arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tarvinas, Virmantė, Tomas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-09-21, Nr. 106
Padidintas šiukšlių mokestis palygintas su žmonių nurengimu viešoje vietoje
Šio ant­ra­die­nio po­pie­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės di­džio­ji po­sė­džių sa­lė bu­vo pil­nu­tė­lė mies­to gy­ven­to­jų, at­ėju­sių pa­reikš­ti pa­si­pik­ti­ni­mo nuo lie­pos pa­di­dė­ju­siu šiukš­lių mo­kes­čiu. Su jais su­si­tik­ti bu­vo at­vy­kęs ir mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, tad dau­giau­sia pyk­čio strė­lių lė­kė jo ad­re­su dėl va­sa­rio pra­džio­je pri­im­to mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pa­di­din­ti šį mo­kes­tį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[11]
Ką alytiškiams pasakė Andrius Tapinas?

Aly­tu­je vie­šė­jęs ži­no­mas žur­na­lis­tas, lai­dų ve­dė­jas An­drius Ta­pi­nas į dis­ku­si­ją apie ak­tu­a­liau­sias Lie­tu­vos pro­ble­mas, pi­lie­čių įsi­trau­ki­mą jas spren­džiant ir ku­riant vals­ty­bės at­ei­tį kvie­tė mies­to gy­ven­to­jus. Dis­ku­si­jos ini­cia­to­rius at­krei­pė dė­me­sį, kad kiek­vie­nas, iš­ta­ręs tei­gi­nį „Vals­ty­bė esu aš“, pa­kei­čia sa­vo po­žiū­rį į pa­čią vals­ty­bę ir į sa­ve kaip vals­ty­bės da­lį. Su­si­ti­ki­mo su aly­tiš­kiais me­tu ži­no­mas žur­na­lis­tas jiems pa­mė­tė­jo ne vie­ną per­liu­ką, nuo ku­rių sa­lė lei­po juo­kais. Bū­ta ir la­bai rim­tų pa­mąs­ty­mų bei pa­ra­gi­ni­mų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Sterlei apsigyventi Nemune padeda Simno žuvininkai
Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Žu­vi­vai­sos sky­riaus Sim­no po­sky­ris iš­gy­ve­no is­to­ri­nį mo­men­tą: įmo­nė­je pa­au­gin­tų 2 tūkst. ster­lių jau­nik­lių Liš­kia­vos prie­plau­ko­je ir ties Mer­ki­ne pa­leis­ta į Ne­mu­ną. Sim­no po­sky­ris pa­de­da įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos žu­vi­nin­kų pla­nus pa­gal moks­li­nin­kų re­ko­men­da­ci­jas in­tro­du­kuo­ti ster­lę į Ne­mu­ną.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Zon­tie­tės klau­sė­si ir Is­lan­di­jos pre­zi­den­to žmo­nos pra­ne­ši­mo
Rug­sė­jo 14–17 die­no­mis Reik­ja­vi­ke (Is­lan­di­ja) vy­ko tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Zon­ta“ 13-osios apy­gar­dos, ku­riai pri­klau­so Da­ni­ja, Nor­ve­gi­ja, Is­lan­di­ja ir Lie­tu­va, kon­fe­ren­ci­ja. Jo­je da­ly­va­vo sep­ty­nios Lie­tu­vos zon­tie­tės: vil­nie­tės Ina Da­gy­tė-Mi­tu­zie­nė, Jur­gi­ta Din­ge­ly­tė-Be­ino­rie­nė, Au­re­li­ja Ge­fenie­nė ir Au­re­li­ja Pin­ce­vi­čie­nė, ma­ri­jam­po­lie­tės Vi­du­ta Bač­kie­rie­nė ir Na­ta­li­ja Ku­lik bei aly­tiš­kė Rū­ta Ja­sio­nie­nė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

10 prie­žas­čių, ko­dėl no­ri­si pyk­ti ant Aly­taus val­džios dėl jos ne­veik­lu­mo

 

Aly­taus ra­jo­ne ko­mu­na­li­nes at­lie­kas tvar­kys „VSA Vil­nius”

 

Gra­ži šie­me­tė liau­dies me­ni­nin­kės Ju­li­jos Ba­ra­naus­kie­nės su­kak­tis

 

 „...te­esie te­atei­nie te­at­ras!”. Aly­taus mies­to te­at­ras

 

„Ru­dens ly­gė”: prie Dai­li­dės su­kur­ti dar­bai pa­puoš li­go­ni­nės pa­la­tas

 

Juo­zas Ruo­lia: „Pa­ta­ri­mai ne­var­to­ti cuk­raus tė­ra le­gen­dos”

 

Zon­tie­tės klau­sė­si ir Is­lan­di­jos pre­zi­den­to žmo­nos pra­ne­ši­mo
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  26.2001%
Ne
  73.4899%
Iš viso balsavo: 1941509
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100