vi­lio­jo pa­vy­do gai­de­lė

 

Ne­pri­si­mi­nė, ko­dėl pa­gro­bė au­to­mo­bi­lį ir kur va­žia­vo

 

16 ak­ty­vu­mo die­nų prieš smur­tą

 

Žudiką bausmė pavijo po trejų metų

 

Į teis­mą at­ve­dė žo­lė

 

Suk­čiaus vi­ra­žai: pa­siū­lė pirk­ti BMW

 

Ka­mi­lė Ba­le­vi­čiū­tė: „Vi­sa­da bus tų, ku­rie ap­kal­bės ar ne­to­le­ruos ta­vęs, ta­čiau rei­kia bū­ti pa­si­ti­kin­čiu sa­vi­mi ir ne­kreip­ti dė­me­sio į ap­kal­bas”

 

Dvy­lik­to­kės daž­niau­siai įžei­džia­mos dėl ly­ties, dvy­lik­to­kai – dėl in­te­lek­to

 

Aly­tu­je snai­ges zy­lės su­le­sė

 

Steng­tis tap­ti ne ci­vi­li­za­ci­ja, ku­ri pa­ma­žu sa­ve nai­ki­na, o ci­vi­li­za­ci­ja, ku­ri sa­ve ku­ria to­liau

 

Kar­pi­niuo­se – ma­žo­ji gra­fi­ka, įkvėp­tas gy­vy­bės pa­sau­lis

 

Ar tin­ka­mai pa­rink­ta vie­ta skulp­tū­rai „Žie­das”?

 

 

Kar­pi­nių pa­slap­tys
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Butrimonių gimnazijos Vaikų dienos centrą lankantys vaikai Alytaus miesto bendruomenės centre kūrė Tolerancijos mozaiką

Tarptautinė Tolerancijos (lot. tolerantia – kantrybė) diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. Šią dieną  skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, tautybių, religijų,  kūno spalvos žmonių, sergančiųjų ar turinčių priklausomybės problemų toleranciją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ar verta būti patriotu? Taip, verta, - atsako Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai

Pažintinės veiklos diena, skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
APDOVANOTI PAVYZDINGIAUSIAI SAVO VALDAS PRIŽIŪRINTYS MIŠKO SAVININKAI
Šių metų lapkričio 5 d. Trakuose tradiciškai pagerbti ir apdovanoti pavyzdingiausiai savo valdose 2015 metais ūkininkavę miško savininkai. Konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2015“ organizavo Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA). Vertinimo komisiją sudarė Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai. Konkurso metu išrinkti ir apdovanoti net 33 prizininkai: trys Lietuvos Respublikos mastu bei po tris dešimtyje apskričių. Vertingus prizus įsteigė Aplinkos ministerija.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policija prašo atsiliepti eismo įvykio liudytojus
Alytaus policija atlieka ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi eismo įvykio aplinkybes, kuomet Lazdijų rajone žuvo moteris.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atpažinote? Praneškite!
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Akcija, skirta Pasaulinei diabeto dienai paminėti
Lapkričio. 13 d. Alytaus rotušės aikštėje vyko akcija, skirta Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Lapkričio 14 – oji yra aktuali visos žmonijos diabetologinio švietimo kampanija. Cukrinis diabetas – didėjanti pasaulinio masto grėsmė. Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“ šia akcija „Vienykimės prieš diabetą“ dar kartą priminė Alytaus visuomenei, apie cukrinio diabeto priežastis, požymius, gydymą ir komplikacijas. Diabetas ir dauguma jo komplikacijų yra našta ne tik valstybės biudžetui, bet ir visai bendruomenei.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Finišavo šeštokų projektas „Susikurk poilsio zoną“!

Dar pavasarį Daugų Vlado Mirono gimnazijos Mokinių tarybos iniciatyva startavo projektas „Susikurk poilsio zoną“. Beveik visos klasės įsitraukė į šio projekto veiklą – pirmiausia popieriaus lape įgyvendino savo svajones, kokia, jų nuomone, turėtų būti poilsio zona. Braižė, skaičiavo, o vėliau savo idėjas paviešino vieni kitiems ir vertinimo komisijai. Vertinimo komisija priėmė sprendimą: finansiškai parems du projektus – nupirks didelį veidrodį ir skirs šiek tiek lėšų šeštokų idėjai. Prasidėjo darbai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
,,Košės diena“ Butrimonių gimnazijoje
Pasaulinę košės dieną Butrimonių gimnazijos pradinių klasių mokiniai pradėjo kiek neįprastai - ant mokyklinių stalų garavo košės puodeliai.  Visavertė vaikų mityba prasideda nuo sveikų pusryčių, kuriems labiausiai tinka įvairios košės. Siekdami skatinti sveikos mitybos įpročius tarp Lietuvos vaikų ir akcentuoti košės pusryčių naudą mityboje, Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerija, bendradarbiaudama su Visuomenės sveikatos biurais bei su viena didžiausių Lietuvos grūdų perdirbimo bendrovių UAB „Malsena Plius“ dovanojo pusryčių košes vaikams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Stovykla „Mūsų žalioji vasara“ – didžiausia LR aplinkos ministerijos dovana aktyviausiems miško bičiuliams

Jaunųjų miško bičiulių sambūriui – 40 metų

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policijos pareigūnų kasdienybė – pasipriešinimas, grasinimai papjauti
Lapkričio 21-ąją, apie 13 val. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas gavo pranešimą, kad Alytaus rajone, Simno seniūnijoje, Šarkiškių kaime, pavojingai manevruodami automobiliu „Audi 80“ važinėja trys jaunuoliai. Pranešėjas įtarė, kad jaunuoliai gali būti neblaivūs, jų vairuojama „Audi“ išdužusiais langais, apdaužytu kėbulu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policija prašo piliečių pagalbos ieškant dingusios merginos
Lapkričio 18 d. ryte iš namų išėjo ir iki šios negrįžo Agnė Macijauskaitė (21 metų), gyvenanti  Varėnoje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  52.6222%
Ne
  47.3728%
Iš viso balsavo: 819506
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100