arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vaidilas, Liaudmina, Anatolijus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-07-02, Nr. 78
Piktadariai išniekino alytiškių iniciatyvą

Ant­ra­die­nio ry­tą Aly­taus tin­kli­nio ben­druo­me­nės at­sto­vams bu­vo pra­neš­ta apie nu­plė­šy­tus tin­klus pa­plū­di­mio tin­kli­nio aikš­te­lė­je Ma­žo­sios ir Di­džio­sios Dai­li­džių eže­rė­lių kai­my­nys­tė­je. Toks pik­ta­da­rių po­el­gis la­bai pa­pik­ti­no šią ben­druo­me­nę, nes jos ini­cia­ty­va prieš me­tus čia įreng­tos ke­tu­rios pa­plū­di­mio tin­kli­nio aikš­te­lės vi­sų mies­tie­čių ir jų sve­čių kul­tū­rin­gam lais­va­lai­kiui. Se­zo­no me­tu jo­se kiek­vie­ną­dien bu­vo daug žai­džian­čių­jų, tin­kli­nis žais­tas ir pik­ta­va­lių ap­si­lan­ky­mo iš­va­ka­rė­se, o da­bar ne­ži­nia, ka­da pa­vyks at­sta­ty­ti nu­dras­ky­tus tin­klus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Balbieriškio gyventojas dvi dienas siautėjo Alytuje

Šią sa­vai­tę jau du kar­tus Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tu­rė­jo tram­dy­ti daž­nai Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pa­si­ro­dan­tį Prie­nų ra­jo­no Bal­bie­riš­kio gy­ven­to­ją, ne­tru­kus 54-ąjį gim­ta­die­nį švę­sian­tį Bro­nis­lo­vą Tu­ny­lą. Pir­ma­die­nį jis nuo­gas mau­dė­si Se­na­mies­čio skve­ro fon­ta­ne, ant­ra­die­nį ka­bi­nė­jo­si prie žmo­nių, kei­kė­si Ro­tu­šės aikš­tė­je, taip pat mau­dė­si šios fon­ta­ne.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[11]
„Vėtrijos” sėkmė: šiandien ir rytoj

Šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­ba jau dvi­de­šimt me­tų už­si­i­man­ti „Vėt­ri­ja“ tu­ri kuo pa­si­džiaug­ti – iš Pran­cū­zi­jo­je vy­ku­sios „Wa­bel“ (privataus ženklo) pa­ro­dos par­si­ve­žė ne tik pel­ny­tą ap­do­va­no­ji­mą, bet ir naujas pardavimų galimybes Europoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Valdžia profsąjungos narės neišleido į renginį nenurodžiusi priežasčių

Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­tu­je, vieš­bu­čio „Dzū­ki­ja“ kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je, sa­vo na­rėms suren­gė po­pie­tę. Ir pir­mą­kart su­si­dū­rė su at­ve­ju, kai Aly­taus ra­jo­no val­džia į ren­gi­nį ne­iš­lei­do są­jun­gos at­sto­vės ir net ne­nu­ro­dė prie­žas­čių. Kaip sa­kė šios pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Da­nu­tė Ba­čins­kie­nė, jei at­ve­jis ne­bus pa­vie­šin­tas, at­ei­ty­je to­kios si­tu­a­ci­jos ga­li kar­to­tis, prof­są­jun­ga ga­li tap­ti ap­skri­tai ig­no­ruo­ja­ma.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­das - vie­nuo­lei

 

Be redaktoriaus žinios

 

Ka­da pa­ste­bė­si­me pa­ty­čias?

 

Živi­lė Vai­tu­lio­nie­nė: „Vai­kai - ma­no gy­ve­ni­mo va­rik­lis”

 

Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma pir­mi­nė tei­si­nė pa­gal­ba - kas tai?

 

Ačiū tau, tė­ve, už duo­ną ir mei­lę

 

Ar vi­siems už­te­ko mei­lės?

 

„Le­gen­dą apie Aly­tų” pa­dė­jo at­ra­kin­ti bu­vu­si mo­ki­nė

 

„Varsa” uždainavo estiškai, daniškai, suomiškai, norvegiškai ir islandiškai

 

Knygų naujienos

 

Tik­ro gy­ve­ni­mo su­si­ti­ki­mas ir gran­di­nė nau­jam pre­zi­den­tui

 

Sa­vi­val­dy­bių val­do­mos įmo­nės: Aly­tus ir Drus­ki­nin­kai

 

Kvė­pa­vi­mo ga­lia

 

Mo­te­rys pa­si­kal­bė­jo ir apie Lie­tu­vos įsta­ty­mus, ir apie Co­co Cha­nel

 

Su­re­mon­tuo­ta Sim­no am­bu­la­to­ri­ja du­ris tu­rė­tų at­ver­ti spa­lį

 

Jau­ni­mas il­si­si svei­kai

 

Bir­že­lis – spor­tui

 

Jur­gi­ta Len­kaus­kie­nė: „Mo­ky­to­jas yra tar­si gė­li­nin­kas”

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
A. Guoga: panaikinus roamingo mokesčius piliečiai mokės mažiau, o verslas plėsis greičiau
Latvijos pirmininkavimo ES Tarybai paskutinę dieną pasiektas susitarimas nuo 2017 m. birželio 15 d. panaikinti roamingo mokesčius ir atverti prieigą prie interneto visiems operatoriams Europarlamentaro Antano Guogos nuomone, šis sprendimas užtikrins galimybę Lietuvos piliečiams skambinti, siųsti žinutes, naudotis internetu iš bet kurios ES šalies į Lietuvą tais pačiais tarifais, kaip ir Lietuvoje. Sprendimas ypatingai svarbus ir apps‘ų kūrėjams bei kitiems skaitmeninėje rinkoje dirbantiems verslams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policija ieško iš namų išėjusios ir dingusios Neringos Videikienės

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško Neringos Videikienės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policija ieško „etatinės“ bėglės

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško šešiolikmetės Raimondos Struckutės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  37.0142%
Ne
  62.9786%
Iš viso balsavo: 565543
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100