arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Girdvilas, Eivilė, Gracijus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Pakelkim-mes-taure
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-12-18, Nr. 146
Kiaulių augintojai gviešėsi prisiteisti beveik 700 tūkstančių litų tariamų nuostolių
2006-ųjų ge­gu­žės vi­du­ry­je Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Il­gų kai­me, re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Il­gai“ iki pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio pa­bai­gos čia įsi­gy­tuo­se tvar­tuo­se nuo­lat lai­ky­da­vo apie 3 tūkst. kiau­lių. Dar iki šiai te­ri­to­ri­jai pa­ten­kant į Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­skelb­tą af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pa­vo­jaus zo­ną, „Il­gai“ iš­sker­dė Il­gų kai­me lai­ko­mas kiau­les. Ta­čiau ben­dro­vė pa­no­ro iš vals­ty­bės gau­ti be­veik 700 tūkst. li­tų dėl pa­tir­ti­nų nuos­to­lių vyk­dant gy­vū­nų už­kre­čia­mų­jų li­gų ži­di­nių lik­vi­da­vi­mą ir šių li­gų pre­ven­ci­jos prie­mo­nes.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Algirdas Vrubliauskas: „Kas kurs ateitį, jeigu ne jūs?”
Se­zo­ni­nė pa­plū­di­mio ka­vi­nė, vais­ti­nių au­ga­lų au­gi­ni­mas ir par­da­vi­mas, pra­mo­gų plaus­tas ant van­dens, gry­bų ir uo­gų džio­vi­ni­mo fab­ri­kė­lis ant ra­tų – tai tik da­lis Aly­taus ra­jo­no gim­na­zi­jų moks­lei­vių pa­siū­ly­tų ver­slo idė­jų Aly­taus ra­jo­nui. Idė­jos iš­klau­sy­tos, šian­dien bus ap­do­va­no­ja­mi nu­ga­lė­to­jai – lai­kas įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mus ir tęs­ti pra­dė­tus dar­bus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Metų geriausiųjų gretose – ir alytiškiai
Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų (VPPAR) ge­ne­ra­li­nės asam­blė­jos me­tu pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti rū­mų na­riai, 2014-ai­siais pa­sie­kę ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Jų gre­to­se – ir aly­tiš­kiai. Ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė VPPAR pre­zi­den­tas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. Šis džiaugėsi alytiškių sėkme.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Geriausių 2014-ųjų startuolių sąraše - ir Dzūkijos moksleiviai
De­vy­nios no­mi­na­ci­jos, ko­ne 300 ren­gi­nio da­ly­vių ir ko­va dėl ge­riau­sių­jų var­do iki pas­ku­ti­nės aki­mir­kos. Tai - jau tra­di­ci­niai „BZN start Star­tups Awards 2014“ ap­do­va­no­ji­mai. Šį­syk juo­se sėk­mė šyp­so­jo­si ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos moks­lei­viams bei jų eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui Do­na­tui Va­si­liaus­kui.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Nau­jas „dar­bie­čių” Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys – Arū­nas Va­lū­nas

 

Me­no ko­lek­ty­vų va­do­vų eta­tai yra, o pi­ni­gų – ne?

 

Penk­tas kar­tas ne­me­la­vo

 

 „Sod­ra” li­gos pa­šal­pą ski­ria tik ga­vu­si iš gy­ven­to­jo pra­šy­mą

 

Eu­ro įve­di­mą pa­lan­kiai ver­ti­na dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų

 

Nu­teis­ti plė­ši­kai alaus mė­gė­jai

 

Po­pu­lia­riau­sias „Te­le2” te­le­fo­nas – už šven­ti­nę kai­ną

 

Kur dirb­ti sta­bi­lu?

 

Pa­gerb­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jos

 

Sa­vi­val­dos ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mo re­zul­ta­tas – su­tvar­ky­tas ke­lias

 

Pro­fe­so­rė Al­do­na Vil­ke­lie­nė – Mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė

 

Prie eže­rų įsi­kū­rę Lie­tu­vos mies­tai ir mies­te­liai

 

Tau­to­dai­li­nin­kė sa­vo re­gė­ji­muo­se ma­tė Kris­tų ir Ma­ri­ją

 

Ai­riams aly­tiš­kio do­va­no­tas her­bas – ne po­li­ti­ka, bet žen­klas, kad yra svar­bes­nių da­ly­kų

 

Ka­lė­di­nio pa­dė­kos va­ka­ro-kon­cer­to „Vai­kai gelbs­ti vai­kus” au­kų dė­žu­tė su­šil­dys sun­kiau be­si­ver­čian­čias šei­mas
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Metų startuolių bendruomenė– Alytaus Putinų gimnazijos komanda „Socialinio verslumo mokykla“

2014 metų gruodžio viduryje aktyviausi Alytaus Putinų gimnazijos Socialinio verslumo mokyklos mokiniai (Deimantė Dumbliauskaitė, Lukas Vaznaitis, Deividas Kaupinis, Darius Šalaševičius, Aldas Petrauskas, Agnė Vaitkevičiūtė, Rosvita Diškevičiūtė, Alina Spūdytė), žinoma,drauge su Socialinio verslumo mokyklosįkūrėju ir ekonomikos mokytoju Donatu Vasiliauskudalyvavo jau tradiciniais tapusiuose apdovanojimuose „BZN startStartupsAwards 2014“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus GMP stoties darbas įvertintas papildomomis lėšomis

Privalomojo sveikatos draudimo fondas gerai įvertino Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties darbą ir skyrė papildomą finansavimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Individualių įmonių ir mažųjų bendrijų įmokos 2015 m.

Seimus priėmus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas nuo kitų metų pradžios turėtų keistis individualių įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių ir ūkinių bendrijos tikrųjų narių socialinio draudimo įmokos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Parodoje „Rudens mozaika“ – akvarelės mėgėjų kūryba
Gruodžio 15 d. 17 val. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje bus pristatyta akvarelės kursų lankytojų darbų paroda „Rudens mozaika“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vizualus menas Alytus 2014
Nuo 2011 m. VšĮ „Egarta“ Alytuje vykdo tęstinį kultūros projektą „Vizualus menas Alytus“. 2011–2013 m. projekto metų apžvalginėse parodose Alytaus viešosiose erdvėse buvo eksponuojami kelių kartų Alytaus menininkų (vizualiojo meno kūrėjų), atstovaujančių pagrindinėms vizualiojo meno rūšims, sritims, šakoms, kūrybos darbai. Išleisti išsamūs parodų katalogai sėkmingai reprezentuoja jų kūrybą Lietuvoje ir užsienyje. Žiniasklaidos priemonėse informacija pateikta plačiajai visuomenei.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pradžiuginkim vienišus žmones

Jau eilę metų prieš didžiąsias metų šventes aplankomi vieniši ir sunkiai gyvenantys Alytaus rajono žmonės.  Tradicinė Alytaus rajono savivaldybės socialinė paramos akcija „Pradžiuginkim vienišus žmones“ sušildo vienišas širdis. Iniciatyvos tikslas - pabendrauti, išklausyti, palinkėti, puoselėti pagarbą, toleranciją ir savitarpio supratimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.8325%
Ne
  80.1574%
Iš viso balsavo: 406852
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100