arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Nortautas, Radvilė, Abdonas, Donatilė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-07-29, Nr. 86
Raudonas ženklas pastebėtas: miesto vadovai svarsto pasiūlymą išsaugoti senąjį grindinį
Ak­ty­vius aly­tiš­kius su­vie­ni­ju­sio šį pa­va­sa­rį įsi­kū­ru­sio Aly­taus pi­lie­ti­nio ju­dė­ji­mo val­dy­bos pir­mi­nin­kas Liu­das Ra­ma­naus­kas – vie­nas tų, ku­rie pa­si­ra­šė krei­pi­mą­si dėl grin­di­nio iš­sau­go­ji­mo. Jis sa­kė, kad to­kio žings­nio tiks­las ne­bu­vo sie­kis su­stab­dy­ti eu­ro­pi­nį pro­jek­tą. Vei­kiau iš­kel­ti rau­do­ną sku­du­rė­lį – žen­klą, kad at­ei­ty­je rei­kia dau­giau dė­me­sio ir lai­ko skir­ti prieš­pro­jek­ti­niams dar­bams, pro­jek­to ap­ta­ri­mui, vie­ši­ni­mui. Ta­da ne­teks stab­dy­ti pro­jek­tų ar klau­sy­tis aly­tiš­kių prie­kaiš­tų, kad jie pa­da­ry­ti ne­tin­ka­mai. Ir pyk­ti, esą mies­te­lė­nai siū­ly­mus nuo­lat pa­tei­kia po lai­ko.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Aušros gatvėje nebeliko senųjų medžių
Auš­ros gat­vės ža­lio­je ski­ria­mo­jo­je juos­to­je nu­kirs­ta 24 se­nie­ji me­džiai. Juos kirs­ti lei­do Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus žel­dy­nų ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja kaip pa­žeis­tus pu­vi­nio, ne­tai­syk­lin­gai nu­ge­nė­tus, džiūs­tan­čius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mažoji Dailidė kaitroje – atgaiva daugeliui
„Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­ja, va­sa­rą su­lau­ku­si sve­čiuo­se anū­kų, tei­ra­vo­si, ar šva­rus van­duo Dai­li­dės eže­rė­ly­je ir ar ga­li­ma ten ra­miai leis­ti mau­dy­tis ma­žie­siems? Ar bus in­for­muo­ti po­il­siau­jan­tie­ji, jei van­duo bus už­terš­tas? Pa­sak mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Spor­to ir rek­re­a­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Ado­mo An­dru­šai­čio, šią va­sa­rą mau­dy­nės Ma­žo­jo­je Dai­li­dė­je ofi­cia­lios, tai yra bu­di gel­bė­to­jai, tik­ri­na­ma van­dens ko­ky­bė, tvar­ko­mas pa­plū­di­mys, o po­il­siau­to­jų tik­rai ne­trūks­ta.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Ūkininkai pranašauja gerą grūdų derlių
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­ne Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­s Bal­kū­nų kai­me Va­lū­nų ūky­je vy­ko ja­vap­jū­tės pra­džios šven­tė „Na­mo, ru­ge­liai, vai na­mo“. To­kia šven­tė šia­me ūky­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir že­mės ūkio tech­ni­ka pre­kiau­jan­čios Kau­no akcinės ben­dro­vės „Ly­tag­ra“ ini­cia­ty­va ren­gia­ma an­tri me­tai. Taip sie­kia­ma ne tik pa­skelb­ti apie ra­jo­ne pra­si­de­dan­čią ja­vap­jū­tę, pa­gerb­ti į ją iš­vyks­tan­čius kom­bai­ni­nin­kus, bet ir pri­sta­ty­ti nau­jau­sią ja­vap­jū­tės, že­mės dir­bi­mo tech­ni­ką.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kuo unikali Bulgarija
Bulgarija – turtinga be galo gražia gamta šalis, išsaugojusi daugelio joje gyvenusių tautų patirtį bei dvasią, kiekvienam keliautojui galinti pasiūlyti itin platų kultūrinių vertybių bei pramogų spektrą. Švelnus klimatas, puikūs paplūdimiai, gera virtuvė, turizmo infrastruktūros vystymas – visa tai lemia, kad kelionės į Bulgariją vis populiarėja. Tai unikali šalis, turinti kuo nustebinti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
 Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

To­to­riš­ko pa­vel­do am­ba­sa­do­rės pre­ky­ba Jū­ros šven­tė­je Klaipėdoje li­ko pa­ten­kin­tos

 

Įkur­tu­vės Glo­bos sky­riu­je - ki­tais me­tais

 

„Ek­ra­nui” pa­si­prie­ši­nu­si „Dai­na­va” na­mie lauks Klai­pė­dos „Gra­ni­to” ir Vil­niaus „Žal­gi­rio”

 

Spe­cia­lis­tai pri­me­na Mė­gė­jų žve­jy­bos tai­syk­les

 

Alo­viš­kė Ra­mu­nė Miš­kaus­kie­nė: per Ko­pūs­ti­nes, dzū­kų Žo­li­nę, rei­kia gi­mi­nei su­si­ei­ti, iš­si­kal­bė­ti, kad me­tai ge­ri bū­tų

 

Me­di­nės pi­ni­gi­nės iš drus­ki­nin­kie­čio ran­kų

 

Vai­kai ku­ria kny­ge­les ir apie sva­jo­nių au­to­mo­bi­lius

 

Kū­ry­biš­ku­mo įta­ka pro­fe­si­nio mo­ky­mo ko­ky­bei

 

„Dzū­ki­jos” so­di­nin­kų ben­dri­jai – 35-eri

 

Kie­mą pa­puo­šė brug­man­si­jos tri­mi­tai

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Ministrė A. Pabedinskienė: „Gyventojų užimtumą didinsime investuodami į kvalifikaciją ir darbinius įgūdžius“

Lietuvoje svarbu vykdyti struktūrinio nedarbo prevenciją ir vystyti įtraukią darbo rinką, taip šalinant kliūtis ekonomikai augti. Tai dalyvaudama liepos 24-25 d. Madride (Ispanija) vykstančiame antrajame tarptautiniame forume, skirtame užimtumo politikos temai, bei pristatydama Lietuvos patirtį pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Boen” baigė gamybos linijų perkėlimą į Lietuvą, prognozuoja spartesnį augimą – V. Tekorius

Antrai pagal dydį Europoje parketo ir kietmedžio grindų gamybos grupei „Bauwerk Boen Group“ priklausanti gamykla „Boen Lietuva“ šį pavasarį baigė gamybos linijų perkėlimą iš Vokietijos į Lietuvą ir antrąjį pusmetį numato dviženklį grupės pardavimų augimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pirmoji pagalba. Tai ką turime gebėti visi

Vasara diktuoja „madas“ ir sveikatos srityje. Sveikatos priežiūros specialistai pastebi, kad šiltuoju metų laiku aktualesnėmis tampa ne visada sveiko įdegio, vabzdžių įgėlimo, perkaitimo problemos. Nesaugus elgesys vandenyje ir prie vandens telkinių - tai dar viena karštymečio aktualija. Kiekvienais metais Lietuvoje nuskęsta apie tris šimtus žmonių. Daugumos šių netekčių būtų galima išvengti, jeigu žmonės apdairiau ir atsakingiau elgtųsi maudynių metu bei būtų labiau suinteresuoti gebėti ir mokėti suteikti pirmąją pagalbą nelaimės atveju.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Inauguruotas naujasis Lietuvos kariuomenės vadas – gen. mjr. Jonas V. Žukas

Liepos 24 d. Katedros aikštėje Vilniuje iškilmingos Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo ceremonijos metu inauguruotas naujasis kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas. Jis pakeitė kariuomenei nuo 2009 m. vadovavusį generolą leitenantą Arvydą Pocių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Bandymas sunaikinti Paukščiams svarbią teritoriją – Paluknio pievas - nepavyko

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2014 m. liepos 17 d.nutartimi iš dalies tenkino Lietuvos ornitologų draugijos (LOD), Trakų r. žemės ūkio bendrovės „Merkys“ ir Paluknio bendruomenės „Dienmedis“ apeliacinius skundus. Ji panaikino LR Aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD 2013 m. gegužės 31 d. galutinę atrankos išvadą dėl Naujienų durpių telkinio dalies naudojimo ir įpareigojo Vilniaus RAAD iš naujo peržiūrėti savo sprendimus dėl durpių kasimo Paluknio pievose bei priimti naujas galutines atrankos išvadas dėl UAB „Ferta“ ir UAB „Gavyba“ planuojamo Naujienų durpių telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo. Taigi, bendromis LOD ir vietos gyventojų pastangomis bent kuriam laikui pavyko sustabdyti Merkio upės užliejamų pievų ties Madziūnų kaimu sunaikinimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Generalinėje „Gulbių ežero“ repeticijoje – nuostabą keliantys vaizdai

Jau šiandien vakare, 21:30 valandą, Galvės ežere, Trakuose klasikinio šokio gurmanai turės galimybę išvysti neeilinį renginį – P. Čaikovskio „Gulbių ežerą“ ant vandens.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kuo lietuvis gali būti pranašesnis už norvegišką elnią?
Norvegijos gyventojai garsėja ne tik aprūpinta jaunyste, bet ir patogia senatve. O kad jos sulauktų, saugo ne tik save, vaikus, bet ir savo augintinius. Žinoma, būna ir išimčių – tai šiauriniame Norvegijos regione auginami elniai, kurių kasmet žūsta šimtai, nes tamsiu paros metu kelyje yra sunkiai pastebimi. Visai kaip statistinis pėsčias lietuvis. Policijos duomenimis Lietuvoje per pusmetį žuvo 45 pėstieji, 28 iš jų – tamsiuoju paros metu, dar 473 sužeisti. Didelė dalis jų nukentėjo tamsiuoju paros metu ir nesegėjo atšvaito.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Abiturientų mažėja, o į žemės ūkio studijas norinčių patekti anšlagas
Ši savaitė abiturientams buvo ypač nerami. Pirmadienį, liepos 21 d., pasibaigė bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymų registracija, o šiandien, liepos 25 d.,skelbiami jo rezultatai. LAMA BPO pranešime nurodoma, kad šiemet užsiregistravo 1637 mažiau stojančiųjų nei pernai, o panašus mažėjimas numatomos iki 2024 m. Visgi šios tendencijos žemės ir miškų ūkio specialistus ruošiančio Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) nepaveikė –priešingai, bendras pageidavimų skaičius studijuoti ASU šiemet 7584, o 2013-aisiais buvo 5982.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Karališkas R.Tumino teatro festivalio „Grand Prix“

Skulptorius ir dailininkų sąjungos narys Antanas Balkė sukūrė įspūdingą skulptūrą, kuri bus įteikta Tarptautinio R.Tumino teatro festivalio laimėtojui. Skulptūra sukurta M.K.Čiurlionio kūrybos motyvais pagal paveikslą „Karalaitės kelionė“.  „Tai – pakankamai teatrališkas personažas, kurį pristačiau organizatoriams ir jiems pritarus, ėmiausi darbo“, - pasakoja Antanas Balkė, sukūręs įspūdingą meno kūrinį. Karalaitė pagaminta iš balto ir žalio marmuro, dekoruota  detalėmis iš bronzos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policijos bičiulis Amsis aplankė mažuosius Nemunaičio stovyklos stovyklautojus

Liepos 9 dieną Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus aps. VPK) Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio (toliau – VTS PP) specialistė Laura Svolkinaitė kartu su Alytaus aps. VPK VTS Patrulių kuopos mobiliojo būrio patruliais Dariumi Balčiūnu ir Klaudijumi Leščinsku apsilankė „Nemunaičio stovykloje“. Pareigūnai vaikams pristatė savo profesiją, mokė kaip reikia elgtis įvairiose situacijose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policijos pareigūnų laimikis – nelegalus dyzelinas ir kontrabandinės cigaretės

Kelis garažus patikrinę Alytaus policijos pareigūnai aptiko nemažai, įtariama, nelegaliai įsigyto kuro.

Plastikinės talpos, kelios didelės metalinės statinės, žarnos, dyzelino pilstymo įranga – tokį vaizdą Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio pareigūnai pamatė, antradienį apsilankę Alytuje, Santaikos-Likiškėlių gatvėje esančiuose garažų masyvuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip vasarą apsaugoti elektroninius prietaisus?

Besidžiaugdami karštomis liepos mėnesio dienomis gamtoje ar paplūdimyje net nesusimąstome, kad vasarą svarbu pasirūpinti ne tik savimi, bet ir savo elektroniniais prietaisais, be kurių šiandieninio žmogaus gyvenimas jau sunkiai įsivaizduojamas. Kaip vasarą tinkamai apsaugoti savo įrenginius nuo karščio, smėlio ir vandens pataria „Samsung Electronics Baltics“ serviso centro vadovas Dainius Žilinskas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Laikrodis Vilniaus centre pradėjo skaičiuoti laiką, likusį iki euro įvedimo

Europos Sąjungos Tarybai priėmus galutinį sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje, Vilniuje, Gedimino prospekte, virš Lietuvos banko pastato durų specialus laikrodis pradėjo skaičiuoti laiką, likusį iki istorinės datos – 2015 m. sausio 1 d., kai Lietuvos naująja valiuta taps euras.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Laiškininkai neatsigina nuo agresyvių šunų

Per pirmąjį šių metų pusmetį palaidi ir agresyvūs šunys užpuolė daugiau laiškininkų nei pernai per visus metus. Iš viso šiemet buvo užpulti ir sužaloti 7 Lietuvos pašto darbuotojai, kai pernai per visus metus tokių atvejų buvo 5.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvoje– naujų automobilių pardavimų šuolis

Artėjant euro įvedimui Lietuvoje nuperkama vis daugiau naujų automobilių. Šių metų balandžio-birželio mėnesiais užfiksuotanet 4,5 tūkst. naujų automobilių sandorių, t.y. 22,6 proc. (838 vienetais) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Šie antrojo ketvirčio pardavimai kompensavo sumažėjusį naujai įvežtų naudotų automobilių skaičių. Tokius automobilių rinkos pokyčius rodo lankomiausio transporto skelbimų portalo Baltijos šalyse Autoplius.lt, valstybės įmonės „Regitra“ ir „Autotyrimai“ duomenys.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tarptautinio senosios muzikos ansamblio „CantoFiorito“ koncertaisu istoriniais Lietuvos vargonais

Liepos 25 d., penktadienį, 19 val. Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje susirinkę klausytojai turės galimybę išgirstinaują tarptautinio senosios muzikos ansamblio „CantoFiorito“ koncertinę programą „Libertabulatūros lobynai“, kuri atskleis XVII amžiaus Lietuvoje skambėjusios muzikos panoramą. Be to, šiuo koncertu siekiama iš naujo atkreipti visuomenės ir institucijų dėmesį į europinės reikšmės paveldo vertybę – nebaigtus restauruoti Casparini vargonus. Šventosios Dvasios (Dominikonų) bažnyčioje1776 m. pastatytigarsaus baroko epochos meistro AdamoGottloboCasparinivargonai yra laikomi vienais geriausių istorinių vargonų Europoje. Renginio metu taip pat įvyks tik ką išleistos knygos „Vargonų paminklosauga ir Adam GottlobCasparini“ pristatymas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Jaunimo futbolo rinktinė po 17 metų pertraukos žais Alytuje

Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) futbolo rinktinė po 17 metų pertraukos oficialias rungtynes žais Alytuje. Rugsėjį lietuviai atrankos į 2015 m. Europos U-21 čempionatą finiše susitiks su Velso atstovais.

Paskutinį kartą Lietuvos U-21 tokio rango rungtynes Alytuje žaidė 1997 metais, kai susitiko su rumunais ir airiais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
25 metų sukakties proga „Baltijos kelias“ atgims iš naujo

Virtualioje erdvėje ketvirtadienį prasidėjo interaktyvus projektas, kuris kviečia vėl susiburti tuos, kurie susikibę už rankų stovėjo „Baltijos kelyje“ prieš 25 metus. Nors prisiminimai apie „Baltijos kelią“ gyvi kiekviename iš mūsų, dabar galime juos išgyventi dar kartą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dar 625-ioms daugiavaikėms motinoms skirtos II-ojo laipsnio valstybinės pensijos

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko šeštasis valstybinių pensijų skyrimo komisijos posėdis, kuriame antrojo laipsnio valstybinės pensijos skirtos 625 daugiavaikėms motinoms. Iš viso šiais metais antrojo laipsnio pensijos paskirtos 8054 daugiavaikėms motinoms.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Katedros aikštėje bus inauguruotas naujasis Lietuvos kariuomenės vadas

Liepos 24 d. Katedros aikštėje Vilniuje vyks iškilminga Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo ceremonija ­– generolą leitenantą Arvydą Pocių šiose pareigose pakeis naujai paskirtas kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vasarą daugiau vaikų keliauja į sanatorijas
 

Tradicijos nesikeičia – kaip ir kasmet, taip ir šią vasarą daugiau vaikučių vyks į reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančias įstaigas, už kuriose suteiktas paslaugas bus apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Įprastai dažniausiai būtent šiuo metų laiku pagausėja tėvelių, pageidaujančių, kad jų atžalos gautų minėtas paslaugas, ir besidominčių, kaip jomis pasinaudoti moksleivių atostogų metu, ypač vasarą, taip pat naujovėmis, norint patekti įreabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vyriausybė patvirtino Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą

Šiandien Vyriausybė patvirtino naują Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą, kurioje, atsižvelgiant į realias valstybės finansines galimybes, numatyta modernizuoti laisvės atėmimo įstaigas iki 2022 m.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Meras pakvietė pasinaudoti finansine parama

Alytaus rajono savivaldybė pakvietė rajono ūkininkus, kurie ūkininkauja afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje, į informacinį seminarą. Susirinkusius žemdirbius rajono meras Algirdas Vrubliauskas ragino pasinaudoti jiems numatyta finansine parama ir modernizuoti ūkį.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šešiasdešimt šešiuose Šiaulių banko skyriuose – aukojimo dėžutės

Nuo šiol Šiaulių banko klientai savo gerą valią, siekį padėti tiems, kam labiausiai pagalbos reikia, galės įgyvendinti apsilankę Šiaulių banko padaliniuose – bendradarbiaujant su VšĮ „Geros valios projektai“, kuris valdo pirmąjį Lietuvoje aukojimo tinklalapį, 66 banko skyriuose įrengtos aukojimo dėžutės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kovai su antisemitizmu Lietuvoje – JAV dėmesys

Į Lietuvą atvyksta specialusis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pasiuntinys kovai su antisemitizmu IraN. Formanas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono savivaldybė ruošiasi euro įvedimui

Alytaus rajono savivaldybėje vyko pasitarimas euro įvedimo klausimais. Jame kuriame dalyvavo savivaldybės vadovai, struktūrinių padalinių vedėjai, savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai, seniūnai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyvosios donorystės operacija – jau ir Kaune

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad nuo š. m. liepos 7 dienos inkstų transplantacijos iš gyvo donoro jau atliekamos dviejuose Lietuvos transplantacijos centruose – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (toliau – VULSK) bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – LSMUL).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gal jau egzistuoja vaistas nuo vėžio?

Jau daugiau nei 100 metų kaip žmonija ieško vaisto nuo vėžio. Net patys ligoniai eksperimentuoja, naudoja tiek naujausius mokslinius pasiekimus, tiek senovinius gydymo metodus ir kartais, kam nors stebuklingai pavyksta išgyti nuo šios baisios ligos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Palangoje savaitgalį vėl skambės „Laumės juosta“

Liepos 26 – 27 dienomis Palangoje vėl skambės tradicinis jubiliejinis 20-asis vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos festivalis „Laumės juosta“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gatvės meno harmonija: burbulai saulėteky

Rugsėjo 5–13 d. vyks antrasis tarptautinis gatvės meno festivalis „Vilnius Street Art“. Šiemet organizatoriai pakvietė menininkus siūlyti savo idėjas festivaliui: bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, suteikusiu erdvę kūrybai, buvo sulaukta nemažai pasiūlymų Saulėtekio alėjoje esančiam Sveikatos ir pramogų centro pastatui pagyvinti. Iš jų atrinkti trys eskizai, kurie pateikiami visuomenės vertinimui – daugiausiai balsų sulaukusio kūrinio autoriui bus sudarytos galimybės jį įgyvendinti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Patvirtintas elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planas

Šiandien Vyriausybė patvirtino nutarimą dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo plano. Naudojantis šiuo planu bus vykdoma elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų plėtra, valstybės projektų planavimo būdu atrenkami elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų projektai ir atitinkamai racionaliai investuojamos ES struktūrinės lėšos vystant elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemas. Šiuo planu bus įvykdyta ir Europos Komisijos nustatyta išankstinė (exante) sąlyga.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Geros sveikatos receptai pagal Jurgą Šeduikytę: „Man sportas yra gera nuotaika ir polėkis“

Vienai garsiausių Lietuvos muzikos atlikėjų ir dainų kūrėjų Jurgai Šeduikytei mintis apie sportą nekelia siaubo. Greičiau priešingai – ji stengiasi nei dienos nepraleisti be judėjimo. Tad jei dėl kokių nors priežasčių kurį laiką nepavyksta pasportuoti, Jurga sako besijaučianti blogai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Išmanieji namai kitaip: keisti, juokingi ir net šokiruojantys šeimininkų pageidavimai

Išmanieji pastatai žavi daugybe įvairiausių funkcijų – nuo galimybės taupyti, didžiausio įmanomo komforto iki apsaugos. Vienas didžiausių išmaniųjų namų privalumų – sistemos suprogramuojamos individualiai, pagal šeimininkų poreikius, norus ir net įmantriausius jų įgeidžius. Būtent apie pastaruosius pasakoja automatizuotų namų valdymo sistemų mokymo bei techninės priežiūros centro „Jung Vilnius“ direktorius Raimundas Skurdenis. Baltijos šalyse, taip pat Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje „Jung“ kompanijai atstovaujantis R. Skurdenis pastebi, jog itin ekstravagantiškų klientų Lietuvoje – vienetai, tad daugelis pateiktų pavyzdžių – iš užsienio šalių.  

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
NVO ragina Teisingumo ministeriją sudaryti palankesnes sąlygas grąžinti skolas

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos ragina Lietuvos Respublikos Teisingumo ministeriją keisti įsiskolinusių socialiai pažeidžiamų žmonių skolų grąžinimo tvarką. Rašte, išsiųstame Teisingumo ministerijai, rašoma, kad sprendimų vykdymo instrukcija neatitinka Civilinio proceso kodekso. Todėl NVO atstovai siūlo patikslinti sprendimų vykdymo instrukciją taip, kad joje būtų pakoreguota „grynųjų pinigų sumos“ sąvoka ir skolos išieškojimas nebūtų nukreiptas į pinigų sumą, kuri neviršija vienos minimalios mėnesinės algos. Remdamiesi ilgamete darbo patirtimi NVO atstovai atsakingai teigia, jog šis neatitikimas suformavo netinkamą skolų išieškojimo praktiką, stipriai apsunkinančią socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją į visuomenę. Siūlomi pakeitimai padėtų šiems žmonėms lengviau integruotis į visuomenę bei darbo rinką.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Siūloma patikslinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kompetenciją

Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos inicijuotoms pataisoms, kuriomis tikslinama Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijoskompetencija apibrėžiant inspekcijos teisę kontroliuoti asmens duomenų tvarkymą teismuose, kai šis tvarkymas priklauso administracinėms teismo funkcijoms.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ukrainos jaunimas kreipėsi į pasaulį ir sulaukė palaikymo Lietuvoje

Ukrainos jaunimo organizacijos išplatino kreipimąsi dėl vyresniosios Ukrainos kariuomenės leitenantės Nadios Savčenko pagrobimo ir įkalinimo Rusijos Federacijoje. Laiškas adresuojamas Europos Tarybai, JTO žmogaus teisių komisarui, Europos jaunimo forumui, tarptautinėms žmogaus teisių gynimo organizacijoms Freedom House ir Amnesty International, Ukrainos Užsienio reikalų ministerijai bei visai tarptautinei bendruomenei su prašymu paviešinti šią žinią.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuviškas startuolis Kurgyvenu.lt plečia savo veiklą į užsienio rinkas

Vienas geriausių atvirų duomenų panaudojimo pavyzdžių Lietuvoje – svetainė Kurgyvenu.lt, kurioje gyventojai gali sužinoti svarbiausią informaciją apie savo gyvenamosios aplinkos kokybę ir nekilnojamąjį turtą, plečiasi į užsienio rinkas ir jau 2014 metų vasarą startavo JAV, Vokietijos bei Jungtinės Karalystės miestuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Plūduriuojančio festivalio „Rafta“ naujienos

„Rafta“ – originalaus formato festivalis: jo metu Kuršių marių viduryje plūduriuoja virš šimto laivų, mariose vyksta ir muzikiniai pasirodymai. Šis nemokamas renginys skaičiuoja jau trečią vasarą – į festivalį paprastai suplaukia visi Klaipėdos, Nidos, Juodkrantės ir kt. uostelių laivai su „Raftos“ dalyviais. Rugpjūčio 7, 8, 9 dienomis vyksiančiame festivalyje šiemet – ne viena naujovė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
MARKAS PALUBENKA: Muzikoje aš nuolat keičiuosi, mano vizija – neprognozuojamumas
Interviu su Marku Palubenka
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pinigų perlaidų išsiunčiama triskart daugiau

Lietuvos paštas skaičiuoja, kad pirmąjį šių metų pusmetį vietinių pinigų perlaidų buvo išsiųsta triskart daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Išaugusiems rezultatams įtakos turėjo patrauklesnė paslaugos kainodara.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atskleistas Trakų „Stebuklo“ žvaigždės Otto Knows pageidavimų sąrašas

Artėjant Trakų pilyje įvyksiančios klubinės fiestosStebuklasdatai, renginio organizatoriai pasidalino pagrindinės žvaigždės Otto Knows pageidavimų detalėmis. Visame pasaulyje populiaraus Švedijos didžėjaus ir prodiuserio reikalavimai pranoksta visų iki šiolStebuklą“ lankiusių žvaigždžių įnorius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Tele2“ perspėja apie sukčių elektroninius laiškus

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ perspėja apie sukčių elektroninius laiškus, kuriais tariamai siunčiamos „Tele2“ sąskaitos už ryšio paslaugas. Tokie laiškai pasiekia atsitiktinius elektroninio pašto naudotojus, nebūtinai „Tele2“ klientus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Liesas kūnas – ligos požymis ar grožio etalonas?

Pastaruoju metu JAV socialiniuose tinkluose „Instagram“, „Facebook“ ir kituose sparčiai gausėja nuotraukų, kuriose neįprastai ir netgi nesveikai liesos merginos fotografuojasi su maistu, visiems puikiai žinomu kaip „nesveikas“. Putlios spurgos, milžiniški mėsainiai ir picos – visa tai puikuojasi jaunų „kaulėtų“ modelių rankose. Ši tendencija pamažu skverbiasi ir į Lietuvą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Sharp“ pristatė LCD monitorius galinčius rodyti vaizdą iš USB

„InfoComm“ parodoje „Sharp“ pristatė modernių komerciniam naudojimui skirtų PN-Y ekranų seriją. Naujieji LCD monitoriai itin plonais rėmeliais, Europoje pasirodysiantys šį rudenį bus gaminami keturių dydžių, iki 55 colių įstrižainės bei turės galimybę rodyti per USB prievadą perduodamą vaizdą, todėl puikiai tiksiantys būti naudojami kaip skaitmeninės išorinės reklamos priemonės ar iškabos viešosiose ir komercinėse erdvėse.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  20.0620%
Ne
  79.9278%
Iš viso balsavo: 400753
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100