arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Rimgaudas, Vakarė, Stefanija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Pakelkim-mes-taure
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-11-29, Nr. 138
Alytiškis Kęstutis Ptakauskas miniatiūrinį grožį kurs Šanchajaus botanikos sode

Be­veik prieš du de­šimt­me­čius Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas prie Pir­ma­ja­me Aly­tu­je pa­si­sta­ty­to na­mo pra­dė­jo kur­ti pir­mą Lie­tu­vo­je ja­po­niš­ko sti­liaus so­dą, ėmė do­mė­tis mi­nia­tiū­ri­nių me­džių – bon­sų me­nu. Jis Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra su­ren­gęs net sep­ty­nias tarp­tau­ti­nes bon­sų ir su jais ne­at­sie­ja­mų na­tū­ra­lių gam­to­je iš­si­ski­rian­čių ak­me­nų – su­ise­kių pa­ro­das, į ku­rias plūs­da­vo lan­ky­to­jai iš di­džių­jų ša­lies mies­tų. Ne­su­lau­kęs Aly­taus mies­to val­džios pa­lai­ky­mo įkur­ti ja­po­niš­ką so­dą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, sa­vo idė­ją per­da­vė Vil­niaus mies­tui, ir čia jau nu­ma­ty­ta vie­ta to­kiam so­dui. Da­bar Kęs­tu­tis dar­buo­ja­si su ki­nų pa­siū­ly­mu pri­si­dė­ti Bo­ta­ni­kos so­de kur­ti spe­cia­lų šei­mos so­dą pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių di­džiau­sia­me Ki­ni­jos ir pa­sau­lio mies­te Šan­cha­ju­je.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Čia mano laivas be dugno. Be dugno, o laikausi”, – sako Leonidas Moisejenka

„Pa­žin­ti vai­ką, įsi­jaus­ti į jo vi­di­nį pa­sau­lį ir pa­jus­ti jo ga­bu­mus, o daž­nai ir ta­len­tą ga­li­ma tik į tą tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mą įde­dant daug triū­so ir mei­lės. Svar­biau­sias ma­no ir žmo­nos Ri­mos troš­ki­mas ir sie­kis – iš­ug­dy­ti pa­gar­bą tau­ti­niam kos­tiu­mui, pla­čiai skam­ban­čiai dai­nai ir šo­kiui, vie­ni­jan­čiam mū­sų ir at­ei­ties kar­tas“, – sa­ko Jaunimo centro dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Tarš­ku­tis“ liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­los va­do­vas Le­o­ni­das MOI­SE­JEN­KA, ne­se­niai at­šven­tęs gar­bų ju­bi­lie­jų. Nu­ti­lus svei­ki­ni­mams Le­o­ni­dui ra­do­si lai­ko ir po­kal­biui apie vis­ką.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gediminas Daukšys: „Valdančiąją koaliciją palikau dėl jos neveiklumo”
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys pa­reiš­kė pa­lie­kan­tis li­be­ra­lų frak­ci­ją ir at­šau­kian­tis pa­ra­šą iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su­tar­ties.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Agurkėlių aromatas

Kiek­vie­nam mū­sų iš vai­kys­tės pa­žįs­ta­mas pir­mų­jų agur­kų, ku­riuos val­gy­da­vo­me mir­ky­da­mi į gin­ta­ri­nį lie­pų me­dų, aro­ma­tas. Kai jį užuo­di žings­niuo­da­mas prie per­kė­los, iš ku­rios vyks­ta kel­tai į Smil­ty­nę, ne­ju­čia top­te­li min­tis, kad to­kiu me­tų lai­ku tai ne­įma­no­mas da­ly­kas, ta­čiau čia nie­ko ste­buk­lin­go nė­ra - Klai­pė­do­je nuo kran­ti­nių Da­nės upės žio­ty­se ir uos­te jau pra­dė­tos meš­ke­rio­ti pir­mo­sios stin­tos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atgimstančios Alytaus regiono ugdymo įstaigos

Kas­met vis dau­giau Aly­taus ap­skri­ty­je vei­kian­čių ug­dy­mo įstai­gų pa­si­tin­ka dar­buo­to­jus ir mo­ki­nius re­konst­ruo­to­se ir mo­der­ni­zuo­to­se pa­tal­po­se. Šis at­nau­ji­ni­mas įstai­go­se at­lie­ka­mas ir pa­si­nau­do­jus Ūkio mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mo­mis ener­ge­ti­kos prie­mo­nė­mis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

An­ta­nas Guo­ga skirs per 100 tūks­tan­čių li­tų ne­su­lauk­sian­tiems Eu­ro­pos pa­ra­mos mais­tu Kū­čių sta­lui

 

Mi­tų grio­vė­jai: jau­nie­ji žur­na­lis­tai sa­ko, kad jų ben­dra­am­žiai gy­vai do­mi­si ne tik so­cia­li­niais tin­klais, bet ir ži­niask­lai­dos ak­tu­a­li­jo­mis

 

Nau­da žmo­gui ir ap­lin­kai - vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių už­sta­tas

 

Mer­ki­nės mū­šio var­du per­va­din­to­je aikš­tė­je – va­dų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja

 

Pa­gal­ba tu­rin­tiems tė­va­die­nius ir dir­ban­tiems ne vi­są sa­vai­tę

 

AAFF sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bės star­tuos jau šį sa­vait­ga­lį

 

Mi­ros­la­vo glo­bos na­mų veik­lai vyk­dy­ti su­teik­tos li­cen­ci­jos

 

Al­ko­ho­lio ma­tuok­liui pūs­ti pri­trū­ko svei­ka­tos

 

Jot­vin­gių tur­gaus ci­ga­re­ti­nin­kei – 25 tūks­tan­čių li­tų bau­da

 

Mu­šei­ka iš Ben­drių: stik­liu­kas ke­lia kumš­tį!

 

Dau­gia­funk­ciuo­se cen­truo­se at­gi­jo ra­jo­no gy­ve­ni­mas

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Druskininkai. Atgimę iš svajonių, sukurti bendruomenės darbu“ (III)
Ankstesnėse rašinių ciklo „Druskininkai. Atgimę iš svajonių, sukurti bendruomenės darbu“ dalyse pristatėme bendruomenių indėlį į Druskininkų krašto plėtrą ir pažangą, pateikėme Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko, mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, bendruomenių atstovų komentarus ir nuomones apie tai, kodėl Druskininkams sekasi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, nuosekliai ir sėkmingai vykdyti įvairius projektus, kuriančius pridėtinę vertę ne tik Druskininkams, bet ir visai šaliai. Tęsdami temą apie bendruomeniškumą, kalbinome Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, kuruojančią socialinę sritį, buvusią ilgametę administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Violetą Grigorienę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Psichologė: „Net ir geriausias specialistas vaikui niekada neatstos šeimos“
Apie 8 milijonus vaikų visame pasaulyje gyvena globos įstaigose. Net maždaug 95 procentai šių vaikų nėra našlaičiai – jie turi tėvus, tačiau vis tiek patenka į globos namus. Daugiausiai globos įstaigose – net 42 procentai visų pasaulio beglobių vaikų – auga Vidurio ir Rytų Europoje bei NVS šalyse. 2013 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė deinstitucionalizacijos strategiją bei jos priemonių planą, kuris pamažu turėtų būti įgyvendinamas Lietuvoje. Esant tokiai rimtai situacijai, šios socialinės politikos krypties įgyvendinimu mūsų šalyje rūpinasi ne vien šalies vyriausybė, bet ir nevyriausybinės organizacijos, planuodamos savo projektinę veiklą. Viena šių organizacijų yra „Gelbėkit vaikus“, kuri jau trečius metus Lietuvoje įgyvendina IKEA fondo remiamą projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje – „Lietuvos regionų pažintuvės“
Lapkričio 28 d. 12–16 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia bendruomenes, pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų ir kitas nevyriausybines organizacijas dalyvauti šventiniame renginyje bendruomenėms „Lietuvos regionų pažintuvės“, kuris vyks Alytaus sporto ir rekreacijos centre (Naujoji g. 52).
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Į Lietuvą atvyksta skraidymo dievas – magas Peter Marvey
Šią žiemą Lietuvoje tris išskirtinius pasirodymus surengs vienas garsiausių magų pasaulyje – Peter Marvey. Dėl stulbinančio talento ir unikalaus požiūrio į triukus magas dažnai kaltinamas sudaręs sutartį su pačiu velniu. Tarp daugybės kvapą gniaužiančių triukų P. Marvey lietuviams pristatys ir savo garsiausią, septynis metus tobulintą pasirodymą, kurio dar niekam nepavyko pakartoti – skrydį ore.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
UNICEF projektas: visas pasaulis dainuoja vaikams – kiekvienas balsas svarbus #EVERYVOICECOUNTS

UNICEF kviečia visus prisijungti dainai prie HughoJackmano, KatyPerry, AngéliqueKidjo, Priyanka’osChopra’os, YokoOno bei Davido Guetta’os ir kartu atlikti JohnoLennono „Imagine“, tokiu būdu atkreipiant dėmesį į pasaulio vaikų teises.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikus iš globos namų moko verslo pradmenų

Šį rudenį startavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir bendrovės „CSC Baltic“ įgyvendinamas globos namuose gyvenančių vaikų verslumo ugdymo projektas. Pusę metų trunkančios iniciatyvos metu IT profesionalai globos namų auklėtinius mokys efektyvios komunikacijos, viešojo kalbėjimo ir kitų verslo pagrindų, patars, kaip kūrybiškai mąstyti. Be to, jaunuoliai savo verslumo įgūdžius ugdys ir praktiškai – jie kurs rankdarbius, kuriuos šį pavasarį bandys parduoti elektroninėje parduotuvėje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Homeopatija – iššūkis šiuolaikiniam gyvenimo būdui?

Požiūrį į homeopatiją galima perteikti kone anekdotiniu pokalbiu, nugirstu vienoje Vilniaus vaistinių. Stipresnius peršalimo simptomus pajutusi moteris kreipėsi pagalbos į vaistininkę, o kai šioji pasiūlė išmėginti homeopatinius preparatus, klientė, net kiek pyktelėjusi, išrėžė: Bet aš TIKRAI sergu! Suprask, man sveikti reikia ir duokite greitai veikiančių stiprių vaistų, o neva žaisti gydymąsi nėra kada. „Kad galėtume sėkmingai gydytis homeopatiniais vaistais, pavyzdžiui, žiemą daugeliui aktualius peršalimo bei virusinius susirgimus, pirmiausia turime žinoti, kaip jie veikia ir kas apskritai yra ne tik homeopatinis gydymas, bet ir liga“, - sako gydytoja homeopatė Daiva Jakubonienė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono savivaldybę reprezentuojančius atvirukus kūrė gyventojai
Simno kultūros centre pristatytas Alytaus rajono savivaldybę reprezentuojantis atvirukų rinkinys – taiAlytaus rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto „Modernaus, tvaraus ir šiuolaikiško Alytaus rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimas, populiarinant rajono socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą“ rezultatas. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Alytaus rajono vietos veiklos grupe.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Baltarusijos Respublikos ambasadoriaus dėmesys Alytaus miesto įmonėms
„Alytų norėčiau pagirti už aktyvų bendradarbiavimą su Baltarusijos Respublikos miestais“, – taip apie ne vienerius metus trunkančią draugystę su trimis Alytaus miestais partneriais Baltarusijoje – Gardinu, Lyda ir Smurgainimis atsiliepė šiandien Alytaus miesto savivaldybėje viešėjęs Baltarusijos Respublikos ambasadorius Aleksandras Korolas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kalėdinis Vilnius – vietinių ir užsienio turistų traukos centras
Visą rudenį po įvairius Lietuvos miestus ir miestelius lankęsi ir tenykštes pramogas išbandę žinomi keliautojai ir laidų vedėjai Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius grįžta į Vilnių. Artėjant Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams televizijos rubrikos „Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus!” vedliai kviečia sutikti didžiausias metų šventes ne kur kitur, o Lietuvos sostinėje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Paroda „Mokykla 2014“ – „Mokykla be sienų“
Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ ketvirtą kartą organizavo parodą „Mokykla“, skirtą visai švietimo bendruomenei – mokiniams, tėvams, pedagogams, būsimiems mokytojams, mokyklų administracijos darbuotojams ir kitiems besidomintiems.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pagerbėme didvyrių atminimą Šventežeryje

Lietuvoje gerbiami visų valstybių ir tautų karių kapai, nepriklausomai nuo to, kas ir kada juose buvo palaidoti. Mirtis – niekam išlygų nedarantis teisėjas. Ypatingo visuomenės dėmesio ir ne tik nevienadienio rūpesčio turi sulaukti Lietuvos karių, šaulių, partizanų kapai. Tai valstybės piliečiai, kurie žuvo savo žemėje, gindami savo Tėvynę. Žuvusio už savo šalies laisvę kapas turi tapti šventa vieta visiems laikams. Galbūt jau nėra artimųjų, gal jie toli ir nėra kam gėlę pasodinti, Vėlinių žvakelę uždegti, maldą sukalbėti. Bet gyva Tėvynė, už kurią jie paaukojo savo gyvybes. Mes esame įpareigoti žuvusiųjų aukos saugoti atmintį apie juos, prižiūrėti mažus kapų kauburėlius su kukliais kryželiais.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Psichologė: „Žala padaroma jau pirmaisiais pasityčiojimo žodžiais ar veiksmais“
Organizacija „Gelbėkit vaikus“, bendradarbiaudama su Lietuvos paštu, lapkričio pradžioje surengė mokymų prieš patyčias seriją Alytaus, Anykščių, Jurbarko, Pasvalio ir Šakių rajono mokyklų mokytojų, socialinių darbuotojų bei psichologų grupėms.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Egidijus Valavičius Klaipėdoje sieks nokauto

Kelis kartus didžiajame Japonijos kovų ringe kovojęs ir skambių pergalių pasiekęs, o dabar JAV sportuojantis lietuvis Egidijus Valavičius jau kito mėnesio pradžioje kils į Klaipėdoje, Švyturio" arenoje, vyksiančio grandiozinio turnyro „Big fight II“, kovų ringą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Giliųjų venų trombozė – tiksinti mirties bomba

Maždaug keturiems tūkstančiams lietuvių kiekvienais metais yra diagnozuojama giliųjų venų trombozė. Šia liga sergančiųjų organizme trombas sutrikdo normalų kraujo tekėjimą, dėl to iki  90 proc. kraujo giliosiomis venomis nebegali tinkamai cirkuliuoti žmogaus organizme. Tinkamai ir laiku nepradėjus gydymo beveik kas trečiam šia liga sergančiajam išsivysto plaučių arterijos embolija, kurios pasekmės – mirtinos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip stiprinti mokinių gamtamokslinių dalykų mokymosi motyvaciją?
2014 m. lapkričio 21–23 dienomis parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyks mokyklų įrangos ir mokymo priemonių paroda „Mokykla 2014“. Joje aktyviai ruošiasi dalyvauti ir didžiausia pedagogus ruošianti aukštoji mokykla mūsų šalyje –Lietuvos edukologijos universitetas (LEU).
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus miesto neįgaliųjų draugija minėjo veiklos 25-metį
Lapkričio 21 d. Alytaus miesto neįgaliųjų draugija minėjo savo veiklos 25-mečio sukaktį. Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių – Lietuvos Respublikos Seimo narys Raimundas Markauskas, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė, tarybos narė Rima Mitkienė, Alytaus „Sodros“ vadovas Valerijus Vencius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Genė Platūkienė, Alytaus miesto neįgaliųjų draugiją vienijančios organizacijos, socialiniai partneriai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje trys vairuotojai darbo savaitę pradėjo neblaivūs

2014 m. lapkričio 24 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė policinę prevencinę priemonę vairuotojų blaivumui tikrinti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasaulio akrobatinio skraidymo čempionate, Pietų Afrikoje, Lietuvos komanda skraidys „neapjodytais arkliais“

Vakar (2014 m. lapkričio 19 d.) Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos prezidentas Vytautas Galvonas Vilniaus oro uoste išlydėjo 5 pilotų komandą į Pasaulio akrobatinio skraidymo čempionatą, kuris prasidės po savaitės (2014 m. lapkričio 27 d.) Pietų Afrikos Respublikos Moselio įlankos (Mossel Bay) aerodrome.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Elektros rinkos kainos spalį– šeštadaliu mažesnės nei prieš metus
Vidutinė elektros kaina „Nord PoolSpot“ biržos Lietuvos prekybos zonoje spalio mėnesį buvo 18,6 cento už kilovatvalandę –6 proc. mažesnė nei rugsėjį ir 16 proc. mažesnė nei praėjusių metų spalį. Panaši tendencija pastebima visoje „Nord PoolSpot“ biržos teritorijoje–Skandinavijos šalių prekybos zonose spalio vidutinė elektros kaina, lyginant su rugsėju, krito 12 proc., Švedijos ketvirtojoje prekybos zonoje – 14,5 proc., Estijoje - 6 proc., Suomijoje – 4 proc. Kaip įprasta, elektros kainos Lietuvos ir Latvijosprekybos zonose buvo vidutiniškai penktadaliu, o kai kuriomis dienomis – 34 proc. aukštesnės nei Estijoje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kada lietuviai ketina prašyti didesnio atlyginimo: iki ar po euro įvedimo?

Uždarbio didinimas nėra lengvas klausimas, bet prašymas jį pakelti – gali būti dar didesnis iššūkis. Ypač dabar, kai Lietuva yra ant valiutos pasikeitimo slenksčio. Tačiau specialistų paieškos portalo cvmarket.lt atliktos apklausos rezultatai rodo, kad beveik 45 proc. respondentų visgi prašys padidinti atlyginimą dar iki naujos valiutos įvedimo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„REDIRECTED“ tapo žiūrimiausiu visų laikų filmu Lietuvoje
Pasibaigus antram savaitgaliui Lietuvoje ir užsienyje rodomo režisieriaus Emilio Vėlyvio filmo „REDIRECTED“ pasaulinė versija padėjo kino juostai tapti visų laikų žiūrimiausiu filmu Lietuvoje. Iki šiol žiūrimiausią kino juostą Lietuvoje „Tadas Blinda. Pradžia“ filmas „REDIRECTED“ jau aplenkė 5 tūkst. žiūrovų, į kino sales pritraukęs daugiau nei 307 tūkst. kino gerbėjų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prisiekė naujas Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys
Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje iškilmingai, kolegų ir LR Vyriausiosios rinkimų komisijos narės Irenos Malinauskienės akivaizdoje prisiekė naujas tarybos narys Povilas Dzenkus. http://www.siauliai-r.sav.lt/siauliai/m/m_images/wfiles/icsym619363.jpgJį pasveikino meras Algirdas Vrubliauskas, mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Iš kamino rūko kontrabandinis dūmelis
Bendras Alytaus ir Lazdijų policijos pareigūnų darbas davė puikų rezultatą. Iš ugnies gniaužtų teisėsaugininkai „išgelbėjo“ apie 200 pakelių kontrabandinių cigarečių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pirmasis sniegas alytiškiams atnešė nelaimę
Iškritęs sniegas, sugadino penktadieninę nuotaiką dviem Alytaus gatvėmis važiavusiems vairuotojams. Lapkričio 21-osios ryte, Žalgirio ir Suvalkų gatvių sankirtoje susidūrė „Opel“ ir „VW Passat“ markės automobiliai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kelyje tykojo nelaimė
Lapkričio 19 d. apie 17 val. Varėnos r., kelyje Varėna-Matuizos-Valkininkai 15-ame km, automobilis „Volvo V70“, kurį vairavo P. T., gimęs 1964 m., gyvenęs Vilniuje, prasilenkdamas su priešais atvažiuojančiu nenustatytu automobiliu, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ką sako vėluojantys grąžinti skolas – populiariausių pasiteisinimų dešimtukas
Nors skolų tema visuomet yra nepatogi, apie jas kalbėti būtina. Jei pusšimtį litų Jonui skolingas Petras dar gali pasiteisinti kaimynui „krize“ ar išlaidžia žmona, tai rimtesnių kreditorių tokie argumentai neįtikins. Visgi skolininkai fantazijos nestokoja ir pasitelkia dešimtis priežasčių, kodėl vėluojama atlikti mokėjimus – nesvarbu, ar tai būtų įsiskolinimas už telefono pokalbius ir elektrą, ar būsto paskolos įmokos. Tačiau vertėtų žinoti, kad kiekvienas neapgalvotas „argumentas“ – ne tik atrodo vaikiškai ir lengvai dūžta į šipulius, bet ir gali gerokai apkartinti tolimesnius finansinius planus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vagišių porelė grūmėsi su pardavėja
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos ieškant vaizdo įraše nurodytų asmenų. 
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Vaikus iš globos namų moko verslo pradmenų

Šį rudenį startavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir bendrovės „CSC Baltic“ įgyvendinamas globos namuose gyvenančių vaikų verslumo ugdymo projektas. Pusę metų trunkančios iniciatyvos metu IT profesionalai globos namų auklėtinius mokys efektyvios komunikacijos, viešojo kalbėjimo ir kitų verslo pagrindų, patars, kaip kūrybiškai mąstyti. Be to, jaunuoliai savo verslumo įgūdžius ugdys ir praktiškai – jie kurs rankdarbius, kuriuos šį pavasarį bandys parduoti elektroninėje parduotuvėje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
  19.8498%
Ne
  80.1401%
Iš viso balsavo: 406195
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100