arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-05-27, Nr. 59
Kada kojos svarbesnės už galvą
Le­gen­di­nis Šv. Jo­kū­bo ke­lias vi­lio­ja pi­lig­ri­mus iš vi­so pa­sau­lio, ne iš­im­tis ir lie­tu­viai. Vie­ni ten ieš­ko fi­zi­nių ga­li­my­bių ri­bų, ki­ti – ke­lio į sa­ve, nau­jo san­ty­kio su pa­sau­liu. Šiuo me­tu Šv. Jo­kū­bo – Sant­ja­go de Kom­pos­te­los ke­liu žings­niuo­ja (bei mi­na dvi­ra­tį kai ku­rio­se at­kar­po­se) ir aly­tiš­kis Va­le­ri­jus Ven­cius, „Sodros“ Alytaus skyriaus direktorius. Jo die­no­raš­tį ga­li­ma ras­ti „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je, taip pat pa­lai­ky­ti ke­liau­to­ją min­ti­mis ar žo­džiu. Į Šv. Jo­kū­bo ke­lią Va­le­ri­jus lei­do­si pa­si­tik­da­mas 50-ąjį gim­ta­die­nį, kurį jis švęs rytoj, gegužės 28 dieną.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Įvardytos Alytaus gatvių „juodosios dėmės”

Per pir­muo­sius ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius Aly­taus gat­vė­se iš­veng­ta pa­čių skau­džiau­sių pa­da­ri­nių – ne­žu­vo nė vie­nas žmo­gus. Ta­čiau ne­ri­mą ke­lia tai, kad au­ga su­žeis­tų­jų skai­čius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Investuotojams bus siūlomos pramoninės patalpos

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­ti du spren­di­mai dėl bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų sie­kiant, kad šie su­kur­tų nau­jų dar­bo vie­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jams. Nu­spręs­ta sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis pro­jek­tuo­ti ga­my­bi­nį pa­sta­tą Pra­mo­nės par­ke ir pa­rem­ti ver­slo sub­jek­tus, ku­rie im­sis sta­ty­ti ar rekonstruoti pra­mo­ni­nes pa­tal­pas.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
Jotvingių gatvės rekonstrukcija – šventinė eisena galės ja žingsniuoti

Jau ku­rį lai­ką vyks­tan­ti Aly­taus cen­tri­nės Jot­vin­gių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja – trik­dis ir vai­ruo­to­jams, ir pės­tie­siems, ta­čiau ke­li­nin­kai ža­da, kad Mies­to die­nų šven­ti­nės ei­se­nos da­ly­viai ga­lės ja žings­niuo­ti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Pil­ki ke­le­liai dul­ka

 

Pa­sau­lio aly­tiš­kiai grįž­ta į Aly­tų!

 

Tre­čias spal­vin­gas au­to­bu­sų sto­te­lės pa­vil­jo­nas – Pi­va­šiū­nuo­se

 

Mak­si­ma­lus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas - ir ap­leis­tiems pa­sta­tams pra­mo­ni­nė­se te­ri­to­ri­jo­se

 

Aly­taus gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos - svei­kos gy­ven­se­nos puo­se­lė­to­jui Vy­tau­tui Moc­ke­vi­čiui

 

„Gė­lės - gy­vas gro­žis, ku­ris ga­li kal­bė­ti”, - sa­ko flo­ris­tė Jo­lan­ta Lau­kai­tie­nė

 

Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je - „Iš­min­tis žva­kės švie­so­je”

 

Eu­ro­po­je - tre­čios

 

Žygis dvi­ra­čiais do­va­no­jo daug emo­ci­jų

 

Ly­de­ris tu­ri mąs­ty­ti ne­šab­lo­niš­kai

 

Pra­de­da­mi pro­jek­to „Pa­ra­ma pla­čia­juos­čio ry­šio in­fra­struk­tū­rai (II eta­pas)” li­ni­jų įren­gi­mo dar­bai

 

Ko­kios bus tvar­ko­mos gat­vės ir aikš­te­lės?

 

Lie­tu­va ir Len­ki­ja tel­kia pa­jė­gas ben­driems pro­jek­tams

 

Dra­bu­žių siu­vi­mas - ne­ly­gi­nant me­di­ta­ci­ja

 

Sim­no „Ąžuo­lo” tin­kli­nin­kai - daug­kar­ti­niai var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  31.0885%
Ne
  68.9090%
Iš viso balsavo: 1634510
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100