arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tarvilas, Steigvilė, Augustinas, Patricija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-08-27, Nr. 101
Reikia kalbėti ne apie pensijų didinimą, o kaip padėti pieno gamintojams, jiems dabar – sunkiausia
Va­kar į Mak­niū­nus, Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos cen­trą, su­va­žia­vo apie 60 pie­no ga­min­to­jų. Ak­ty­ves­nių pie­ni­nin­kų pra­šy­mu su­si­rin­ki­mą su­šau­kė Lie­tu­vos ūki­nin­kų sa­jun­gos Aly­taus sky­rius „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“. Ja­me da­ly­va­vo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius, Sei­mo na­riai Rai­mun­das Mar­kaus­kas ir Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Kam­ble­vi­čius. Ūki­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ma­rius Gu­dai­tis pa­skel­bė: bus kal­ba­ma apie tai, kur dings­ta pie­no ga­min­to­jų už­dirb­ti pi­ni­gai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[6]
Bienalės testas Alytui: kiek esame atviri?

Iš­lai­ky­ti šiam tes­tui rei­kia vi­sai ne­daug: at­vi­ru­mo tam, kas vyks­ta ša­lia, net jei­gu raiš­kos prie­mo­nės kiek šo­ki­ruo­ja; smal­su­mo pri­im­ti idė­jas, vie­naip ar ki­taip at­lie­pian­čias klau­si­mams, ku­riuos įvai­ria for­ma už­duo­da­me sau dau­ge­lis. Pa­vyz­džiui, kaip va­di­na­ma­sis šiuo­lai­ki­nės kul­tū­ros for­ma­tas da­ro įta­ką žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kiams? Ko­dėl juo­se tiek daug su­sve­ti­mė­ji­mo? Ko­dėl mū­sų ban­dy­mai spręs­ti eko­lo­gi­nes pro­ble­mas iš vie­nos ne­re­tai pa­gim­do de­šimt? Ar ani­miz­mas, ku­rį kla­si­ki­nė ant­ro­po­lo­gi­ja siū­lo su­vok­ti kaip ti­kė­ji­mą dva­sio­mis, ga­li bū­ti ta re­a­ly­bės for­ma, ku­ri pa­dė­tų šiuo­lai­ki­niam žmo­gui vėl pa­si­jus­ti or­ga­niš­ka gam­tos da­li­mi?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vizijos
 Gal jau net rug­sė­jo ga­le – il­gai lauk­tas iš­kil­min­gas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to per Ne­mu­ną ati­da­ry­mas. Var­das, Bal­to­sios ro­žės, jau iš­rink­tas, bus juos­te­lės kir­pi­mas, pa­šven­ti­ni­mas, daug pa­dė­kų, svei­ki­ni­mų, gra­žių žo­džių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[7]
„Galima visą gyvenimą keisti veisles, taip ir nesuradus tos, kuri gerai derėtų”
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus val­do­se su­reng­ta po­mi­do­rų au­gin­to­jų šven­tė su­kvie­tė di­de­lį bū­rį įvai­raus am­žiaus žmo­nių. Įdo­mių at­rak­ci­jų su­gal­vo­jo nuo­la­ti­niai jos ren­gė­jai – aly­tiš­kiai Ger­da ir Vy­tau­tas Pės­ti­nin­kai. Ap­do­va­no­jus gra­žiau­sio, ska­niau­sio, di­džiau­sio po­mi­do­ro au­gin­to­jus, iš­da­li­jus ki­tus pri­zus, iš­ly­dė­jus lek­to­rius iš Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to, šven­tės su­ma­ny­to­jai ir ren­gė­jai su­tuok­ti­niai Pės­ti­nin­kai ra­do lai­ko ir po­kal­biui.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Skal­byk­la?

 

Gran­tas Va­si­liaus­kas: „An­tra vie­ta Eu­ro­po­je – di­džiu­lis pa­sie­ki­mas”

 

At­sta­ty­tas Du­bių, Tau­ko­tiš­kių ir Ju­no­nių kry­žius

 

Pa­sau­liui tin­ka, mums – ne

 

Už pa­ke­lį kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių – 30 eu­rų bau­da

 

Iš­sprū­dęs šar­pė­jus su­kė­lė eis­mo įvy­kį

 

 „Te­le2” te­le­fo­nus siū­lo už stu­den­tiš­ką kai­ną

 

Mo­kan­tiems ma­žus at­ly­gi­ni­mus – pa­pil­do­mas vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų dė­me­sys

 

Drus­kos mies­te pas Drus­kos fė­ją ir...

 

„O jūs, vai­kai, taip da­ry­kit, kaip se­no­liai da­rė”

 

Gi­ta­rų va­ka­ras

 

Vy­riš­ku­mai

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Ir vėl Finansų ministras neturės plano B?
Apie vieną rimčiausių nuosmukių pasaulio akcijų rinkose dėl Kinijos situacijos kalba visas pasaulis, tik ne Lietuvos Finansų ministras. Nacionalinė žiniasklaida, finansų analitikai, įmonės operatyviai analizuoja situaciją. Tuo metu R. Šadžiaus vadovaujamos Finansų ministerijos paskutiniai pranešimai – apie politinio personalo pokyčius ir džiugiai patvirtintą sprendimą finansuoti Graikijos pensininkus ir biurokratus
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Snow Arenos“ gimtadienio šventėje varžysis snieglenčių triukų meistrai
Šiandien Druskininkų „Snow Arena“ pradeda ketvirtojo gimtadienio šventės maratoną. Geriausi snieglenčių meistrai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Norvegijos, Lenkijos ir kitų šalių ruošiasi pirmajam šio sezono startui.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Luksnėnus aplankė sporto

Rugpjūčio 22 d. sportavo ne tik Luksnėnų kaimas, bet ir visa Alytaus seniūnija. Vyko kaimo bendruomenės „Drūtas dzūkas“ projekto „Sportas Veža!“ baigiamasis renginys „Bendruomenių varžytuvės“ ir Alytaus seniūnijos sporto šventė. Stipriausios bendruomenių komandos varžėsi dešimtyje rungčių, aidėjo sirgalių palaikymo šūksniai. Įdomius užsiėmimus šeimoms vedė bei naudingus patarimus sveikatai dalijo Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras. Kiekvienas šventės dalyvis galėjo rasti sau tinkamą sportinę veiklą – sporto virusas aplankė Luksnėnus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mamos meilė – beribė
Ne veltui pasakyta, kad dėl vaikų mamos gali padaryti viską. Rugpjūčio 13 dieną, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato (toliau – Lazdijų r. PK) areštinėje su sūnumi, atliekančiu administracinį areštą, susitikti atėjusi 58-erių metų moteris bandė apgauti pareigūnus. Ji savo 33-ejų metų sūnui nešė pilną krepšį kontrabandinių cigarečių. Keturi šimtai vienetų kontrabandinių cigarečių FEST, “nepraslydo” pro budrias areštinėje dirbančių pareigūnų akis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policija ieško eismo įvykio liudytojų

Rugpjūčio 14 d., apie 20.40 val., Alytuje, A. Jonyno g., prie pastato Nr. 5, automobilių stovėjimo aikštelėje, moters vairuojamas automobilis „Toyota Prius“, partrenkė į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį šešiametį berniuką. Dėl patirtų sužalojimų mažametis paguldytas į Alytaus apskr. S. Kudirkos ligoninę.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  49.5993%
Ne
  50.3952%
Iš viso balsavo: 749371
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100