arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Algaudas, Ugnė, Benignas, Kotryna

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-02-13, Nr. 18
Biudžetas – gyvenimui pagal išgales

Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką – dvi­de­šimt mi­nu­čių – ap­svars­tė ir pa­tvir­ti­no šie­me­tį vie­ti­nį biu­dže­tą, nors šiam klau­si­mui svars­ty­ti bu­vo nu­ma­ty­ta net va­lan­da. Jam pri­ta­rė ta­ry­bos dau­gu­ma, iš­sky­rus ke­tu­ris opo­zi­ci­jos – so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vus. Šie bal­suo­jant dėl biu­dže­to su­si­lai­kė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Teismo sprendimu iš savivaldybės pareikalauta beveik 300 tūkstančių eurų
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įvyk­dė sau­sio pra­džio­je pri­im­tą Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą ir Vil­niaus ben­dro­vei fir­mai „Vi­ti“ per­ve­dė be­veik 300 tūkst. eu­rų. Tiek sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo teis­mi­nis gin­čas su šia ben­dro­ve dėl jos vyk­dy­to bu­vu­sio eks­pe­ri­men­ti­nio na­mų sta­ty­bos kom­bi­na­to te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo pro­jek­to.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
Tarybos narys įsidarbino savivaldybei pavaldžioje bendrovėje
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jos at­sto­vas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius įsi­dar­bi­no ben­dro­vė­je „Aly­taus bu­tų ūkis“, ku­rios vi­sos ak­ci­jos pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei. Jis čia ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ad­mi­nist­ra­vi­mui pa­rei­gas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Grafikų ir kreivių savaitė. Ir ekonomistai liūdi

Ži­no­mi ša­lies eko­no­mis­tai šią sa­vai­tę so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­teiks „la­biau­sią“ (spė­ju – aki­vaiz­džiau­sią sim­bo­lį, ku­ris, jų nuo­mo­ne, at­sklei­džia Lie­tu­vos da­bar­ties es­mę) in­fog­ra­fi­ką. Jei ne­klys­tu, gran­di­nė pra­si­dė­jo kaž­kam įkė­lus iliust­ra­ci­ją apie tai, kad lie­tu­viai yra di­džiau­si ir sun­kiai pa­gal al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą vie­nam žmo­gui pa­ve­ja­mi gir­tuok­liai. Po ke­lių die­nų ant­ra­sis, įkel­tas „Swed­bank“ eko­no­mis­to Ne­ri­jaus Ma­čiu­lio, ro­dė, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je lie­tu­viai mo­ky­to­jai už­dir­ba ma­žiau­siai. Po­no Ma­čiu­lio ver­si­ja – me­ti­nis Lie­tu­vos mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mas sie­kia veik 7 tūkst. eu­rų ir ma­žiau­siai 1300 eu­rų at­si­lie­ka nuo Ru­mu­ni­jos ro­dik­lio.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Kaip mi­nė­si­me Va­sa­rio 16-ąją: mi­nė­ji­mas, kon­cer­tas ir pa­si­vaikš­čio­ji­mas is­to­ri­jos vin­giais

 

Klampūs keliai bus įveikiami ir greitosios medikams

 

Krei­pi­ma­sis į Aly­taus ra­jo­no prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jus, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tą

 

Kon­fis­kuo­to BMW ne­at­ga­vo

 

Te­at­ro klu­bas ŽA­LIA kvie­čia į fil­mų per­žiū­rą

 

Rotušės žinios

 

Arū­nas Kač­kaus­kas: „Ga­li­me pa­si­gir­ti, kad iš Bal­ti­jos ša­lių mes pir­mie­ji iš­si­ko­vo­jo­me Af­ga­nis­ta­no ka­ro da­ly­vių sta­tu­są”

 

Ka­da į eže­rus at­ei­na pa­va­sa­ris?

 

Pa­pras­ta ir efek­ty­vi su džok te­ra­pi­ja

 

Raktažolių auksas – auksiniam Vitalijos Žemaitienės jubiliejui

 

De­vin­to­ji „Lan­ka­vos” Ge­ru­mo žvaigž­dė įsi­žiebs Mi­ros­la­vo pa­ra­pi­jos na­muo­se

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  53.5080%
Ne
  46.4871%
Iš viso balsavo: 840812
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100