arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Girmantas, Tautgailė, Pilypas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-08-23, Nr. 97
Teismai sustabdė Menų inkubatoriaus statybas

Nuo šių me­tų sau­sio vi­du­rio Aly­tu­je, Ne­mu­no pa­kran­tė­je esan­čio­je Til­to gat­vė­je, bu­vo re­konst­ruo­ja­ma se­no­ji mies­to pir­tis. Aso­cia­ci­ja Dzū­kų kraš­to me­nų in­ku­ba­to­rius, va­do­vau­ja­ma mies­to ta­ry­bos na­rio, tvar­kie­čių at­sto­vo Jo­no Bal­čiaus, ga­vu­si eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą čia ren­gia Me­nų pir­tį. Pas­ta­ruo­ju me­tu sta­ty­bos su­sto­jo, nes pri­im­ti in­ku­ba­to­riui ne­pa­lan­kūs teis­mų spren­di­mai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Antrosios Vidurnakčio eitynės Alytuje: eutanazijai – ne, paliatyviajai slaugai – taip

Jei žmo­gaus ne­ga­li­ma iš­gy­dy­ti, tai dar ne­reiš­kia, kad jam ne­ga­li­ma pa­dė­ti. Su­si­mąs­ty­ti apie tai, o taip pat vie­ną pas­ku­ti­nių ka­len­do­ri­nės va­sa­ros nak­tų drau­ge pri­si­min­ti ana­pi­lin iš­ėju­sius ar­ti­mus žmo­nes vėl kvie­čia VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“ bei jų part­ne­riai – vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir gra­žus bū­rys rė­mė­jų. Kul­tū­ri­nė ak­ci­ja ne­tra­di­ci­ne for­ma kvies tar­ti „taip“ Aly­tu­je ku­ria­mo hos­pi­so – pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos na­mų – idė­jai. Pas­ta­rų­jų die­nų dis­ku­si­jos, vis gar­siau skam­ban­čios Lie­tu­vo­je apie tai, ar tu­rė­tu­me įtei­sin­ti eu­ta­na­zi­ją – dar vie­na te­ma, ku­ria kvie­čia­mi su­si­mąs­ty­ti Vi­dur­nak­čio ei­ty­nių da­ly­viai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Dešimtmetį Alytaus rajono socialdemokratams vadovavęs Vydas Baravykas atsistatydino
So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą pa­tei­kė de­šimt me­tų sky­riui va­do­va­vęs ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Vy­das Ba­ra­vy­kas. Par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba, nors ir ne­no­riai, V.Ba­ra­vy­ko pra­šy­mą pa­ten­ki­no.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Ne tik Dzūkijoje baravykai dera

Gau­siu ir svei­ku ba­ra­vy­kų lai­mi­kiu jau gi­ria­si ne vie­nas Dzū­ki­jos ši­lus po gau­ses­nio lie­taus ap­lan­kęs gry­bau­to­jas. Drus­ki­nin­kų gat­vės gy­ven­to­jai Dan­guo­lė ir Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čiai, Žo­li­nę pra­lei­dę žmo­nos gim­ti­nė­je Anykš­čių ra­jo­ne, ki­tos die­nos 6 va­lan­dą ry­to jau bu­vo gre­ta ošian­čia­me miš­ke. Pus­tre­čios va­lan­dos pa­si­vaikš­čio­ji­mas ta­po di­de­liu džiaugs­mu – su­rink­ta per 360 ru­da­gal­vių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Trumpai

Rugpjūčio 20 dieną policijos pareigūnai gavo 1949 metais gimusios alytiškės O.S. pranešimą, kad namuose prieš ją smurtavo 1971 metais gimęs sūnus V.S.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Bal­ka­so­džio kop­ly­čia

 

Įsi­bri­dus liep­tas ne­rei­ka­lin­gas

 

Pri­seg­tas ne­nu­skęs

 

Tal­pios ki­še­nės

 

Gal­vo­ji­mas ho­ri­ZON­TA­liai

 

Aly­tu­je siau­tė­ja įžū­lūs de­ga­lų va­gys

 

Pasaulio krepšinio čempionatas tavo namuose!

 

Min­tys apie eu­ta­na­zi­ją: mū­sų pa­rei­ga rū­pin­tis ser­gan­čiais ar­ti­mai­siais

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Kam šiuo metu siūlomi didžiausi atlyginimai?

Darbuotojams atlyginimas yra vienas iš pagrindinių darbo atrankos kriterijų, skatinančių domėtis siūloma pozicija arba padedančių negaišti laiko ir netgi nekandidatuoti. CVbankas.lt skelbimų statistika rodo, kad šiuo metu didžiausi atlyginimai siūlomi IT, logistikos, medicinos ir statybos specialistams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šalinami žmogaus teisių pažeidimai pasienyje, kuriuos konstatavo Seimo kontrolierius

Apsilankęs Ignalinos ir Vilniaus rinktinių Švenčionių, G. Žagunio, Dievenišikių, Pavoverės, Adutiškio, Tverečiaus ir Puškų užkardose, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas nustatė itin reikšmingų žmogaus teisių pažeidimų. Didžiąją dalį jų Valstybės sienos apsaugos tarnyba pasiryžo pašalinti dar šiais metais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Surf Camp 2014“ keliasi į Preilą ir kviečia išbandyti bangas Kuršių Nerijoje

Banglentininkų prigimtis – ieškoti dar neišbandytų bangų. Vadomaudamiesi šia tiesa jau septintosios banglenčių stovyklos „Surf Camp 2014“ organizatoriai šį savaitgalį kviečia į Preilą. Banglenčių sporto mėgėjai pirmą kartą stovyklos istorijoje išbandys Neringos krantus skalaujančios Baltijos bangas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gamtininkai tęsia elektros tilto„LitPol Link“ statybų teritorijos ekologinę stebėseną

Lietuvos gamtos fondo ekologinės priežiūros specialistai jau du mėnesius tiria tarptautinės elektros jungties „LitPol Link“ trasą, siekdami apsaugoti unikalią ekosistemą pietinėje Lietuvos dalyje ir sumažinti vykstančių statybos darbų poveikį gamtai.Augmenijos ir gyvūnijos gamtinė priežiūra elektros tilto su Lenkija trasoje vykdoma prieš pradedant bet kokius statybos darbus trasoje ir bus tęsiama iki statybų pabaigos ir aplinkos sutvarkymo joms pasibaigus. Šiuo metu „LitPol Link“ trasoje įrenginėjami pamatai atramomsAlytaus rajono teritorijoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasiruošimas mokyklai: ar pirmokui reikalingas mobilusis telefonas? (psichologo komentaras)

Artėjantys mokslo metai kaip ir kasmet kelia daug jausmų. Mažiesiems pirmaklasiams - džiaugsmą ar jaudulį, o jų tėveliams – rūpestį, kaip tinkamai paruošti savo atžalas mokyklai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Omnitel“ 3G tinklas padengė Lietuvą ir pasivijo visus senuosius 2G tinklus

Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys rodo, kad telekomunikacijų bendrovės „Omnitel“ 3G tinklas jau dengia beveik visą Lietuvą.  

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
LESTO prašo gyventojų įsitikinti, ar elektros skaitiklių rodmenis tikrina įgalioti darbuotojai

Elektros skirstymo bendrovės LESTO prižiūrimų elektros apskaitos prietaisų rodmenis tikrina arba juos keičia tik LESTO arba partnerių, su kuriais yra pasirašytos sutartys, įgalioti darbuotojai. Bendrovė prašo gyventojų būti apdairiems ir įsidėmėti, ar atvykę asmenys nėra jais apsimetę sukčiai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
V. Alekna: didžiuojuosi, kad esu lietuvis

Radijo stoties “Laisvoji banga” eteyje kalbėjęs karjerą baigiantis olimpinis čempionas Virgilijus Alekna pasidalino prisiminimas ne tik apie savo sportinę karjerą, tačiau ir metus praleistus saugant pačius svarbiausius šalies asmenis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
9 žingsniai, kurių verta nepamiršti nuomojantis butą

Rengiantis įsikelti į išsinuomotą butą, neretai padaroma klaidų, kurios vėliau apkartina tiek nuomininkų, tiek būsto šeimininkų gyvenimą. Kad taip neatsitiktų, reiktų neskubant viską apgalvoti. Nekilnojamojo turto skelbimų portalo Domoplius.lt specialistai primena kelis pagrindinius žingsnius, kurie padės išvengti nemalonumų ateityje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono žmonės prisimins Baltijos kelią

Jau šį savaitgalį Lietuva minės Baltijos kelio 25-ąsias metines, kai 1989-aisiaisLietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės susikibo rankomis norėdami išreikšti vienybę ir siekį būti laisvais.Šeštadienį, rugpjūčio 23 d.,  Alytaus rajono savivaldybės delegacija vyks į „Baltijos kelio sąšauką“, renginį skirtą Baltijos kelio 25-mečiui atminti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
5-milijoninis „Ryanair“ keleivis į Kauno oro uoste

5 milijonai keleivių – tiek jų nuo veiklos pradžios Kauno oro uoste 2005-aisiais pervežė didžiausia Europoje reguliarių skrydžių bendrovė „Ryanair“. Jubiliejine keleive tapo šiandien, rugpjūčio 21-ąją, iš Kauno į Dubliną skridusi Jūratė Kriščiūnaitė – jai aviakompanijos atstovės įteikė bilietus skrydžiui su „Ryanair“, tuo tarpu kiti į Dubliną skridę keleiviai šia proga buvo vaišinami keksiukais ir gaiviaisiais gėrimais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasiryžote bėgioti? 6 trenerio patarimai, kad bėgiojimas taptų maloniu

„Pirmieji kartai pareikalavo daug pastangų ir ryžto“, - prisimena pirmąjį kartą beveik visi bėgikai mėgėjai. Kai kurie jų šiandien dalyvauja maratonuose, kiti – tiesiog mėgsta pabėgioti laisvalaikiu.  Tačiau beveik visi jie šiandien vieningai tvirtina - be kelių bėgte įveiktų kilometrų jie nebegali įsivaizduoti visavertės dienos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Judantis Lietuvos miestas – pirmenybė žmonėms
 Viešosios erdvės planavimo projekto įkūrėjas ir prezidentas Fredas Kentas yra pasakęs: „Jei planuosim miestus automobiliams – turėsim automobilius. Jei planuosim žmonėms – turėsim žmones.“ Pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau − JT EEK) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Europos regiono biuro duomenis, kiekvienais metais didžiuosiuose Europos miestuose gali būti sukurta daugiau nei 76 600 darbo vietų bei išgelbėta 10 000 žmonių gyvybių naudojant aplinkai sveiką ir palankų transportą. Lietuvos sostinėje Vilniuje, kur gyventojų šiek tiek daugiau nei 550 tūkst., vienas į bendrąjį transporto tinklą integruotas dviračių takas gali sukurti 25 darbo vietas, išgelbėti 102 žmonių gyvybes. Plečiant dviračių takų tinklą Lietuvoje galima būtų sukurti papildomas 628 darbo vietas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Į pintinę rinkime tik gerai pažįstamus grybus
 Prasidėjus rudeniniam grybų sezonui daugelis skuba pagrybauti, maloniai pasivaikščioti ir pailsėti miške. Nors daugelis grybautojų mano, kad puikiai pažįsta valgomuosius grybus, vis dėlto retkarčiais į pintines papuola ir nuodingų grybų, kurie pridaro daug nemalonumų. Pasitaiko, kad vyresnio amžiaus žmonės, kurie visą gyvenimą grybavo ir gerai pažįsta grybus, dėl pablogėjusio regėjimo skaudžiai apsirinka – prisirenka nuodingų grybų. Tad grybaujant ir vėliau tvarkant grybus reikia būti itin atidiems.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rugpjūčio 22 dieną prasidės dvejopo kainų skelbimo laikotarpis

Ūkio ministerija primena, kad nuo rytojaus, rugpjūčio 22 d., prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai privalės kainas skelbti dviem valiutomis – litais ir euras, vadovaudamiesi Vyriausybės patvirtintu tvarkos aprašu ir ūkio ministro patvirtintomis rekomendacijomis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
LOD sekretoriatas skatins paukščių apsaugos iniciatyvas

Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) sekretoriatas nuo šių metų nutarė viešinti ir skatinti šalies gyventojų bei draugijos narių iniciatyvas saugant bei globojant paukščius. Sekretoriato darbuotojai, kartu su LOD taryba atrinks, jų nuomone, tais metais„reikšmingiausius“ savanoriškus darbus, o jų autoriams bus įteikti padėkos raštai bei atmintinės dovanos. Planuojamos dvi nominacijos: už reikšmingiausius darbus saugant bei globojant paukščius LOD nariams, o taip patšalies piliečiams, kurie nėra draugijos nariai. Pagrindinis reikalavimas, jog tai turi būti asmeninės iniciatyvos, skirtos praktinei apsauginei veiklai, todėl nebus vertinami projektų metu atlikti ar valstybės finansuoti darbai, taip pat tyrimai ar panašios veiklos. Pretendentų tarpe taip pat negali būti LOD darbuotojai. Kiekvienoje nominacijoje kasmet bus pažymimi trys atrinktos iniciatyvos. Minėtomis nominacijomis siekiama skatinti LOD narius ir šalies gyventojus rūpintis paukščiais, taip siekiant geresnės jų apsaugos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pažeidėjas teigė, kad nelegalia veikla vertėsi jo žmona

Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau − Alytaus aps. VPK) vykdoma tikslinė policinė priemonė, siekiant užkardyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartą. Intensyviai vykdomi reidai, sudaromi tiksliniai darbo planai, tikrinamos galimos šešėlinės prekybos vietos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Su mokykliniais autobusais bus įteikti ir alkotesteriai

Rugpjūčio 28 d. 13 val., Nepriklausomybės aikštėje savivaldybių atstovams Švietimo ir mokslo ministerija perduos ne tik naujuosius geltonuosius autobusus, bet įteiks ir alkotesterius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pirmą kartą rengtame sūrių konkurse triumfavo avių sūriai

Rugpjūčio 16-osios rytą skverelyje prie Vilniaus al. 16 Druskininkuose rinkosi sūrininkai – daugelis jų patys tą dieną dar melžę gyvulius. Antrasis Sūrių Festivalis sutraukė 14 prekiautojų iš Lietuvos ir 2 iš Latvijos. O sūrininkams skirtose paskaitose prieš mugę dalyvavo arti keturių dešimčių besidominčiųjų su pagarba ir atsakomybe valgytojui ir gamtai puoselėjamomis sūrininkystės tradicijomis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tyrimas: per dvylika metų Lietuvos vairuotojai sukėlė pusę milijono avarijų

Ne gyvybės draudimo bendrovės BTA dvylikos metų tyrimo duomenimis,nuo 2002 m. Lietuvos vairuotojai tapo beveik pusės milijono (442 tūkst.) eismo įvykių kaltininkais. Trečdalį šių vairuotojų sudaro moterys, atitinkamai, du trečdalius – vyrai. Per minėtą laikotarpį eismo įvykiųkaltininkaistapo daugiau nei penktadalis Lietuvos vairuotojų, iš jų –po vieną įvykį padarė17,5 proc., po du – 3,8 proc., o tų, kurie pateko į dar daugiau eismo įvykių,skaičius yra mažesnis nei 1 proc.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip tėvai turėtų pasirūpinti vaikų saugumu prieš mokslo metus?

Lietuvos policija ir saugaus eismo kultūrą skatinantis projektas “Nebūk briedis” prieš mokslo metų pradžią primena, kaip tėveliai turėtų pasirūpinti savo vaikais, kad šie į mokyklą keliautų saugiai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Įsigaliojo nauja elektroninių varžytinių tvarka

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojus naujai elektroninių varžytinių tvarkai, varžytinės bus pratęsiamos, jeigu pirkėjas už parduodamą daiktą pasiūlo didesnę kainą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Profesorius Rimantas Stukas: kodėl žuvies taukus reikėtų vartoti ir vasarą

Įprasta manyti, kad žuvies taukus reikia vartoti artėjant šaltajam metų periodui, norint stiprinti imuninę sistemą. Tačiau, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriaus Rimanto Stuko teigimu, kaip ir daugelį ilgalaikio poveikio maisto papildų, žuvies taukus reikėtų vartoti nuolatos. Ir visų pirma dėl juose esančių polinesočiųjų omega 3 riebalų rūgščių, kurios ne tik imuninę sistemą stiprina, bet ir gali apsaugoti nuo širdies ir kraujotakos ligų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
7 dalykai, apie kuriuos būtina pagalvoti iškylaujant gamtoje

Vasara – poilsio gamtoje metas, ir daugelis mūsų šiuo laikotarpiu tik sulaukę progos skubame į mišką, prie ežero ar į kitą gamtos prieglobstyje įsikūrusią vietą. Tačiau jokia kelionė į gamtą neapsieis be gero pasiruošimo. Jei tinkamai pasirengsite iškylai ir nepamiršite pagrindinių taisyklių, ne tik puikiai praleisite laiką, bet ir nepadarysite žalos gamtai bei nesukelsite nepatogumų aplinkiniams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šiemet baltieji gandrai anksčiau pakilo skrydžiui į žiemavietes

Įprastai baltieji gandrai mūsų šalį palieka paskutinę rugpjūčio savaitę. Tai pastebėjo ir mūsų protėviai, rugpjūčio 24dieną pavadinę gandrų išskirdimo diena. Ir iš tikrųjų, gandrai gana tiksliai masiškai išskirsdavo būtent šia data, su ne didesne kelių dienų paklaida. Tačiau šiais metais stebima visai kitokia situacija – dar likus kone dviem savaitėms iki šv. Baltramiejaus dienos, laukuose jau retai pamatysi didesnius baltųjų gandrų būrius – nedažni net keliolikos, juolab keliasdešimties paukščių būreliai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje vyks „Aldo dziudo“ - tarptautinis dziudo komandų turnyras Europos čempionui Aldui Baranauskui atminti

Paskutinį rugpjūčio savaitgalį Lietuvos ir užsienio valstybių dziudo bendruomenė pagerbs iš Alytaus kilusį Europos čempioną Aldą Baranauską. Mūsų šalies istorijoje pirmuoju senojo žemyno nugalėtoju A. Baranauskas tapo Izraelyje, 1992 m. vykusiose U-21 pirmenybėse.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
6 išskirtinio dizaino kėdės: klasika tapę krėslai ir modernūs dizainerių sprendimai

Namų interjeruose vis labiau įsivyrauja tendencija rinktis įvairesnius sėdėjimui skirtus baldus. Juk kėdžių ir krėslų įvairovė tokia didelė – elegantiški ar kampuoti siluetai, minkšti komfortiški krėslai ar paprastos nedidelės kėdutės. Kiekviena jų suteikia namams vis kitokią nuotaiką.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Teisingumo ministerija: verslininkai dar turi dvi dienas

Nuo rugpjūčio 22 d. per 350 specialistų iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybosir kitų kontroliuojančių institucijų pradės tikrinti, ar prekių ir paslaugų kainos jų skelbimo vietose nurodytos litais ir eurais bei ar kainos į eurus perskaičiuotos teisingai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Fotografijos patarimai pradedantiesiems: fotografuojame judančius objektus

Pernai „Velomaratono“ dviračių lenktynės sutraukė apie 8 tūkst. dalyvių, buvo padaryta tūkstančiai mėgėjiškų ir profesionalių nuotraukų, kuriose buvo įamžinti tiek renginio svečiai, tiek ir dalyviai. Pasak Giedrės Mieliauskaitės, fotoknygų gamintojo ZOOMBOOK vadovės, padaryti kokybiškas judančių objektų nuotraukas nėra taip paprasta.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kairėnų vasaros festivalyje Rolandas Kazlas kvies „Pakeleivius“

Pačioje vasaros pabaigoje, vienas paskutiniųjų Kairėnų vasaros festivalio koncertų taps neeiliniu ne vien dėl to, kad jame skambės negirdėtos dainos, o dėl to, kad jas atliks vienas garsiausių Lietuvos aktorių, režisierius Rolandas Kazlas. Savo autorinių dainų programą „Dainapjūte“ pavadinęs aktorius sako, kad „rugpjūtis - pats geriausias laikas pristatyti per vasarą nuveiktus darbus“. Kartu su savo kūrybos pakeleiviais, gyvo garso grupe, maestro ruošia kupiną dainuojamosios poezijos dainų koncertą, kuriame atvers savo kūrybos kraičio skrynią.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Compensa Life“ augo dukart sparčiau už gyvybės draudimo rinką

2014 m. pirmąjį pusmetį gyvybės draudimo bendrovė „Compensa Life“ surinko 33,7 mln. Lt pasirašytų gyvybės draudimo įmokų – 37,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tai dvigubai didesnis augimas, nei visos gyvybės draudimo rinkos, šiemet sudaręs 18,3 proc.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mokykloms – nauji autobusai

Vyriausybė patvirtino nutarimą, kuriuo savivaldybėms perduos 48 naujus mokyklinius autobusus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šv. Baltramiejaus mugės lankytojams – Valdovų rūmų muziejaus staigmena

Penktadienį, rugpjūčio 22 d., Vilniuje prasidėsiančios Šv. Baltramiejaus mugės proga Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai paruošė staigmeną jos lankytojams: per mugę visi, apsilankę čia veikiančiuose įvairiuose amatininkų cechuose ir „užsidirbę“ juose antspaudų, bus apdovanoti vienkartiniu nemokamu apsilankymu Valdovų rūmų muziejuje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kodėl lietuviai svajoja apie valdišką darbą

Darbas valstybiniame sektoriuje ir darbas privačiame sektoriuje niekuo nesiskiria. Taip mano tik 2 proc. darbingų gyventojų. Tačiau net 59 proc. pažymi, kad valdininkai yra labiau socialiai apsaugoti ir čia sunkiau įsidarbinti. Tokias išvadas pateikia specialistų paieškos portalo cvmarket.lt ekspertai, tyrę su valdišku darbu susijusius stereotipus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mėsainių gerbėjams sukurtas kečupas iš saldžiųjų paprikų

Lietuvos maisto pagardų rinką papildė iki šiol nematyta naujovė – kečupas iš saldžiųjų paprikų, kurį sukūrė pagardų gamintojai „Daumantai“. Pasak kečupo recepto kūrėjo, „Daumantų“ technologo Algio Kairio, saldžiųjų paprikų kečupas be konservantų ypač tinka gaminant karštus padažus arba ruošiant mėsainius, kurie pastaruoju metu smarkiai išpopuliarėjo Lietuvoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Eismo įvykio deklaracijas lietuviams sunkiausia pildyti Didžiojoje Britanijoje

Ne gyvybės draudimo bendrovės BTA duomenimis, vairuotojai deklaracijas Lietuvoje pildo darydami vis mažiau klaidų, tačiau patekę į eismo įvykį užsienyje neretai tampa nesąžiningų vairuotojų aukomis. Deklaracijose, kurios užpildytos netiksliai, dažniausiai nepakanka informacijos: nepažymėti ar klaidingai pažymėti aplinkybių laukeliai, nenubraižytos schemos, supainiota laukelių pildymo tvarka, dokumente nėra vairuotojų parašų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Sekmadienį vyko elektros energetikos sistemos atkūrimo bandymas

2014 m. rugpjūčio 17 d., sekmadienį, buvo vykdomas elektros energetikos sistemos atkūrimo po totalios avarijos bandymas. Pagal iš anksto sumodeliuotą avarinę situaciją imituota situacija, kai reikia atkurti elektros energijos tiekimą visiems vartotojams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atliekų tvarkymas: kaip patogu vartotojui?

Pastaruoju metu atliekų rūšiavimo skatinimas remiasi ne patogių sąlygų sudarymu ir įpročių diegimu, o akcijų ir dovanų ieškotojųviliojimu. O į ką seną elektroniką sutiktumėteiškeisti Jūs – saldainių dėžutę, filmą po atviru dangumi, o gal dovanų kuponą apsipirkimui? Reikia pripažinti, kad tokios akcijos skamba patraukliau nei nuoseklus darbas, tačiau atliekų tvarkytojai kerta šaką, ant kurios sėdi.Verslu pagrįstas surinkimo modelis patogus čia ir dabar, tačiau kur atliekasvartotojas neš rytoj?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vilniaus sinagogai nebegrės griūtis

Vilniaus sinagogoje (Gėlių g. 6, Vilnius) vykdomi avarinės grėsmės šalinimo darbai.

 

Iki jų maldos namai buvo avarinės būklės. Stogas buvo kiauras, todėl patalpas smarkiai veikė aplinka. Dėl to dalis perdangos ir vidinis kupolas buvo įgriuvę, puvo medinės stogo konstrukcijos, iro sienų mūras.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naują filmą kuriantis D. Ulvydas: tai bus iššūkis sau ir komandai

Praėjusiais metais linksmų plaučių lietuviško kino mėgėjai Kalėdų laukė ne tik dėl dovanų, bet ir dėl puikių atsiliepimų sulaukusios bei didžiuosius ekranus užkariavusios komedijos "Kaip pavogti žmoną". Po premjerų kino teatruose juostos režisierius ir tokių kino hitų kaip "Tadas Blinda. Pradžia", "Valentinas Vienas" bei jo tęsinio kūrėjas Donatas Ulvydas žiūrovams žadėjo, kad kinomanai turės priežasčių Kalėdų laukti ir šiais metais, tačiau iki žiemos švenčių likus kiek mažiau nei pusmečiui, kol kas apie artėjančias premjeras informacijos nepasirodė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
BTA: šią vasarą gyventojai patyrė trečdaliu daugiau nuostolių dėl aukštos įtampos iškrovų

Ne gyvybės draudimo bendrovė BTA vis dar skaičiuoja paskutinius vasaros audrų padarytus nuostolius. Priešingai nei pernai, kai vienintelė grėsminga audra per Lietuvą nusirito rugpjūtį, šiemet visą vasarą šalies rajonai kenčia nuo besikartojančių vėtrų, liūčių bei žaibų. Didžiausia žala šiemet užfiksuota Telšiuose, ji siekė30 tūkst. litų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Sodros“ deficitas toliau mažėja

Nuo metų pradžios Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos nuosekliai didėja, išlaidos lieka panašios, o deficitas – gerokai mažesnis už pernykštį.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Miestams ir miesteliams – sėkmingų profesionalų dėmesys

Savo gimtines palikę ir kitur gyvenimą susikūrę lietuviai raginami atsigręžti į savo gimtuosius miestus ir miestelius. Pasaulio Ekonomikos Forumo jaunimo tinklo Global Shapers Lietuvos skyrius pradeda projektą „City Alumni”. Tai – inciatyva, siekianti pritraukti tiek mažesniuose Lietuvos miestuose, kaimuose, tiek didmiesčiuose gimusius, o vėliau po platų pasaulį išsibarsčiusius įvairių sričių profesionalus burtis bendrai veiklai savo gimtojo krašto ir jo bendruomenės labui.

Užsiregistravę tinklalapyje www.cityalumni.lt ir susirinkę į savo gimtojo miesto ar miestelio Alumni bendruomenę, projekto dalyviai dalinsis idėjomis, įgūdžiais, patirtimi, ryšiais ar finansiškai prisidės prie savo gimtojo krašto gerovės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atnaujinamos 126 švietimo įstaigos

Įgyvendinant Valstybės investicijų 2014–2016 m. programą 2014 metais atnaujinamos 126 švietimo įstaigos. Atnaujinimui šiemet skirta 65 mln. litų. Dauguma statinių atnaujinami tik dalinai, darbai buvo vykdomi pernai, planuojami tęsti ir kitais metais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šilumos kaina Druskininkuose leidžiasi žemyn
 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina rugpjūčio pirmoje pusėje Druskininkuose atpigo labiausiai šalyje – ji nusileido iki 22, 48 centų už kilovatvalandę. Druskininkų savivaldybės vadovai užsibrėžę kainų mažėjimo tendenciją išlaikyti ir toliau: jau gauta Europos Sąjungos parama dar vieno biokuro katilo statybai, tariamasi dėl kurorto prijungimo prie „Lietuvos dujų“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvą renkasi dar vieni Rytų žaidimų kūrėjai: Vilniuje atidaroma „Flazm“ studija

Rusijos žaidimų kūrėjai „Flazm“ skelbia perkeliantys savo studiją į Lietuvą. Iki šiol smulkius flash žaidimus kūrusi kompanija Vilniuje tobulins pirmąjį stambų savo projektą – strateginį žaidimą asmeniniams kompiuteriams „TrainValley“, kuris netrukus pasirodys virtualioje kompiuterinių žaidimų parduotuvėje „Steam“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tarptautinėje geografijos olimpiadoje lietuviai iškovojo auksą ir sidabrą

Iš 11-osios tarptautinės geografijos olimpiados Lietuvos mokiniai grįžo su vienu aukso ir vienu sidabro medaliais. Olimpiada vyko rugpjūčio 12–18 dienomis Krokuvoje, Lenkijoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikų vasaros užimtumo programa „Amatas pečių nelaužo“

Moksleivių vasaros atostogų metu Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija „Daugų kraštas“ organizavo vaikų vasaros užimtumą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
5 argumentai kelti sparnus į Bodrumą tiesiog dabar

Neturintys laiko atostogoms turėtų pagrįstai sunerimti. Paskutinis vasaros mėnuo – jau įsibėgėjęs, o ruduo – vos už kelių nuraudusių medžių. Kelionių organizatorius „Tez Tour“ rekomenduoja rinktis tarp poilsiautojų iš Lietuvos (ir ne tik) itin populiarią atostogų kryptį – Turkijos Bodrumą, kuriame dar ir pirmoje rudens pusėje karaliaus vasariški orai. Tuo tarpu Turkijoje jau ne vienerius metus gyvenanti dainininkė DONATA VIRBILAITĖ pastebi Bodrumo universalumą: „Jame galima rasti visko – nuo ramybės ir švariausių paplūdimių iki trankių diskotekų ligi ryto“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Teisingumo ministerija siūlo subalansuoti bausmių skyrimo sistemą

Teisingumo ministerija, siekdama spręsti Lietuvos nesubalansuotos bausmių skyrimo sistemos problemą, įvertinusi atliktus mokslinius tyrimus ir teisėjų pasiūlymus, parengė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, kuriomissiūloma keisti kai kurias bausmių skyrimo taisykles.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vairuotojai nenoriai skolina savo automobilius kitiems

Ar tenka savo automobilį skolinti kitiems? Galbūt kas nors prašo, bet neskolinate, nes baiminatės, kad nenubraižytų, nesudaužytų? O galbūt skolinate visiems, kas tik paprašo?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Elektros rinka išgyveno liepos karščius

 

Vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool Spot“ biržos Lietuvos prekybos zonoje liepos mėnesį buvo 19,8cento už kilovatvalandę(ct/kWh,57,3EUR/MWh). Šių metų liepąelektra biržoje brango4proc.palyginti su šių metų birželiu, irkainavo 16 proc. daugiau nei praėjusių metų liepą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Siuntos į užsienį keliaus ir per „Omniva“ terminalus

Nuo šiol siuntas per tarptautinės logistikos ir siuntų bendrovės „Omniva LT“ savitarnos terminalus bus galima siųsti ne tik tarp Baltijos, bet ir į kitas užsienio šalis. Iš viso siuntas įmonė pristatys į 23 Europos valstybes. Siuntos iš savitarnos terminalo į Europą bus pristatomos per 1-10 darbo dienų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
7 idėjos, kaip panaudoti tuščius alaus butelius ir jų kamštelius

Prisikaupė tuščių alaus butelių, atiduoti juos surinkimui yra per toli ar nepatogu, o tiesiog išmesti nesinori? Nenusiminkite – pasitelkus kūrybiškumą, alaus buteliai bei jų kamšteliai gali būti puikiai panaudojami buityje. Žvakidės, baldai, vazonai – tai tik keli dalykai, galintys gimti iš alaus butelių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Skrydžiui tarp medžiųpramogųparkoinstruktoriaikasrytąruošiasikaiplėktuvopilotai

Tikriausiai nėra vaiko, kuris nebūtų įsilipęs į medį. Juk ten – aukščiau – visiškai kitokia aplinka, kitaip matomas pasaulis. Laipiojimas leidžia ne tik pajusti nuotykių jaudulį, suvaldyti ar net įveikti baimes, bet ir ugdo savisaugą, lavina koordinaciją ir gerina tarpusavio santykius. Ir ne tik vaikams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Po atostogų – namuose nauji gyventojai

Po turiningai praleisto laiko pajūryje, prie ežero ar šiltuose kraštuose nė vienas atostogautojas nesitiki grįžęs namo rasti naujų gyventojų. Deja, kenkėjų kontrolės ekspertai „Dezinfa“ tikina, kad pastaruoju metu gauna nemažai užklausų dėl daugiabučiuose apsigyvenusių tarakonų.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
LP EXPRESS 24 terminaluose – naujos galimybės
 

Nuo šiol per siuntų savitarnos terminalus LP EXPRESS 24 galima ne tik išsiųsti ar atsiimti siuntą, bet ir apmokėti už internetu įsigytą prekę arba, jei prekė pasirodė netinkama, grąžinti ją pardavėjui.

Siuntų savitarnos terminalus LP EXPRESS 24 valdančios bendrovės „Baltic Post“ vadovas Domas Sabaitis įsitikinęs, kad naujos terminalų funkcijos suteiks gyventojams dar daugiau galimybių apsiperkant elektroninėje erdvėje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policija informuos visuomenę apie taisyklingą atšvaitų naudojimą

Nemažėjant Lietuvos keliuose žūvančiųjų ir sužeistųjų skaičiui, akivaizdu, kad svarbu skirti daugiau dėmesio prevencinėms priemonėms. Nuo šių metų rugpjūčio Lietuvos policija prisideda prie saugaus eismo projekto „Nebūk Briedis“, kuris skatina atšvaitų naudojimo kultūrą, ir kartu padeda informuoti visuomenę kaip taisyklingai naudoti atšvaitus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ko odai reikia vasarą?

Ekstremaliausių išbandymų mūsų odai pažeria du metų laikai – žiema ir vasara. Tačiau jei žiemą, šalčių bijodamos, ir savo veido odą saugome labiau, tai vasarą elgiamės visiškai priešingai. Šiluma atpalaiduoja kūną, jaučiamės komfortiškai be jokių pastangų, tad ir apie odą vasarą dažniausiai tiesiog pamirštame. Kaip prižiūrėti odą šiltuoju metų laiku ir kokie yra esminiai jos poreikiai, pasakoja „The Body Shop“ grožio konsultantė Giedrė Eidukaitė. Juk kuo labiau oda rūpinsimės vasarą, tuo smagiau prieš veidrodį jausimės rudenį ir tuo mažiau pastangų reikės šalinti saulės bei karščio pasekmes.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Dainavai“ padidinti taškų kraitį prireikė daugiau nei 2 mėnesių

Alytaus „Dainava“ nutraukė septynių iš eilės nesėkmių seriją ir pirmą kartą šiame „SMScredit.lt A lygos“ sezone sužaidė lygiosiomis. Be įvarčių 0:0 pasibaigusiose XXIII-ojo turo rungtynėse paskutinę vieną turnyro lentelėje užimančios komandos gynybos nepavyko pralaužti „Klaipėdos granitui“. Tai buvo vos ketvirtasis alytiškių taškas čempionate. Pirmuosius tris „Dainava“ iškovojo XV-ojo turo rungtynėse prieš „Bangą“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Bardas Andrius Kulikauskas: kyla stipri blaivybės sąjūdžio banga

Vienas žymiausių Lietuvos bardų, kompozitorius Andrius Kulikauskas – nuolatinis festivalio visai šeimai „Naisių vasara“ dalyvis. Kasmet blaivaus festivalio žmonėms savo dainas dovanojantis atlikėjas džiaugiasi plintančiomis blaivybės nauja mada, stipria banga bei idėjomis ir kviečia daugiau dėmesio skirti kultūrai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Programėlė „Grūdų rinka“ padės ūkininkams sekti grūdų kainas

Nuo šiol įvairias grūdų kultūras auginantys ūkininkai savo išmaniajame telefone nemokamai galės sekti grūdų kainų svyravimus. Telefone įdiegta „Grūdų rinka“ rodys, kuri grūdus superkanti kompanija siūlo didžiausią kainą rinkoje. Programėlė automatiškai nustatys ūkininko buvimo vietą ir nurodys atstumą iki artimiausio tos bendrovės elevatoriaus ar grūdų supirkimo punkto.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaune verslininkai rado puikią išeitį, kur gyventi būsimam studentui

Dar neseniai aidėjęs dvyliktokų egzaminų šurmulys vasarai įsibėgėjus sukvietė į įvairius Lietuvos miestus daugybę būsimų studentų. Kas iš jų pasirinko studijas universitetuose, kolegijose, o kas kitose profesinėse mokyklose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šventinį savaitgalį Dzūkijos sostinėje vyko aviacijos šventė „Alytus ore“

Šventinį savaitgalį Dzūkijos sostinės aerodrome į dangų vienas po kilo lėktuvai, parasparniai ir sraigtasparniai, skriejo parašiutai. Į Alytų po dešimties metų pertraukos sugrįžo aviacijos šventė „Alytus ore“, kuri buvo skirta Normandijos - Nemuno“ eskadrilės 70-mečiui, Alytaus aerodromo 75-mečiui ir Alytaus aeroklubo 50-mečiui paminėti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vyriausybėje verslo lyderiai parašais įsipareigojo kainas perskaičiuoti sąžiningai

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, finansų ministras Rimantas Šadžius, ūkio viceministrė Rasa Noreikienė kartu su Lietuvos verslo asociacijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir didžiųjų įmonių vadovais Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose pasirašė Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą. Šią dieną prie memorandumo jau prisijungė 37 asociacijos, 44 savivaldybės ir 242 įmonės, kurios savanoriškai įsipareigojo užtikrinti sąžiningą kainų litais perskaičiavimą į eurus ir nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu didinti prekių ir paslaugų kainas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Etnografinėje sodyboje duris atvers V. Kašinsko tapybos paroda „Protėvių kelias“

Rugpjūčio 20 d. 18.30 val. Molėtų krašto muziejaus Etnografinėje sodyboje, įsikūrusioje šalia Molėtų astronomijos observatorijos (Kulionių k., Molėtų r.), įvyks tapytojo Virginijaus Kašinsko parodos „Protėvių kelias“ atidarymas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  20.0105%
Ne
  79.9793%
Iš viso balsavo: 402053
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100