arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mantas, Mintė, Remigijus, Benigna

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-09-30, Nr. 113
Byra Alytaus rajono „tvarkiečių” skyrius
Iš par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų pa­si­trau­kė Ra­mū­nas Bie­le­vi­čius ir, ta­pęs li­be­ra­lu, šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos iš­kel­tas kan­di­da­tu tie­sio­gi­niuo­se ra­jo­no me­ro rin­ki­muo­se. Par­ti­jos va­do­vy­bei pa­reiš­ki­mą pa­ra­šė sky­riaus pir­mi­nin­kas Al­man­tas Ja­ki­ma­vi­čius (nuotr.), pra­šy­da­mas su­stab­dy­ti jo įga­lio­ji­mus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Miroslavo sovietiniai aktyvistai: „nukauti” ar tiesiog nužudyti?

Prieš pus­me­tį vie­nas Kau­no po­li­ti­kas, ap­si­lan­kęs Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo mies­te­ly­je, pa­si­pik­ti­no ten jau ket­ver­tą de­šimt­me­čių sto­vin­čiu pa­min­klu stri­bams ir so­vie­ti­niams ak­ty­vis­tams. Ant pa­min­klo pui­ka­vo­si so­vie­ti­nė žvaigž­dė, o už­ra­šas skel­bė: „1945.II.13 Mi­ros­la­ve bur­žu­a­zi­niai na­cio­na­lis­tai nu­žu­dė šiuos liau­dies gy­nė­jus ir ta­ry­bi­nius ak­ty­vis­tus…“ (To­liau nu­ro­dy­tas nu­žu­dy­tų­jų są­ra­šas.) Kau­no po­li­ti­kas pa­rei­ka­la­vo pa­min­klą pa­ša­lin­ti, nes jis iš­krai­po is­to­ri­nę re­a­ly­bę: ja­me par­ti­za­nai pa­nie­ki­na­mai va­di­na­mi „bur­žu­a­zi­niais na­cio­na­lis­tais“, o stri­bai gi­ria­mi kaip „liau­dies gy­nė­jai“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]
Iniciatyvos žurnalistikos skonis

Vil­niaus uni­ver­si­te­to ket­vir­to kur­so žur­na­lis­ti­kos spe­cia­ly­bės stu­den­tui Luk­re­ci­jui Tu­biui pa­si­rink­ti stu­di­jas ne­bu­vo sun­ku, nes bū­si­mos pro­fe­si­jos už­ku­li­sius ma­tė nuo vai­kys­tės. Kaip ir ki­to­se sri­ty­se, žur­na­lis­ti­ko­je di­nas­ti­jų taip pat pa­si­tai­ko. Luk­re­ci­jaus ma­ma Auš­ra Tu­bie­nė – po­pu­lia­rios te­le­vi­zi­jos lai­dos „So­do krai­tė“ au­to­rė, dar mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­tį sū­nų ji pa­ly­dė­jo į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją, Jau­ni­mo cen­tro jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sus (va­do­vė Rū­ta Ja­sio­nie­nė). Sėk­min­gai juos bai­gęs aly­tiš­kis iš­lai­kė sto­ja­mą­jį kū­ry­bi­nį eg­za­mi­ną ir ta­po Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alma Mater militaris kariūnė Lauryna Bubnytė: „Uniforma moteriškumo nepanaikina”

Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos pa­ky­lė­ta Lau­ry­na Bub­ny­tė iš Aly­taus ra­jo­no Pa­rė­čė­nų kai­mo sėk­min­gai stu­di­juo­ja Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je ket­vir­ta­me kur­se. Bū­si­mai ka­ri­nin­kei pui­kiai se­ka­si de­rin­ti ci­vi­li­nes tarptautinių santykių ba­ka­lau­ro stu­di­jas su ka­ri­nė­mis, siek­ti spor­to lai­mė­ji­mų bei ne­nu­trauk­ti ben­dra­vi­mo gi­jos su jau­nai­siais Aly­taus ap­skri­ties šau­liais, ku­rių vi­suo­met yra lau­kia­ma.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Mo­ky­to­jo įpro­tis

 

Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras sėk­min­gai įgy­ven­di­no dar vie­ną pro­jek­tą

 

Pra­tęs­ta re­gist­ra­ci­ja į Jau­nų­jų in­for­ma­ti­kų aka­de­mi­ją

 

Žada Aly­tui re­gi­nį - tu­ne­lio griau­čius be­to­nuos!

 

Šešio­lik­me­čio nu­si­kal­ti­mas už­gu­lė ir mo­ti­nos pe­čius

 

Pra­ra­do au­to­mo­bi­lį ir už­si­dir­bo 4 tūks­tan­čių 500 li­tų bau­dą

 

Ar viską žinote apie savo sveikatą?

 

Aly­tiš­kės ci­ga­re­ti­nin­kės bau­dų krai­tis – 130 tūks­tan­čių li­tų

 

Vai­ra­vo ne­blai­vus – ir pir­mas kar­tas ver­čia mąs­ty­ti

 

„Eko­lo­giš­kos ino­va­ci­jos pa­sie­nio re­gio­ne“

 

Pavogė avis

 

Ieš­ko be ži­nios din­gu­sio dau­giš­kio

 

„Pa­vyz­di­nės” spau­dos por­tre­tas

 

Bliz­gės spin­de­sys

 

„Žemės šven­tė­je” sim­niš­kiams se­kė­si

 

Mėsą reikia valgyti kasdien

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Pasaulio turizmo dienos proga – gaubliai turizmo darbuotojams
 

Rugsėjo 27 d. minima Pasaulio turizmo diena. Tarptautinė turizmo organizacija paskelbė rugsėjo 27 d. Pasauline turizmo diena 1979 m. Generalinės asamblėjos III sesijoje. Ši diena švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrų ryšius. Įvairiose šalyse šią dieną rengiami festivaliai, organizuojami turistiniai maršrutai. Turizmas – tai prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Ekranas“ galutinai įkalino „Dainavą“ turnyro lentelės dugne

26-ąjį pralaimėjimą patyrę alytiškiai iš paskutinės turnyro lentelės vietos jau nebepakils. Panevėžiečiai „SMScredit.lt A lygos“ XXIX-ojo turo dvikovoje namuose įveikė „Dainavą“ 2:1 (0:0). „Ekranas“ iškovojo 10-ąją pergalę ir vis dar užima 6-ąją poziciją, laipteliu aukščiau žengiantis Klaipėdos „Atlantas“ nuo aukštaičių yra atitrūkęs penkiais taškais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prie kasos paliktą svetimą prekę pasisavinusi moteris užfiksuota vaizdo kameromis

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos ieškant vaizdo įraše nurodyto asmens.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Verslo lyderiai dalinsis patirtimi su studentais

Aktyvus, visuomeniškas, tvirtai žinantis ko nori, besilaikantis aukštų etikos standartų ir pavyzdys kitiems – tai ne išgalvotas pasakų herojus, o aprašas studento, dalyvaujančio „Rotary Akademijoje“. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose vykstantis projektas kasmet sutraukia aktyviausius ir labiausiai motyvuotus studentus, siekiančius įgauti žinių ir patirties ne tik universiteto suole, bet ir už jo ribų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
LiJOT prezidentas: valdžios lūpose jaunas žmogus – prioritetas, bet dėmesio jam skiriama labai mažai

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) dar šiais metais pasirašys bendradarbiavimo sutartį, siekdami veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir jaunimo politikos srityse.LiJOT prezidentas MantasZakarka sako, kad, siekiant žiniomis grįsto jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimo, aukštojo mokslo institutas gali prie to prisidėti daugiausiai, todėl ir buvo nuspręsta bendradarbiauti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mokesčių inspektorių vizito dieną verslas „suklestėjo“– per dieną įmonės apyvarta išaugo beveik puse mln. litų
Įmonės veiklos skaidrumu verčia suabejoti nustatyti pažeidimai - „dingę“ automobiliai, miglota autovežių nuvažiuoto kelio apskaita ir kiti buhalteriniai neatitikimai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujosios gatvės pramoninė zona bus sutvarkyta iki pavasario

Antradienį Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Ąžuolas ir bendrovės „Alkesta“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Palavinskas pasirašė Pramoninės zonos Naujojoje gatvėje kelių infrastruktūros ir komunikacijų sutvarkymo statybos darbų sutartį. Neoficialiu pavadinimu šis projektas labiau žinomas kaip buvusio skydinių namų kombinato teritorija, kurioje šiuo metu veikia daug įmonių ir kurios rekonstrukcijos darbai buvo užstrigę nuo 2011 metų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.9343%
Ne
  80.0555%
Iš viso balsavo: 403831
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100