arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Sanginas, Vykintė, Ignotas, Elena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-07-30, Nr. 87
Kodėl neatkūrus pėsčiųjų ir dviračių tako į geležinkelio stoties rajoną?

Aly­taus mies­to Kal­vos se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Gin­ta­ras Ži­lio­nis, at­sto­vau­da­mas šios se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jų in­te­re­sams, šian­dien mies­to val­džios at­sto­vams ke­lia tris opius klau­si­mus: ka­da bus šie­nau­ja­mi kel­kraš­čiai prie pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko Puns­ko gat­vė­je, ko­dėl ne­at­kū­rus to­kio ta­ko, ve­dan­čio į ge­le­žin­ke­lio sto­tį, ir ko­dėl re­konst­ruo­jant Puns­ko, Kal­niš­kės ir Ūd­ri­jos gat­vių san­kry­žą pės­tie­siems, ke­liau­jan­tiems su vai­kų ir net in­va­li­dų ve­ži­mė­liais, ne­įren­gia­mi lai­ki­nai per­ėji­mai. Mies­to va­do­vai jau su­si­do­mė­jo se­niū­nai­čio iš­sa­ky­tais pa­ste­bė­ji­mais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gediminas Jakavonis: „Dzūkai, ar ne laikas atkurti Perlojos Respubliką?”

Po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro, kai Lie­tu­vos vals­ty­bė dar tik kū­rė­si ir val­džia tie­siog ne­spė­jo tvar­ky­tis, Dzū­ki­jo­je at­si­ra­do uni­ka­lus sa­vi­val­dos da­ri­nys – Per­lo­jos Res­pub­li­ka, su sa­vo Pre­zi­den­tu Jo­nu Čes­nu­le­vi­čiu­mi, teis­mu, ka­riuo­me­ne.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Pokemonų virusu užsikrėtę alytiškiai iš naujo atranda miestą
Prieš ke­lias sa­vai­tes pa­si­ro­dęs pa­pil­dy­tos re­a­ly­bės žai­di­mas „Po­ke­mon GO“ vi­sa­me pa­sau­ly­je plin­ta lyg vi­ru­sas. Žai­di­mui neat­si­spi­ria vai­kai, pa­aug­liai, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, net­gi po­li­ti­kai ir pra­mo­gų pa­sau­lio įžy­my­bės. „Po­ke­mon GO“ po­pu­lia­ru­mu len­kia ir so­cia­li­nį tin­klą „Fa­ce­bo­ok“ – skai­čiuo­ja­ma, kad in­ter­ne­to var­to­to­jai pas­ta­ruo­ju me­tu dau­giau dė­me­sio ski­ria po­ke­mo­nų gau­dy­nėms nei mi­nė­tai plat­for­mai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip pagal naują tvarką skaičiuosime laimikį?

Jau mė­ne­sį ga­lio­ja nau­jos Mė­gė­jų žūk­lės tai­syk­lių pa­tai­sos, ku­rios nu­ma­to ki­to­kius žu­vų su­ga­vi­mo li­mi­tus. Da­bar rei­kės pri­si­tai­ky­ti prie ma­žes­nių plėš­rių­jų žu­vų su­ga­vi­mo li­mi­tų, ta­čiau su­griež­tin­tos žūk­lės tai­syk­lės drau­ge nu­sta­tė ir li­be­ra­lių pa­tai­sų. Ko­kios jos ir kaip da­bar skai­čiuo­ja­me lai­mi­kio dy­dį ir svo­rį?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Ja­vap­jū­tės pra­džios šven­tei lie­tus bu­vo ne­bai­sus

 

Ket­vir­ta­die­nio dan­gus Aly­tui at­sei­kė­jo pu­sę lie­pos mė­ne­sio kri­tu­lių

 

„Ne­ga­li­me ra­miai sa­ky­ti, kadDu­sio­je da­bar yra sau­gu mau­dy­tis”

 

Eko­no­mi­kos pa­ki­li­mas? Lie­tu­vo­je dau­gė­ja žmo­nių, gy­ve­nan­čių skur­de

 

A.Ba­ra­naus­ko gat­vė­je - sau­gaus eis­mo prie­mo­nė

 

Aly­taus ra­jo­ne stip­rins ug­nia­ge­sių sa­va­no­rių veik­lą

 

Po­ke­mo­nų me­džio­to­jas ne­te­ko te­le­fo­no ir ga­vo tris kul­kas

 

Niujorkietis tvirtina sumedžiojęs visus 142 pokemonus

 

Nuo rug­sė­jo - nau­ji skie­pai mer­gai­tėms

 

Fi­nan­sų mi­nist­rė: „Aly­taus re­gio­ne tik 12 proc. Eu­ro­pos Są­jun­goslė­šų pa­nau­do­ja­mos eko­no­mi­nėms ir ver­slo są­ly­goms ge­rin­ti”

 

Aly­tu­je ati­da­ry­ta nau­ja „Or­len” au­to­ma­ti­nė au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la

 

Gy­ve­ni­mus kei­čian­ti kas­die­nė kar­žy­gys­tė

 

De­šimt­me­čiais skai­čiuo­ja­mas kla­sės drau­gų ke­lias

 

Pi­lia­kal­nio pi­lia­kal­nis

 

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  55.3474%
Ne
  44.6480%
Iš viso balsavo: 884269
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100